Example: marketing

Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET …

T rkiye Barolar Birli iAVUKATLIK ASGAR CRET TAR FES Tarife, 2 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Say l Resm Gazete de yay mlanarak y r rl e girmi tir. 7T rkiye Barolar Birli i Ba kanl ndan: AVUKATLIK ASGAR CRET TAR FES GENEL H K MLERAma ve kapsamMADDE 1 (1) Mahkemelerde, t m hukuki yard mlarda, taraflar aras ndaki uyu mazl sonland ran her t rl merci kararlar nda ve ayr ca kanun gere i mahkemelerce kar ta-rafa y kletilmesi gereken avukatl k cretinin tayin ve takdi-rinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 say l Avukatl k Kanunu ve i bu Tarife h k mleri uygulan r.(2) Taraflar aras nda akdi avukatl k creti kararla t r l-mam veya kararla t r lan akdi avukatl k cretinin ge ersiz say lmas halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar zerinden bu Tarife gere ince hesaplanacak avukatl k cre-tinin alt nda bir crete h kmedilemez.

7 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Tags:

  Avukatlik

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET …

1 T rkiye Barolar Birli iAVUKATLIK ASGAR CRET TAR FES Tarife, 2 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Say l Resm Gazete de yay mlanarak y r rl e girmi tir. 7T rkiye Barolar Birli i Ba kanl ndan: AVUKATLIK ASGAR CRET TAR FES GENEL H K MLERAma ve kapsamMADDE 1 (1) Mahkemelerde, t m hukuki yard mlarda, taraflar aras ndaki uyu mazl sonland ran her t rl merci kararlar nda ve ayr ca kanun gere i mahkemelerce kar ta-rafa y kletilmesi gereken avukatl k cretinin tayin ve takdi-rinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 say l Avukatl k Kanunu ve i bu Tarife h k mleri uygulan r.(2) Taraflar aras nda akdi avukatl k creti kararla t r l-mam veya kararla t r lan akdi avukatl k cretinin ge ersiz say lmas halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar zerinden bu Tarife gere ince hesaplanacak avukatl k cre-tinin alt nda bir crete h kmedilemez.

2 Bu Tarife 1136 say l Kanunun 164 nc maddesinin d rd nc f kras do rultu-sunda ger ekle tirilecek olan akdi avukatl k creti belirlen-mesinde sadece asgari de erin hesaplanmas nda dikkate al -n r. Di er hususlar 1136 say l Kanundaki h k mlere tabidir.(3) Bu Tarife h k mleri alt nda kararla t r lan akdi avu-katl k cretleri, Tarife h k mleri zerinden yap lm olarak kabul k cretinin kapsad i lerMADDE 2 (1) Bu Tarifede yaz l avukatl k creti kesin h k m elde edilinceye kadar olan dava, i ve i lemler creti 8kar l d r. Avukat taraf ndan takip edilen dava veya i le il-gili olarak d zenlenen dilek e ve yap lan di er i lemler ayr creti gerektirmez. H k mlerin tavzihine ili kin istemlerin ret veya kabul halinde de avukatl k cretine h kmedilemez.(2) Buna kar l k, icra takipleriyle, Yarg tay, Dan tay, As-keri Yarg tay ve Say tayda temyizen ve b lge idare ve b lge adliye mahkemelerinde istinaf ba vurusu zerine g r len i lerin duru malar ayr creti k cretinin aidiyeti, s n rlar ve ortak veya de- i ik sebeple davan n reddinde daval lar n avukatl k cretiMADDE 3 (1) Yarg yerlerince avukata ait olmak zere kar tarafa y kletilecek avukatl k creti, ekli Tarifede yaz l miktardan az ve kat ndan ok olamaz.

3 Bu cretin belir-lenmesinde, avukat n eme i, abas , i in nemi, niteli i ve davan n s resi g z n nde tutulur.(2) M teselsil sorumluluk da dahil olmak zere, birden fazla daval aleyhine a lan davan n reddinde, ret sebebi or-tak olan daval lar vekili lehine tek, ret sebebi ayr olan da-val lar vekili lehine ise her ret sebebi i in ayr ayr avukatl k cretine h ok avukat ile temsilMADDE 4 (1) Ayn hukuki yard m n birden ok avukat taraf ndan yap lmas durumunda, kar tarafa bir avukatl k cretinden fazlas y kletilemez. cretin t m n hak etmeMADDE 5 (1) Hangi a amada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife h k mleri ile belirlenen cretin tamam na hak kazan (2) Gerek k smi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit da-vas nda mahkemece dava de erinin belirlenmesinden sonra davac davas n belirlenmi de ere g re takip etmese dahi, yasal avukatl k creti, belirlenmi dava de erine g re hesap-lan n konusuz kalmas , feragat, kabul ve sulhte cretMADDE 6 (1) Anla mazl k, davan n konusuz kalmas , feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; n inceleme tutana imzalan ncaya kadar giderilirse, Tarife h k m-leriyle belirlenen cretlerin yar s na, n inceleme tutana imzaland ktan sonra giderilirse tamam na h kmolunur.

4 Bu madde yarg mercileri taraf ndan hesaplanan akdi avukatl k creti s zle melerinde revsizlik, yetkisizlik, dava n artlar n n yoklu u veya husumet nedeniyle davan n reddinde, davan n nakli ve a lmam say lmas nda cretMADDE 7 (1) G revsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilek esinin reddine, davan n nakline veya davan n a lmam say lmas na n inceleme tutana imzalan ncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yaz l cretin ya-r s na, n inceleme tutana imzaland ktan sonra karar veril-mesi durumunda tamam na h kmolunur. u kadar ki, da-van n g r ld mahkemeye g re h kmolunacak avukatl k creti, Tarifenin ikinci k sm n n ikinci b l m nde yaz l mik-tarlar ge emez.(2) Davan n dinlenebilmesi i in kanunlarda ng r len n art n yerine getirilmemi olmas ve husumet nedeniy-le davan n reddine karar verilmesinde, davan n g r ld 10mahkemeye g re Tarifenin ikinci k sm n n ikinci b l m nde yaz l miktarlar ge memek zere nc k s mda yaz l avu-katl k cretine h kmolunur.

5 (3) Kanunlar gere i g nderme, yeni mahkemeler kurul-mas , i b l m itiraz nedeniyle verilen t m g nderme ka-rarlar nedeniyle g revsizlik, g nderme veya yetkisizlik ka-rar verilmesi durumunda avukatl k cretine h l k davada, davalar n birle tirilmesinde ve ayr lmas nda cretMADDE 8 (1) Bir davan n takibi s ras nda kar l k dava a lmas , ba ka bir davan n bu davayla birle tirilmesi veya davalar n ayr lmas durumunda, her dava i in ayr crete h , kira tespiti ve tahliye davalar nda cretMADDE 9 (1) Tahliye davalar nda bir y ll k kira bedeli tutar , kira tespiti ve nafaka davalar nda tespit olunan kira bedeli fark n n veya h kmolunan nafakan n bir y ll k tutar zerinden Tarifenin nc k sm gere ince hesaplanacak miktar n tamam , avukatl k creti olarak h kmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci k sm n n ikinci b l m nde dava-n n g r ld mahkemeye g re belirlenmi bulunan cret-ten az olamaz.

6 (2) Nafaka davalar nda reddedilen k s m i in avukatl k cretine h tazminat davalar nda cretMADDE 10 (1) Manevi tazminat davalar nda avukat-l k creti, h k m alt na al nan miktar zerinden Tarifenin nc k sm na g re (2) Davan n k smen reddi durumunda, kar taraf vekili yarar na Tarifenin nc k sm na g re h kmedilecek cret, davac vekili lehine belirlenen creti ge emez.(3) Bu davalar n tamam n n reddi durumunda avukatl k creti, Tarifenin ikinci k sm n n ikinci b l m ne g re h k-molunur.(4) Manevi tazminat davas n n, maddi tazminat veya parayla de erlendirilmesi m mk n di er taleplerle birlikte a lmas durumunda; manevi tazminat a s ndan avukatl k creti ayr bir kalem olarak h kmedilir. cra ve iflas m d rl kleri ile icra mahkemelerinde cretMADDE 11 (1) cra ve flas M d rl klerindeki hukuki yard mlara ili kin avukatl k creti, takip sonu lan ncaya ka-dar yap lan b t n i lemlerin kar l d r.

7 Konusu para veya para ile de erlendirilebiliyor ise avukatl k creti, bu Tarife-nin nc k sm na g re belirlenir. u kadar ki takip miktar ,00 TL ye kadar olan icra takiplerinde avukatl k creti, Tarifenin ikinci k sm n n ikinci b l m nde, icra dairelerin-deki takipler i in ng r len maktu crettir. Ancak, bu cret as l alaca ge emez.(2) Aciz belgesi al nmas , takibi sonu land ran i lemler-den say l r. Bu durumda avukata tam cret denir.(3) cra mahkemelerinde duru ma yap l rsa Tarife gere- ince ayr ca avukatl k cretine h kmedilir. u kadar ki bu cret, Tarifenin ikinci k sm n n ikinci b l m n n iki ve s ra numaralar nda g sterilen i ve davalarla ilgili hukuki yard mlara ili kin olup, Tarifenin nc k sm na g re be-lirlenecek avukatl k creti bu s ra numaralar nda yaz l mik-tarlar ge emez.

8 Ancak icra mahkemelerinde a lan istihkak 12davalar nda, nc k s m gere ince hesaplanacak avukatl k cretine h kmolunur. (4) Bor lu deme s resi i erisinde borcunu derse Tari-feye g re belirlenecek cretin d rtte takdir edilir. Maktu creti gerektiren i lerde de bu h k m uygulan r.(5) Tahliyeye ili kin icra takiplerinde Tarifenin ikinci k s-m n n ikinci b l m nde belirtilen maktu crete h kmedilir. Bor lu deme s resi i erisinde borcunu derse Tarifeye g re belirlenecek cretin d rtte takdir edilir.(6) ocukla ahsi m nasebetlerin d zenlenmesine dair ilam n icra m d rl arac l yla yerine getirilmesi halinde alacakl lehine Tarifenin ikinci k sm n n ikinci b l m n n birinci s ras ndaki maktu avukatl k cretine h kmolunur. Bor lunun ahsi m nasebetin icra m d rl arac l yla tesisine bir y l i inde birden fazla sebebiyet vermesi halin-de, ikinci ve takip eden di er ahsi m nasebet tesisinde Ta-rifenin ikinci k sm n n ikinci b l m n n birinci s ras ndaki maktu cretin yar s na h kmolunur.

9 (7) cra dairelerinde bor lu vekili olarak takip edilen i ler-de taraflar aras nda akdi avukatl k creti kararla t r lmam veya kararla t r lan akdi avukatl k cretinin ge ersiz say ld - hallerde; kabilecek uyu mazl klar n 1136 say l Kanunun 164 nc maddesinin d rd nc f kras uyar nca z lmesin-de avukatl k creti, Tarifenin ikinci k s m ikinci b l m nde icra dairelerinde yap lan takipler i in belirlenen maktu cret-tir. Ancak belirlenen cret as l alaca ge ketici hakem heyetlerinde cretMADDE 12 (1) T ketici hakem heyetlerinde avukat arac l ile takip edilen i lerde, avukat ile m vekkili aras n-da kabilecek uyu mazl klarda i bu Tarifenin birinci k s m 13ikinci b l m n n t ketici hakem heyetlerine ili kin kural uygulan nc k sm na g re cretMADDE 13 (1) Tarifenin ikinci k sm n n ikinci b l m n-de g sterilen hukuki yard mlar n konusu para veya para ile de erlendirilebiliyor ise avukatl k creti, davan n g r ld mahkeme i in Tarifenin ikinci k sm nda belirtilen maktu c-retlerin alt nda kalmamak kayd yla (7 nci maddenin ikinci f kras , 9 uncu maddenin birinci f kras n n son c mlesi ile 10 uncu maddenin son f kras h k mleri sakl kalmak kayd yla)

10 Tarifenin nc k sm na g re belirlenir.(2) Ancak, h kmedilen cret kabul veya reddedilen mik-tar ge davalar nda cretMADDE 14 (1) Kamu davas na kat lma zerine, mah-kumiyete ya da h km n a klanmas n n geri b rak lmas na karar verilmi ise vekili bulunan kat lan lehine Tarifenin ikinci k sm n ikinci b l m nde belirlenen avukatl k creti san a y kletilir.(2) Ceza h km ta yan zel kanun, t z k ve kararname-lere g re yaln z para cezas na h kmolunan davalarda Tarife-ye g re belirlenecek avukatl k creti h kmolunan para ceza-s tutar n ge emez.(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 say l Ceza Muhakemesi Ka-nununun 141 ve devam maddelerine g re tazminat i in A r Ceza Mahkemelerine yap lan ba vurularda, Tarifenin n-c k sm gere ince avukatl k cretine h kmedilir. u kadar ki, h kmedilecek bu cret ikinci k sm n ikinci b l m n n onikinci s ra numaras ndaki cretten az (4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren san k yarar na Hazine aleyhine maktu avukatl k cretine h kme-dilir.


Related search queries