Example: confidence

MADDE 1- Kapsam Dayanak - meb.gov.tr

M LL E T M BAKANLI I ORTA RET ME GE Y NERGES B R NC B L M Ama , Kapsam , Dayanak ve Tan mlar Ama MADDE 1- (1) Bu Y nergenin amac , Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel orta retim kurumlar na ge i i lemleri ile ilgili usul ve esaslar d zenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Y nerge, Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel orta retim kurumlar na ge i le ilgili i ve i lemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Y nerge, 26/7/2014 tarihli ve 29072 say l Resm Gazete de yay mlanan Mill E itim Bakanl Okul ncesi E itim ve lk retim Kurumlar Y netmeli i ile 7/9/2013 tarihli ve 28758 say l Resm Gazete de yay mlanan Mill E itim Bakanl Orta retim Kurumlar Y netmeli i ve 12/8/2016 tarihli ve 8649

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Tags:

  Madde, Kapsam, Dayanak, Madde 1, Kapsam dayanak

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MADDE 1- Kapsam Dayanak - meb.gov.tr

1 M LL E T M BAKANLI I ORTA RET ME GE Y NERGES B R NC B L M Ama , Kapsam , Dayanak ve Tan mlar Ama MADDE 1- (1) Bu Y nergenin amac , Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel orta retim kurumlar na ge i i lemleri ile ilgili usul ve esaslar d zenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Y nerge, Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel orta retim kurumlar na ge i le ilgili i ve i lemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Y nerge, 26/7/2014 tarihli ve 29072 say l Resm Gazete de yay mlanan Mill E itim Bakanl Okul ncesi E itim ve lk retim Kurumlar Y netmeli i ile 7/9/2013 tarihli ve 28758 say l Resm Gazete de yay mlanan Mill E itim Bakanl Orta retim Kurumlar Y netmeli i ve 12/8/2016 tarihli ve 8649147 say l Bakan Makam Oluru ile y r rl e giren MEB Merkez Sistem S nav Y nergesi h k mlerine dayan larak haz rlanm t r.

2 Tan mlar ve K saltmalar MADDE 4- (1) Bu Y nergede ge en; a) Bakanl k: Mill E itim Bakanl n , b) K lavuz: Orta retim kurumlar na merkez veya mahalli sistemle yap lan renci ge i i lemleriyle ilgili i ve i lemler ile gerekli bilgi ve a klamalar kapsayan dok manlar , c) Merkez S nav: Resm ve zel ortaokullar, imam hatip ortaokullar ve ge ici e itim merkezlerinin (GEM) 8 inci s n flar nda renim g ren rencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan e itim kurumlar ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlar na yerle tirilmesi amac yla Bakanl k a yap lan merkez s nav , ) Merkez S nav Puan (MSP).

3 Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan e itim kurumlar ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlar na renci yerle tirmede kullan lan Bakanl k a yap lan merkezi s nav puan n , d) Merkezi s nav puan yla renci alan okul: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan e itim kurumlar ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlar n , e) Ortaokul ba ar puan (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve 8 inci s n f seviyesinde al nan y lsonu ba ar puanlar n n aritmetik ortalamas n , f) Orta retim Kay t alan : E itimde s reklilik ve co rafi b t nl k esas na dayal olarak renci say s , okul t r , kontenjan ve donan mlar g z n nde bulundurularak il/il e mill e itim m d rl nce ortaokul ve liselerin birbirleri ile e le tirildi i ve tercihe ba l olarak kay t yap labilecek farkl orta retim kurumlar ndan olu turulan alan , g) renci.

4 Resm ve zel ortaokullar, imam hatip ortaokullar ve ge ici e itim merkezlerinin (GEM) 8 inci s n flar nda renim g ren rencileri, ) Proje uygulayan e itim kurumu: 01/09/2016 tarihli ve 29818 say l Resm Gazete de yay mlanan Mill E itim Bakanl zel Program ve Proje Uygulayan E itim Kurumlar Y netmeli i Kapsam nda Bakanl k a belirlenen okulu, h) S navs z renci alan okul: Merkezi s navla renci alan Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan e itim kurumlar ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlar d nda, orta retim kay t alan ve k lavuzla belirlenen usul ve esaslara g re renci alan orta retim kurumlar n , ) S navla renci yerle tirme: Bakanl k taraf ndan yap lan merkez s nava dayal yerle tirmeyi, i)S navs z renci yerle tirme.

5 Orta retim Kay t alanlar dikkate al narak yap lan yerle tirmeyi, j) Veli: rencinin anne, baba veya yasal olarak sorumlulu unu stlenen ki iyi, k) Y l sonu ba ar puan (YBP): Derslerin a rl kl puanlar toplam n n haftal k toplam ders saati say s na b l m ile elde edilen ve virg lden sonra d rt basamak y r t len puan , l) Yetenek s nav : Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin m lakat, m lakat ve beden yeterlili i ile renci al nan alanlar i in yap lan s nav , ifade eder. K NC B L M Orta retime Ge i Uygulamas Merkez S nav MADDE 5- (1) S nav, s zel ve say sal olmak zere iki b l mden olu ur.

6 S zel b l mde, T rk e, din k lt r ve ahl k bilgisi, ink l p tarihi ve Atat rk l k ile yabanc dil; say sal b l mde ise matematik ve fen bilimleri alanlar ndan sorular yer al r. S nav ayn g n i erisinde iki oturum h linde uygulanacakt r. S nav tarihi, yeri, uygulanmas ve di er hususlar her y l l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl nce haz rlanacak k lavuzda belirtilir. (2) S nav sorular , 8 inci s n f T rk e, matematik, fen bilimleri, din k lt r ve ahlak bilgisi, ink l p tarihi ve Atat rk l k ve yabanc dil derslerinin retim programlar nda belirlenen kazan mlar esas al narak rencinin okudu unu anlama, yorumlama, sonu karma, problem zme, analiz yapma, ele tirel d nme, bilimsel s re becerileri ve benzeri becerilerini l ecek nitelikte haz rlan r.

7 Merkez s nav puan n n hesaplanmas MADDE 6- (1) Merkez s nav puan n n hesaplanmas na ili kin a klamalar s nav k lavuzunda yer al r. Orta retim Kurumlar na Yerle tirme MADDE 7- (1) Orta retim kurumlar na resm ve zel ortaokullar, imam hatip ortaokullar ve ge ici e itim merkezlerini (GEM) bitiren renciler, kay t alan , bilgi, beceri ve yetenekleri do rultusunda s navl veya s navs z olarak yerle tirilir. Merkezi Yerle tirme MADDE 8- (1) Merkezi s nav puan yla renci alan okullara yerle tirme: a) Merkezi s nav puan ile renci alan okullar n belirlenen kontenjanlar na, puan st nl ne g re, tercihleri do rultusunda l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl nce yap l r.

8 B) Merkezi s navla renci alan okullarda merkezi s nav puan n n e itli i h linde; Ortaokul Ba ar Puan na (OBP), rencinin do um tarihine g re ya k k olana, 8 inci, 7 nci ve 6 nc s n flardaki YBP st nl ne, okula z rs z devams zl k yap lan g n say s n n azl na ve tercih nceli i durumlar na bak larak yerle tirme yap l r. c) Merkezi s nav ile birlikte yetenek s nav ile renci alan okullar n belirlenen kontenjanlar na, puan st nl ne g re yerle tirme yap l r. Yerel Yerle tirme MADDE 9- (1) S navs z renci alan okullara yerle tirme i lemi, il ve il e mill e itim m d rl klerince belirlenen orta retim kay t alanlar i indeki s navs z renci alan orta retim kurumlar na belirlenen kontenjanlara g re yap l r.

9 (2) Yerel Yerle tirme i lemleri, okulun ba l bulundu u genel m d rl k ile il/il e milli e itim m d rl klerinin sorumlulu unda Bakanl k a y r t l r. (3) Yerel yerle tirme, orta retim kay t alan , okullar n t r , okullar n kontenjan , okullar n bulunduklar yer, okullar n pansiyon durumu ile rencilerin ikamet adresleri, rencilerin okullarda bulunu luklar , tercihler, okul ba ar puanlar , devam-devams zl k ve ya gibi kriterler g z n nde bulundurularak yap l r. (4) S navs z renci alan okullara ge i le ilgili usul ve esaslar k lavuzla belirlenir.

10 NC B L M e itli H k mler MADDE 10- (1) renimlerini lkemizdeki ortaokullar n 8 inci s n f na denk bir s n fta yurt d nda Bakanl a ba l olmayan e itim kurumlar nda s rd ren renciler, renim belgesi ile ba vurarak merkezi s nava kat labilirler. (2) renimlerinin bir k sm n veya tamam n Bakanl a ba l olmayan yurt d ndaki e itim kurumlar nda g ren rencilerin s nava girmeleri h linde merkezi s nav puanlar hesaplan r. S z konusu rencilerin tercih ve yerle tirmelerine ili kin esaslar k lavuzda belirtilir.


Related search queries