Example: barber

KAYSİS İYEM - selcuk.edu.tr

KAYS S ( YEM) EK LLER UBAT-2016 VR_01 IGB | KAYS S YEM KOORD NAT RL KAYS S ( YEM) YEM ( mza Yetkilileri Mod l ) Kullan m K lavuzu KAYS S ( YEM) NDEK LER UBAT-2016 VR_01 indekiler Tablosu 1-S STEME G R .. 1 ifresi le Sisteme Giri Yap lmas .. 2 Merkezi ifresi le Sisteme Giri Yap lmas .. 3 2-UYGULAMA .. 4 Ana Sayfas .. 4 c lemleri .. 5 1. Ad m: Kullan c Arama .. 5 2. Ad m: Kullan c Bilgileri Giri .. 5 m: Kurum Arama .. 6 4. Ad m: Yetki Kay t .. 7 c Yetki ptali .. 7 c Arama .. 9 3-Y netici lemleri .. 10 Kurum/Birim Se imi .. 12 Y netici Kay t .. 14 Yetki T r .. 16 n zleme .. 17 Y netici G revin Sonland r lmas .. 19 4-Hiyerar i 21 5-Kullan c Bilgileri .. 22 c lar i i KAYS S ifresi Alma/G ncelleme lemleri .. 23 G R VE NER LER: .. 24 EKLER .. 25 EK-1: MZA YETK L LER MOD L ( YEM) " YEM Yetkilisi" YETK TALEP FORMU .. 25 EK-2: ALI MA ESASLARI .. 26 KAYS S ( YEM) EK LLER ekil Tablosu ekil : Giri Ekran _____ 2 ekil 2- e-Devlet ifresiyle Sisteme Giri Ekran _____ 3 ekil 3- e-Uygulamalar Merkezi ifresiyle Sisteme Giri Ekran _____ 3 ekil Uygulama Se imi _____ 4 ekil:5 Uygulama Ana Sayfas _____ 5 ekil 6: Yekti-Kullan c lemleri _____ 5 ekil 7: Kullan c Ara _____ 6 ekil 8 Kurum Arama _____ 6 ekil 9: Yetkilendirme _____ 7 ekil Yetki ptali _____ 7 ekil 11: Kurum Ara _____ 9 eki

KAYSİS (İYEM) ŞEKİLLER ŞUBAT-2016 VR_01 IGB | KAYSİS İYEM KOORDİNATÖRLÜĞÜ KAYSİS (İYEM) İYEM (İmza Yetkilileri Modülü) Kullanım Kılavuzu

Tags:

  Selcuk

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KAYSİS İYEM - selcuk.edu.tr

1 KAYS S ( YEM) EK LLER UBAT-2016 VR_01 IGB | KAYS S YEM KOORD NAT RL KAYS S ( YEM) YEM ( mza Yetkilileri Mod l ) Kullan m K lavuzu KAYS S ( YEM) NDEK LER UBAT-2016 VR_01 indekiler Tablosu 1-S STEME G R .. 1 ifresi le Sisteme Giri Yap lmas .. 2 Merkezi ifresi le Sisteme Giri Yap lmas .. 3 2-UYGULAMA .. 4 Ana Sayfas .. 4 c lemleri .. 5 1. Ad m: Kullan c Arama .. 5 2. Ad m: Kullan c Bilgileri Giri .. 5 m: Kurum Arama .. 6 4. Ad m: Yetki Kay t .. 7 c Yetki ptali .. 7 c Arama .. 9 3-Y netici lemleri .. 10 Kurum/Birim Se imi .. 12 Y netici Kay t .. 14 Yetki T r .. 16 n zleme .. 17 Y netici G revin Sonland r lmas .. 19 4-Hiyerar i 21 5-Kullan c Bilgileri .. 22 c lar i i KAYS S ifresi Alma/G ncelleme lemleri .. 23 G R VE NER LER: .. 24 EKLER .. 25 EK-1: MZA YETK L LER MOD L ( YEM) " YEM Yetkilisi" YETK TALEP FORMU .. 25 EK-2: ALI MA ESASLARI .. 26 KAYS S ( YEM) EK LLER ekil Tablosu ekil : Giri Ekran _____ 2 ekil 2- e-Devlet ifresiyle Sisteme Giri Ekran _____ 3 ekil 3- e-Uygulamalar Merkezi ifresiyle Sisteme Giri Ekran _____ 3 ekil Uygulama Se imi _____ 4 ekil:5 Uygulama Ana Sayfas _____ 5 ekil 6: Yekti-Kullan c lemleri _____ 5 ekil 7: Kullan c Ara _____ 6 ekil 8 Kurum Arama _____ 6 ekil 9: Yetkilendirme _____ 7 ekil Yetki ptali _____ 7 ekil 11: Kurum Ara _____ 9 ekil 12: Kullan c Listesi _____ 9 ekil 13: Y netici lemleri _____ 11 ekil 14: Kurum/Birim Se im(1) _____ 12 ekil 15: Kurum/Birim Se imi(2) _____ 12 ekil 16: Kurum/Birim leti im Bilgileri _____ 13 ekil 17: Y netici Kay t _____ 15 ekil 18: Y netici Kay t(Sonraki) _____ 15 ekil 19: Yetki T r _____ 16 ekil 20: n zleme _____ 17 ekil 21: Y netici Kodu _____ 18 ekil 22: Y netici G rev Sonland rma _____ 19 ekil 23.

2 G rev Sonland r n izleme _____ 20 ekil 24: G rev Sonland r Mesaj Kutusu _____ 20 ekil 25: Hiyerar i lemleri _____ 21 ekil 26: Uygulama Giri Sayfas _____ 22 ekil 27 :Kullan c Bilgileri _____ 23 KAYS S ( YEM) S STEM G R UBAT-2016 VR_01 1 1-S STEME G R mza Yetkilileri Mod l ( YEM) ne eri im internet adresinde yer alan ikonuna t klanarak veya adresinden eri im sa lanacakt r. Sayfa a ld nda EK da Giri Se imi ekran nda 2 numaral se enek se ilerek ekil de g sterilen ifre Do rulama Se enekleri ekrana ge ilecektir. KAYS S ( YEM) S STEM G R UBAT-2016 VR_01 2 ekil : Giri Ekran ekil : ifre Do rulama Bu ekranda sisteme giri yapmak i in 2 se enek vard r. 1- e-Devlet ifresi: deki ekran n sol taraf nda yer alan ve T RKSAT A.. taraf ndan Kimlik Payla m Sistemiyle entegre bir ekilde y r t len; e-Devlet ifresi, Mobil mza, Elektronik mza veya Kimlik Kart se ene i(1 numaral se enek).

3 2- e-Uygulamalar Merkezi ifresi: deki ekran n sa taraf nda yer alan ve Ba bakanl k dareyi Geli tirme Ba kanl taraf ndan kullan c lara sunulan e-Uygulamalar Merkezi ifresi se ene i(1 numaral se enek). NEML : Sisteme ilk giri ler i in deki 1 numaral alternatif kullan lacak, ancak sisteme giri yap ld ktan sonra e-Uygulamalar Merkezi ifresi al nabilecektir. e-Devlet ifrelerinin unutulmas durumunda ya da sisteme giri te 1 numaral se ene in kullan lmas ndan kaynakl sorunlarda 160 numaral T RKSAT m teri hizmetleri aranabilir. 2 numaral se ene in kullan lmas nda kar la lan sorunlar i in ise Ba bakanl k dareyi Geli tirme Ba kanl na ula lmal d r. ifresi le Sisteme Giri Yap lmas Kimlik Do rulama Se enekleri ( EK L:1) Giri Ekran nda 1 numaral se enek t klanarak Kimlik Do rulama Sistemi Giri Ekran g r nt lenecektir. Bu alanda ncelikle ekran n sa st k sm nda yer alan KAYS S Logosu bulunup bulunmad na dikkat edilecektir.

4 E er Logo ve uygulama adlar hi yer alm yor veya farkl bir logo yer al yor ise Sisteme tekrar giri yap lmal d r (sayfa kapat l p a larak tekrar giri yap lmal d r)( EK L:2). e-Devlet ifresi ile sisteme ilk kez giri yap lmas rnek olarak a a da g sterilmi tir. e-Devlet ifresi ile sisteme girilebilmesi i in EK L: de yer alan ekran n st k sm nda yer alan Kimlik Do rulama Ara lar i erisindeki e-Devlet ifresi se ilerek t kland nda EK L:2 te g sterilen e-Devlet ifresiyle Sisteme Giri Ekran g r nt lenecektir. Bu a amada sayfan n sa st k esinde yer alan KAYS S Logosunun var 1 2 1 2 KAYS S ( YEM) S STEM G R UBAT-2016 VR_01 3 oldu u yine mutlaka kontrol edilmelidir. Do ru logonun bulunmas durumunda kullan c Kimlik numaras n ve e-Devlet ifresini sayfada bulunan ilgili alanlara girerek G nder butonuna t klayacakt r. ekil 2- e-Devlet ifresiyle Sisteme Giri Ekran Merkezi ifresi le Sisteme Giri Yap lmas EK de yer alan giri i lemi ger ekle tirildikten sonra KAYS S ifresi alm kullan c lar sisteme bu b l mden giri yapabilmektedir.

5 ( EK L:1) Kimlik Do rulama Se enekleri Giri Ekran n n sa taraf ndaki b l m n (2 nolu se enek) t klanmas ile a a da yer alan ekran a lacak ve kullan c lar Kimlik numaralar ve sahip olduklar Kimlik No ve KAYS S ifresi ilgili alanlara yazarak siteme giri yapabilecektir ( EK L:3). ekil 3- e-Uygulamalar Merkezi ifresiyle Sisteme Giri Ekran KAYS S ( YEM) UYGULAMA G R UBAT-2016 VR_01 4 2-UYGULAMA Uygulama ana sayfas nda yer alan ikonu ( ekil , ) t klanarak YEM uygulamas na giri yap lacakt r. ekil Uygulama Se imi ekil : Uygulama Se imi Ana Sayfas Uygulama Kullan c yetkisine ba l olarak de i mekte olup, Ana Sayfas nda Ana Sayfa , Y netici lemleri , Hiyerar i lemleri"(Kullan c yetkisine ba l g z kmektedir), Kullan c lemleri ve Yard m sekmeleri yer almaktad r. Ana Sayfa sekmesinde kullan c lara gerekli duyurular yay nlanmaktad r. KAYS S ( YEM) UYGULAMA G R UBAT-2016 VR_01 5 ekil:5 Uygulama Ana Sayfas c lemleri Uygulama Sayfas nda yer alan Yetki sekmesi t klanarak YEM G revlilerinin yetkilendirilece i Kullan c lemleri sekmesine eri ilecektir( ekil:6).

6 Kullan c yetkilendirme i lemleri Ek:2 de yer alan esaslar er evesinde yap lacakt r. ekil 6: Yekti-Kullan c lemleri 1. Ad m: Kullan c Arama ncelikli olarak yetki verilecek YEM G revlisinin, TC Kimlik Numaras girilerek ARA ikonu t klanarak G revliye ili kin ad, soyad bilgisi do rulanarak kullan c kayd yap lacakt r. Arama i lemi yap l r iken Alt Birimler Dahil mutlaka se ene i se ildikten sonra arama yap lacakt r ( ekil:6). 2. Ad m: Kullan c Bilgileri Giri Gelen ekranda kullan c n n ad soyad ve cinsiyet bilgileri kontrol edilerek, kullan c ya ait e-posta, i telefonu ve cep telefonu bilgi giri leri yap l r ( ekil:7). KAYS S ( YEM) UYGULAMA G R UBAT-2016 VR_01 6 ekil 7: Kullan c Ara Not: Kullan c tan lan rken sistem taraf ndan ..Yetkini bulunmuyor gibi bir uyar ile kar lanmas halinde kullan c ya ili kin bilgilerin Ba bakanl k adresine bildirilerek merkezden tan mlanmas sa lanacakt r. m: Kurum Arama Kullan c bilgileri girildikten sonra yetki verilecek birimin ad Kurum alan na linkinde yay nland ekilde yaz l r, otomatik a lan listeden ilgili birim se ilir ( ekil:8).

7 Bu a amalar tamamland ktan sonra Kay t butonuna t klanarak kay t i lemi tamamlan r. ekil 8 Kurum Arama KAYS S ( YEM) UYGULAMA G R UBAT-2016 VR_01 7 4. Ad m: Yetki Kay t ekil 9: Yetkilendirme ekil:9 da yer alan Yetkilendirme B l m nde YEM kutusundan a l r pencereden YEM G revlisi se ene i se ilerek, Gerek e b l m ne .. Tarih ve .. say l yaz gere i veya ../06/2016 tarihli e-posta gere i ifadelerinden biri yaz larak Yetki Ver butonu t klanarak yetkilendirme i lemi tamamlanacakt r ( ekil:10). ekil 10: Yetki Tipi c Yetki ptali Sistemde Kayd bulunan kullan c n n yetkisinin kald r lmas i in yine Kullan c lemleri sekmesinden b l m nde yer alan 1. Ad m da belirtilen kullan c arama i lemleri veya b l m ndeki i lemler yap larak ekil da gelen Yetki Kald r linki t klanarak ekil de yer alan Gerek e b l m ne b l m nde yer alan 4. Ad m da belirtilen Gerek e format na uygun gerek e belirtilerek ikonu t klanarak yetki kayd kald r lacakt r.

8 Ekil Yetki ptali KAYS S ( YEM) UYGULAMA G R UBAT-2016 VR_01 8 ekil : Yetki ptali KAYS S ( YEM) UYGULAMA G R UBAT-2016 VR_01 9 c Arama Uygulama Sayfas nda yer alan Yetki sekmesi t klanarak YEM G revlilerinin yetkilendirilece i Kullan c lemleri sekmesine eri ilecektir( ekil 11). Gelen Ekranda Kurum Se alan na Kurum ad yaz larak olu an listeden ilgili kurum se ilir. Se im i leminden sonra ARA butonuna t klan r. Gelen Kullan c listesinden Kimlik numaras n n zeri t klan r ( ekil:12). ekil 11: Kurum Ara ekil 12: Kullan c Listesi KAYS S ( YEM) Y NET C LEMLER UBAT-2016 VR_01 10 3-Y netici lemleri Bu b l mde t m kamu kurum ve kurulu lar n n (yerel y netimler ve niversiteler dahil) merkez, ta ra ve yurtd birimlerinde g revli her d zeydeki kurum/birim amirlerinin/y neticilerinin kayd yap lacakt r. Y netici kay tlar na ba lamadan nce adresinde kurumun/birimin g ncel olup olmad kontrol edilmeli, gerekli g ncellemeler Kurumun/birimin DETS S sorulular nca tamamland ktan sonra Y netici kay tlar na ge ilmelidir.

9 Y netici Kay tlar Y neticilerin de i mesi (Atama, ge ici g revlendirme, y ll k izin vb.) halinde sistemde Yetkili YEM Yetkili/G revlisi taraf ndan vakit ge irmeksizin sistem kay tlar yap lacakt r. Amirlerin/y neticilerin izin, yurt i i veya yurt d g revlendirilme gibi durumlarda dolu kadroya vekalet edecek imza yetkilisi de sisteme kaydedilecektir. st Kademe Y neticiler kayd , Kurum/Birim Se imi ad m nda Yard mc ifadesi kullan larak aranacakt r. Gelen listede uygun bulunan kay t se ilerek y netici i lemlerinin di er ad mlar izlenecektir. Kay t i lemleri Kurum/Birim Se imi, Y netici Kay t, Yetki T r , n zleme olmak zere 4 a amadan olu maktad r. ( ekil:13) Not: Yap lan kay tlarda de i ikliklere izin verilmeyecektir. Bu nedenle girilen Kayd n son halinin n zleme ad m nda gerekli kontroller yap ld ktan sonra Kay t butonuna bas larak Y netici kodu retilmelidir. KAYS S ( YEM) Y NET C LEMLER UBAT-2016 VR_01 11 ekil 13: Y netici lemleri KAYS S ( YEM) Y NET C LEMLER UBAT-2016 VR_01 12 Kurum/Birim Se imi Kayd yap lacak y neticinin birimi Kurum Birim Se imi sekmesinde yer alan Kurum/Birim alan na girilerek gelen listeden Se im yap lacakt r.

10 Kurum Birim b l m ne yaz lacak metinler DETS S Uygulamas nda yay nland ekliyle girilmesi gerekir Sisteme ilk defa kay t yap l yor ise hiyerar ik olarak t m y neticilerin Devlet Te kilat Merkezi Kay t Sistemi (DETS S) te kay tl bulunan eski bilgileri silinecektir.( ekil:14) ekil 14: Kurum/Birim Se im(1) ekil 15: Kurum/Birim Se imi(2) KAYS S ( YEM) Y NET C LEMLER UBAT-2016 VR_01 13 Bu a amada birimin kay tl bulunan ileti im bilgileri leti im Bilgileri G ncelle butonuna t klanarak kontrol edilecek, varsa eksiklikler tamamlanacakt r.( ekil: 16) Bu i lemler yap ld ktan sonra Sonraki butonu t klanarak Y netici Kay t sekmesine ge ilecektir. ekil 16: Kurum/Birim leti im Bilgileri KAYS S ( YEM) Y NET C LEMLER UBAT-2016 VR_01 14 Y netici Kay t Bu b l mde Y netici kay tlar yap l rken Yetki T r ad m nda, -Bir birime ilk defa y netici kayd yap l yor ise; Asalete, Bo Kadroya Vekalet veya Tedviren, -Daha nce Asaleten y netici kayd bulunan bir birime Dolu Kadroya Vekalet, se eneklerinde uygun olan se ilerek kaydedilecektir.