Example: confidence

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL …

5403 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL M D RL KURULU VE G REVLER HAKKINDA KANUN Kanun Numaras : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yay mland : Tarih : 23/11/1981 Say : 17523 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 46 B R NC B L M Kurulu , G rev ve Yetkiler Kurulu : Madde 1 (De i ik: 7/2/1983-KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/1 md.) stanbul B y k ehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini y r tmek ve bu ama la gereken her t rl tesisi kurmak, kurulu olanlar devralmak ve bir elden i letmek zere stanbul Su ve Kanalizasyon daresi GENEL M d rl kurulmu tur.

5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981

Tags:

  6520

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL …

1 5403 STANBUL SU VE KANAL ZASYON DARES GENEL M D RL KURULU VE G REVLER HAKKINDA KANUN Kanun Numaras : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yay mland : Tarih : 23/11/1981 Say : 17523 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 46 B R NC B L M Kurulu , G rev ve Yetkiler Kurulu : Madde 1 (De i ik: 7/2/1983-KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/1 md.) stanbul B y k ehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini y r tmek ve bu ama la gereken her t rl tesisi kurmak, kurulu olanlar devralmak ve bir elden i letmek zere stanbul Su ve Kanalizasyon daresi GENEL M d rl kurulmu tur.

2 Stanbul Su ve Kanalizasyon daresi GENEL M d rl bu Kanunda SK olarak an l r. GENEL M d rl n hizmeti, stanbul B y k ehir Belediyesinin g rev alan ile s n rl d r. Ancak, ehrin yararland su kaynaklar n n korunmas na ili kin hizmetler, b y k ehir belediye s n rlar d nda da olsa bu kurulu taraf ndan y r t l r. Ayr ca Cumhurba kan anasistem ile ilgili ba ka belediye ve k ylerin su ve kanalizasyon i lerini de bu GENEL M d rl e verebilir. (1) stanbul Su ve Kanalizasyon daresi, stanbul B y k ehir Belediyesine ba l m stakil b t eli ve kamu t zel ki ili ini haiz bir kurulu tur. SK personeli 657 say l Devlet Memurlar Kanunu h k mlerine tabidir. G rev ve yetkiler: Maddde 2 SK 'nin g rev ve yetkileri unlard r: a) me, kullanma ve end stri suyu ihtiya lar n n her t rl yeralt ve yer st kaynaklar ndan sa lanmas ve ihtiya sahiplerine da t lmas i in.

3 Kaynaklardan abonelere ula ncaya kadar her t rl tesisin et t ve projesini yapmak veya yapt rmak, bu projelere g re tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanlar devral p i letmek ve bunlar n bak m ve onar m n yapmak, yapt rmak ve gerekli yenilemelere giri mek, b) Kullan lm sular ile ya sular n n toplanmas , yerle im yerlerinden uzakla t r lmas ve zarars z bir bi imde bo altma yerine ula t r lmas veya bu sulardan yeniden yararlan lmas i in abonelerden ba lanarak bu sular n toplanacaklar veya b rak lacaklar noktaya kadar her t rl tesisin et t ve projesini yapmak veya yapt rmak; gerekti inde bu projelere g re tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanlar devral p i letmek ve bunlar n bak m ve onar m n yapmak, yapt rmak ve gerekli yenilemelere giri mek, (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 112 nci maddesiyle, bu f krada yer alan i leri ile Bay nd rl k ve skan bakanl klar n n teklifi zerine Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurba kan eklinde de i tirilmi tir.

4 5404 c) B lge i indeki su kaynaklar n n, deniz, g l, akarsu k y lar n n ve yeralt sular n n kullan lm sularlave end stri art klar ile kirletilmesini, bu kaynaklarda sular n kayb na veya azalmas na yol a acak tesis kurulmas n ve bu t r faaliyetlerde bulunulmas n nlemek, bu konuda her t rl teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alan i indeki belediyelere verilen g revleri y r tmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her t rl ta n r ve ta nmaz mal sat n almak, kiralamak, ekonomik de eri kalmam ara ve gere leri satmak, SK 'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri do rudan do ruya yahut di er kamu veya zel kurulu larla ortak olarak kurmak ve i letmek, bu maksatla kurulmu veya kurulmakta olan tesislere i tirak etmek, f) Kurulu amac na d n k al malar n gerekli k lmas halinde her t rl ta nmaz mal kamula t rmak veya zerinde kullanmahaklar tesis etmek.

5 K NC B L M Y netim Organlar: Madde 3 SK 'nin y netimi a a daki organlarca sa lan r: GENEL Kurul, Y netim Kurulu, Denet iler, GENEL M d rl k. GENEL Kurul: Madde 4 (De i ik: 7/2/1983 - KHK 56/2 md.; De i tirilerek kabul: 23/5/1984 - 3009/2 md.) stanbul B y k ehir Belediye Meclisi, SK GENEL Kurulu olarak g revli ve yetkilidir. GENEL Kurulun toplanma ve al ma esaslar : Madde 5 (De i ik: 7/2/1983-KHK 56/3 md.; De i tirilerek kabul: 23/5/1984 - 3009/3 md.) stanbul B y k ehir Belediye Meclisi, SK GENEL Kuruluolarak bu Kanunda yaz l yetki ve g revleri g r p karara ba lamak zere her y l May s ve Kas m aylar nda zel g ndemle toplan r. GENEL Kurulun toplanma ve al ma esaslar na ili kin olarak bu Kanunda d zenlenmemi hususlarda; 1580 say l Belediye Kanununun h k mleri uygulan r.

6 Kurulun g revleri: Madde 6 (De i ik: 7/2/1983- KHK 56/4 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/4 md.) GENEL Kurulun g revleri unlard r: a) Be y ll k yat r m plan n karara ba lamak, (1) b) Y ll k yat r m programlar n inceleyerek karara ba lamak, c) B t eyi inceleyerek karara ba lamak, (1) d) Personel kadrolar n n ihdas, de i tirilme ve kald r lmas na karar vermek, (..) (2) (1) Bu h km n uygulanmas nda ek 1 inci maddeye bak n z. (2) 11/10/2011 tarihli ve 666 say l KHK nin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan y lda iki maa ge memek zere verilecek ikramiyelerin miktar ve zaman n belirlemek, ibaresi y r rl kten kald r lm olup, daha sonra 666 say l KHK ile bu bentte yap lan d zenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 say l Resmi Gazete de yay mlanan Anayasa Mahkemesi nin 27/12/2012 tarihli ve E.

7 : 2011/139, K.: 2012/205 say l Karar ile iptal edilmi tir. 5405 e) May s ay toplant s nda, y netim kurulunun, bir nceki y l al malar na ili kin faaliyet raporunu, bilan osunu ve denet iler raporunu inceleyip karara ba lamak, f) Su sat ve kullan lm sular n bo alt lmas na ili kin tarifeleri inceleyerek karara ba lamak, g) ki as l ve iki yedek denet iyi se mek, h) 10 y ldanfazlas reli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa s zle meleri i in y netim kuruluna izin vermek, ) Dava de eri 100 000 TL.'s n n st nde olan davalar n sulhen ortadan kald r lmas n kararla t rmak, j) Yurt i i ve yurt d bor lanmalar hakk nda y netim kuruluna yetki vermek, k) Yap lan al malar n bu Kanun ve bu Kanunla g zetilen ama lara uygun olup olmad n karara ba lamak, l) Y netim Kurulunca n incelemeleri yap lan y netmelikleri inceleyip karara ba lamak, m) stanbul B y k ehir Belediye Ba kan veya Y netim Kurulunun GENEL Kurulda g r lmesini nerdi i di er i leri g r p karara ba lamak.

8 Y netim Kurulu: Madde 7 (De i ik: 23/5/1984 - 3009/5 md.) Y netim Kurulu bir ba kanla be yeden olu ur. B y k ehir Belediye Ba kan Y netim Kurulunun ba kan d r. Belediye Ba kan n n bulunmamas halinde, GENEL M d r Y netim Kuruluna ba kanl k eder. GENEL M d r ile GENEL m d r yard mc lar ndan hizmette en eski olan , hizmette e itlik halinde ya l bulunan Y netim Kurulunun tabii yesidirler. Y netim Kurulunun di er yesi stanbul B y k ehir Belediye Ba kan n n teklifi ve evre ve ehircilik Bakan n n onay ile atan r.(1) Y netim Kuruluna atanan yelerinhizmet s resi 3 y ld r. S resi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir yeli in herhangi bir sebeple bo almas halinde, yerine atananlar daha nceki yenin s resini tamamlarlar.

9 Y netim Kuruluna atanacak olanlar n SK 'nin konusuna giren teknik i lerde, y neticilikte veya i letmecilikte uzmanla m bulunmalar ve uzmanl klar na uygun y ksek renim g rm olmalar gerekir. yeler, Devlet memurlar na ili kin mevzuatta yer alan istisnalar d nda, zel ya da kamu sekt r nde ba ka bir g rev alamazlar. GENEL , katma ve zel b t eli idarelerin, kamu iktisadi te ebb slerinin kadrolar ndan y netim kuruluna getirilenler as l g revlerinden maa s z izinli say l rlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her t rl hak ve y k ml l kleri sakl d r. zinli olduklar m ddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba kat laca gibi bunlardan izinli olduklar s radaterfi hakk n kazananlar, ba kaca hi bir i leme gerek kalmaks z n terfi ettirilirler.

10 Y netim Kurulu yelerinin cretleri izinli say ld klar kurumlarda ellerine ge en cretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine denir. Y netim Kurulunun toplanma ve al ma esaslar : Madde 8 (De i ik: 7/2/1983 - KHK 56/5 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/6 md.) Y netim Kurulu, ola an olarak her hafta, belirli g nlerde toplan r. _____ (1) 29/11/2018 tarihli ve 7153 say l Kanunun 28 nci maddesiyle bu f krada yer alan i leri ibaresi evre ve ehircilik eklinde de i tirilmi tir. 5406 Toplanma, salt o unlu un sa lanmas ile olur. Kararlar oy oklu u ile al n r. ekimser oy kullan lamaz. Oylar e it olursa ba kan n bulundu u taraf n oyu st n say l r.


Related search queries