Example: stock market

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - yds.gov.tr

YAPI DENET M UYGULAMA Y NETMEL B R NC B L M Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama ve kapsam MADDE 1 (De i ik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Y netmeli in amac , 29/6/2001 tarihli ve 4708 say l Yap denetimi Hakk nda Kanuna g re faaliyet g steren Merkez ve l Yap Denetim Komisyonlar n n, yap denetim kurulu lar n n ve laboratuvarlar n kurulu ve al malar ; yap denetim kurulu lar nda ve laboratuvarlarda g rev alacak denet i mimar ve m hendisler ile di er g revlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje m ellifi, yap m teahhidi, antiye efi, yap sahibi ile yap denetim kurulu u ortaklar n n g rev ve sorumluluklar ; yap denetimi hizmet s zle mesinin d zenlenmesi ve hizmet bedellerinin denmesi; yap lara sertifika verilmesi ve Kanunun uygulanmas na ili kin usul ve esaslar belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Y netmelik, 4708 say l Yap denetimi Hakk nda Kanunun 2 nci, 4 nc , 5 inci, 7 nci ve 12 nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 180 say l Bay nd rl k ve sk n Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnamenin 30/A maddesine dayan larak haz rlanm t r.

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında

Tags:

  Denetimi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ - yds.gov.tr

1 YAPI DENET M UYGULAMA Y NETMEL B R NC B L M Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama ve kapsam MADDE 1 (De i ik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Y netmeli in amac , 29/6/2001 tarihli ve 4708 say l Yap denetimi Hakk nda Kanuna g re faaliyet g steren Merkez ve l Yap Denetim Komisyonlar n n, yap denetim kurulu lar n n ve laboratuvarlar n kurulu ve al malar ; yap denetim kurulu lar nda ve laboratuvarlarda g rev alacak denet i mimar ve m hendisler ile di er g revlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje m ellifi, yap m teahhidi, antiye efi, yap sahibi ile yap denetim kurulu u ortaklar n n g rev ve sorumluluklar ; yap denetimi hizmet s zle mesinin d zenlenmesi ve hizmet bedellerinin denmesi; yap lara sertifika verilmesi ve Kanunun uygulanmas na ili kin usul ve esaslar belirlemektir. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Y netmelik, 4708 say l Yap denetimi Hakk nda Kanunun 2 nci, 4 nc , 5 inci, 7 nci ve 12 nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 180 say l Bay nd rl k ve sk n Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararnamenin 30/A maddesine dayan larak haz rlanm t r.

2 Tan mlar MADDE 3 (1) Bu Y netmelikte ge en; a) Bakanl k: Bay nd rl k ve sk n Bakanl n , b) Denet i mimar ve m hendis: lgili m hendis ve mimar meslek odalar na yeli i devam eden ve Bakanl k a denet i belgesi verilmi m hendis ve mimarlar , c) lgili idare: Belediye ve m cavir alan s n rlar i indeki uygulamalar i in b y k ehir belediyeleri ile di er belediyeleri, bu alanlar d nda kalan alanlarda valilikleri, yap ruhsat ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip di er idareleri, ) lgili meslek odalar : 27/1/1954 tarihli ve 6235 say l T rk M hendis ve Mimar Odalar Birli i Kanununa g re kurulmu olan m hendis veya mimar odalar n , d) bitirme tutana : n aat n k smen veya tamamen fen ve sanat kurallar na, ruhsata ve eklerine, ilgili standartlara, teknik artnamelere ve di er mevzuata uygun olarak tamamland n g stermek zere yap denetim kurulu u taraf ndan tanzim ve ilgili idaresi taraf ndan tasdik edilen tutana , e) yeri teslim tutana : n aat n fiilen ba lad n belgelemek zere, yap ruhsat n n al nmas n takiben yap sahibi, yap denetim kurulu u, yap m teahhidi veya yap m teahhidi ad na antiye efi taraf ndan imza alt na al n p ilgili idareye sunulan tutana , f) Kanun: 4708 say l Yap denetimi Hakk nda Kanunu, g) Komisyon: Kanunun 4 nc maddesinde belirtilen (De i ik ibare:RG-5/2/2013-28550) Merkez veya l Yap Denetim Komisyonunu, ) Kontrol eleman.

3 Yap m i inin denetlenmesi hizmetlerini bizzat yap da ve antiye sahas nda, denet i mimar ve m hendislerin sevk ve idaresi alt nda, gerekti inde onlara dan arak yapmak ile g revli olan mimar ve m hendisleri, h) Laboratuvar: n aat ve yap malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde zerinde ilgili standartlar na veya teknik artnamelerine g re l m, muayene, kalibrasyon yapabilen ve di er zelliklerini tayin eden, Bakanl ktan izin alm tesisi, ) Proje m ellifi: Mimarl k, m hendislik tasar m hizmetlerini i tigal konusu olarak se mi , yap n n et t ve projelerini haz rlayan ger ek ve t zel ki iyi, i) (De i ik:RG-1/7/2011-27981) antiye efi: Konusuna ve niteli ine g re yap m i lerini yap m teahhidi ad na y neterek uygulayan, m hendis veya mimar diplomas na sahip teknik personeli, j) Ta y c sistem: Yap lar n temel, betonarme, ah ap, elik karkas, duvar, d eme ve at gibi y k ta yan ve aktaran b l mlerini ve istinat yap lar n , k) Yap : Karada ve suda, daim veya ge ici, yeralt ve yer st in aatlar ile bunlar n ilave, de i iklik ve tamirlerini i ine alan sabit ve hareketli tesisleri, l) Yap denetim kurulu u: Bakanl ktan ald izin belgesi ile m nhas ran yap denetimi g revini yapan, ortaklar n n tamam mimar ve m hendislerden olu an t zel ki iyi, m) Yap denetleme defteri: Yap denetim kurulu unca, antiyede yap lan denetim sonu lar i lenen ve antiye efince antiyede muhafaza edilen defteri, n) Yap hasar : Kullan mdan do an hasarlar hari , yap n n fen ve sanat kurallar na ayk r , eksik, hatal ve kusurlu yap lmas nedeniyle yap da meydana gelen ve yap n n kullan m n engelleyen veya yap da de er kayb olu turan her t rl hasar , o) Yap in aat alan.

4 I kl klar hari , bodrum kat, asma kat ve at aras nda yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yap n n in a edilen t m katlar n n alan n , ) Yap m teahhidi: Yap m i ini, yap sahibine kar taahh t eden veya ticari ama la veya kendisi i in ahsi finans kaynaklar n kullanarak stlenen, ilgili meslek odas na kay tl , ger ek ve t zel ki iyi, p) Yap sahibi: Yap zerinde m lkiyet hakk na sahip olan ger ek ve t zel ki ileri, r) Yap yakla k maliyeti: Binalarda, Bakanl k a her y l yay mlanan mimarl k ve m hendislik hizmet bedellerinin hesab na esas yap yakla k birim maliyetlerine ili kin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yap in aat alan n n arp m ndan elde edilen bedeli; binalarda yap lacak de i tirme, g lendirme ve esasl onar m i leri ve bina d nda kalan yap larda ise yap n n ke if bedelini, s) Yap m s resi: Yap sahibinin, yap ruhsat n ald tarih ile yap kullanma iznini ald tarih aras ndaki d nemi, ) Yard mc kontrol eleman : Denet i mimar ve m hendislerin sevk ve idaresi alt nda ve kontrol elemanlar ile birlikte yap denetimi faaliyetlerine kat lan teknik retmen, y ksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri ifade eder.

5 K NC B L M G rev ve Sorumluluklar lgili idarenin g rev ve sorumluluklar MADDE 4 (1) lgili idare, Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen g revlerini mevzuatta g sterilen s reler i inde tam ve zaman nda yerine getirmek zorundad r. (2) Yap ruhsat ve yap kullanma izni belgesini d zenleyen ilgili idare g revlileri, g revlerinin gere i gibi yerine getirilmemesinden do an her t rl yap kusurundan ve b ylece meydana gelen zararlardan dolay , tabi olduklar mevzuat er evesinde sorumludurlar. (3) Yap ruhsat m racaat na esas olan ve ilgili yap denetim kurulu unun uygun g r verdi i belgeler incelenerek, eksiklik veya yanl l k bulunmuyor ise yap ruhsat d zenlenir. (4) (De i ik:RG-3/4/2012-28253) Yap ruhsat n n vizeler b l m ne yap denetim kurulu unun denet ilerinin imzalar al nd ktan sonra ilgili b l m idarece incelenir. nceleme neticesinde eksik vize i lemi var ise bunlar yap denetim kurulu una tamamlatt r l r.

6 Bunun d nda, hi bir ekilde vize veya vize anlam na gelecek bir uygulamada bulunulamaz. (5) Yap da tespit edilen eksiklikler veya o yap dan sorumlu bulunan denet i mimar ve m hendis, kontrol veya yard mc kontrol elemanlar n n g revinden ayr lmas gibi nedenlerle, yap denetim kurulu unun talebi zerine ilgili idarece in aat durdurulur. Faaliyeti durdurulmu in aatta eksikliklerin giderilmesi durumunda, in aat n devam na izin verilir. (6) (De i ik:RG-3/4/2012-28253) n aat n tamamlanmas n m teakiben tanzim edilen i bitirme tutana ilgili idarece incelenerek, on be i g n i inde onaylan r veya var ise eksikliklerinin neler oldu u belirtilerek, giderilmesinin gerekti i yaz l olarak bildirilir. Eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen i bitirme tutana iki i g n i inde onaylan r. Yap denetim kurulu unun g rev ve sorumluluklar MADDE 5 (1) Yap denetim kurulu u, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen g revleri, Kanun ile belirlenmi s reler i inde, imar plan na, fen, sanat ve sa l k kurallar na, standartlara, y r rl kteki mevzuata ve mesleki ahlak kurallar na uygun ve tam olarak yerine getirmek zorundad r.

7 (2) Yap denetim kurulu u proje denetimi safhas nda; a) Yap n n in a edilece i parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kayd rne i, zemin et d raporu ile gerekli di er belgelerin mevzuata uygun olup olmad n kontrol ederek kopyalar n dosyas nda muhafaza eder. b) (De i ik:RG-14/4/2012-28264)Proje ve UYGULAMA denet isi mimar ve m hendisler arac l yla, proje m elliflerince haz rlanan UYGULAMA projelerinin ve hesaplar n n, m hendislik ve mimarl k proje d zenleme esaslar na, imar plan na, imar y netmeliklerine ve di er mevzuata, artname ve standartlara uygunlu unu kontrol eder, proje m elliflerinin ilgili meslek odas na yeli inin devam etti ine dair taahh tnamesi ile mesleki k s tl l n n olmad na dair taahh tnamesinin olup olmad n kontrol eder. dareler sorumluluk alan mimar ve m hendislerin yapt klar i lemlere ili kin bilgileri her ay n ilk haftas i inde ilgili meslek odalar na bildirir.

8 C) (De i ik:RG-3/4/2012-28253) Yap ruhsat vermeye yetkili idarelerin d ndaki kurumlar taraf ndan onaylanmas gereken elektrik, telefon ve do algaz tesisat projelerini ilgili mevzuata g re inceler, zaman nda ve usul ne uygun olarak onaylanmas n temin eder. ) Ek-3 te g sterilen form-1 e uygun proje kontrol formunu esas alarak inceledi i projelerde tespit edilen hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini sa lar. d) ncelenen projeler, uygun g r lmesi h linde, yap denetim kurulu u ad na ilgili denet i mimar ve denet i m hendisler taraf ndan imzalan r ve kurulu taraf ndan tasdik edilir. (e) (Ek:RG-14/4/2012-28264) Zemin ve temel et d raporunun haz rlanmas na ili kin esaslara uygun olarak bir zemin et d raporunun olup olmad n tespit ederek uygunluk g r verir. Raporun uygunlu unu tespit i in, b nyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmad h llerde hizmet sat n alabilir.

9 (3) Yap denetim kurulu u yap ruhsat al nmas safhas nda; a) Denetimini stlenece i yap ile al kal bilgileri ek-4 te g sterilen form-2 ye uygun ekilde d zenleyip Bakanl a bildirir. b) (De i ik:RG-5/2/2013-28550) Yap ya ili kin bilgi formunu, yap n n denetimini stlendi i konusunda ek-5 te g sterilen form-3 e uygun taahh tnameyi, yap denetim kurulu unun yap sahibi ile imzalad ek-6 da g sterilen form-4 e uygun s zle meyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildi ini g sterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir. Bu belgelerde noter tasdiki aranmaz. c) Projelerin ilgili idarece onaylanmas ndan sonra, yap ruhsat n n yap denetim kurulu u ile ilgili b l m n n, kurulu u temsilen, ortaklar veya kurulu a yetkili k l nm in aat m hendisi, makine m hendisi, elektrik m hendisi veya mimar olan personeli taraf ndan imzalanmas n sa lar.

10 (1) (Ek:RG-3/4/2012-28253)Elektrik, telefon ve do algaz tesisat projelerinin in aat ruhsat n n al nd tarihi izleyen otuz g n i inde ilgili idare taraf ndan onaylanmas n temin eder ve onaya ili kin belgeyi in aat ruhsat vermeye yetkili idareye sunar. Bu s re i inde s z konusu projelere ili kin onaylar idareye sunulamad takdirde in aat idarece durdurulur. (4) Yap denetim kurulu u yap m safhas nda; a) Ek-7 de g sterilen form-5 e uygun i yeri teslim tutana n , yap sahibi ve yap m teahhidi veya yap m teahhidi ad na antiye efi ile birlikte imzalayarak i g n i erisinde ilgili idarenin onay na sunar. b) B nyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunmayan h llerde, hizmet sat n almak suretiyle teknik eleman g revlendirerek, arsan n k e noktalar n n ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yap n n, vaziyet plan na uygun bi imde arsaya aplike edilmesini sa lar.


Related search queries