Example: dental hygienist

SEB Total Expansiv

Fonden f rvaltas av Multi Management-teamet inom fondbolaget SEB Investment Management AB, med M rten Gabrielsson som huvudansvarig. F rvaltningsteamet arbetar med en strukturerad allokerings- och urvalsprocess och har Stockholm som geografisk bas. Avkastning1 och risk i % - v rden per den 31 juli 2018 Utveckling hittills i r (YTD) 2,5 Utveckling juli 2018 0,6 Utveckling 12 m nader 8,4 Utveckling sedan juli 20102 45,1St rsta nedg ngen sedan juli 20102 -14,1 Risk 12 m nader 6,6 Risk sedan juli 20102 7,11 Prelimin ra avkastningssiffror inklusive f rvaltningskostnader.

Tillgångsslagsfördelning under 6 månader Cirkeldiagrammet ovan visar fondens huvudsakliga exponering mot olika tillgångsslag. Tabellerna till höger

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SEB Total Expansiv

1 Fonden f rvaltas av Multi Management-teamet inom fondbolaget SEB Investment Management AB, med M rten Gabrielsson som huvudansvarig. F rvaltningsteamet arbetar med en strukturerad allokerings- och urvalsprocess och har Stockholm som geografisk bas. Avkastning1 och risk i % - v rden per den 31 juli 2018 Utveckling hittills i r (YTD) 2,5 Utveckling juli 2018 0,6 Utveckling 12 m nader 8,4 Utveckling sedan juli 20102 45,1St rsta nedg ngen sedan juli 20102 -14,1 Risk 12 m nader 6,6 Risk sedan juli 20102 7,11 Prelimin ra avkastningssiffror inklusive f rvaltningskostnader.

2 Historiken r baserad p NAV inklusive eventuell utdelning. 2 Fondens m l och placeringsinriktning f r ndrades till dess nuvarande form den 21 juli 2010. F re det hette fonden SEB Private Banking Portf lj Expansiv . F r mer informationVid fr gor r du v lkommen att kontakta din r dgivare. Du kan ven bes ka ett SEB-kontor eller ringa oss p 0771-365 365. Detaljerad information om fonden hittar du p med SEB:s Totalfonder r att erbjuda en helhetsl sning f r att m ta dina behov under st ndiga f r nderliga marknadsf r-h llanden.

3 Detta uppn s bland annat genom att fonderna ger exponering mot tillg ngs-slagen aktier, r nteb rande v rdepapper och alternativa placeringar. Exempel p alternativa placeringar r r varor, hedge-fonder och valutor. Givet fondernas riskniv r teamets m l att optimera avkastningen genom f rdelning mellan olika tillg ngsslag samt att inom de olika tillg ngsslagen aktivt v lja de investeringar som bed ms ha b st f ruts ttningar i det r dande marknads- klimatet. Fonden r aktivt f rvaltad med globalt fokus. Av fondens aktiedel r normalt cirka 15 procent placerat i svenska aktier och huvudsakligen i form av direkt- investeringar.

4 Fonden r en specialfond, vilket inneb r att den f r avvika fr n de generella placeringsbest mmelserna som anges i lagen om v Total Expansiv .M nadsblad per den 31 juli, 2018%JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDe c Hel r2018 0,9 0,0 -1,2 2,7 0,0-0,50,62,5 2017-0,83,20,20,90,0-1,3-0,6-0,72,93,00, 30,27,42016-2,11,00,1-0,51,10,82,80,30,2 0,80,20,35,520154,13,81,3-1,01,2-4,32,4- 5,2-3,34,90,1-2,70,62014-1,52,30,51,03,0 1,30,71,5-0,51,21,61,012,820131,30,31,51 ,30,6-2,60,8-0,41,23,31,6-0,28,920123,31 ,8-0,50,2-1,0-1,02,1-0,30,80,41,0-0,16,6 MarknadenM naden har pr glats av oro f r amerikanskt- kinesiskt handelskrig med hot om tullar p i princip all handel mellan l nderna.

5 Skarp ordv x-ling mellan USA och Iran samt Brexitprocessen i Storbritannien som skapade turbulens bland ministrarna. Dessa politiska skeenden v gdes mer n v l upp dels av att ett handelskrig mellan Europa och USA, i alla fall f r tillf llet, kunde bl sas av och dels av positiv ekonomisk statistik. Amerikanska syssels ttningssiffror var starka och landets centralbank, Fed, signalerade att fler r nteh jningar r att v nta vilket tolkades som ett tecken p ekonomins styrka. Fr n Europa kom signaler om att ordering ngen i industrin f rb ttrats. Dessutom har bolagens halv rs-rapporter n s l nge varit riktigt bra.

6 Ett stort undantag r Facebook som f ll kraftigt och som ocks fick med sig en del andra teknikaktier i nedg ngen. P m nadens sista dag, men efter b rsens st ngning, presenterade Apple sin rapport. Den var b ttre n v ntat vilket mottogs med l ttnad av marknaderna. Under juli m nad steg v rldsb rsindex med en dryg procent m tt i svenska kronor. Tillv xtmarknaderna hade en betydligt svagare utveckling och stannade strax ovanf r nollan. Den svenska aktiemarknaden steg med fyra procent. Kronan st rktes fr mst mot dollarn. P r ntemarknaden har vi sett en viss r nteuppg ng vilket satt press p ljenPortf ljens avkastning under juli var positiv.

7 Mot bakgrund av aktiemarknadens stigande utveckling under m naden var det ocks detta tillg ngsslag, inklusive svenska aktier, som bidrog mest till port- f ljens avkastning. Globala aktiefonder med mer defensiv inriktning s som SEB Global skapade bra avkastning under m naden d tillv xtinriktade bolag ver lag hade en s mre utveckling. andra sidan drabbades mer tillv xtinriktade aktie-fonder s som Morgan Stanley Global Opportunity Fund negativt av nedg ngen i teknikbolagen. Krediter bidrog positivt till portf ljen. Inom denna kategori m rktes s rskilt krediter fr n tillv xt-marknader som hade en stark utveckling.

8 I den negativa v gsk len terfinns r ntor, r varor och hedgefonder. Hedgefonden SEB Asset Selection Opportunistic hade en mycket stark utveckling i juni men fick ge tillbaka delar av det i strategiDen senaste tidens ekonomiska statistik och de starka bolagsrapporterna bekr ftar v rt scenario med en v rldsekonomi som verlag utvecklas i en positiv riktning. Vi ser en l g risk f r recession och vi bed mer att aktier kommer ge b ttre avkastning n de flesta r nteinvesteringar. Ser vi att den eko-nomiska utvecklingen forts tter st rkas kommer vi att justera portf ljen d refter, men det finns alltid risk f r att politiska utspel s tter k ppar i lla: Bloomberg.

9 Utvecklingen r baserad p handelsnav. Fonden startade 2004. Fondens m l och placeringsinriktning f r ndrades till dess nuvarande form i juli 2010. B st utveckling under en m nad sedan juli 2010. S mst utveckling under en m nad sedan juli avkastning utg r ingen garanti f r framtida avkastning. V rdet p dina fondandelar och andra finansiella instrument kan b de stiga och falla och det r d rf r inte s kert att du f r tillbaka det insatta kapitalet. Tillg ngsslagsf rdelning under 6 m nader Cirkeldiagrammet ovan visar fondens huvudsakliga exponering mot olika tillg ngsslag.

10 Tabellerna till h ger visar fondens huvudsakliga underliggande innehav klassificerat p respektive tillg ngsslag. F rdelningen mellan tillg ngs-slagen bygger p f rvaltarens bed mning utifr n syftet med investeringen. K lla: Bloomberg och SEB Investment Management ABSEB Total Expansiv , 31 juli 2018 Bidrag per tillg ngsslag Tillg ngsavkastningen speglar den globala indexavkastningen f r tillg ngsslaget. ver- eller underavkastningen r en effekt av f rvaltarens val av region. ver- eller underavkastningen r en effekt av f rvaltarens val av lla: Bloomberg och SEB Investment Management AB.