Example: bankruptcy

Maliyet Muhasebesi - giv.org.tr

Maliyet Muhasebesi Do . Dr. R. lker G KBULUT Finansal MuhasebeY netim MuhasebesiAma letmenin finansal durumu ve performans hakk nda bilgi sa larPlanlama ve i letme performans n belirmeye yard mc olurRapor T r Bilan o, Gelir Tablosu, Nakit Ak m tablosu, standart tablolar. ok e itli, standard olmayan kabul g rm yokD zenlenme S kl Genellikle y ll k, standart stendi i zamanKullan c larY neticiler,Yat r mc lar, Kredi kurulu lar ve di . kullan c lar. o unlukla Y neticilerFinansal muhasebe ile Y netim Muhasebesinin Kar la t r lmas Y netim Muhasebesi Temel er evesi Y netim Muhasebesi ve Karar verme muhasebe sistemi karar vericilerin alacaklar kararlar kolayla t r r. muhasebe bilgi sistemi planlama ve karar verme s recine yard mc olur muhasebe raporlar lemlerin kontrol edilmesine, performans n l lmesine yard m eder.

Yönetim Muhasebesi Temel Çerçevesi Yönetim Muhasebesi ve Karar verme Muhasebe sistemi karar vericilerin alacakları kararları kolaylatırır.

Tags:

  Sistemi, Muhasebe, Muhasebe sistemi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Maliyet Muhasebesi - giv.org.tr

1 Maliyet Muhasebesi Do . Dr. R. lker G KBULUT Finansal MuhasebeY netim MuhasebesiAma letmenin finansal durumu ve performans hakk nda bilgi sa larPlanlama ve i letme performans n belirmeye yard mc olurRapor T r Bilan o, Gelir Tablosu, Nakit Ak m tablosu, standart tablolar. ok e itli, standard olmayan kabul g rm yokD zenlenme S kl Genellikle y ll k, standart stendi i zamanKullan c larY neticiler,Yat r mc lar, Kredi kurulu lar ve di . kullan c lar. o unlukla Y neticilerFinansal muhasebe ile Y netim Muhasebesinin Kar la t r lmas Y netim Muhasebesi Temel er evesi Y netim Muhasebesi ve Karar verme muhasebe sistemi karar vericilerin alacaklar kararlar kolayla t r r. muhasebe bilgi sistemi planlama ve karar verme s recine yard mc olur muhasebe raporlar lemlerin kontrol edilmesine, performans n l lmesine yard m eder.

2 4 Y NET M MUHASEBES -F NANSAL muhasebe Finansal muhasebe i letme i ine ve d na y nelik bilgiler sunar. Y netim Muhasebesi ise sadece i letme i ine d n kt r. Finansal muhasebe zorunlu, y netim Muhasebesi ise iste e ba l olarak d zenlenir. Muhasebenin amac i letme i i ve d ndaki karar al c lara finansal ve mali nitelikteki bilgileri sunmakt r. 5 Y NET M MUHASEBES -MAL YET MUHASEBES Finansal muhasebe -y netim Muhasebesi ayr m nda esas al nan l t bilgilerin kime ne ama la sunuldu una g re yap lmaktad r Maliyet Muhasebesi , sanayi i letmelerinde retim ve retim d katlan lan maliyetlerin saptanmas , retimle ilgili maliyetlerin sat lan mallara, d nem sonunda elde bulunan mamul ve yar mamul stoklar na y klenmesi i lemlerinin t m d r. Maliyet Muhasebesi nedir? retilen mamul ya da sunulan hizmetlerin maliyetini olu turan Maliyet t rleri, Maliyet yerleri ve ilgili olduklar mamul veya hizmet cinsleri bak m ndan belirlenmesine ve izlenmesine olanak sa layan bir hesaplama ve kay tlama sistemidir.

3 Maliyet bug n ya da gelecekte i letmeye bir fayda getirmesi beklenen r nler ve hizmetler i in katlan lan fedakarl klar n nakit ya da nakit benzeri de erlerle ifade edilmesidir. 7 MAL YET MUHASEBES AMA retim ve Hizmet letmelerinde retilen Mamul yada Hizmetin Maliyeti Hesaplamak Planlama ve Kontrol letme Y netiminin Karar vermesini Kolayla t rmak 8 MAL YET MUHASEBES AMA Maliyet muhasebesinin ama lar nelerdir? 1. Mamullerin maliyetini saptamak 2. Maliyet kontrol ne yard mc olmak 3. Planlamaya yard mc olmak 4. zel y netim kararlar na yard mc olmak Maliyet Muhasebesi verileri, y neticilerin e itli kararlarda kullanaca bilgilerin bilgilerin nemli bir b l m n olu turdu undan, Maliyet Muhasebesi , y netim muhasebesininde bir alt k mesidir. 9 Y NET M MUHASEBES - F NANSAL muhasebe MAL YET MUHASEBES L K LER Finansal Muhase be(Genel a ma l finansal tablolari in gere kli bilgilerin sunulmas ) (1)Finansaltablolardakidi er b t nkale mle rinmuhasebe-le tirilmesi(2)Finansal tablo-lardaki stokla r nde erlendirilmesive muhasebele -tirilmesiMaliye t Muhase besi[(2), (3), ve (4) i in bilg i sunulmas ]Y neti m Muhase besi(Y netim kara rlar nayard mc bilgilerinsunulmas )(3)(4)Planla maKontrolMaliyet Muhasebesi finansal muhasebe ile y netim muahsebesinin ara kesiti niteli indedir.

4 Retti i bilgileri hem finansal muhasebe hem de y netim Muhasebesi i in kullan l r. 10 Planlama, Kontrol Fonksiyonlar ve Y netim Muhasebesi letme ama lar ile planlar n n belirlenmesi i lemi stratejik planlamad r. letme faaliyetlerinin stratejik planlar do rultusunda y r mesini sa lamak i in kontrol sistemine gereksinim vard r. Performans Raporu B t e Ger ek Sapma Sat lar (500) Giderler (100) Net Kar (600) 11 Performans raporlar ula lan sonu lar , ya da ger ekle en tutarlar b t elenmi tutarlarla kar la t ran ve aradaki sapmay g steren rapordur. Bu raporlar n yarar y neticilerin dikkatini beklenmedik sonu lara ekmektir. Raporlar inceleyen y netici sapmalar n nedenini ara t racak, ve sapmalar n nlenmesi i in gerekli nlemleri alacakt r.

5 Performans Raporlar 12 Maliyet Kavram Belirli bir amaca ula mak i in katlan lan fedekarl klar n t m d r. Maliyet , bir varl n elde edilmesi amac yla yap lan harcama ya da katlan lan fedakarl klar n toplam d r. i letmelerin varl k kullan m ekilleri unlard r: 1. Has lat elde etmek amac yla varl k t ketimi 2. retim yapmak amac yla varl k t ketimi 3. Ama s z varl k t ketimi Gider Kavram Varl klar n mal ve hizmet retimi i in t ketilmesi Has lat elde etme amac yla i letme varl klar n n kullan lmas veya t ketilmesidir. Maliyet ve Y netim Muhasebesi Temel Kavramlar Maliyetlerin Y netimi=Rekabet st nl G n m zde geli en yeni retim teknolojisi y ntemleri ve rekabet sonucu Maliyet bilgi ve verilerinin objektif ve do ru ekilde belirlenmesi ve analizi nemli duruma gelmi tir. letmeler rekabet st nl elde edebilmek i in, t m bu faaliyetlerin retilen r nlere katt de er, rakiplerin faaliyetlerinden elde etti i de erlerden daha fazla olmak zorundad r.

6 Aksi taktirde i letme de er yaratabilse bile rekabet st nl elde edemez. letmelerde faaliyetler sonucu rekabet st nl sa layabilen de erleri iki ekilde olu ur. Nas l De er Yarat l r? i. Faaliyetlerin maliyetlerini azaltarak Maliyet st nl elde edilecek de er art sa lanmas yoluyla, ii. retilen r nlerde m terilerin de er verdi i bir farkl l k yarat lmas ve bunun kar l nda da piyasa fiyat n n zerinde bir fiyat uygulanarak bir de er art yarat lmas , Gider-Mal n Maliyeti ktisadi k ymetin has lat temini amac yla t ketilmesi sonucunda, t ketilen varl n maliyeti gidere d n r. Bu nedenle gider denildi inde, gelecekte kendisinden yarar sa lan lmas s z konusu olmayan ve ilgili y l n has lat ndan kar lma eklinde uygulanan tutarlar akla gelmelidir. retim amac yla varl k t ketildi inde t ketilen varl n Maliyet de eri Maliyet giderine d n r ve belirli bir mal n retimiyle ilgili Maliyet giderlerinin toplam da retilen s z konu mal n retim maliyetini olu turur.

7 Has lat - Zarar Has lat ise, genel olarak sat lan mal ya da hizmet kar l nda (ya da faiz, kira vb. elde edilen nakit ya da di er aktifler), sat lan mal ve hizmet tutarlar na e it olarak s z konusu mal ve hizmet al c lar na y kletilen m kellefiyet eklinde tan mlanabilir. Ama s z t ketim sonucunda i letme has lat elde edemeyece i gibi, retim de yap lmam olaca ndan, ama s z t ketim tutar kadar i letme zarar edecektir. Zarar-Harcama letme faaliyetlerinin s rd r lmesi i in gerekli olmayan veya normal l leri a an harcama veya t ketim olarak ifade edilebilir. Gider ise faydas t kenmi maliyetttir! Gider, t ketilen mal ve/veya hizmetlerin parasal tutar , harcama ise para veya benzeri ara larla yap lan demelerdir. Giderin do mas i in harcama yap lmas zorunlu de ildir; sat c lara olan borcun denmesi harcama iken, gider de ildir.

8 Maliyet Muhasebesi Kavramlar - gider - Bilan o yakla m na g re gider Bir i letmenin belirli bir d nemdeki mamul teslimi veya retim, hizmet kullan m veya s rekli ana i konusuyla ilgili di er i lemleri sonucunda i letmenin varl klar nda meydana gelen azal lar veya y k ml l klerde meydana gelen art lard r. Gelir Tablosu yakla m na g re gider letmenin faaliyetlerini ve varl n s rd rebilmesi ve bir ekonomik yarar (gelir elde etmesi) sa lamas i in belirli bir d nemde kullan ld ve t ketti i girdilerin faydas t kenmi maliyetlerinin has lattan d len k sm d r. Gider Has lat elde etmek amac yla i letme varl klar n t ketilmesidir. Maliyet Muhasebesi Kavramlar - zarar - Bilan o yakla m na g re zarar Belirli bir d nemde bir i letmenin zsermayesinde, giderler ve i letmeden ekilen de erler hari , ola an d faaliyetler veya ar zi yap lan i lemler ve olaylar sonucunda meydana gelen azal lard r.

9 Yang n, deprem vb. do al afetler sonucunda i letme varl klar nda bir azalma meydana geldi inde zsermayedeki azalma zarar ifade etmektedir. Belirli bir d nemde i letme faaliyetlerinin s rd r lmesi ve bir gelir elde edilmesi d nda, ar zi i ve olaylardan dolay kullan lan veya t ketilen varl klar n has lattan d len, yarar t kenmi maliyetlerdir. Zarar Ama s z t ketilen varl klar n maliyetidir. rne in, yang n, h rs zl k gibi nedenlerle varl n yok olmas . Has lat ile gider aras ndaki olumsuz farkt r. rne in, retilen mamul n maliyetinin sat de erinden y ksek olmas . Gelir Tablosu yakla m na g re zarar Gider - Maliyet Gider, belli bir d nemin has lat n n elde edilmesi amac yla kullan lm , t kenmi maliyetlerdir. T kenmi maliyetler, i letmenin varl olma niteli ini kaybeden, gelecekte gelir yaratma olas l bulunmayan ve bu nedenle cari d nem gelirinden kart lan ya da da t lmam k rlara y klenen tutarlard r.

10 Sat lan hizmetlerin maliyeti ve sunulan hizmetin m terileri tatmin etmeme maliyeti t kenmi maliyetlere rnek olarak verilebilir. T kenmemi maliyetler, i letmenin gelecekte gelir yaratmas nda yararl olaca beklenen varl klar temsil eder. Bu maliyetlerin o u, gelecekte gelir elde etmek amac yla t ketileceklerdir. rne in, pe in denmi giderler ve sabit varl klar t kenmemi maliyetler olarak nitelendirilebilir Maliyet Muhasebesi Kavramlar - Has lat / Harcama - Has lat Bir varl k ya da hizmet sat kar l nda elde edilen nakit veya nakit benzeri de erlerin br t tutar n ifade eder. Harcama Bir mamul ya da hizmeti elde etmek amac yla yap lan deme veya deme vaadini ifade eder. D Pazar letme ZARAR Ama s z Varl k T kenmesi VARLIKLAR Maliyet Sat n Alma Harcama retim i in Varl k T kenmesi Mamul Maliyeti MAMUL Has lat temini i in Varl k T kenmesi G DER HASILAT Varl a D n m Giderlerin S n fland r lmas R NLERE Y KLENMELER NE G RE Direkt Giderler Endirekt Giderler FAAL YET ( RET M) HACM YLE L K LER NE G RE De i ken Maliyetler Sabit Maliyetler MAL YET E TLER NE G RE lk Madde ve Malzeme Giderleri Memur cret ve Giderleri D ar dan Sa lanan Fayda ve Hizmetler e itli Giderler Vergi, Resim ve Har lar Amortisman ve T kenme Paylar Finansman Giderleri FONS YONLARINA G RE Sat nalma (tedarik)


Related search queries