Example: stock market

vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo Projektas …

2013 Projektas Standartizuot mokini pasiekim vertinimo ir sivertinimo ranki bendrojo lavinimo mokykloms k rimas, II etapas Vardas, Pavard _____Klas _____S4S 4 SKAITYMAS4 KLAS STANDARTIZUOTAS TESTASN acionalinis egzamin centras M. Katkaus g. 44, 09217 VilniusEUROPOS S JUNGAMOKSLAS EKONOMIKA SANGLAUDA Kuriame Lietuvos ateitiEUROPOS SOCIALINIS FONDASNACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS34 klas SKAITYMAS(pavadinimo vieta)Daug met Astrida Lindgren ra knygas vien po kitos. Ir beveik visos vaikams! Astrida Lindgren yra para iusi per keturiasde imt knyg , jos i verstos a tuoniasde imt kalb . Ir lietuvi.

Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų 2013 vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ Vardas, Pavardė

Tags:

  Projektas

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo Projektas …

1 2013 Projektas Standartizuot mokini pasiekim vertinimo ir sivertinimo ranki bendrojo lavinimo mokykloms k rimas, II etapas Vardas, Pavard _____Klas _____S4S 4 SKAITYMAS4 KLAS STANDARTIZUOTAS TESTASN acionalinis egzamin centras M. Katkaus g. 44, 09217 VilniusEUROPOS S JUNGAMOKSLAS EKONOMIKA SANGLAUDA Kuriame Lietuvos ateitiEUROPOS SOCIALINIS FONDASNACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS34 klas SKAITYMAS(pavadinimo vieta)Daug met Astrida Lindgren ra knygas vien po kitos. Ir beveik visos vaikams! Astrida Lindgren yra para iusi per keturiasde imt knyg , jos i verstos a tuoniasde imt kalb . Ir lietuvi.

2 Nuo ko prad ti? K rinktis? Juk mes, skaitytojai, tokie O ir ra ytoja keit si, jos knygos nepana ios viena kit . Apie k jos?Tai knyga apie did iausi pasaulyje pramu tgalv Pep Ilgakojin ir jos nepakartojamus nuotykius kartu su savo draugais Tomiu ir Anika. Pirm kart i leista daugiau kaip prie 60 met , Pep Ilgakojin tapo vis laik m gstamiausia vaik knyga, ji i versta 58 kalbas ir kartu su kitais lov pelniusiais ra ytojos k riniais tebed iugina viso pasaulio vaikus ir suaugusiuosius. Lengvab di ki Pep s nuotykiai tartum velnus ydas slepia mergait s vienatv . Juk ji beveik na lait jos mama angelas.

3 Kaip velgia Pep tamsiame kambaryje vak , kaip tyliai, be od i grau iasi: draugai i augs, i eis i vaikyst s visiems laikams. Pep liks. Ir visada su visais dalinsis tuo, kas jai brangiausia. Ar nor tum te vis gyvenim likti vaiku? Jei taip knyga Jums. Beje, jei dvejojate taip pat. Knyga ir tiems, kurie moka dalintis. bando to i mokti. Astrid Lindgren vis gyvenim supo stiprios, savaranki kos moterys. Gal tod l ir jos knygose mergait s nei verksn s, nei zirzl s, nei i puikusios panel s. Jos visada randa i eit , net jei gresia pavojus. Tokia ir Ronja knygoje Ronja, pl iko dukt . Daugelis suaugusi j kritik laiko i knyg pa ia reik mingiausia i vis , kurias suk r ra ytoja.

4 Kod l gi Tau ne sitikinti, ar jie teis s? Atid iai perskaityk tekst ir atlik u klas SKAITYMASJei tiki, kad vienas i did iausi stebukl tur ti t vus ir gyventi savo namuose leiskis kupin netik tum kelion su na lai iu berniuku Rasmusu, kuris pab go i prieglaudos, tik stebuklo. Gal ir jis suras savo namus? Juk kai i eini pasaul , tai tiek daug visko U knyg Rasmusas klaj nas Astridai 1958 m. buvo teikta Hanso Kristijano Anderseno premija. Emilis knygos Emilis i Lionebergos veik jas didysis vis laik i daigininkas. Jis nuolat padaro k nors kitaip. U tai da nai Emilis yra baramas ar u daromas malkin je.

5 Ta iau ir ia jis atranda, k veikti dro ia mogeliukus. Kartais jau iasi negeras vaikas, nors taip steng si, taip band b ti B tent i knyg labiausiai m go Astridos Lindgren t vas. Vis pasiteiraudavo, kaip tam vaikinukui sekasi, ir labai laukdavo knygos t sini . Tikriausiai ra ytojos t veliui pritarsi ir : Astrid Lindgren pristato Gintar Adomaityt ./Laimiukas. (10), Informacija. Skelbimai / Rubinaitis. , 2011. K. Ljunggren. Sve iuose pas Astrid Lindgren. IR U DUOTYS1 Sugalvok pavadinim , nusakant , apie k buvo skaitytas tekstas ir u ra yk j pavadinimui skirtoje vietoje, vir teksto. 2 kiek kalb yra i verstos Astridos Lindgren para ytos knygos?

6 _____ 54 klas SKAITYMAS3 Nubr damas linijas nurodyk, kur kas para rinio pavadinimasKnygos autoriusI leidimo metaiDailininkasKnygos vert jasSALOJEESASTRIDLINDGRENAPYSAKAI ved kalbos vert IliustravoEUGENIJA STRAVINSKIEN GINTARAS JOCIUSVARN Vilnius 1999almalittera 4 Koki A. Lindgren knyg labiausiai m go ra ytojos t vas?_____ 64 klas SKAITYMAS5 Remdamasis auk iau pateiktu tekstu nurodyk, kuri knyga kokiems skaitytojams skirta. Sujunk linijomis knyg su jos skaitytoj apib , kurie moka arba nori i mokti dalintis, kurie nor t vis gyvenim i likti , tikintiems, kad vienas did iausi stebukl tur ti t vus ir gyventi savo , kuriems patinka mergait s, randan ios i eit , net kai gresia pavojus.

7 6Su kuo lyginami Pep s lengvab di ki nuotykiai? Kod l?_____ 74 klas SKAITYMAS7 Pateiktos dvi knygos. Pasirink vien i j ir remdamasis tekstu paai kink, kod l nor tum j skaityti. _____ 8 Perskaitei keturi knyg apra ymus. Para yk keturis vis j pana 84 klas SKAITYMAS Man rodos, kad visas gyvenimas buvo linksmas, bet linksmiausia buvo mano vaikyst . Turb t esu vaiki kiausias mogus pasaulyje. Mes aid me ir aid me, net keista, kad nenusi aid me mirtinai , taip ji ra ys apie savo vaikyst . Karstytis med iais, laipioti stogais, okin ti nuo ieno kupet , plaukioti up je viskas buvo leista nepriekai taudavo d l purvin ar supl yt drabu i.

8 Ir pietums gal jo v luoti pasiimdavo k nors perk sti i spintel s. Ta m s laisv nerei k , kad nuolat buvome laisvi. Nat ralu, kad tur jome i mokti dirbti , pasakos ra ytoja. Nagi, paskub k, tik nesustok , taip ragindavo vaikus mama, kai reik davo retinti ropes, skabyti vi toms dilg les, rinkti akmenis. Jau buvo sulaukusi 37 met , kai i leido pirm j knyg . Tuo labiau ne tik tina, kad iandien jos knyg yra tiek daug, ir kad jos i leistos vairiose alyse; jeigu sukrautume jas visas vien ant kitos, i eit 175 Eifelio bok tai. O suguld ius eil b t galima tris kartus apjuosti em . Mokslus krimto lengvai, bet kalik nebuvo.

9 Jos ra inius mokytojai gyr . Skait balsu visai Net pramin Astrid Selma Lagerlof tuo metu i ra ytoja vedijoje buvo bene geriausia. Astridai tai : 1907-11-14, VimerbiuMir : 2002-01-28, StokholmasAtid iai perskaityk tekst ir atlik u pav. Astrida antras vaikas i kair s2 pav. Iliustracija i knygos Pep Ilgakojin 94 klas SKAITYMASP risiek sau: niekada nebus ra ytoja. Po daugelio met Astrida Lindgren Selmos Lagerlof premij . U k ryb Astrida Lindgren yra pelniusi apie 40 premij ir apdovanojim . Bene garbingiausias j Hanso Kristijano Anderseno medalis teiktas 1958 metais. Vienas svarbiausi ved vaik literat ros objekt Stokholme muziejus Junibakenas , unikalus Lindgren knyg pasaulis.

10 Domiausia io 1996 m. kurto muziejaus atrakcija kelion pasak traukiniu, apsilankant pas vairiausius Lindgren knyg herojus. Greta Junibakeno stovi Lindgren paminklas. Ma daug u 300 km nuo Stokholmo miestelyje Vimerbiu nuo 1981 m. veikia pramog parkas Astridos Lindgren pasaulis . Jame kurtas mini miestelis, kuriame galima atpa inti ymiausi Lindgren knyg veik j aplink : Pep s Ilgakojin s vilait , Karlsono stog , Emilio Kathult , Madik s sodyb , Pramu tgalvi gatv , Pl ik pil ir kt. Vasar ia kasdien vyksta teatralizuoti pasirodymai: nam aik tel se ir scenose groja muzika, rodomos Lindgren knyg : Astrid Lindgren pristato Gintar Adomaityt.


Related search queries