Example: bankruptcy

UYGULAMASI - meb.gov.tr

2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 1. ORTA RET M KURUMLARINA GE . UYGULAMASI . TERC H VE YERLE T RME. e-KILAVUZU. 2016. 1. 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 2. NDEK LER. 2016 TERC H VE YERLE T RME TAKV M 5. L M: TERC H VE YERLE T RME LEMLER 6. Genel A klamalar 6. Orta retim Okullar na Genel Ba vuru artlar 7. Tercih lemleri 7. Yerle tirme lemleri 8. Yerle tirme Esaslar 9. Okul M d rl klerince Yap lacak lemler 10. Ortaokul ve mam Hatip Ortaokulu M d rl klerinin Yapaca lemler 10. retim Okul M d rl klerinin Yapaca lemler 10. zel E itime htiyac Olan rencilerle lgili l/ l e renci Yerle tirme ve Nakil Komisyonunca Yap lacak lemler 11. zel E itim htiyac Olan rencilerle lgili Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince Yap lacak lemler 11. zel E itim htiyac Olan rencilerle lgili l/ l e zel E itim Hizmetleri Kurulunca Yap lacak lemler 12.

2015-2016 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e­Kılavuzu 3 3 Bu kılavuz, òMilli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ó …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of UYGULAMASI - meb.gov.tr

1 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 1. ORTA RET M KURUMLARINA GE . UYGULAMASI . TERC H VE YERLE T RME. e-KILAVUZU. 2016. 1. 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 2. NDEK LER. 2016 TERC H VE YERLE T RME TAKV M 5. L M: TERC H VE YERLE T RME LEMLER 6. Genel A klamalar 6. Orta retim Okullar na Genel Ba vuru artlar 7. Tercih lemleri 7. Yerle tirme lemleri 8. Yerle tirme Esaslar 9. Okul M d rl klerince Yap lacak lemler 10. Ortaokul ve mam Hatip Ortaokulu M d rl klerinin Yapaca lemler 10. retim Okul M d rl klerinin Yapaca lemler 10. zel E itime htiyac Olan rencilerle lgili l/ l e renci Yerle tirme ve Nakil Komisyonunca Yap lacak lemler 11. zel E itim htiyac Olan rencilerle lgili Rehberlik ve Ara t rma Merkezlerince Yap lacak lemler 11. zel E itim htiyac Olan rencilerle lgili l/ l e zel E itim Hizmetleri Kurulunca Yap lacak lemler 12.

2 Tirme Sonu lar n n A klanmas 12. 2. B L M: OKUL TANITIM B LG LER , KAYIT ve NAK L LEMLER 12. Okul Adlar ve Tercih Kodlar 12. Kay t lemleri 13. Paras z Yat l l a Tercih ve Yerle tirme lemleri 13. Ek-1 Yerle tirme Tercih n al ma Formu 14. Ek-2 A k retim Ortaokulu ve Yurt D Yerle tirme Tercih n al ma Formu 15. 2. 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 3. Bu k lavuz, Milli E itim Bakanl Merkezi Sistem S nav Y nergesi ile " Milli E itim Bakanl . Orta retim Kurumlar na Ge i Y nergesi h k mlerine g re haz rlanm t r. TERC H LEMLER N N YAPILACA I YERLER. Tercih i lemi renci/veli taraf ndan bireysel olarak https://e internet adresinden yap labilece i gibi mezun oldu u okuldan ya da herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu m d rl nden yap labilecektir. LET M. Tercih ve Yerle tirme lemleri Telefon : MEB leti im Merkezi Alo 147 . Faks : l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl.

3 0(312) 497 41 41. 0(312) 497 4039. nt. Adr. : https://e E-Posta : KISALTMALAR. AOSP A rl kland r lm Ortak S nav Puan . PYBS Paras z Yat l l k ve Bursluluk S nav . YBP Y l Sonu Ba ar Puan . YEP Yerle tirmeye Esas Puan . D KKAT: 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme K lavuzunda yer alan esaslar, k lavuzun yay m tarihinden itibaren y r rl e girecektir. Bu esaslar, yasama, y r tme ve yarg organlar n n kararlar gerekli k ld takdirde de i tirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol, Mill E itim Bakanl belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 3. 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 4. LET M B LG LER . Din retimi Genel M d rl . Telefon : 0(312) 413 25 92-3538. Faks : 0(312) 223 85 76. e-posta : Hayat Boyu renme Genel M d rl . Telefon : 0(312) 212 68 80. Faks : 0(312) 212 99 58. e-posta : Mesleki ve Teknik E itim Genel M d rl.

4 Telefon : 0(312) 413 12 43-44-50-52. Faks : 0(312) 425 19 67. e-posta : Orta retim Genel M d rl . Telefon : 0(312) 413 26 99 16 34. Faks : 0(312) 418 07 39. e-posta : zel E itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M d rl . Telefon : 0(312) 212 76 18-19. Faks : 0(312) 213 13 56. e-posta : zel retim Kurumlar Genel M d rl . Telefon : 0(312) 413 34 25-65. Faks : 0(312) 212 24 61. e-posta : Temel E itim Genel M d rl . Telefon : 0(312) 413 15 86 - 15 95. Faks : 0(312) 418 05 59. e-posta : 4. 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 5. 2015-2016 YILI ORTA RET M KURUMLARI. TERC H VE YERLE T RME TAKV M . TAR H LEM. 08 Haziran 2016 Ortak S nav Puanlar n n lan . 29 Haziran 2016 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolar n n lan . 29 Haziran 2016 8'inci S n f Yerle tirmeye Esas Puanlar n (YEP) lan . 30 Haziran 2016 Temel E itimden Orta retime Ge i Sistemi Kapsam nda Yap lan Merkezi Sistem Ortak S navlar n n Tamam n veya Bir K sm n Kullanan 14 Temmuz 2016 zel Okullar n Kay t lemleri 22 Temmuz 2016 G zel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine renci Kay tlar n n Tamamlanmas.

5 15-25 Temmuz 2016 Yerle tirme lemleri in Tercihlerin Al nmas . ( Saat 17:00 ). 08 A ustos 2016 Yerle tirme Sonu lar n n lan . 08 A ustos 2016 Bo Kontenjanlar n lan Edilmesi 09-15 A ustos 2016 Yerle tirmeye Esas 1. Nakil Tercih Ba vurular n n Al nmas . 19 A ustos 2016 Yerle tirmeye Esas 1. Nakil Sonu lar n n lan . 19-23 A ustos 2016 Yerle tirmeye Esas 2. Nakil Tercih Ba vurular n n Al nmas . 26 A ustos 2016 Yerle tirmeye Esas 2. Nakil Sonu lar n n lan . 26-31 A ustos 2016 Yerle tirmeye Esas 3. Nakil Tercih Ba vurular n n Al nmas . 05 Eyl l 2016 Yerle tirmeye Esas 3. Nakil Sonu lar n n lan . 05-08 Eyl l 2016 l/ l e renci Yerle tirme ve Nakil Komisyonlar nca l/ l e S n rlar . erisinde Nakil Tercih Ba vurular n Al nmas . 09 Eyl l 2016 l/ l e renci Yerle tirme ve Nakil Komisyonlar Nakil Yerle tirme Sonu lar n n lan . 19 Eyl l 2016 2016-2017 retim Y l A l . 05-06-07 Temmuz 2016 Ramazan Bayram.

6 30 A ustos 2016 Zafer Bayram . 12-13-14-15 Eyl l 2016 Kurban Bayram . 5. 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 6. 1. B L M: TERC H VE YERLE T RME LEMLER . GENEL A IKLAMALAR. Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, ok Programl Anadolu Liselerine, Mesleki ve Teknik E itim Merkezlerine, Anadolu mam Hatip Liselerine, A k retim Kurumlar na, zel retim Kurumlar Genel M d rl ne ba l zel okullara merkez sistemle renci yerle tirilecektir. zel retim Kurumlar Genel M d rl ne ba l zel okullar, Temel E itimden Orta retime Ge i Sisteminde yap lan merkez sistem ortak s navlar ndaki derslerin t m n . veya baz lar n esas alarak kendi y netmeli ine g re renci alabilecektir. 2016 2017 retim y l i in zel okullar, kendi y netmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine g re 30. Haziran 14 Temmuz 2016 tarihleri aras nda kay t i lemlerini yapabilecektir.

7 Yerle tirme sonu lar ayn retim y l i in ge erli olacakt r. Kay t i lemini yapan bu rencilere tercih ekran a lmayacakt r. Ancak tercih s resi i erisinde kay tlar n iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir. Ayr ca bu renciler okul de i tirmek isterlerse bu i lem nakil d neminde, nakil artlar n ta yan renciler i in m mk n olabilecektir. A k retim Ortaokulu rencileri, kay t kabul artlar n ta malar h linde, tercihlerini YEP'e g re adresinde yay mlanan Ek 2 formunu doldurarak yapacakt r. rencilerin doldurduklar formu, l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl . Emn yet Mahalles M las Sokak No 21 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine 25 Temmuz 2016 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi h zl posta hizmeti ile g ndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen ba vurular dikkate al nmayacakt r. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, renci velisi sorumlu olacakt r.

8 Yurt d ndan s nava giren renciler, e Okul sisteminde kay tl ise adresinden tercih yaparak okul m d rl klerine tercihlerini onaylatacakt r. Bu imk n olmayan yurt d ndaki renciler ise tercihlerini adresinde yay mlanan Ek 2 formunu doldurarak yapacakt r. rencilerin doldurduklar formu, yerle tirme i in 25 Temmuz 2016 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi h zl posta hizmeti ile l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl . Emn yet Mahalles M las Sokak No 21 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA. adresine g ndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen ba vurular dikkate al nmayacakt r. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, renci velisi sorumlu olacakt r. rencinin velisi, tercih ve yerle tirme ile ilgili her t r yaz mada; tercih i lemini yapt . okulun il/il e kurum ad ve kodunu, rencinin ad n soyad n , kimlik numaras n , yabanc . uyruklu ise renci kay t numaras n ve a k adresi ile cep telefon numaras n yazacakt r.

9 6. 2015-2016 Orta retim Kurumlar na Ge i Uygulamas Tercih ve Yerle tirme e K lavuzu 7. G zel sanatlar lisesi ve spor liselerine yerle tirme i lemleri bu okullar n giri mevzuat esas al narak 22 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanacakt r. Ancak, s z konusu okullara kay t yapt ran renciler, yerle tirme ve yerle tirmeye esas nakil tercihleri do rultusunda bir okula yerle meleri h linde nceki okul (G zel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi) hakk ndan vazge mi . say lacaklard r. Veli ve okul m d rl , bu k lavuzun yay mlanmas yla birlikte bu k lavuzda belirtilen b t n h k mleri kabul etmi say lacakt r. ORTA RET M OKULLARINA GENEL BA VURU ARTLARI. a) 2015 2016 retim y l nda ortaokul ile imam hatip ortaokulu 8'inci s n f n ba ar yla tamamlam olmak, b) Ba vuru yap lacak okulun kay t kabul artlar n ta mak, c) YEP'e sahip olmak. TERC H LEMLER . a) 8'inci s n f ba ar yla tamamlayan renciler, yerle tirme i lemleri i in tercih ve yerle tirmeye esas nakil ba vurusunda bulunabilecektir.

10 B) Tercih i lemi renci/veli taraf ndan bireysel olarak https://e internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu m d rl klerinden yap labilecektir. Yap lan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu m d rl klerine onaylat lacakt r. c) Temel E itimden Orta retime Ge i Sistemi kapsam nda yap lan merkez sistem ortak s navlar n n tamam n veya bir k sm n kullanarak zel okullara kay t yapt ran renciler tercihte bulunamayacakt r. ) https://e internet adresinden tercih i lemleri i in giri yap ld nda, tercih i lemleri ekran nda, TERC H YAPMAK ST YORUM ve ZEL OKULA KAYIT. YAPTIRACA IM TERC H YAPMAYACA IM butonlar n n se enek olarak sunulmas . sa lanacakt r. ZEL OKULA KAYIT YAPTIRACA IM TERC H YAPMAYACA IM . butonunu i aretleyen renciler tercih hakk n kullanm say lacak, ancak yerle tirmeye esas nakil ba vurusunda bulunabileceklerdir. d) Yerle tirmede renciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.


Related search queries