Example: marketing

PBZ Izvod

PBZ Izvod pode avanje postavki za provjeru potpisa u PDF pregledniku Adobe Acrobat Reader travanj, 2019. Uvod Zbog potrebe za sigurnom i pouzdanom komunikacijom izme u Vas i Privredne banke Zagreb , razvijena je usluga koja Vam omogu ava slanje i primanje elektroni ki potpisanih dokumenata. PDF dokumenti koji su Vam poslani od strane Banke, digitalno su potpisani PBZ Izvod certifikatom. Slika 1 - Digitalno potpisan dokument prije pode avanja postavki Ako elite provjeriti autenti nost podataka te vjerodostojnost po iljatelja potrebno je jednokratno podesiti postavke u va em Adobe Readeru. Kao rezultat pode avanja postavki pojavit e se zelena kva ica na mjestu gdje se nalazi digitalni potpis. Slika 2 - Digitalno potpisan dokument s pode enim postavkama Zelena kva ica kod digitalno potpisanog dokumenta potvr uje valjanost dokumenta, a ona se sastoji u sljede em: Integritet - dokument nije promijenjen nakon digitalnog potpisa Autenti nost - dokument je potpisan od strane Banke certifikatom "PBZ Izvod ".

Podešavanje postavki Da biste podesili postavke na Vašem računalu potrebno je sljedeće: a) pohraniti PBZ Izvod certifikat sa stranice Banke b) podesiti postavke u Adobe Acrobat Reader 11 A. Pohrana PBZ Izvod certifikata 1. Učitavanje ažurne verzije "PZ Izvod" certifikata:

Tags:

  Certifikata

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PBZ Izvod

1 PBZ Izvod pode avanje postavki za provjeru potpisa u PDF pregledniku Adobe Acrobat Reader travanj, 2019. Uvod Zbog potrebe za sigurnom i pouzdanom komunikacijom izme u Vas i Privredne banke Zagreb , razvijena je usluga koja Vam omogu ava slanje i primanje elektroni ki potpisanih dokumenata. PDF dokumenti koji su Vam poslani od strane Banke, digitalno su potpisani PBZ Izvod certifikatom. Slika 1 - Digitalno potpisan dokument prije pode avanja postavki Ako elite provjeriti autenti nost podataka te vjerodostojnost po iljatelja potrebno je jednokratno podesiti postavke u va em Adobe Readeru. Kao rezultat pode avanja postavki pojavit e se zelena kva ica na mjestu gdje se nalazi digitalni potpis. Slika 2 - Digitalno potpisan dokument s pode enim postavkama Zelena kva ica kod digitalno potpisanog dokumenta potvr uje valjanost dokumenta, a ona se sastoji u sljede em: Integritet - dokument nije promijenjen nakon digitalnog potpisa Autenti nost - dokument je potpisan od strane Banke certifikatom "PBZ Izvod ".

2 Pode avanje postavki Da biste podesili postavke na Va em ra unalu potrebno je sljede e: a) pohraniti PBZ Izvod certifikat sa stranice Banke b) podesiti postavke u Adobe Acrobat Reader 11. A. Pohrana PBZ Izvod certifikata 1. U itavanje a urne verzije "PBZ Izvod " certifikata : a. U preglednik (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,..) unesite adresu (ili kliknite na link). Slika 3 - Internet Explorer 11 - u itavanje certifikata b. Pohranite privitak na ra unalo (prijedlog je radna povr ina). Slika 4- Pohrana certifikata na radnu povr inu (desktop). B. Pode avanje postavki u Adobe Reader DC. 2. Dodavanje certifikata u Adobe Reader DC: a. Pokrenite Adobe Reader preglednik (ili iz Start izbornika ili otvaranjem pdf dokumenta). b. Birajte u izborniku: i. Ure ivanje (Edit) -> Preference (Preferences) (ili kraticom na tipkovnici: CTRL. + K). Slika 5- Izbornik za preference (postavke). ii. U lijevom izborniku birajte opciju Potpisi (Signatures).

3 Iii. U desnom dijelu ekrana birajte opciju Vi e u poglavlju Identiteti i pouzdani certifikati Slika 6- Potpisi (digitalni). c. Ekran Postavke za digitalni ID i pouzdane certifikate i. U lijevom dijelu ekrana odaberite opciju Pouzdani certifikati ii. U desnom dijelu ekrana birajte opciju Uvezi iii. Na ekranu "Odaberite kontakte za uvoz" birajte opciju Pregledaj iv. Prona ite i odaberite datoteku pohranjenu u drugom koraku ( ) i birajte opciju Otvori (Open). Slika 7 - Postupak uvoza novog certifikata v. Odaberite uvezeni Kontakt (PBZ Izvod ) i zatim u donjem dijelu ekrana (Certifikati) odaberite ponu en certifikat naziva PBZ Izvod Slika 8 - Odabir certifikata vi. Kliknite na opciju Smatraj pouzdanim vii. Ozna ite opciju "Koristi ovaj certifikat kao pouzdan korijen" i "Certificirane dokumente" te birajte opciju U redu Slika 9 - Dodavanje pouzdanog certifikata viii. Kliknite na Uvezi Slika 10 - Uvoz certifikata ix. Poruka "Uvoz kontakta 'PBZ Izvod ' uspjelo.

4 1 certifikata uvezeno je i dodano u 'PBZ Izvod '." o uspje nom u itavanju certifikata Slika 11- Poruka o uspje nom uvozu x. S U redu zatvorite prozor xi. Klikom na X zatvorite prozor xii. S U redu zatvorite prozor 3. Provjera: uspje no u itan certifikat: Slika 12 - Detalji o certifikatu te valjanost 4. Poruka o valjanom certifikatu u Adobe Reader DC. Slika 13 - Poruka o valjanosti certifikata