Example: biology

KALBİN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

Kardivask ler Sistem Kalp Fonksiyonlar . Kan damarlar yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu olu an art k maddeler ve CO2'nin dokulardan uzakla t r lmas nda rol oynar V cut temperat r n n d zenlenmesine kat l r Hormonlar n salg land ktan sonra etki yerlerine ula t r lmas nda yer al r T m bu i levleri yaparken kalp, kan damarlar ndan olu an sistemik dola m ve pulmoner dola m kullan r Kalp Fonksiyonlar . Kan bas nc n olu turur Kan sirk lasyonunu y nlendirir Kalp, sistemik ve pulmoner dola m birbirinden ay r r.

Otonom sinir sisteminden sempatik sinirler kalbin ritmik kasılma ve gevşeme hareketlerini hızlandırırken parasempatik sinirler yavaşlatılmasınısağlar.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KALBİN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

1 Kardivask ler Sistem Kalp Fonksiyonlar . Kan damarlar yoluyla oksijeni ve barsaklarda emilen besin maddelerini dokulara iletir Metabolizma sonucu olu an art k maddeler ve CO2'nin dokulardan uzakla t r lmas nda rol oynar V cut temperat r n n d zenlenmesine kat l r Hormonlar n salg land ktan sonra etki yerlerine ula t r lmas nda yer al r T m bu i levleri yaparken kalp, kan damarlar ndan olu an sistemik dola m ve pulmoner dola m kullan r Kalp Fonksiyonlar . Kan bas nc n olu turur Kan sirk lasyonunu y nlendirir Kalp, sistemik ve pulmoner dola m birbirinden ay r r.

2 Kan n tek y nl ak n sa lar Bunda kalp kapaklar b y k rol oynar Kan gereksinimini d zenler Metabolik ihtiya ta de i ikli e paralel olarak kontraksiyon g c n ve kas lma h z n ayarlar KALB N EKL ,YER VE B Y KL . Yeri: Mediastinumda yer al r. A rl ve B y kl : Ya . Cinsiyet V cut l s ne g re de i ir. ekli: Asimetrik koniye benzer. Dola m Sistemleri Pulmoner dola m Sistemik dola m B Y K DOLA IM. Vena pulmonalislerle sol atriuma gelen arterial kan buradan sol ventrik le ula r. Aorta yolu ile dokulara pompalan r. Daha sonra ven z kan olarak vena cavalar ile sa atriuma gelir.

3 K K DOLA IM. Sa atriuma gelen ven z kan trik spid kapak yoluyla sa ventrik le ge pulmonalis ile akci erlere ula r. Akci erlerde gaz de i imine u rad ktan sonra vena pulmonalislerle arterial kan olarak sol atriumad ner. Kalbin Lokalizasyonu ve l leri Yakla k yumruk l lerindedir ekil Apex: koni bi iminde yuvarlakt r Base: Apekse oranla daha d z bir ekildedir Mediastinumda torasik kavite i inde lokalize olmu tur Kalbin Lokalizasyonu ve l leri Kalp Duvar . tabakadan olu ur: Epicardium: Kalbin y zeyini kaplayan ser z membrand r Myocardium: Kalp kas lmas ndan sorumlu kaslardan olu an orta tabakad r Endocardium: Kalbin i bo lu unu kaplayan en i teki tabakad r Kalp Duvar.

4 Perikard: Kalbi d tan epe evre saran zard Pericardium KALB N TABAKALARI. Endokard: En i te bulunan ince fibroz bir tabakad r. Myokard: Perikard n alt nda kalbin pompa yetene ini sa layan kas tabakas d r. Kaslar izgilidir. Kalp Kas . Sadece kalpte bulunur izgilidir Her h cre sadece tek n kleos i erir nterkalat disk ve gap-junction bulundurur Kendili inden uyar lma (otomasite) zelli ine sahiptir Aksiyon potansiyeli uzun s relidir ve ayn . zamanda uzun refrakt r periyoda sahiptir Kontraksiyonu Ca2+ reg le eder Kalp Kas . Eksternal Anatomi D rt bo luk i erir 2 atrium 2 ventrik l Auricles Major venler Superior vena cava Pulmonar venler Major arterler Aorta Pulmoner trunkus Kalp Kalp de t pk di er organlarda oldu u gibi h crelerden olu ur ve oksijenlenmesi yani beslenmesi gerekir.

5 Her ne kadar kalbin d rt odac kl kanla dolu olsa da kalp, kendi i indeki kanla de il aort damar ndan ayr lan sa ve sol kalp atardamarlar ndan beslenir. Kalbi besleyen bu damarlara koroner arterler denir. Ba lang ta iki ana dal h linde olan bu arterler daha sonra kollara ve dallara ayr larak t m kalbi besler. Kalbi saran tabaka vard r. Kalbi saran bu tabakalar; en d nda d tabaka veya perikart, orta tabaka veya miyokart ve son olarak da i tabaka ya da endokart tabakalar d r. Kalbin al mas : Kalp kas uyar olmadan kendili inden al an bir kast r. Ancak kalbin al mas.

6 Otonom sinir sistemi denen bir sistemin denetimi alt ndad r. Otonom sinir sisteminden sempatik sinirler kalbin ritmik kas lma ve gev eme hareketlerini h zland r rken parasempatik sinirler yava lat lmas n sa lar. Kalp, s rekli kas l p gev eyerek al r. Kalbin kas lmas na sistol , gev emesine diyastol denir. Kalpte her iki atrium ve her iki ventrik l birlikte kas l r ve gev er. Atriumlar ve ventrik llerin kas l p gev emesi kan n hareketi i in itici bir g olu turur. Ventrik llerin sistol nde artan bas nc n etkisiyle trik spit ve mitral kapaklar kapan r.

7 B ylece kan n atriumlara geri d n . engellenir. Kalbin bir sistol ve diyastol hareketine bir kalp at denir. Kalp, her kas l nda bas n yaparak atardamarlara kan pompalar. Kalp at yeti kin bir insanda dakikada 60 80 ortalama 70'dir, ocuklarda bu say dakikada 90 140 aras ndad r. Kan, damarlarda ritmik olarak ileriye do ru gider. Kan n damarlardaki bu hareketi, nab z dalgalar na sebep olur. Nab z, kalbin at h z yla ayn h zdad r. Kan n damar duvarlar na yapt bas nca tansiyon denir. Kalbin kas lmas s ras nda olu an bas nca b y k tansiyon, kalbin dinlenmesi s ras nda olu an bas nca k k tansiyon denir.

8 Kan bas nc , c va bas nc na g re belirlenen standart birim ile tespit edilir. Normal bir eri kin insanda sistolik bas n . (b y k tansiyon) ortalama 120 mmHg, diyastolik bas n (k k tansiyon) 80 mmHg olarak bilinir. Damarlar; v cutta kan ta yan kanallard r ve dola m sistemi organlar d r. G revleri kan . v cudun farkl b l mlerine ta makt r. tip damar vard r;. 1. Atardamarlar (arteriae/ arterler). 2. Toplardamarlar (venae/venler). 3. K lcal damarlar (kapiller). Atardamarlar kan kalpten al p v cudun farkl . b l mlerine ta rken, toplardamarlar v cudun farkl b l mlerinden kan kalbe ta rlar.

9 Atardamarlarda kan n ak y n kalpten evreye do rudur. Atardamarlar n aplar merkezden uzakla t k a incelir. Atardamarlar her zaman temiz kan, toplardamarlarda kirli kan ta r. Bununla birlikte iki istisna mevcuttur: pulmoner arter kirli kan, pulmoner ven ise temiz kan ta r. V cuttaki en b y k damar, kan n kendisi arac l yla t m v cuda do ru pompaland aort atardamar d r. V cutta bulunan her organ n en az bir tane temiz kan kalpten getiren ve birden fazla kirli kan kalbe g t ren damar . vard r. Kalp Kapaklar . Atrioventricular Tricuspid Bicuspid yada mitral Semilunar Aortik Pulmonar Kan n geri ka mas n.

10 Engellerler KALB N KAPAKLARI. Trik spid kapak: Sa atrium ve sa . ventrik l aras nda bulunan yaprakl . kapakt r. Mitral kapak: Sol atrium ve sol ventrik l aras nda bulunan iki yaprakl . kapakt r. Aort kapak: Sol ventrik l ve aort aras ndad r. Pulmoner kapak: Sa ventrik l ile pulmoner arter aras ndad r. Atrioventrik ler ve Semilunar Kapaklar Kalp Kapaklar . KALB N KAPAKLARI. KALB N B L MLER . Kapak fonksiyonlar : Koroner dola m: KALB BESLEYEN DAMARLAR. Kalp Aort damar n n ba lang c ndan ayr lan ve kalp duvar n n i ine uzanan koroner arterlerden gelen kanla beslenir.


Related search queries