Example: marketing

NOU 2019: 5 - regjeringen.no

Bestilling av publikasjoner NOU Norges offentlige utredninger 2019: 5. Ny forvaltningslov Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon NOU 2019: 5 Telefon: 22 24 00 00. Publikasjonene er ogs tilgjengelige p . Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning Trykk: 07 Media AS 03/2019. (forvaltningsloven). Ny for valtningslov RKET TRY. ME K. J . KE. MIL. RI. 07. 79. M. ED 03. IA 2041. Norges offentlige utredninger Norges offentlige utredninger 2019 2018. Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Arbeids- og sosialdepartementet: Justis- og beredskapsdepartementet: Teknisk redaksjon NOU 2018: 6 Varsling verdier og vern NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd NOU 2018: 8 Grunnlaget for inntektsoppgj rene 2018. Kunnskapsdepartementet: Barne- og likestillingsdepartementet: NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I.

NOU 9 0 7 M E DIA – 2 0 4 1 0 3 7 M I L J Ø M E R K E T R Y K K E R I Bestilling av publikasjoner Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon www.publikasjoner.dep.no

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NOU 2019: 5 - regjeringen.no

1 Bestilling av publikasjoner NOU Norges offentlige utredninger 2019: 5. Ny forvaltningslov Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon NOU 2019: 5 Telefon: 22 24 00 00. Publikasjonene er ogs tilgjengelige p . Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning Trykk: 07 Media AS 03/2019. (forvaltningsloven). Ny for valtningslov RKET TRY. ME K. J . KE. MIL. RI. 07. 79. M. ED 03. IA 2041. Norges offentlige utredninger Norges offentlige utredninger 2019 2018. Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Arbeids- og sosialdepartementet: Justis- og beredskapsdepartementet: Teknisk redaksjon NOU 2018: 6 Varsling verdier og vern NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd NOU 2018: 8 Grunnlaget for inntektsoppgj rene 2018. Kunnskapsdepartementet: Barne- og likestillingsdepartementet: NOU 2018: 2 Fremtidige kompetansebehov I.

2 NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem NOU 2018: 13 Voksne i grunnskole- og videreg ende 1. Overtakelsestilbud (frivillig og pliktig tilbud) 4. Organisering av norsk naturskade forsikring oppl ring Finansdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet Finansdepartementet: NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert NOU 2018: 1 Markeder for finansielle instrumenter 2. Fremtidige kompetansebehov II 5. Ny forvaltningslov NOU 2018: 3 Kriseh ndtering i forsikrings- og Landbruks- og matdepartementet: Kunnskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet pensjonssektoren NOU 2018: 11 Ny fjellov NOU 2018: 7 Ny lov om offisiell statistikk og 3. Nye sjanser bedre l ring Statistisk sentralbyr N rings- og fiskeridepartementet: Kunnskapsdepartementet NOU 2018: 9 Regnskapsf rerloven NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid NOU 2018: 10 Nye prospektregler NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond Samferdselsdepartementet: utland NOU 2018: 4 Sj veien videre NOU 2018: 17 Klimarisiko og norsk konomi Helse- og omsorgsdepartementet: NOU 2018: 16 Det viktigste f rst NOU Norges offentlige utredninger 2019: 5.

3 Ny forvaltningslov Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. oktober 2015 til revidere forvaltningsloven. Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Teknisk redaksjon Oslo 2019. ISSN 0333-2306. ISBN 978-82-583-1391-2. 07 Media AS. Til Justis- og beredskapsdepartementet Ved kongelig resolusjon 23. oktober 2015 ble det oppnevnt et lovutvalg til . revidere forvaltningsloven. Utvalget legger med dette frem sin utredning og forslag til ny lov om saks- behandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremg r. Oslo, 14. mars 2019. Inge Lorange Backer (leder).

4 Marianne Abeler Sven Ole Fagern s Anne Lise Fimreite Siri Halvorsen Gunnar O. H reid Frode A. Innjord Hanne Kj rholt Jostein Selle Berit Sollie Marius Stub (sekretariatsleder). Anette delien Omar Saleem Rathore 4 NOU 2019: 5 2019. Ny forvaltningslov Innhold 1 Lovutkast .. 17 Kommunal forvaltning .. 94. Fylkeskommunal forvaltning .. 94. 2 Sammendrag .. 46 Forvaltningens oppgaver .. 95. Norsk sammendrag .. 46 Innledning .. 95. Innledning .. 46 Regulering og kontroll .. 96. Generelt om utvalgets forslag .. 46 Sikring av infrastruktur og Oversikt over utredningens tildeling av ytelser til private .. 96. oppbygging og enkelte kapitler .. 47 Annen allmennyttig virksomhet .. 96. English summary .. 54 Intern administrering av Introduction .. 54 forvaltningsapparatet mv.

5 97. General comments on the Oversikt over virkemidlene .. 97. Commission's proposals .. 54 Arbeidsm ter i forvaltningen .. 98. Overview of the report structure Beslutningsprosesser og and individual chapters .. 55 saksbehandling i praksis .. 98. oahkk igeassu s megillii .. 63 Digitalisering i forvaltningen .. 100. lggahus .. 63. Oppala at l vdegotti evttohusa 6 Forvaltningsloven .. 105. birra .. 63 Forvaltningslovens innhold i 2019 105. ielggadeami huksehus Lovhistorien .. 106. ja kapihttalat .. 64 Forvaltningslovens vedtakelse og ikraftsetting .. 106. 3 Utvalgets arbeid .. 72 Forvaltningslovens innhold ved Oppnevning og sammensetning ikraftsettingen .. 107. av utvalget .. 72 Generelt om senere lovendringer 108. Utvalgets mandat .. 72 N rmere om lovendringene.

6 108. Utvalgets avgrensning av sitt Forholdet til saksbehandlings- arbeid .. 75 regler i annen lovgivning .. 113. M ter og arbeidsform i utvalget .. 76 Forholdet til ulovfestede Oppbygging av utredningen .. 77 forvaltningsrettslige regler .. 114. Enkelte fremstillingstekniske og Forvaltningsloven i praksis .. 114. terminologiske sp rsm l .. 78. 7 Internasjonale forpliktelser 4 Utviklingstrekk .. 80 og f ringer .. 116. Overordnet om utviklingstrekkene Innledning .. 116. fra 1960- rene .. 80 Menneskerettslige forpliktelser Utviklingen i statsforvaltningen .. 82 og f ringer .. 116. Innledning .. 82 Innledning .. 116. Departementene .. 82 Den europeiske menneskeretts- Direktoratene .. 83 konvensjon .. 117. Regional og lokal statsforvaltning 84 FN-konvensjoner om menneske- Inspirasjon fra privat sektor og rettigheter s rlig om SP og sammensatte l sninger.

7 86 barnekonvensjonen .. 118. Utviklingen i kommune- EU-pakten om grunnleggende forvaltningen .. 87 rettigheter .. 118. Utviklingen i fylkeskommunene .. 89 E S-rettens betydning for norsk forvaltningsrett .. 119. 5 Norsk offentlig forvaltning Innledning .. 119. 2019: Organisasjon og E S-rettslige grunnprinsipper og oppgaver .. 91 krav til saksbehandlingen .. 119. Organisering av offentlig Generelle krav til forvaltningens forvaltning .. 91 behandling av E S-saker .. 120. Statsforvaltningen .. 91. Oppsummering. Situasjonen Tillit i Norge .. 142. i praksis .. 121 Generelt om forventninger til Andre internasjonale forpliktelser forvaltningen og krav til forvalt- og f ringer .. 121 ningsloven .. 143. Innledning .. 121 Forvaltningslovens bidrag for Europar dets charter om lokalt ivareta de grunnleggende selvstyre.

8 121 verdiene .. 144. Rekommandasjoner fra Europa- Innledning .. 144. r dets ministerkomit .. 122 Regler som bidrar til riktige og Internasjonalt anti-korrupsjons- gode avgj relser .. 144. arbeid FN-konvensjonen mot Forvaltningen skal v re pen, korrupsjon .. 122 tilgjengelig og forst elig .. 145. Urfolkskonvensjonen .. 123 Borgerne skal behandles rhuskonvensjonen 1998 om hensynsfullt .. 145. tilgang til milj informasjon mv.. 124 Forvaltningen skal v re ikke v re Oppsummering. Betydningen for partisk eller korrupt .. 146. utvalgets arbeid og ny Kontrollordninger for rette opp forvaltningslov .. 124 feil og bygge tillit .. 146. Forvaltningslovens form l .. 146. 8 Nordisk rett .. 126 Innledning .. 146. Innledning. Hvilke utenlandske Hvilke form l b r en ny rettsordninger er av s rlig forvaltningslov tjene?

9 146. interesse? .. 126 B r det gis en egen form ls- Danmark .. 126 bestemmelse i loven? .. 148. Sverige .. 129 Innledning .. 148. Finland .. 130 Betydningen av en form ls- Island .. 132 bestemmelse .. 148. Sammenfattende synspunkter .. 133 Utformingen av en form ls- paragraf .. 149. 9 Behovet for en ny forvaltningslov .. 134 11 Forvaltningslovens innhold . Gjennomsyn og lovendring .. 134 generelle overveielser .. 150. Nye verdier bak forvaltningens Innledning .. 150. virke? .. 134 Forvaltningsloven som Forvaltningens oppgaver, virke- minimumslov .. 150. midler og arbeidsm ter .. 135 Forvaltningsloven og s r- En klart utformet og lett lovgivningen .. 151. tilgjengelig lov .. 135 Forvaltningsloven og forskrifter S rskilte saksbehandlings- om saksbehandlingen.

10 151. sp rsm l .. 135 Hvordan styres saks- En ny alminnelig forvaltningslov .. 136 behandlingen? .. 152. En ny lov i stedet for en Lovregulering, forvaltningsetiske endringslov .. 136 retningslinjer og god forvaltnings- Hovedsp rsm l om lovstrukturen 136 skikk .. 153. B r det lovfestes prinsipper for 10 Forvaltningsloven verdier, saksbehandlingen? .. 153. forventninger og form l .. 138 Hva inneb rer lovfesting av et Innledning .. 138 prinsipp? .. 153. Rettssikkerhet .. 138 Lovfestede prinsipper i nordiske Effektivitet .. 139 forvaltningslover .. 154. N ktern ressursbruk .. 140 Hvilke prinsipper er det aktuelt Demokratisk styring .. 141 lovfeste? .. 154. Tillit .. 141 Krav til saklighet? .. 155. Tillit til forvaltningen .. 141 Krav til forsvarlighet?