Example: dental hygienist

PRIPRAVA VR MAX - pozarnavarnost.si

PO ARNA VARNOST. Jeromel Gorazd * PRIPRAVA ZA PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE. varnostna razsvetljava mora omogo iti varno evakuacijo ljudi v primeru naravnih in drugih nesre (po ar, potres itd.) na prosto ali drugo varno mesto. Varnostna razsvetljava je lahko izvedena s svetilkami s posameznim akumulatorskim napajanjem, ki imajo vgrajeno indikacijo polnenja ali pa s centralnim akumulatorskim napajanjem Varnostna razsvetljava mora izpolnjevati naslednje pogoje: Ob izpadu omre ne napetosti mora zasvetiti v asu, ki je manj i od 5 sekund. Zahtevana osvetljenost pri tleh je minimalno 1 lux v smeri osi evakuacijskih poti. as delovanja svetilk varnostne razsvetljave ob izpadu omre ne napetosti mora biti najmanj 1 uro ( e ni v projektni dokumentaciji ali s predpisi dolo en dalj i as).

PRIPRAVA_VR_MAX.doc POŽARNA VARNOST Jeromel Gorazd s.p. * 7.4.2009 POŽARNA VARNOST Jeromel Gorazd s.p., Na postajo 24, 2250 PTUJ Poslovni račun pri NLB d.d. PE PTUJ številka 02150-0256227627 ID za DDV: SI44390793

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PRIPRAVA VR MAX - pozarnavarnost.si

1 PO ARNA VARNOST. Jeromel Gorazd * PRIPRAVA ZA PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE. varnostna razsvetljava mora omogo iti varno evakuacijo ljudi v primeru naravnih in drugih nesre (po ar, potres itd.) na prosto ali drugo varno mesto. Varnostna razsvetljava je lahko izvedena s svetilkami s posameznim akumulatorskim napajanjem, ki imajo vgrajeno indikacijo polnenja ali pa s centralnim akumulatorskim napajanjem Varnostna razsvetljava mora izpolnjevati naslednje pogoje: Ob izpadu omre ne napetosti mora zasvetiti v asu, ki je manj i od 5 sekund. Zahtevana osvetljenost pri tleh je minimalno 1 lux v smeri osi evakuacijskih poti. as delovanja svetilk varnostne razsvetljave ob izpadu omre ne napetosti mora biti najmanj 1 uro ( e ni v projektni dokumentaciji ali s predpisi dolo en dalj i as).

2 Osvetlitev ro nih javljalnikov po ara minimalno 5 luxov Osvetlitev hidrantov minimalno 5 luxov Osvetlitev piktogramov minimalno 5 luxov Osvetlitev nevarnih delovnih mest minimalno 15 luxov 1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA. osnova za pregled in funkcionalni preizkus VARNOSTNE RAZSVETLJAVE je za nove objekte TUDIJA VARSTVA PRED PO AROM oziroma za manj zahtevne objekte ZASNOVA PO ARNE VARNOSTI in projekt PGD ter PID. (projekt izvedenih del), kjer je obdelana razsvetljava. V kolikor ni PID. dokumentacije, se preglejuje po projektu za izvedbo (PZI). Projektna dokumentacija mora imeti vrisane lokacije svetilk varnostne razsvetljave. Vse svetilke varnostne razsvetljave naj bodo v projektni dokumentaciji ozna ene z oznako razdelilne omare, s tevilko tokokroga in zaporedno tevilko svetilke varnostne razsvetljave v tokokrogu.

3 V kolikor za obstoje o varnostno razsvetljavo ne obstaja projektna dokumentacija, je potrebno narediti posnetek dejanskega stanja. Enopolna shema varnostne razsvetljave naj vsebuje ozna bo razdelilne omare, kjer se nahaja stikalo za preizkus varnostne razsvetljave in vrisane in ozna ene vse svetilke z oznako razdelilne omare, s tevilko tokokroga in zaporedno tevilko svetilke varnostne razsvetljave v tokokrogu. Iz posnetka dejanskega stanja mora biti razvidna tudi lokacija svetilk varnostne razsvetljave;. ozna evanje svetilk - svetilke varnostne razsvetljave naj bodo ozna ene z ozna bo razdelilne omare, s tevilko tokokroga in zaporedno tevilko svetilke v tokokrogu. V kolikor ni mo nosti zamenjav razdelilnih omar, se lahko ozna ba razdelilne omare izpusti. Ozna be tokokrogov na svetilkah naj bodo rde e barve.

4 PO ARNA VARNOST Jeromel Gorazd , Na postajo 24, 2250 PTUJ. Poslovni ra un pri NLB PE PTUJ tevilka 02150-0256227627 ID za DDV: SI44390793. tel. (02) 788 53 45 fax. (02) 788 53 49 GSM (051) 609 666. www. PO ARNA VARNOST. Jeromel Gorazd * naslednja slika prikazuje primer enopolne shemo svetilk varnostne razsvetljave: 2. VGRAJENA OPREMA. pregledajo in popi ejo se podatki o vgrajenih svetilkah varnostne razsvetljave: - naziv proizvajalca, tip, leto proizvodnje varnostne instalacije morajo biti lo ene od elektroenergetskih instalacij. To velja za svetilke s centralnim akumulatorskim napajanjem z nizko napetostjo (npr. 24. V DC, DC);. svetilke s centralnim akumulatorskim napajanjem 230 V DC morajo biti napajane z ustreznimi ognjeodpornimi kabli;. svetilke varnostne razsvetljave s posameznim akumulatorskim napajanjem morajo imeti vidno indikacijo polnenja.

5 PO ARNA VARNOST Jeromel Gorazd , Na postajo 24, 2250 PTUJ. Poslovni ra un pri NLB PE PTUJ tevilka 02150-0256227627 ID za DDV: SI44390793. tel. (02) 788 53 45 fax. (02) 788 53 49 GSM (051) 609 666. www. PO ARNA VARNOST. Jeromel Gorazd * vsaka svetilka varnostne razsvetljave vgrajena v oziroma na objektu naj bo ozna ena s tevilko tokokroga in zaporedno tevilko svetilke v tokokrogu. V. primerih, ko obstaja mo nost zamenjave razdelilnih omar, potem priporo amo pred ozna bo tokokroga e ozna bo razdelilne omare (npr. pomeni razdelilno omaro R1, tokokrog tevilka 8 in 2 svetilka v tem tokokrogu);. Ozna be tokokrogov naj bodo rde e barve, ujemati se morajo z ozna bami v projektni dokumentaciji in naj bodo fiksne (da ne odpadejo), trajne (da ne zbledijo) in dobro vidne;. stikala za preizkus svetilk zasilne razsvetljave naj bodo ozna ena (stikalo je lahko tudi varovalka).

6 Stikalo za preizkus varnostne razsvetljave naj na eloma ne moti splo ne razvetljave;. 3 PREIZKUS SVETILK VARNOSTNE RAZSVETLJAVE. narejen bo funkcionalni preizkus vklopa varnostne razsvetljave in izveden asovni preizkus delovanja svetilk ob simulaciji izpada omre ne napetosti 230 V. AC. as delovanja svetilk varnostne razsvetljave mora biti najmanj 1 uro ( e ni v projektni dokumentaciji zahtevan dalj i as). Pred asovnim preizkusom naj bodo akumulatorji napolnjeni. Predpisi dolo ajo, da po 24-urnem polnenju akumulatorjev vgrajenih v svetilkah varnostne razsvetljave morajo svetilke svetiti najmanj 1 uro, po 36-urnem polnenju pa polno kapaciteto (npr. svetilke s 3 urno avtonomijo morajo svetiti 3 ure);. opravljene bodo meritve osvetljenosti evakuacijskih poti z luxmetrom.

7 Seveda se te meritve lahko opravijo le takrat, ko ni dnevne svetlobe. e izhod iz zgradbe ni v nivoju terena (kota ), mora biti zunanje stopni e prav tako osvetljeno z minimalno osvetlitvijo 1 luxa;. Priporo amo vam, e je mo no, da se naredijo predhodne meritve osvetljenosti evakuacijskih poti in se po potrebi dodajo svetilke ali pa se obstoje e svetilke zamenjajo z mo nej imi, tako odpadejo neprijetnosti pri pregledu in funkcionalnem preizkusu varnostne razsvetljave s strani poobla ene in titucije (predvsem dodatno razbijanje e popleskanih zidov oziroma stropov, e se izka e potreba po vgradnji dodatnih svetilk);. V kolikor se na objektu izvaja rekonstrukcija samo posamezne eta e, potem je mo en pregled pregleda varnostne razsvetljave za rekonstruirani del. Zagotovljena mora biti osvetlitev evakuacijskih poti v tisti eta i in osvetlitev evakuacijske poti do izhoda na prosto (kota 0,0).

8 To pomeni, da je potrebno urediti npr. tudi osvetlitev stopni a, eprav stopni e ni predmet rekonstrukcije PO ARNA VARNOST Jeromel Gorazd , Na postajo 24, 2250 PTUJ. Poslovni ra un pri NLB PE PTUJ tevilka 02150-0256227627 ID za DDV: SI44390793. tel. (02) 788 53 45 fax. (02) 788 53 49 GSM (051) 609 666. www. PO ARNA VARNOST. Jeromel Gorazd * 4. OZNA EVANJE EVAKUACIJSKIH POTI IN IZHODOV. ozna be izhodov in evakuacijskih poti se naj izvedejo s piktogrami (ozna ba be e ega loveka s smerjo evakuacije - ozna ba mora biti bele barve na zeleni podlagi). Ozna be evakuacijskih poti (piktogrami) morajo biti pono i ob izpadu 230 V AC dobro vidne. Piktogrami na evakuacijskih poteh naj bodo name eni pri spremembah smeri, pri spremembah nivoja in pri oziroma nad izhodnimi vrati. Priporo amo vgradnjo piktogramov z notranjo osvetlitvijo.

9 Piktogrami, ki nimajo notranje osvetlitve morajo biti osvetljeni minimalno 5 luxov. Piktogrami naj bodo postavljeni navpi no in pravokotne na smer gibanja. Ozna ba je lahko : a.) na svetilkah (pri tem se bistveno zmanj a osvetljenost evakuacijske poti). b.) pritrjena na zid c.) visi na stropu velikosti piktogramov v odvisnosti od razdalje razpoznavnosti (osnova je standard SIST 1013). Razdalja Dimenzije piktogramov (dol ina x vi ina). razpoznavnosti zunanja osvetlitev notranja osvetlitev ---------------------------------------- ---------------------------------------- ------ 5m 100 x 50 mm 50 x 25 mm 10m 200 x 100 mm 100 x 50 mm 15m 300 x 150 mm 150 x 75 mm 20m 400 x 200 mm 200 x 100 mm 25m 500 x 250 mm 250 x 125 mm 30m 600 x 300 mm 300 x 150 mm 35m 700 x 350 mm 350 x 175 mm PO ARNA VARNOST Jeromel Gorazd , Na postajo 24, 2250 PTUJ.

10 Poslovni ra un pri NLB PE PTUJ tevilka 02150-0256227627 ID za DDV: SI44390793. tel. (02) 788 53 45 fax. (02) 788 53 49 GSM (051) 609 666. www. PO ARNA VARNOST. Jeromel Gorazd * Zunanja osvetlitev pomeni, da je piktogram osvetljen z zunanje strani, notranja osvetlitev pa pomeni, da je piktogram nalepljen na svetilki varnostne razsvetljave oziroma na pleksi steklu. V tem primeru so torej zahtevane velikosti piktogramov glede na razdaljo razpoznavnosti za polovico manj e. 5. VZDR EVANJE SISTEMOV AKTIVNE PO ARNE ZA ITE. ZAKON O VARSTVU PRED PO AROM uradno pre i eno besedilo (ZVPoz-UPB1) (Uradni list RS, t. 3/07 z dne ) dolo a, da mora zavezanec (lastnik, uporabnik ali upravljalec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov) skrbeti za stalni tehni ni nadzor vgrajenega sistema v skladu s tehni nimi predpisi in navodili proizvajalca.


Related search queries