Example: barber

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye …

M LL E T M BAKANLI I. 2016-2017 RET M YILI. ORTAK SINAVLAR. e-KILAVUZU. ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV M . Mazeret S nav S nav Sonu lar n n S n f D nem S nav Tarihleri Tarihleri lan . 8'inci s n f I. D nem 23-24 Kas m 2016 17-18 Aral k 2016 Ocak 2017. 8'inci s n f II. D nem 26-27 Nisan 2017 20-21 May s 2017 Haziran 2017. ORTAK SINAVLAR B R NC G N OTURUMU. BA LAMA. DERS ADI SORU SAYISI S RES . SAAT . T rk e 20 40 DAK KA. Matematik 20 40 DAK KA. Din K lt r ve Ahlak 20 40 DAK KA. Bilgisi ORTAK SINAVLAR K NC G N OTURUMU. BA LAMA. DERS ADI SORU SAYISI S RES . SAAT . Fen Bilimleri 20 40 DAK KA. nk lap Tarihi ve 20 40 DAK KA. Atat rk l k Yabanc Dil 20 40 DAK KA. Sayfa | 1. _____ LET M B LG LER _____. Telefon: MEB leti im Merkezi Alo 147 . Faks: l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl . 0(312) 413 46 23. nternet adresleri: e- Posta : _____ KISALTMALAR_____. AOSP A rl kland r lm Ortak S nav Puan.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAVLAR e-KILAVUZU http://www.meb.gov.tr

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi-Seviye …

1 M LL E T M BAKANLI I. 2016-2017 RET M YILI. ORTAK SINAVLAR. e-KILAVUZU. ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKV M . Mazeret S nav S nav Sonu lar n n S n f D nem S nav Tarihleri Tarihleri lan . 8'inci s n f I. D nem 23-24 Kas m 2016 17-18 Aral k 2016 Ocak 2017. 8'inci s n f II. D nem 26-27 Nisan 2017 20-21 May s 2017 Haziran 2017. ORTAK SINAVLAR B R NC G N OTURUMU. BA LAMA. DERS ADI SORU SAYISI S RES . SAAT . T rk e 20 40 DAK KA. Matematik 20 40 DAK KA. Din K lt r ve Ahlak 20 40 DAK KA. Bilgisi ORTAK SINAVLAR K NC G N OTURUMU. BA LAMA. DERS ADI SORU SAYISI S RES . SAAT . Fen Bilimleri 20 40 DAK KA. nk lap Tarihi ve 20 40 DAK KA. Atat rk l k Yabanc Dil 20 40 DAK KA. Sayfa | 1. _____ LET M B LG LER _____. Telefon: MEB leti im Merkezi Alo 147 . Faks: l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl . 0(312) 413 46 23. nternet adresleri: e- Posta : _____ KISALTMALAR_____. AOSP A rl kland r lm Ortak S nav Puan.

2 KKTC Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti l me De erlendirme ve S nav Hizmetleri DSGM. Genel M d rl . PYBS. Paras z Yat l l k ve Bursluluk S nav . RAM. Rehberlik ve Ara t rma Merkezi T B TAK T rkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu YBP Y l sonu ba ar puan . YEP Yerle tirmeye Esas Puan D KKAT: 1. Bu k lavuz Mill E itim Bakanl Orta retim Kurumlar na Ge i Y nergesi, Mill . E itim Bakanl Merkezi Sistem S nav Y nergesi ve ilgili mevzuat h k mlerine g re haz rlanm t r. 2. Ortak s navlara ili kin bu k lavuzda yer alan kurallar, k lavuzun yay m tarihinden itibaren y r rl e girer; yasama, y r tme ve yarg organlar kararlar na ba l olarak gerekli h llerde de i tirilebilir. B yle durumlarda izlenecek yol, Mill E itim Bakanl nca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 3. Ortak s navlara giren renciler ve bu rencilerin velileri bu k lavuzda yer alan h k mleri ve ilgili mevzuatta belirtilmi olan hususlar kabul etmi say l r.

3 Sayfa | 2. 1. GENEL A IKLAMALAR. Bu k lavuzda 2016-2017 retim y l ortak s navlar ile ilgili usul ve esaslar yer almaktad r. Ortaokullar n 8'inci s n flar nda T rk e, matematik, fen bilimleri, din k lt r ve ahlak bilgisi, ink lap tarihi ve Atat rk l k, yabanc dil derslerinden, iki yaz l s olan derslerin birincisi, yaz l s olan derslerin ikincisi olmak zere, l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl nce her d nem ortak s navlar yap lacakt r. Ortak s navlar n yap laca derslerin yaz l konular nda, her ders i in o retim y l n n programlar na ba l kal narak haz rlanan ve Bakanl m z taraf ndan ilan edilen retim programlar nda belirtilen kazan mlar esas al nacakt r. Ortak s navlarda al nan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yaz l puan olarak e-Okul Sistemi'ne girilecek ve y l sonu ba ar puan hesaplamas na d hil edilecektir. Her d nem yap lan ortak s navlar sonucunda derslerin AOSP puanlar ; T rk e, matematik, fen bilimleri dersleri i in d rt; ink lap tarihi ve Atat rk l k, yabanc dil ile din k lt r.

4 Ve ahlak bilgisi dersleri i in iki katsay s ile o dersin puan arp larak hesaplan r. Puanlama 700 tam puan zerinden yap lacakt r. Orta retime yerle tirmeye esas puan hesaplamas nda; rencilerin; 6, 7 ve 8'inci s n f y l sonu ba ar puanlar ile 8'inci s n f AOSP'si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye b l nerek merkez sistemle renci al m nda kullan lan orta retim kurumlar na yerle tirmeye esas puan hesaplanacakt r. Puanlama 500 tam puan zerinden yap lacakt r. Ortak s navlar, lke genelinde ola an st haller ve zel durumlar d nda rencilerin renim g rd kleri okullarla, yurt d nda; KKTC ve Bakanl m za ba l okullar n bulundu u, s nav yap lmas uygun g r len merkezlerde T rkiye saatiyle ayn anda , , 'de uygulanacakt r. Ortak s navlar, s nav takviminde belirtilen tarihlerde, her s nav g n yap lacak olan ders yaz l s bir oturum olmak zere, iki g nde iki oturum h linde yap lacakt r. S nav yap lacak okullarda s nav g nleri ders yap lmayacakt r.

5 Renciler ola an st h ller ve zel durumlar d nda kendi okullar nda, nceden belirlenen s n flarda s nava al nacaklard r. Yurt i inde ve yurt d nda Bakanl m za ba l okullar n, ortak s navlar ile ilgili t m i ve i lemleri e-Okul Sistemi zerinden ger ekle tirilecektir. rencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla kar la mamas i in e-Okul Sistemi'nde kay tl ve bilgilerinin g ncel olmas . gerekmektedir. Sayfa | 3. Ortak s navlarda her ders i in oktan se meli 20 soru sorulacak, de erlendirmede yanl . cevap say s do ru cevap say s n etkilemeyecektir. Ortak s navlarda A, B, C ve D kitap . olmak zere d rt t r kitap k verilecektir. S nav s resi her ders i in 40 dakika olacakt r. Ortak s navlara kat lamayan ve yedek salonda s nava giren rencilerin bilgileri her ders i in ayr ayr olmak zere okul m d rl taraf ndan s nav g n bitiminde e-Okul Sistemi'ne i lenecektir. Ortak s navlara kat lamayan rencilerin durumlar , Mill E itim Bakanl Okul ncesi E itim ve lk retim Kurumlar Y netmeli inin 23' nc maddesi nde belirtilen h k mler er evesinde de erlendirilerek okul m d rl nce karara ba lanacak ve ayn g n il/il e mill.

6 E itim m d rl klerine bildirilecektir. Ayr ca mazeret s nav na kat lmas uygun g r len rencilerin bilgileri, okul m d rl klerince e-Okul Sistemi'ne s navlar tamamland ktan sonra 5 (be ) i g n i erisinde i lenecektir. Mazereti okul m d rl nce uygun g r len renciler i in Bakanl k a belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret s nav yap lacakt r. Ge erli mazereti olmadan ortak s nav/s navlara kat lmayan rencilerin, o derse ait s nav puan 0 (s f r) olarak de erlendirilecek, e-Okul Sistemi'nde ortak s nav sonu hanesinde (G). olarak g sterilecek ve ortalamaya d hil edilecektir. Veli, rencisinin ortak s nava kat lamama sebebini, s nav n tamamland tarihten itibaren en ge 5 (be ) i g n i inde okul y netimine yaz l olarak bildirecektir. Yurt d nda ve KKTC'de Bakanl m za ba l olmayan okullarda renim g ren rencilerden ortak s navlara kat lamayanlar ise mazeret durumunu g steren belgeleri ile mazeret s nav na girme taleplerini e-posta adresine, ortak s navlar n tamamland tarihten itibaren en ge 3 ( ) i g n i erisinde g ndereceklerdir.

7 Mazeret s nav na kat lmas uygun g r len rencilerin bilgilendirilmesi ba l bulunduklar lkenin T rkiye Cumhuriyeti B y kel ili i/ Konsolosluklar arac l ile yap lacakt r. S navlarda retmenler, kendi okullar d nda farkl bir okulda g revlendirilecek olup, ihtiya duyulmas h linde Bakanl k a gerekli tedbirler al nacakt r. Paras z yat l l k ve bursluluk hakk ndan yararlanmak isteyen 8'inci s n f rencileri ayr ca PYBS'ye girmeyecek, PYBS k lavuzuna g re ba vuru yapmak art yla rencilerin AOSP' si, PYBS yerle tirme puan olarak de erlendirilecektir. renciler, ortak s navlar e- K lavuzuna ve internet adreslerinden ula abileceklerdir. Sayfa | 4. 2. SINAVA G RME ARTLARI. Ortaokul rencilerinin S navlara Girme artlar . 2016 2017 retim y l nda rg n ortaokullar n 8'inci s n f nda renim g r yor olmak. A k retim Ortaokulu rencilerinin S navlara Girme artlar . rg n orta retim kurumuna kay t olma art n ta mak ve a k retim ortaokulunun 8 inci s n f nda renimine devam ediyor olmak.

8 Yurt d nda Bakanl m za Ba l Okullarda renim G ren rencilerin S navlara Girme artlar . 2016 2017 retim y l nda yurt d nda Bakanl m za ba l okullar n 8'inci s n f nda renim g r yor olmak. Yurt d nda ve KKTC'de Bakanl m za Ba l Olmayan Okullarda renim G ren rencilerin S navlara Girme artlar . T rkiye Cumhuriyeti B y kel ili i/ Konsolosluklar arac l yla, 5/3/2004 tarihli ve 25393. say l Resm Gazete' de yay mlanan MEB Denklik Y netmeli i esas al narak renim belgesi kontrol edilen rencilerden, T rkiye'deki 8'inci s n f seviyesine denk s n fta renim g r yor olmak. 3. ORTAK SINAVLARA G RMEK N BA VURU LEMLER . a. 8'inci s n f rencileri ortak s navlara girmek i in cret yat rmayacaklard r. b. e-Okul Sistemi'ne kay tl 8'inci s n f rencileri ortak s navlara girmek i in ba vuru yapmayacaklard r. c. 8'inci s n f rencileri 2017 y l PYBS'ye ayr ca girmeyeceklerdir. Paras z yat l l k veya bursluluk hakk ndan yararlanmak isteyen 8'inci s n f rencilerinin ba vurular , 2016 y l.

9 PYBS k lavuzunda belirtilen tarihlerde rencinin renim g rd okul m d rl kleri taraf ndan e-Okul Sistemi zerinden yap lacakt r.. A k retim ortaokulu rencilerinin ba vuru i lemleri A k retim Ortaokulu M d rl taraf ndan takip edilecektir. d. Yurt d nda renimlerini s rd ren renciler ortak s navlara girebileceklerdir. e. Yurt d nda e-Okul Sistemi'ne kay tl olmayan okullarda renim g ren renciler, 5/3/2004 tarihli ve 25393 say l Resm Gazete' de yay mlanan MEB Denklik Y netmeli i . Sayfa | 5. dikkate al narak denklikleri yap ld ktan sonra ba vurular n T rkiye Cumhuriyeti B y kel ilikleri/Ba konsolosluklar zerinden yapacaklard r. f. Yurt d nda Bakanl m za ba l olmayan okullardan s nava girmek isteyen renciler bu k lavuzda yer alan EK 1 Ortak S navlar Yurt D nda E-Okul Sistemi'ne Kay tl . Olmayan renciler in Ba vuru Formu nu eksiksiz ve do ru bilgilerle dolduracak ve yurt d nda bulunan T rkiye Cumhuriyeti B y kel ilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklard r.

10 G. Yurt d nda renip g r p e-Okul Sistemi'ne kay tl olmayan rencilere ait belgeler birinci d nem i in 19 Ekim 2016, ikinci d nem i in 10 Mart 2017 tarihlerine kadar B y kel ilik /Ba konsolosluklarca e-posta adresine, ayr ca e-posta yolu ile g nderilen belgelerin as llar da l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA. adresine en ge 28 Ekim 2016 ve 24 Mart 2017 tarihinde ula acak ekilde g nderilecektir. Yurt D nda Bakanl m za Ba l Olmayan Okullarda renim G ren rencilerden stenecek Belgeler Bir adet vesikal k foto raf Ge erli kimlik belgesi fotokopisi Bulunduklar lkedeki b y kel iliklerde/ba konsolosluklarda onaylatt klar denklik belgesi EK 1 Ortak S navlar Yurt D nda E-Okul Sistemi'ne Kay tl Olmayan renciler in Ba vuru Formunun eksiksiz ve do ru bilgilerle doldurulmu bir n shas . Ayr ca postadan kaynakl ma duriyetlerin olu mamas i in renciler/veliler, bu belgeleri taratt ktan sonra ba vuru s resi i inde elektronik olarak internet adresine g ndereceklerdir.