Example: dental hygienist

PROJEKTAS - bangele.lt

KLAIP DOS LOP ELIS-DAR ELIS BANGEL EKOLOGINIS-K RYBINIS PROJEKTAS VAIKAI IR G L S EM S YPSEN L S Klaip da, 2012 m. Projekto organizatoriai: Jevgenija Zankina lop elio-dar elio Bangel direktor , I-a vadybin kategorija. Daiva alkauskien lop elio-dar elio Bangel direktor s pavaduotoja ugdymui. Projekto vykdytojai: Lop elio-dar elio Bangel pedagogai (grupi aukl tojos, meninio ugdymo mokytojai, judesio korekcijos pedagogai), t vai, socialiniai partneriai. Projekto gyvendinimo terminai: 2012 09-2012 05 Darbas, draugyst su g l mis atskleid ia gra iausias m s vaik savybes: skatina r pintis ir jaustis atsakingais, b ti kantriais, skatina k rybi kum , smalsum ir dom jim si, nes ios gyvosios dekoracijos kei iasi kasdien.

klaipĖdos lopŠelis-darŽelis „bangelĖ“ ekologinis-kŪrybinis projektas „vaikai ir gĖlĖs – ŽemĖs ŠypsenĖlĖs“ klaipėda, 2012 m.

Tags:

  Projektas

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PROJEKTAS - bangele.lt

1 KLAIP DOS LOP ELIS-DAR ELIS BANGEL EKOLOGINIS-K RYBINIS PROJEKTAS VAIKAI IR G L S EM S YPSEN L S Klaip da, 2012 m. Projekto organizatoriai: Jevgenija Zankina lop elio-dar elio Bangel direktor , I-a vadybin kategorija. Daiva alkauskien lop elio-dar elio Bangel direktor s pavaduotoja ugdymui. Projekto vykdytojai: Lop elio-dar elio Bangel pedagogai (grupi aukl tojos, meninio ugdymo mokytojai, judesio korekcijos pedagogai), t vai, socialiniai partneriai. Projekto gyvendinimo terminai: 2012 09-2012 05 Darbas, draugyst su g l mis atskleid ia gra iausias m s vaik savybes: skatina r pintis ir jaustis atsakingais, b ti kantriais, skatina k rybi kum , smalsum ir dom jim si, nes ios gyvosios dekoracijos kei iasi kasdien.

2 O juk kasdien kei iasi ir m s vaikai: jie auga, tvirt ja, gra ja, atsiskleid is PROJEKTAS , puiki galimyb skleistis savirai kai, k rybi kumui bei iniciatyvumui. Juo siekiama ugdytiniams, pedagogams ir t vams b ti lygiaver iais partneriais gyvendinant lop elio dar elio sveikatos ugdymo program bei skatinti pedagog , t v ir vaik ekologin m stym . Situacijos analiz Prapl sti staigos prioritetin s veiklos krypt vaik sveikatos ugdymo ir stiprinimo sistem ekologiniu aspektu. Projekto tikslas Efektyvinant param ir pagalb vaikui, eimai: Inicijuoti ir skatinti staigos bendruomen , vaikus pajusti gamtos vientisum ir harmonij , numatyti savo veiksm padarinius gamtai bei j gr tam j poveik.

3 Organizuoti informacijos apie g les sklaid t vams. Efektyvinti dar elio ir eimos partneryst , inicijuojant bei organizuojant vairi tiksling veikl : skatinti t veli k rybi kum , gro io, estetikos pajautim , nor saugoti ir puo ti aplink . U daviniai: Vykdant ugdymo turinio pl tot : Prieinama forma ir vairiais metodais suteikti ini apie g les ir j reik m gamtai. Puosel ti vaiko dvasines, k rybines galias, globojant gamt , ugdant meil jai. I ugdyti poreik prot steb ti g les gamtoje, ger tis jomis, j rei kiniais ugdyti subjektyv emocin teigiam gamtos ir jos rei kini vertinim . Pratinti vaikus pagal j j gas ir sugeb jimus auginti, pri i r ti g les.

4 Skatinti kurti gro savo grup s, dar elio aplinkoje. Ugdyti k rybi kum , pastabum , m stym . Ugdyti ekologinio elgesio pradmenis, sudarant palankias s lygas vaikams tyrin ti, bandyti, gyti nauj ini . U daviniai: Pedagog veiklos tobulinimas Skatinti pedagog veiklum , k rybi kum , iniciatyvum Ie koti kuo vairesni form ir b d skatinan i vaik gamtos ir gro io pajautim Skatinti vaik prigimtin smalsum ugdant ekologini vertybi nuostat pradmenis Ugdyti pedagog projektin s veiklos organizavimo geb jimus Komandos b rimo, bendradarbiavimo, planavimo, analizavimo, apibenrinimo, vertinimo aspektais Veiklos kryptys: T v dalyvavimas ugdymo procese T vai skatinami partneri kai prisid ti prie vaik ugdymo ir ekologinio supratimo formavimo Bendri renginiai, k rybin s veiklos I vykos gamt Akcija Parodos Veiklos kryptys.

5 Vaik k rybi kumas ir sav s pa inimas atskleid iant gamtos pasaul g li aspektu Ruduo iema Pavasaris Veiklos kryptys: Pokalbiai apie kambarini g li vairov . Tiriamosios eksperimentin s veiklos metu pri i r ti kambarinius augalus, steb ti kokioje em je auga g l s, pildyti gamtos kalendori . Menin s k rybin s veiklos metu puo ti g l s namel -vazon l . Kartu su t veliais i sirinkti m gstamiausi g l ir surinkti vis istorij apie j . I popieriaus lankstyti, kirpti aplikuoti g les. Kal doms pasipuo ti namus ir dar el savo ir t veli k rybos g l mis i antrini aliav . Ekskursija g li parduotuv . Pokalbiai apie pavasarines g les ir j vairov . Sodinti g les vazon lius, steb ti kaip kalasi daigelis.

6 Pasivaik iojim metu steb ti kaip dar elio g lynuose kalasi ruden pasodintos tulp s, narcizai, krokai ir kitos g lyt s. Vykti botanikos sod ir ap i r ti augalus pavasar . Menin s k rybin s veiklos metu kurti vairias g les i antrini aliav ir puo ti dar elio kiem . Pokalbiai apie rudenines g les. Tiriamoji eksperimentin veikla: praturtinti grup s gamtos kampel g l mis; sodinti g li svog n lius dar elio g lynus; pildyti gamtos kalendori . Menin s k rybin s veiklos metu kartu su t veliais kurti kompozicijas i gamtin s med iagos. Klausytis eil ra i , posaki apie g les. Vykti Klaip dos botanikos sod . Vaik ir t veli k rybini darb paroda Rudenini g li Smagus ir domus darbas grup je Mozaika i gamtin s med iagos Mad ou A kaip g lel sp d iai botanikos sode ruden Akcija G lyt sodinu dar el puo iu Kal din t veli ir vaiku i k ryba iemos puok t s i med io akeli G l s gamintos i med iagos, vaki , agro pl vel s ir kt.

7 Popierini g li vairov Ledo g l s i folijos Si tos, megztos g l s Dovan popierius taip pat gali virsti g l mis T veli ir vaiku i k rybini darb paroda Pavasarini g li okis Sveikatos savait s metu organizuota akcija Ne iuk l mis, o g l mis savo miest a puo iu G l s i laikra i ir urnal sp dingos g lyt s i vienkartini ind ir plastikini buteli Saldaini popier liai ir kinder siurpriz d ut s taip pat gali tapti g l mis G l s i plastmas s Kiau ini d kliukai virt narcizais Pakalnut s ir varpeliai i plastikini buteli Pirmoji veiklos kryptis pedagog veiklos tobulinimas: aktyvus pedagog dalyvavimas gyvendinant projekt ; pl tota pedagog kompetencija projektin s veiklos organizavimo klausimais (komandos b rimo, bendradarbiavimo, planavimo, analizavimo, apibendrinimo, vertinimo); atrasta vairesni b d , form skatinan i vaik k rybi kumo ir ekologini pradmen ugdym ; pagilintos pedagog inios apie vaiko ir gamtos s veik ; praturtinta grupi aplinka (didaktin s priemon s, aidimai, puo ybos elementai ir kt.)

8 ; prapl sti ir atnaujinti grupi gamtos kampeliai; prapl sta bendradarbiavimo su t vais form vairov . Projekto apibendrinimas Antroji veiklos kryptis t v vietimas ir prusinimas: t v informavimas apie staigoje vykdom projekt ; glaudus bendradarbiavimas su eima ugdant vaik k rybi kum ir formuojant ekologinio supratimo pradmenis; aktyvus t v dalyvavimas puo iant staig g l mis: Rudenini g li kompozicijos , Baltos, altos sniego g l s , Pavasario g li okis . t v iniciatyvumas dalyvaujant ugdomojoje veikloje, renginiuose: sportin se pramogose, ekologin je savait je (t veliai su vaikais dar rudenini g li kompozicijas, puo vaikus renginiui Mad ou , grup je k r kompozicijas i g li ), sveikatos savait je ( g l s i antrini aliav , kurios puo staigos kiem ), eimos vent se, pavasarin je mug je, i vykose ( ai io galerija, Botanikos sodas).

9 Projekto apibendrinimas Tre ioji veiklos sritis vaik k rybi kumo bei sav s pa inimo ugdymas atskleid iant g li pasaul : vaikai, vairiomis formomis ir b dais, atsi velgiant am i buvo supa indinti g li vairove bei mogaus ir gamtos s veika; prapl stos vaik inios apie gamt , g les, elges su augalais, atsakomyb pri i rint augalus, g les; vaikai supa indinti su pareigomis ir gero elgesio taisykl mis pri i rint, auginat, stebint, prisilie iant prie augal ; vaikai pajuto gamtos ir mogaus harmonij b ti kartu; tikslingai organizuota sveikatos savait , kurios metu vaikai gamino g les i antrini aliav ir puo staigos kiem ; vaikai patyr d iugi emocij , atsirado dar didesnis susidom jimas savo dar eliu ir gimtuoju miestu (vaikai su inojo, kokie augalai auga dar elio teritorijoje ir mieste).

10 Projekto apibendrinimas Projekto metu formuotas staigos vaizdis PROJEKTAS pristatytas miesto prie mokyklinio ugdymo pedagog metodinio b relio organizuojamoje konferencijoje Prie mokyklinio am iaus vaik k rybini gali puosel jimas (Laima Miku ien ). PROJEKTAS pristatytas asociacijos Slav vainikas organizuojamame festivalyje, pristatyti du stendiniai prane imai. Vykdomo projekto sklaida Ruoniuko bibliotekoje: pie ini paroda G l s , spektakliukas Pasip tusios g lyt s . Straipsnis Sveikatos elmen li asociacijos internetin je svetain je T v ir vaik k ryba, puo iant staig g l mis . Straipsnis laikra tyje Obzor . Foto nuotrauk galerija laikra tyje Vakar ekspresas.


Related search queries