Example: stock market

ĮSAK. Dėl PUP progr.tvirtinimo VIS - egzaminai.lt

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. sakymu Nr. V-579 LIETUVI KALBOS IR LITERAT ROS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo programa (toliau PUPP programa) parengta vadovaujantis Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendr ja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpj io 26 d. sakymu Nr. ISAK-2433 D l Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendr j program patvirtinimo (toliau Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendroji programa). 2. PUPP programos paskirtis apibr ti lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo tiksl , u davinius, strukt r , tikrinamus geb jimus, turin ir vertinim.

2 7.4. teikti mokykloms ir savivaldybėms informaciją, kuri padėtų į(si)vertinti lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) rezultatus; 7.5.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ĮSAK. Dėl PUP progr.tvirtinimo VIS - egzaminai.lt

1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. sakymu Nr. V-579 LIETUVI KALBOS IR LITERAT ROS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo programa (toliau PUPP programa) parengta vadovaujantis Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendr ja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpj io 26 d. sakymu Nr. ISAK-2433 D l Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendr j program patvirtinimo (toliau Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendroji programa). 2. PUPP programos paskirtis apibr ti lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo tiksl , u davinius, strukt r , tikrinamus geb jimus, turin ir vertinim.

2 3. PUPP programa skirta lietuvi kalbos ir literat ros mokytojams, pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klas s mokiniams, j t vams (r pintojams), mokykl vadovams ir pasiekim patikrinimo testo reng jams. 4. Sudarant PUPP program vadovautasi iomis nuostatomis: PUPP programa turi atitikti Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendr j program ; turi b ti tikrinami lietuvi kalbos ir literat ros (kult ros) pa inimas ir kalb jimo, skaitymo bei ra ymo geb jimai; vertinimo rezultatai turi teikti konkre i gr tam j informacij mokiniams, j t vams (r pintojams), mokytojams apie kiekvieno mokinio gytas ir rekomenduojamas tobulinti dalykines ir bendr sias kompetencijas.

3 5. Programoje vartojamos s vokos: Testas tai u duo i sistema, kuria vertinamas PUPP programos baigiamosios klas s mokini lietuvi kalbos ir literat ros mok jimas. U duotis tai testo dalis, kuri sudaro formuluot (nurodymai, pareigojimai atlikti konkre ius veiksmus) ir pateikta med iaga, kuria remdamasis mokinys tur t sukurti tinkam atsakym . II SKYRIUS PASIEKIM PATIKRINIMO TIKSLAS IR U DAVINIAI 6. Pasiekim patikrinimo tikslas vertinti kiekvieno mokinio lietuvi kalbos ir literat ros mokymosi pasiekimus ir teikti informacij apie bendr j pagrindinio ugdymo kokyb . 7. Pasiekim patikrinimo u daviniai: vertinti mokini lietuvi kalbos ir literat ros bei kult ros inias, supratim ir geb jimus, pasiektus gyvendinant Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendr j program ; teikti mokiniams ir j t vams (r pintojams) informacij apie mokini lietuvi kalbos ir literat ros mokymosi pasiekimus, reikaling renkantis tolesn io dalyko mokymosi kurs ar / ir mokykl ; teikti mokykloms informacij , reikaling rengiant mokini mokymo(si) pa angos priemones, priimant mokinius tolesnio mokymosi programas ir u tikrinant lygias mokini galimybes.

4 2 teikti mokykloms ir savivaldyb ms informacij , kuri pad t (si)vertinti lietuvi kalbos ir literat ros mokymo(si) rezultatus; teikti informacij vietimo steb senai ir informuoti visuomen apie lietuvi kalbos ir literat ros mokymosi pagrindinio ugdymo pakopoje rezultatus. III SKYRIUS TIKRINAMI GEB JIMAI 8. Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimu siekiama vertinti, kaip mokiniai geba: suprasti ir aptarti skaitomus tekstus; kurti tekstus od iu ir ra tu; remtis literat ros (kult ros) iniomis, gytomis mokantis pagal Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendr j program ; pa inti kalbos sandar , taisyklingai vartoti gramatines formas ir konstrukcijas; laikytis lietuvi kalbos tarties ir kir iavimo norm ; vartoti tinkam odyn ; taikyti lietuvi kalbos ra ybos ir privalomosios skyrybos taisykles; pl toti savo k rybinius geb jimus, mokytis m styti savaranki kai ir prisiimti atsakomyb u savo sprendimus.

5 IV SKYRIUS PASIEKIM PATIKRINIMO STRUKT RA 9. Pasiekim patikrinimas organizuojamas ir vykdomas mokiniams, baigiantiems pagrindinio ugdymo program . 10. Pasiekim patikrinim sudaro patikrinimas od iu ir ra tu: patikrinimas od iu: kalb jimas, remiantis 10 (gimnazijos II) klas s literat rinio ugdymo turiniu; patikrinimas ra tu: PUB programos 9 10 (gimnazijos I II) klasi programini ir neprogramini tekst suvokimo, kalbos pa inimo ir vartojimo bei teksto k rimo dalys. 11. Pasiekim patikrinimo strukt ra ir trukm pateikiama 1 lentel je. 1 lentel . Pasiekim patikrinimo strukt ra ir trukm Pasiekim patikrinimo dalys Veiklos sritys Trukm / laikas od iu Literat rinio ugdymo turinio supratimas 10 (gimnazijos II) klas 5 7 min.

6 Kalb jimas Ra tu Teksto suvokimas 100 min. Kalbos pa inimas ir vartojimas Teksto k rimas 150 min. 12. Visos pasiekim patikrinimo dalys yra privalomos. 13. Kalbini geb jim pasiekim patikrinimas od iu vykdomas 10 (gimnazijos II) klas s ugdymo procese ir vertinamas mokan io mokytojo pagal vertinimo normas, parengtas vadovaujantis PUPP programoje nurodytais kriterijais. 14. Kalbini geb jim pasiekim patikrinimo ra tu teksto suvokimo bei kalbos pa inimo ir vartojimo dalys yra susijusios ir vykdomos kartu. 15. Tikrinam geb jim vertinimo proporcijos pateikiamos 2 lentel je. 3 2 lentel . Tikrinam geb jim svarba Tikrinami geb jimai od iu Ra ymas I viso Literat rinio ugdymo turinio supratimas Teksto suvokimas Teksto k rimas Kalb jimas Kalbos pa inimas ir vartojimas Svarba (%) 25 35 40 100 25 75 V SKYRIUS PASIEKIM PATIKRINIMO TURINYS 16.

7 Literat rinio ugdymo turinio supratimo bei kalb jimo geb jim patikrinimo turinys: ia u duotimi susiejamas Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo programos 10 (gimnazij II) klas s literat rinio ugdymo turinys, t. y. programini gro ini ir negro ini tekst bei j kontekst supratimas, su kalb jimu monologu (kalba vienas mokinys) ir dialogu (mokinys atsako klas s draug ir / ar mokytojo( ) klausimus); 10 (gimnazij II) klas s mokymo proceso metu mokytojas su mokiniais aptaria kalb jimo u duot , susiedamas j su konkre iomis pamokomis / mokom ja veikla; mokinys pasirenka kalb jimo u duot ir jai rengiasi konsultuodamasis su mokan iu mokytoju; mokinio pasirengtas kalb jimo planas / teiginiai / tekstas / konspektas (jei reikia ir iliustracin med iaga), panaudotos literat ros s ra as pristatoma mokan iam mokytojui iki kalb jimo dienos.

8 Mokinys kalba klas s draugams, atsako j ir mokytojo klausimus; 1 2 klas s draugai gali para yti atsiliepimus (trumpas kalbos recenzijas). 17. Teksto suvokimo geb jim patikrinimo turinys: pateikiami du (ar daugiau) bendrine kalba para yti tekstai, kuri bendra apimtis 800 1000 od i ; bent vienas tekstas programinis (privalomas) gro inis arba negro inis k rinys (i trauka); teksto suvokimo geb jimams patikrinti pateikiamos atviro pob d io u duotys / klausimai, apimantys esminius tekst aspektus; bent viena u duotimi, susijusia su programinio (privalomo) k rinio suvokimu bei kontekstin mis iniomis ir / ar lyginimu, reikalaujama ri laus, argumentuoto atsakymo. 18.

9 Kalbos pa inimo ir vartojimo geb jim patikrinimo turinys: kalbos pa inimo geb jimams patikrinti pateikiamos 4 5 u duotys, susijusios su lietuvi kalbos fonetikos, morfologijos ir ra ybos bei sintaks s ir skyrybos pa inimu; kalbos vartojimo geb jimams patikrinti pateikiamos 2 3 u duotys, susijusios su gramatini / leksini / stilistini ar retorini rai kos priemoni pa inimu ir / ar tikslingu vartojimu. 19. Teksto k rimo geb jim patikrinimo turinys: teksto k rimo ra tu geb jimai patikrinami viena atvirojo tipo u duotimi; minimali kuriamo teksto apimtis 250 od i ; pateikiamos trys teksto k rimo u duotys i 9 10 (gimnazij I II) klasi kurso; mokinys renkasi vien i j ir kuria tekst pagal temos formuluot , remdamasis literat ros (kult ros) iniomis ir savo patirtimi; 4 tekstas ra omas mokinio pasirinkta forma: kaip ra inys (atsakymas klausim ), literat rinis lai kas ar dienora tis, straipsnis, es ir pan.

10 VI SKYRIUS VERTINIMAS 20. Kalb jimo ir literat rinio ugdymo turinio supratimo (25 proc. galim testo ta k ) atliktis vertinama pagal NEC parengt instrukcij , parengt vadovaujantis Lietuvi kalbos ir literat ros pagrindinio ugdymo bendrosios programos papunktyje numatytais skaitymo ir ra ymo geb jimais literat ros (kult ros) pa inimo ugdymo srityje, kalb jimo ir klausymo ir kalbos pa inimo geb jimais: kalb jimo turinys: k rinio id j / motyv / vaizdini / siu eto / persona / kompozicijos ir pan. nagrin jimas; perteikiam id j siejimas su vertybin mis k rinio autoriaus nuostatomis / istoriniu (kult riniu) kontekstu / kitais tekstais; tekst lyginimas / vertinimas / savo valg argumentavimas / apibendrinimas; rai kos priemoni atpa inimas bei j paskirties atskleidimas ir pan.