Example: tourism industry

UYGULAMASI - meb.gov.tr

2017 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 1 1 ORTA RET M KURUMLARINA GE UYGULAMASI TERC H VE YERLE T RME e-KILAVUZU 2017 2017 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 2 2 NDEK LER 2017 TERC H VE YERLE T RME TAKV M 5 L M: TERC H VE YERLE T RME LEMLER 6 Genel A klamalar 6 Orta retim Okullar na Genel Ba vuru artlar 7

2017 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e­Kılavuzu 3 3 Bu kılavuz, òMilli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ó …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of UYGULAMASI - meb.gov.tr

1 2017 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 1 1 ORTA RET M KURUMLARINA GE UYGULAMASI TERC H VE YERLE T RME e-KILAVUZU 2017 2017 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 2 2 NDEK LER 2017 TERC H VE YERLE T RME TAKV M 5 L M: TERC H VE YERLE T RME LEMLER 6 Genel A klamalar 6 Orta retim Okullar na Genel Ba vuru artlar 7 Tercih lemleri

2 8 Yerle tirme lemleri 9 Yerle tirme Esaslar 10 Okul M d rl klerince Yap lacak lemler 11 Ortaokul ve mam Hatip Ortaokulu M d rl klerinin Yapaca lemler 11 retim Okul M d rl klerinin Yapaca lemler 11 zel E itime htiyac Olan rencilerle lgili l/ l e renci Yerle tirme ve Nakil Komisyonunca Yap lacak lemler 12

3 Zel E itim htiyac Olan rencilerle lgili Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince Yap lacak lemler 12 zel E itim htiyac Olan rencilerle lgili l/ l e zel E itim Hizmetleri Kurulunca Yap lacak lemler 12 tirme Sonu lar n n A klanmas 13 2.

4 B L M: OKUL TANITIM B LG LER , KAYIT VE NAK L LEMLER 13 Okul Adlar ve Tercih Kodlar 13 Kay t lemleri 14 Yat l l k Tercih ve Yerle tirme lemleri 14

5 Ek-1 Yerle tirme Tercih n al ma Formu 15 Ek-2 A k retim Ortaokulu ve Yurt D Yerle tirme Tercih n al ma Formu 16 2017 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 3 3 Bu k lavuz, Milli E itim Bakanl Merkezi Sistem S nav Y nergesi ile " Mill E itim Bakanl Orta retim Kurumlar na Ge i Y nergesi h k mlerine g re haz rlanm t r. TERC H LEMLER N N YAPILACA I YERLER Tercih i lemi renci/veli taraf ndan bireysel olarak https://e internet adresinden yap labilece i gibi mezun oldu u okuldan ya da herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu m d rl nden yap labilecektir.

6 LET M Tercih ve Yerle tirme lemleri Telefon : l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl 0 (312) 413 46 00 MEB leti im Merkezi Alo 147 Faks : l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl 0 (312) 413 46 23 Web Adresi: https://e E-Posta : KISALTMALAR D KKAT: Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme K lavuzunda yer alan esaslar, k lavuzun yay m tarihinden itibaren y r rl e girecektir.

7 Bu esaslar; yasama, y r tme ve yarg organlar n n kararlar gerekli k ld takdirde de i tirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, Mill E itim Bakanl taraf ndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. AOSP A rl kland r lm Ortak S nav Puan OKBS lk retim ve Orta retim Kurumlar Bursluluk S nav YBP Y l Sonu Ba ar Puan YEP Yerle tirmeye Esas Puan 2017 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 4 4 LET M B LG LER Din retimi Genel M d rl Telefon : 0(312) 413 25 92-3538 Faks : 0(312) 223 85 76 e-posta : Hayat Boyu renme Genel M d rl Telefon : 0(312) 413 22 44 - 22 35-22 18-22 20 Faks : 0(312) 213 01 73 e-posta.

8 Mesleki ve Teknik E itim Genel M d rl Telefon : 0(312) 413 12 43-44-50-52 Faks : 0(312) 425 19 67 e-posta : Orta retim Genel M d rl Telefon : 0(312) 413 18 59-15 08 Faks : 0(312) 418 07 39 e-posta : zel E itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M d rl Telefon : 0(312) 242 76 18-19 Faks : 0(312) 243 13 56 e-posta : zel retim Kurumlar Genel M d rl Telefon : 0(312) 413 25 09- 34 22 Faks : 0(312) 212 24 61 e-posta : Temel E itim Genel M d rl Telefon : 0(312) 413 15 86 - 15 95 Faks : 0(312) 418 05 59 e-posta : 2017 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 5 5 ORTA RET M KURUMLARI TERC H VE YERLE T RME TAKV M TAR H LEM 30 Haziran 2017 Yerle tirmeye Esas Puanlar n (YEP)

9 Lan 30 Haziran 2017 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolar n n lan 30 Haziran 2017 13 Temmuz 2017 Temel E itimden Orta retime Ge i Sistemi Kapsam nda Yap lan Merkezi Sistem Ortak S navlar n n Tamam n veya Bir K sm n Kullanan zel Okullar n Kay t lemleri 03-13 Temmuz 2017 Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine renci Al m 21 Temmuz 2017 G zel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Klasik Sanatlar ve Musiki, G rsel Sanatlar ve Spor Program /Projesi Uygulayan Anadolu mam Hatip Liselerine renci Kay tlar n n Tamamlanmas 14-24 Temmuz 2017 (Saat ) Yerle tirme lemleri in Tercihlerin Al nmas 11 A ustos 2017 Yerle tirme Sonu lar n n lan 11 A ustos 2017 Bo Kontenjanlar n lan Edilmesi 14-18 A ustos 2017 ( Saat ) Yerle tirmeye Esas 1.

10 Nakil Tercih Ba vurular n n Al nmas 21 A ustos 2017 Yerle tirmeye Esas 1. Nakil Sonu lar n n lan 21-25 A ustos 2017 ( Saat ) Yerle tirmeye Esas 2. Nakil Tercih Ba vurular n n Al nmas 28 A ustos 2017 Yerle tirmeye Esas 2. Nakil Sonu lar n n lan 28 A ustos-06 Eyl l 2017 ( Saat ) Yerle tirmeye Esas 3. Nakil Tercih Ba vurular n n Al nmas 08 Eyl l 2017 Yerle tirmeye Esas 3. Nakil Sonu lar n n ve Taban Puanlar n lan 11-14 Eyl l 2017 l/ l e renci Yerle tirme ve Nakil Komisyonlar nca l/ l e S n rlar erisinde Nakil Tercih Ba vurular n Al nmas 11-14 Eyl l 2017 Yat l l k Ba vurular n n Al nmas 15 Eyl l 2017 Yat l l k Yerle tirme Sonu lar n n lan ve e-Pansiyon zerinden Kay tlar n Tamamlanmas 15 Eyl l 2017 l/ l e renci Yerle tirme ve Nakil Komisyonlar Nakil Yerle tirme Sonu lar n n lan 18 Eyl l 2017 2017-2018 retim Y l A l 25-27 Haziran 2017 Ramazan Bayram 30 A ustos 2017 Zafer Bayram 01-04 Eyl l 2017 Kurban Bayram 2017 Orta


Related search queries