Example: bankruptcy

14511534 Konu : Tehlikeli Madde Taımacılığında Yol …

ULA TIRMA DEN ZC L K VE HABERLE ME BAKANLI I. Tehlikeli Mal ve Kombine Ta mac l k D zenleme Genel M d rl . Say : 14511534 ./12/2013. Konu : Tehlikeli Madde Ta mac l nda Yol Kenar Denetimleri GENELGE. (2014 / TMKTDGM-02 / YOL KENARI DENET M ). Bilindi i zere, 655 say l Kanun H km nde Kararnameye dayan larak Tehlikeli Mallar n Karayolu ile Uluslararas Ta mac l na li kin Avrupa Anla mas (ADR). paralelinde haz rlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta nmas Hakk nda Y netmelik . Bakanl m zca revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 say l Resmi Gazete'de yay mlanarak y r rl e girmi tir. S z konusu Y netmeli in kinci B l m, Ta mac l k Faaliyetlerinde Genel Kurallar ba l alt ndaki 5 inci maddenin birinci f kras nda Tehlikeli maddeler kamuya a k karayolunda, bu Y netmelik ve ADR h k mlerine uygun olarak ekonomik, kontroll , seri, g venli, insan sa l na zarar vermeden ve evreye olumsuz etkisi en az olacak ekil

2. Taımaya konu tehlikeli madde paketli (ambalajlı) olarak tenteli, kasalı veya kapalı kasalı araçlarda taınıyor ise, taınan yüke

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 14511534 Konu : Tehlikeli Madde Taımacılığında Yol …

1 ULA TIRMA DEN ZC L K VE HABERLE ME BAKANLI I. Tehlikeli Mal ve Kombine Ta mac l k D zenleme Genel M d rl . Say : 14511534 ./12/2013. Konu : Tehlikeli Madde Ta mac l nda Yol Kenar Denetimleri GENELGE. (2014 / TMKTDGM-02 / YOL KENARI DENET M ). Bilindi i zere, 655 say l Kanun H km nde Kararnameye dayan larak Tehlikeli Mallar n Karayolu ile Uluslararas Ta mac l na li kin Avrupa Anla mas (ADR). paralelinde haz rlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta nmas Hakk nda Y netmelik . Bakanl m zca revize edilerek 24/10/2013 tarihli ve 28801 say l Resmi Gazete'de yay mlanarak y r rl e girmi tir. S z konusu Y netmeli in kinci B l m, Ta mac l k Faaliyetlerinde Genel Kurallar ba l alt ndaki 5 inci maddenin birinci f kras nda Tehlikeli maddeler kamuya a k karayolunda, bu Y netmelik ve ADR h k mlerine uygun olarak ekonomik, kontroll , seri, g venli, insan sa l na zarar vermeden ve evreye olumsuz etkisi en az olacak ekilde ta n r h km ile nc f kradaki Tehlikeli maddelerin ta nmas nda yer alan taraflar, hasar ve yaralanmalar nleyebilmek ve gerekirse bunlar n etkisini en aza indirebilmek i in n g r lebilen risklerin yap s n ve boyutunu g z n nde bulundurarak bu Y netmeli e ve ADR.

2 H k mlerine uygun tedbirleri almak zorundad rlar. h km mevcuttur. Bu ba lamda, Tehlikeli maddelerin karayoluyla ta mas nda; sertifikal ambalajlar n (paketler) kullan lmas ; Tehlikeli Madde ta mac l konusunda e itim alm s r c lerin kulland , ADR ve Y netmelikte belirtilen i aret, etiket ve turuncu plakalar ile donat lm . Ta t Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi ne sahip ta tlarla yap lmas . gerekmektedir. Bu itibarla, Y netmeli in 23 nc maddesinde denetimle g revli ve yetkili k l nan kurum ve kurulu lara mensup personel taraf ndan, Bakanl m zca bu hususta yeni bir d zenleme yap l ncaya kadar Y netmeli in 24 nc maddesine g re yol kenar denetimlerinin EK'de yer alan kontrol listesine g re yap lmas , tespit edilen ihlallerde gerekli idari para cezalar n n uygulanmas na y nelik dari Para Cezas Tutanaklar n n d zenlenmesi hususunda gere ini rica ederim.

3 Binali YILDIRIM. Bakan EK: Kontrol Listesi ve dari Para Cezalar (13 Sayfa). EK. 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 say l Resmi Gazete'de yay mlanarak y r rl e giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Ta nmas Hakk nda Y netmeli in 24 nc maddesine g re yol kenar denetimlerinde, Y netmeli in 23 nc maddesi ile denetimle g revli ve yetkili kurum ve kurulu lara mensup personel taraf ndan yap lacak denetimlerde kullan lacakKontrol Listesi ile ihlallerde uygulanacak dari Para Cezalar . a a daki tabloda verilmi tir. 2014 y l nda S ra Y netmelik uygulanacak ceza Y netmelik maddesinin h km Cezai Madde i in dayanak No Maddesi miktarlar.

4 (TL). Tehlikeli maddelerin karayolu ile ta nmas nda; ADR. B l m 6'da tan mlanan ve Bakanl k a yetkilendirilmi . kurulu taraf ndan test edilip UN Numaras verilerek 655 Say l KHK'nin 28 inci maddesinin 2. sertifikaland r lm olan ambalajlar n kullan lmas nci f kras n n (b) bendi gere ince, 1 5- (4) zorunludur h km kapsam nda, Bakanl k a veya Y netmeli in 28 inci maddesinin 4 nc G nderene - 1000. ADR'ye taraf olan bir lke daresi veya bu dare f kras n n (a) bendine istinaden;. taraf ndan yetkilendirilen bir kurulu taraf ndan UN. Numaras verilerek sertifikaland r lm . ambalajlar n kullan l p kullan lmad . (1). Tehlikeli Madde ta mac l nda ADR'de tan mlanan etiket, i aret ve turuncu plakalar n kullan lmas.

5 Zorunludur h km kapsam nda;. G nderene -1000. 655 Say l KHK'nin 28 inci maddesinin 2 5- (5) 1. Ta maya konu Tehlikeli Madde tanker i inde ikincif kras n n (b) bendi gere ince, ta n yor ise, ta nan y ke uygun olarak ara ta Y netmeli in 28 inci maddesinin 4 nc Ta mac ya - 500. tehlike ikaz i areti ve turuncu plakan n bulunup, f kras n n (b) bendine istinaden;. bulunmad ,(2) S r c ye - 100. 2. Ta maya konu Tehlikeli Madde paketli (ambalajl ) olarak tenteli, kasal veya kapal . kasal ara larda ta n yor ise, ta nan y ke uygun olarak ara larda tehlike ikaz levhas ve turuncu plakan n bulunup bulunmad ,(3). 3. Ta maya konu Tehlikeli Madde ara i erisinde ambalajl (paketli) olarak ta n yor ise ambalaj zerindeki tehlike ikaz etiketin bulunup bulunmad.

6 (1). Y netmelik ve ADR h k mlerine uygun olarak ulusal ve uluslararas karayollar nda Tehlikeli y k ta mac l yapacak of rlerin, Tehlikeli Mal 4925 Say l Karayolu Ta ma Kanunun 26. 8- (1) Ta mac l S r c E itim Sertifikas (SRC5)/ADR nc maddesinin 1 inci f kras n n (l) bendi S r c ye -207. 3 of r E itim Sertifikas na sahip olmalar zorunludur . 9- (1)/b gere ince, Y netmeli in 28 inci h km kapsam nda, Tehlikeli y k ta yan ara lar n maddesinin 3 nc f kras na istinaden;. s r c lerinde ge erli SRC5 belgesinin bulunup bulunmad . (4). Tehlikeli Madde ta yan ara ta Tehlikeli Mal 4925 Say l Karayolu Ta ma Kanunun 26 Ta mac ya - 519.

7 4 14- (1)/i Ta mac l S r c E itim Sertifikas na (SRC5). nc maddesinin 1 inci f kras n n (e) bendi sahip s r c n n istihdam edilip edilmedi i. gere ince, Y netmeli in 28 inci maddesinin 2 nci f kras na istinaden;. ADR B l m 'de belirtildi i ekilde d zenlenen 655 Say l KHK'nin 28 inci maddesinin 2. 5 9- (1)/a ta ma evrak bulundurmak h km ne uygun olarak nci f kras n n (b) bendi gere ince, Tehlikeli y k ta yan ara ta, ta ma evrak n n Y netmeli in 28 inci maddesinin 4 nc G nderene - 500. bulunup bulunmad . (5). f kras n n ( ) bendine istinaden;. ADR B l m 'te belirtildi i ekilde, ta mac 655 Say l KHK'nin 28 inci maddesinin 2.

8 Taraf ndan s r c ye verilmek zere haz rlanan yaz l nci f kras n n (b) bendi gere ince, G nderene - 250. talimat bulundurmak h km ne uygun olarak tehlike veya kaza durumunda ara m rettebat na yol Y netmeli in 28 inci maddesinin 4 nc Ta mac ya - 250. 6 9- (1)/ g sterecek 3 b l mden olu an talimat n Tehlikeli f kras n n (d) bendine istinaden; S r c ye - 50. Madde ta yan ara ta bulunup bulunmad . (6). Ta tlar i in ge erli ADR Uygunluk Belgesi 655 Say l KHK'nin 28 inci maddesinin 2. bulundurmak h km kapsam nda, 2014 model; nci f kras n n (b) bendi gere ince, 7- (2) tanker tipi ara lar ile patlay c Madde ta yan Y netmeli in 28 inci maddesinin 4 nc Ta mac ya - 1000.

9 7 ara larda ge erli ADR Uygunluk Belgesinin . 9- (1)/e f kras n n (e) bendine istinaden;. bulunup bulunmad . (7). 4925 Say l Karayolu Ta ma Kanunun 5. ADR'de tan mlanan S n f 1, S n f 6 ve S n f 7 inci maddesinin be inci paragraf na ayk r . Tehlikeli y klerin ta nmas nda, bu Y netmelik hareket edenlere, ayn Kanunun 26nc Ta mac ya - 519. kapsam nda belirlenen ilgili/yetkili mercilerden maddesinin (b) bendi gere ince, 7- (1) al nm ta ma izin belgesinin fotokopisini Y netmeli in 28 inci maddesinin 1 inci 8 bulundurmak h km kapsam nda ilgili/yetkili 9- (1)/f mercilerden al nm ta ma izin belgesinin f kras na istinaden.

10 Fotokopisinin ara ta bulunup bulunmad . 655 Say l KHK'nin 28 inci maddesinin 2. ( Tehlikeli maddenin s n f na g re zel izin al nacak inci f kras n n (b) bendi gere ince, S r c ye - 50. kurumlar (8)) Y netmeli in 28 inci maddesinin 4 nc . f kras n n (f) bendine istinaden;. 9 9- (1)/g Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli At k Zorunlu Mali 655 Say l KHK'nin 28 inci maddesinin 2. Sorumluluk Sigortas Poli esi'nin Tehlikeli Madde nci f kras n n (b) bendi gere ince, ta yan ara ta bulunup bulunmad . Ta mac ya - 500. Y netmeli in 28 inci maddesinin 4 nc . f kras n n (g) bendine istinaden;. ADR: Tehlikeli Mallar n Karayolu ile Uluslararas Ta mac l na li kin Avrupa Anla mas.


Related search queries