Example: barber

Denetim [Uyumluluk Modu]

DENET M. 1. B R NC B L M: DENET M N. GENEL ER EVES . 2. GENEL OLARAK DENET M KAVRAMI. Denetim , olmas gerekenle fiili durum aras ndaki kar la t rma anlam na gelen murakabe; defterlerin ve kay tlar n g zden ge irilmesi anlam na gelen revizyon; zaman zaman yap lan bir g zden ge irme ile i lerin yasalara, emir ve y nergelere g re y r t l p y r t lmedi ini tespit etmek anlam na gelen tefti ; uygulama sonu lar ile ula lmak istenin ama lar n kar la t r lmas anlam na gelen kontrol gibi kavramlar n t m n i ine alan bir st kavramd r. 3. MUHASEBE DENET M N N TANIMI VE. UNSURLARI. Muhasebe denetimi (ba ms z Denetim ); bir i letmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda haz rlanan finansal tablo ve di er finansal bilgilerin nceden belirlenmi l tlere uygunlu u ve do rulu unun makul g vence sa layacak yeterli ve uygun ba ms z Denetim kan tlar ile ba ms z Denetim standartlar nda ng r len gerekli t m ba ms z Denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kay t ve belgeler zerinden de erlendirilmesi ve sonu lar n n bir rapora ba lanmas d r.

Muhasebe Denetimi Bir Süreçtir: Muhasebe denetimi tek bir işlem veya faaliyet olmayıp, birbirini izleyen işlemler zincirinden oluşur. Finansal

Tags:

  Denetimi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Denetim [Uyumluluk Modu]

1 DENET M. 1. B R NC B L M: DENET M N. GENEL ER EVES . 2. GENEL OLARAK DENET M KAVRAMI. Denetim , olmas gerekenle fiili durum aras ndaki kar la t rma anlam na gelen murakabe; defterlerin ve kay tlar n g zden ge irilmesi anlam na gelen revizyon; zaman zaman yap lan bir g zden ge irme ile i lerin yasalara, emir ve y nergelere g re y r t l p y r t lmedi ini tespit etmek anlam na gelen tefti ; uygulama sonu lar ile ula lmak istenin ama lar n kar la t r lmas anlam na gelen kontrol gibi kavramlar n t m n i ine alan bir st kavramd r. 3. MUHASEBE DENET M N N TANIMI VE. UNSURLARI. Muhasebe denetimi (ba ms z Denetim ); bir i letmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda haz rlanan finansal tablo ve di er finansal bilgilerin nceden belirlenmi l tlere uygunlu u ve do rulu unun makul g vence sa layacak yeterli ve uygun ba ms z Denetim kan tlar ile ba ms z Denetim standartlar nda ng r len gerekli t m ba ms z Denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kay t ve belgeler zerinden de erlendirilmesi ve sonu lar n n bir rapora ba lanmas d r.

2 4. Muhasebe denetimi Bir S re tir: Muhasebe denetimi tek bir i lem veya faaliyet olmay p, birbirini izleyen i lemler zincirinden olu ur. Denetlenebilir Bilgi Finansal Tablolar Kan t Toplama ve De erleme Ba ms z, Uzman ki i Uygunluk Ara t r r Denetim Muhasebe belge Raporu ve kay tlar n inceler Kamu Denet i Standart Genel Kabul G rm . Muhasebe lkeleri 5. MUHASEBE DENET M NE DUYULAN HT YA . Muhasebe denetimi , i letme i i ve i letme d . bilgi kullan c lar n n g venilir bilgi ihtiyac n . kar lar. Finansal tablolar n g venilirlik derecesini (kredibilitesini) art r r. letme i i bilgi kullan c lar : letme ortaklar . Y neticiler al anlar letme d bilgi kullan c lar : Yat r mc lar Kredi verenler Devlet Toplum 6. Muhasebe denetimi htiyac n n Ba l ca Nedenleri: irket y neticileri ile finansal bilgi kullan c lar aras ndaki kar at mas . irket i kontrol ve muhasebe sisteminin yetersizli i Artan i hacmi ile birlikte muhasebe sisteminin karma kl ve artan hata yapma olas l.

3 Finansal bilgi kullan c lar n n irketten ayr olmas . 7. Muhasebe Denetiminin Geli imi Denet i (auditor) deyimi ilk olarak 1289 y l nda kullan lmaya ba lan lm t r. Muhasebe denet ilerinin ilk rg t ise 1581. y l nda Venedik'te kurulmu tur. ngiltere'de 1900 y l nda kart lan bir yasa ile s n rl sorumlu irketlere Denetim zorunlulu u getirilmi tir. Osmanl 'da muhasebe d zeni, devletin mali y netiminin bir arac olarak geli mi tir. Maliye Bakanl Tefti Kurulu, 1879 y l nda kurulmu tur. T rkiye'de muhasebe denetiminin geli imi ise, ekonomideki geli melere paralel olmu tur. 8. Muhasebe Denetim Yakla m nda Geli meler Sanayi devrimi ncesi ve sonras 1900'lu y llara kadar belgelerin tamam n n incelenmesine y nelik Belge Denetim Yakla m , 1900 -1930 d neminde mali tablolar n bir b t n olarak denetimine y nelik Mali Tablo denetimi Yakla m , 1930'lu y llardan g n m ze kadar gelen ve i letmelerin i kontrol yap s n n incelenmesini de esas alan Sistemlere Dayal Denetim Yakla m , G n m zde bilgi teknolojisindeki ve Denetim alan ndaki geli meler sonucu, faaliyet denetiminin yayg nla mas sonucu Y netim denetimi Yakla m.

4 2000'li y llardan sonra kar la lan b y k l ekli finansal skandallar sonucu, Risk Esasl Denetim Yakla m n plana km t r. 9. MUHASEBE DENET M L K S . Muhasebesiz denetleme dayanaks z; denetimsiz muhasebe ise sa lamas zd r. Benzetmek gerekirse;. muhasebecilik bir gazete veya kitapta yazarl k g revi iken;. denet ilik edit rl k g revidir. 10. DENET M VE DENET T RLER . Denet i T rleri: Muhasebe denet isi Denet i Kamu denet isi Yap l Nedenine G re Denetim T rleri: Zorunlu (Yasal) Denetim ste e Ba l ( htiyari) Denetim 11. DENET M VE DENET T RLER DEVAM. Ama lar na G re Denetim T rleri: Muhasebe (Mali tablo) denetimi Uygunluk denetimi Faaliyet denetimi SPK'ya G re Denetim T rleri: S rekli (Y l sonu) denetimi S n rl (Ara D nem) denetimi zel Denetim 12. K NC B L M: DENET M STANDARLARI, MESLEK AHLAKI. KURALLARI. VE KAL TE KONTROL. STANDARTLARI. 13. Denetim al malar n n kalitesini g vence alt na almak i in denet iler i in olu turulan rehberler: Genel Kabul G rm Denetim Standartlar (GKDS) veya Uluslararas Denetim Standartlar.

5 (UDS)'ler, Denetim Standartlar , Meslek Ahlak Kurallar ve Kalite Kontrol Standartlar . olu turulmu tur. 14. GENELE KABUL G RM DENET M. STANDARTLARI. S z konusu standartlar ilk kez 1947 y l nda bir meslek rg t . olan Amerika Yetkili Kamu Muhasebecileri Enstit s (AICPA). taraf ndan olu turulmu tur. G n m zde ise Uluslararas . Denetim Standartlar ad ile Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) taraf ndan yay nlanmaktad r. 15. GENEL KABUL G RM DENET M. STANDARTLARI. Genel (Denet iye li kin) Standartlar: Mesleki E itim ve Deneyim Ba ms zl k Mesleki zen al ma Alan Standartlar : Planlama ve g zetim standard , kontrol sisteminin incelenmesi standard , Yeterli say da ve kalitede kan t toplama standard , Raporlama Standartlar : Genel Kabul G rm Muhasebe lkelerine Uygunluk Devaml l k zelli i A klay c Bilgiler Denet i G r Beyan . 16. GENEL KABUL G RM DENET M STANDARTLARI devam . Genel Standartlar / Mesleki E itim ve Deneyim Standard : Denet inin yeterli mesleki e itim ve deneyime sahip olmas.

6 Gerekti ini belirlemektedir. Genel Standartlar / Ba ms zl k Standard : Ba ms zl k m teri bask s na kar koyabilme veya denet inin Denetim kararlar nda yans z kalabilme kabiliyetidir. Ba ms zl n iki y n bulunmaktad r;. - Zihinde (d ncede) ba ms zl k - G r n te ba ms zl k 17. GENEL KABUL G RM DENET M STANDARTLARI devam . Genel Standartlar / Mesleki zen Standard : Denet inin Denetim al malar nda azami mesleki zen ve titizli i g stermesi beklenmektedir. al ma Alan Standartlar / Denetimin Planlanmas ve G zetim Standard : S rekli denetimlerde bir y l a k n bir s re alacak olan Denetim al malar n n iyi bir ekilde planlanmas artt r. G zetim ise, Denetim ekibinde yer alacak olan denet i yard mc lar n yapt klar i lerin izlenmesi ve onlar n yeti melerinin sa lanmas d r. 18. GENEL KABUL G RM DENET M STANDARTLARI devam . al ma Alan Standartlar / . Kontrol Sisteminin ncelenmesi Standard : letmede varl klar n korunmas , ama lara ula lmas , istenmeyen olaylar n engellenmesi ve g venilir bilgi elde edebilmek i in olu turulan politika ve prosed rlere i.

7 Kontrol yap s veya k saca i kontrol ad . verilmektedir. Denet inin i kontrol yap s n tan mas ve kontrol riskini de erlemesi gerekmektedir. 19. GENEL KABUL G RM DENET M STANDARTLARI devam . al ma Alan Standartlar / Yeterli Say . ve Kalitede Kan t Toplama Standard : Denet i m teri i letme finansal tablolar . hakk nda uygun bir g r e ula abilmek i in yeterli say da ve kaliteli yani g venilir kan t toplamak zorundad r. Raporlama Standartlar / Genel Kabul G rm Muhasebe lkelerine Uygunluk Standard : Denet iden raporunda, incelenen i letmenin finansal tablolar n n genel kabul g rm muhasebe standartlar na uygunluk derecesini belirtmesi istenmektedir. 20. GENEL KABUL G RM DENET M STANDARTLARI devam . Raporlama Standartlar / Devaml l k zelli i Standard : Devaml l k ya da ba ka ifade ile tutarl l k ilkesi, muhasebede kullan lan politikalar n zorunlu olmad k a d nemden d neme de i tirilmemesidir. Raporlama Standartlar / A klay c.

8 Bilgiler Standard : Finansal tablolar n do rulu u, bunlar n GKMS'lere uygun olmas yan nda, yeterli miktarda bilgiyi i ermesine ba l d r. 21. GENEL KABUL G RM DENET M STANDARTLARI devam . Raporlama Standartlar / Denet i G r Beyan Standard :Denet i Denetim al malar sonucunda inceledi i finansal tablolara ili kin ula t g r n . raporunda a klamal d r. Denet i, u d rt g r t r nden en uygun olan se er. Bunlar;. - Olumlu g r , - Olumsuz g r , - artl g r ve - G r bildirmekten ka nmad r. 22. MESLEK AHLAKI LKE VE KURALLARI. IFAC Denetim standartlar yan nda meslek mensuplar i in meslek ahlak . (eti i) kurallar n da (Code of Ethics). yay nlam t r. Meslek ahlak veya meslek eti i a a daki gibi tan mlanabilir: Mesleki davran la ilgili neyin do ru, neyin yanl , neyin hakl , neyin haks z oldu u hakk nda inan lara dayal ilkeler ve kurallar toplulu udur.. 23. Etik Karar Verme S reci Genetik Kat l m Din Felsefi Sistemler Ahlaki Ahlaki Etik Fark ndal k Yarg Davran.

9 K lt rel Deneyim Hukuki Sistem Etik Kodlar Etik Kodlar gruptan olu maktad r. Bunlar: a) irket Kodlar . b) irket Faaliyet Politikalar . c) Meslek rg tlerinin yay nlam oldu u etik kodlard r. rne in: T RMOB taraf ndan yay nlanan Etik y netmeli i gibi. 24. Meslek Ahlak Kurallar Devam . Y netmelikte Ge en Meslek Mensuplar n n Uymalar Gereken temel lkeler unlard r: D r stl k Tarafs zl k Mesleki Yeterlilik ve zen Gizlilik Mesleki Davran . 25. Meslek Ahlak Kurallar Devam . IFAC taraf ndan belirlenen mesleki davran . kurallar ba l klar halinde unlard r: 1. Ba ms zl k a) Mali A dan kar li kisi b) Y netici veya g ren li kisinin Varl . 2. D r stl k ve Tarafs zl k 3. Genel Standartlar a) Mesleki Yeterlilik b) Mesleki zen G sterme c) Planlama ve G zlemleme d) Yeterli Miktarda Ge erli Veri Toplanmas . 26. Meslek Ahlak Kurallar Devam . 4. Standartlara Uygun Davranma 5. Muhasebe lkeleri ile Uyum 6. S r Saklama 7. arta Ba l cret 8.

10 Meslek Onuru ile Ba da mayan Davran lar 9. Reklam Yasa . 10. Komisyon ve Bilirki i creti 11. Meslek Unvan ve irketle me 12. Meslek Ahlak ile lgili Yapt r mlard r. 27. KAL TE KONTROL STANDARTLARI. Kalite Kontrol Standartlar Denetim binas n n at s konumundad r. Denetim Kalite Standartlar ; IFAC taraf ndan yay nlanan Uluslararas Kalite Kontrol Standard - ISQC 1 ile UDS 220'dir. Denetim firmas uygun g vence sa lamak, Denetim firmas n n ve personelinin mesleki standartlara, d zenleyici ve yasal artlara uymas n sa lamak, Denetim firmas ve s zle me ortaklar taraf ndan yay nlanan raporlar n bu ko ullar alt nda uygun olmas n . sa lamak i in tasarlanm bir kalite kontrol sistemini (KKS) kurmak zorundad r. 28. Kalite Kontrol Standartlar Devam . Denetim firmas a a daki konularda makul g venceyi sa lamak i in politika ve prosed rler olu turmal d r. Bunlar: - Etik kurallar, - Ba ms zl k, - M teri ili kilerinin ve zel s zle melerin kabul ve s reklili i - nsan kaynaklar.


Related search queries