Example: marketing

Przemówienie dyrektora z okazji szkolnej wigilii 21 ...

Przem wienie dyrektora z okazji szkolnej wigilii 21 grudnia 2012 r. Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko y, zaproszeni go cie, rodzice! Witam Was na spotkaniu wigilijnym - w dniu, w kt rym szko a poddaje si magii wi t Bo ego Narodzenia. Chcia abym, aby nasze spotkanie wigilijne w szkole by o wyj tkowe dla ka dego z Nas. Ka dy z Was przygotowa si do tego dnia, cz z Was upiek a wsp lnie z rodzicami ciasta, inni zaj li si przyniesieniem talerzyk w, pocz stunku. Wsp 1nie dekorowali cie choink , przygotowywali cie gazetk szkoln na temat wi t. Ka dy da z siebie wszystko, aby ten dzie byt radosny, przebiega w milej atmosferze, ka dy z Was chcia schludnie wygl da . i przyszed w wy mienitym nastroju. Wasze zachowania wiadcz o tym, e jest to dla Was wa ny dzie . W Wigili w Waszych domach stanie pi knie ustrojona choinka, na stole znajdzie si 12 potraw i wolne nakrycie dla nieobecnych bliskich albo dla zab kanych w drowc w.

Sianko pod obrusem przypomina, że maleńki Jezus urodził się w szopce i leżał w żłóbku. 12 potraw symbolizuje 12 apostołów albo też 12

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Przemówienie dyrektora z okazji szkolnej wigilii 21 ...

1 Przem wienie dyrektora z okazji szkolnej wigilii 21 grudnia 2012 r. Drodzy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szko y, zaproszeni go cie, rodzice! Witam Was na spotkaniu wigilijnym - w dniu, w kt rym szko a poddaje si magii wi t Bo ego Narodzenia. Chcia abym, aby nasze spotkanie wigilijne w szkole by o wyj tkowe dla ka dego z Nas. Ka dy z Was przygotowa si do tego dnia, cz z Was upiek a wsp lnie z rodzicami ciasta, inni zaj li si przyniesieniem talerzyk w, pocz stunku. Wsp 1nie dekorowali cie choink , przygotowywali cie gazetk szkoln na temat wi t. Ka dy da z siebie wszystko, aby ten dzie byt radosny, przebiega w milej atmosferze, ka dy z Was chcia schludnie wygl da . i przyszed w wy mienitym nastroju. Wasze zachowania wiadcz o tym, e jest to dla Was wa ny dzie . W Wigili w Waszych domach stanie pi knie ustrojona choinka, na stole znajdzie si 12 potraw i wolne nakrycie dla nieobecnych bliskich albo dla zab kanych w drowc w.

2 Podzielimy si op atkiem, obdarujemy prezentami. Czy jednak wiemy, jak symbolik niesie z sob Bo e Narodzenie ? S owo wigilia" pochodzi z j zyka aci skiego i oznacza czuwanie. Dawniej w Ko ciele w dzie poprzedzaj cy wi ksze wi ta obowi zywa . post, wierni za przez ca noc oczekiwali na t uroczysto , wsp 1nie si . modl c. G wn jej cz ci jest uroczysta wieczerza, z o ona z postnych potraw. ycz Wam, aby wieczerza mia a charakter rodzinny, aby cie odnale li sens magicznego czuwania . W Waszych domach pojawi si choinka, kt6ra r wnie jest nasycona symbolami. Ka dy zawieszony na niej element ma swoje znaczenie Gwiazda betlejemska, kt r umieszcza si na szczycie drzewka, ma pomaga . w powrotach do domu z dalekich stron. wiate ka na choince broni dost pu z ym mocom, a tak e odwracaj nie yczliwe spojrzenia ludzi. W religijnej symbolice wiat o wskazuje na Chrystusa, kt ry by wiat em dla pogan. Jab ka zawieszane na ga zkach symbolizuj biblijne jab ko, kt rym kuszeni byli Adam i Ewa.

3 Rajskie jab uszka zapewniaj te zdrowie i urod . Orzechy, zawijane w sreberka, nios dobrobyt i si . Papierowe a cuchy przypominaj . o zniewoleniu grzechem, ale np. w okresach rozbior w mia y wymow . politycznych okow w. Dzwonki oznaczaj dobre nowiny i radosne wydarzenia. Anio y maj opiekowa si domem. ycz Wam, aby choinka, kt ra b dzie zdobi wn trza Waszego domu, by a r d em wiat a o wie- tlaj cego Wam Wasz yciow drog . Sianko pod obrusem przypomina, e male ki Jezus urodzi si . w szopce i le a w bku. 12 potraw symbolizuje 12 aposto w albo te 12. miesi cy. By mo e nie uda si przygotowa ich a tyle - wtedy warto pami ta , by na stole znalaz a si nieparzysta liczba da , przy czym im ich wi cej, tym wi kszy dostatek i wi cej dobrodziejstw sp ynie na dom. ycz . Wam, Moi Drodzy, aby w Waszych domach nigdy nie zabrak o mi o ci, zaufania, wsparcia, po ywienia i domowego ciep a. Op atkiem, wi tym chlebem, dzielimy si na znak pojednania, mi o ci, przyja ni i pokoju.

4 Op atek znali ju najwcze niejsi chrze cijanie - otrzymywali go ci, kt rzy nie byli na mszy. Dzisiaj jest to ju wy cznie polski zwyczaj, kt rego najwa niejszym przes aniem jest pojednanie. ycz . Wam, aby op atek po czy i zjedna Was z osobami, z kt rymi ju nie rozmawiacie b d kt re s przez Was zapomniane, a tak e, by by symbolem Waszej wi zi ze wszystkimi bliskimi. Powszechna praktyka wzajemnego obdarowywania si prezentami (zw aszcza dzieci) zwi zana by a pierwotnie z kultem i yciorysem w. Miko aja, biskupa diecezji Bari (W ochy), wielkiego ja mu nika yj cego w IV wieku. Jego niezwyk a hojno i troska o biednych sta y si symbolem i uosobieniem mi o ci bli niego. Dzisiejsz . tradycj wr czania wi tecznych prezent w zawdzi czamy Marcinowi Lutrowi, kt ry w 1535 r. domaga si aby protestanci zaniechali "zwyczaju w. Miko aja", a prezenty dawali swoim dzieciom jako dar samego Dzieci tka Jezus.

5 Ycz Wam, aby cie nie zatracili w sobie znaczenia obdarowywania, aby cie w zwyczaju obdarowywania prezentami znale li symbolik mi o ci - aby cie docenili nie materialn , a duchow warto . prezentu. Kochani, spotykamy si dzi w szkole, kt ra stanowi wsp lnot . W tym budynku kszta cimy nasze umys y, wykonujemy prac , kt ra b dzie owocowa w przysz o ci, inwestujemy w sw j kapita intelektualny. W szkole spotykamy si codziennie z kole ankami, kolegami, nauczycielami i pracownikami szko y. Dzie , w kt rym obchodzimy Bo e Narodzenie w szkole, budzi w Nas dobro. Pami tajcie, aby podzieli si . dzisiaj op atkiem ze wszystkimi - nie tylko z przyjaci mi i nauczycielami, kt rych lubicie. Miejcie odwag podej r wnie do koleg w, kole anek i nauczycieli, z kt rymi dzieli was konflikt, z kt rymi na co dzien. nie jeste cie z yci. Wyj tkowo wi t Bo ego Narodzenia daje nam t odwag . Nie b jmy si zatem naszych pozytywnych odruch w - nic z ego nie mo e si sta , kiedy jeden cz owiek wyci ga do drugiego r k z op atkiem, aby yczy mu zdrowia, szcz cia i weso ych wi t.

6 Namawiam Was, Moi Drodzy, aby cie kultywowali polskie tradycje i zwyczaje wigilijne, kt re s nieod czn cz ci wi t Bo ego Narodzenia. Na wigilijnym stole powinno pojawi si dwana cie potraw, karp, barszcz z uszkami, kluski z makiem, groch z kapust , led , kompot z suszonych owoc w czy kutia. Pod obrusem po my siano, a do sto u zasi d my dopiero po pojawieniu si na niebie pierwszej gwiazdy. Zacznijmy wieczerz od czytania fragmentu Biblii, modlitwy i dzielenia si . op atkiem. Po spo yciu wigilijnych potraw nie zapomnijmy o wsp 1nym piewaniu kol d. Wszystkie te tradycje s naszym cznikiem z pokoleniami naszych przodk w. Je li je zachowamy, przetrwaj . Gdy my przeminiemy, zwyczaje te nadal b d y w pokoleniach, kt re przyjd po nas. B dzie tak, jakby cz stka nas wci zasiada a do wigilijnej wieczerzy - d ugie lata po naszym odej ciu. Moi Drodzy, wykorzystajcie okres wi teczny na podsumowanie Waszych dokona , pracy w o onej w Wasz edukacj.

7 Pami tajcie o zbli aj cym si ku ko cowi semestrze, kt ry podsumuje Wasz wk ad w nauk . Miejcie r wnie na uwadze sprawdzian ko cz cy szko . podstawow . Wykorzystajcie czas wolny nie tylko na odpoczynek, kt ry Wam si nale y, ale tak e na nadrobienie zaleg o ci.


Related search queries