PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

Search results with tag "Voor"

ADVIES 22/04 | Maart 2022

www.ser.nl

hybride werken specifieke gevolgen kan hebben voor (individuele) werkenden en werkgevers, kunnen deze gevolgen voor ieder van hen leiden tot verschillende overwegingen bij de vormgeving van hybride werken. Wat voor de een voordelen heeft, kan voor de ander juist een nadeel zijn, ook voor werkenden binnen hetzelfde team of organisatie.

  Voor, Werken

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig

ind.nl

De EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen biedt u dezelfde rechten als een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd op nationale gronden. Daarnaast biedt de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen u de mogelijkheid om voor een periode van langer dan 3 maanden in een andere EU-lidstaat te verblijven met als doel daar

  Voor, Verblijfsvergunning, Tijd, Regulier, Eu verblijfsvergunning voor langdurig, Langdurig, Eu verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, Ingezetenen, Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd, Onbepaalde

De no-riskpolis - UWV

www.uwv.nl

voor uw werknemer. Op het moment dat uw werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat voor hem de no-riskpolis geldt. De voorwaarden voor de no-riskpolis vindt u op uwv.nl. Wanneer meld ik mijn werknemer ziek? Als uw werknemer ziek wordt, geef dit dan binnen 6 weken aan ons door. Doe dit bij voorkeur online via Digipoort of de ...

  Voor, Voor de

Handhaving door en voor gemeenten - VNG | Vereniging …

vng.nl

Handhaving door en voor gemeenten Handhaving door en voor gemeenten Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag +31 70 373 83 93 info@vng.nl oktober 2019 vng.nl Handhaving door en voor gemeenten

  Voor, Voor de, Handhaving

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE …

werkenincontractcatering.nl

Cao voor de Contractcateringbranche - publieksversie 14 Preambule Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche, looptijd 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. De cao Contractcateringbranche met looptijd 1 april 2019 tot 1 april 2020 was reeds geëxpireerd, maar stilzwijgend verlengd tot 1 april 2021.

  Voor

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE …

werkenincontractcatering.nl

Cao voor de Contractcateringbranche - publieksversie 13 Preambule Voor u ligt de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche, looptijd 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. De cao Contractcateringbranche met looptijd 1

  Voor

Richtlijnen voor de behandeling van patiënten met ... - NVVC

www.nvvc.nl

wordt uitgeschakeld. De indicaties voor ablatie hangen af van de klinische omstandigheden en de voorkeur van de patiënt. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn de frequentie van de tachycardie, de ernst van de klachten, en voorkeur van de patiënt met betrekking tot het langdurig gebruik van medicatie versus ablatie.

  Voor, Langdurig

DE KRANT KIESHULP - dekrantnieuws.nl

dekrantnieuws.nl

beeld aan senioren die graag kleiner willen wonen en dichter bij de voorzieningen, waardoor grotere huizen vrijkomen voor gezinnen. Oneens. LGN vindt zeker dat er gebouwd moet wor-den, maar niet ten koste van groen. Eerst moeten de mogelijkheden binnen de kernen voor woningbouw benut worden. Daartegen zijn minder bezwaren, zo-

  Voor, Senioren

Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton 2019

www.rechtspraak.nl

conclusie: elk processtuk dat dieper op de inhoud van het geschil ingaat dan hiervoor onder “akte” bedoeld; c. producties: als bewijsstuk bijgevoegde bijlagen bij dagvaarding, conclusie of akte (dan wel overgelegd ter zitting). 1.3 Toevoeging en inkomensverklaring Indien een voor de zaak geldende toevoeging of inkomensverklaring is verleend ...

  Voor, Conclusie, Kantons, Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton, Landelijk, Procesreglement, Rolzaken

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

autoriteitpersoonsgegevens.nl

4.3.2 Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 38 4.3.3 Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht 38 4.3.4 Noodzakelijk om de vitale belangen te beschermen 39 4.3.5 Noodzakelijk voor een taak in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag 39

  Handleiding, Voor, Voor de, Algemene, Verordening, Handleiding algemene verordening gegevensbescherming, Gegevensbescherming

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

roz.nl

4.6 Verhuurder is bevoegd aan zijn toestemming voorschriften voor de huurder te verbinden of daarbij een last op te leggen, met name met betrekking tot de door hem te gebruiken materialen en de kwaliteit daarvan, de toe te passen constructies en de te volgen werkwijzen, in het bijzonder met het oog op de mogelijkheid van en de gevolgen voor ...

  Voor, Huurder, Voor de huurder

UWV Kansrijke beroepen december 2021

www.werk.nl

2 Ook voor vuilniswagens worden bijrijders gevraagd. Specifiek voor vuilniswagens geldt dat het beroep in de toekomst mogelijk kwetsbaar is door veranderende ophaalsystemen. 3 Er zijn vacatures voor bezorgers bij bedrijven. Daarnaast werkt een deel van de bezorgers als zzp’erof via onderaannemers.

  Voor, Zijn

Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

www.tweedekamer.nl

Het mag niet zo zijn dat mensen die onbedoeld een fout maken, direct als fraudeur worden bestempeld. In de uitvoering moet ruimte zijn om af te wijken als de gevolgen voor mensen onevenredig groot zijn. Waar mogelijk krijgen professionals in de uitvoering meer beslisruimte. We nemen daarvoor hardheidsclausules op in de wet.

  Voor, Zijn

Oplossingen voor aangepast wonen voor personen met een ...

www.hulpmiddeleninfo.be

deuropening minstens 90 cm breed zijn. Voor een rolstoelgebruiker, moet aan de slotzijde van de deur ook minstens 50 cm opstelruimte zijn. Opstelruimte is een zone die volledig vlak is en vrij van obstakels. Ze geeft een rolstoelgebruiker de mogelijkheid zich op te stellen om een handeling uit te voeren. 9 van 16

  Voor, Zijn

Fentanyl Sandoz matrixpleister 12 - 25 - 37 - 50 - 75 ...

www.apotheekkennisbank.nl

Zijn er gevallen waarbij ik de pleister niet mag gebruiken? Er zijn uitzonderingen voor het gebruik van Fentanyl Sandoz pleisters. U mag dit middel niet gebruiken: • als u allergisch bent voor fentanyl, kolophoniumresine (gehydrogeneerd), soja, pinda’s of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. U kunt dit nalezen in de bijsluiter.

  Voor, Zijn

WERKHERVATTING NA AFWEZIGHEID

werk.belgie.be

Voor een eenduidige uitvoering van het beleid is het noodzakelijk dat de taken en de verantwoorde-lijkheden van de verschillende actoren voor iedereen duidelijk zijn en niet ter discussie staan. Voor elke betrokkene maakt men dus best een omschrijving van zijn taken en verantwoordelijkheden. 2.1 De werknemer • werkt actief mee aan het traject;

  Voor, Zijn, Werkhervatting na afwezigheid, Werkhervatting, Afwezigheid

HYGIËNEADVIES VOOR DE COVID 19 PATIËNT DIE THUIS …

covid-19.sciensano.be

gebruik individuele (voor één persoon) handdoeken die gewassen worden zodra ze vochtig zijn. Verzamel ze in een gesloten stoffen zak en was de zak in de wasmachine op 60 graden. Toiletbezoek Klap het deksel naar beneden voordat u doorspoelt. Of uw handen nu zichtbaar vervuild zijn met urine/ stoelgang of niet, was ze nadien met water en zeep.

  Voor, Zijn

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker - AstraZeneca

www.astrazeneca.nl

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker COVID-19 Vaccine AstraZeneca, suspensie voor injectie COVID-19-vaccin (ChAdOx1-S [recombinant]) Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle

  Voor, Bijsluiter, Informatie, Informatie voor de gebruiker, Gebruiker, Covid, Informatie voor de gebruiker covid

18/NL WP250rev.01 Richtsnoeren voor de melding van ...

autoriteitpersoonsgegevens.nl

Er zijn ook enkele EU-lidstaten die al een eigen nationale meldingsplicht voor inbreuken hebben. Dit kan de verplichting omvatten om inbreuken te melden waarbij naast aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten bepaalde categorieën van verwerkingsverantwoordelijken betrokken zijn (bijvoorbeeld in Duitsland

  Voor, Zijn

Werken met begeleidingsplannen in de ggz - Zorg voor Beter

www.zorgvoorbeter.nl

voor docenten Zorg & Welzijn De inhoud van deze kennisbundel heeft een link met de Werkprocessen en het Kwalificatiedossier 2011. Deze kennisbundel voor docenten Zorg & Welzijn is tot stand gekomen in samenwerking met V&VN. Werken met begeleidingsplannen in de ggz In deze kennisbundel: 2 Leeswijzer 4 De actualiteit 9 Aan de slag met ...

  Voor, Werken

Opvattingen over vluchtelingen in Nederland

www.cbs.nl

vluchtelingen in Nederland en wat voor beeld zij van deze groep hebben: − Ik vind dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht. − Ik vind dat vluchtelingen een bedreiging vormen voor de veiligheid in Nederland. − Ik vind dat vluchtelingen voor een verrijking van de Nederlandse cultuur zorgen.

  Over, Voor, Nederland, In nederland, Opvattingen over vluchtelingen in nederland, Opvattingen, Vluchtelingen, In nederland en

Naar Nederland komen om te werken

ind.nl

Toelating voor se izoenarbeid of lerend werken • U moet een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever in Nederland. • U hebt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig (behalve bij lerend werken in het kader van een EU-actieprogramma). De aanvraag voor deze vergunning en de gevraagde bewijsmiddelen dient u in bij de IND.

  Voor, Aran, Nederland, Werken, Komen, Naar nederland komen om te werken

Gebrekenboek 1 januari 2003

www.huurcommissie.nl

de huurder hiervoor verantwoordelijk. Hiervan is ook sprake indien de oorzaak van het gebrek aan huurder kan worden toegerekend. CRa8 – Aan de toelichting is toegevoegd: Hoofdstuk 6 afd. 6.11 van het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat er vanaf de (gemeenschappelijke) toegangsdeur een huisbel moet zijn die in de individuele woningen een

  Voor, Huurder, De huurder

ANVR-Reizigersvoorwaarden

www.anvr.nl

voor de pakketreis van belang zijn. Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen. 5.5. Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer

  Voor, Voor de, Keston, De kosten

Methodisch werken met zorgleefplan - Zorg voor Beter

www.zorgvoorbeter.nl

Vraaggericht werken De zorg en ondersteuning voor een cliënt dient zoveel mogelijk afgestemd te zijn op zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Door methodisch te werken ga je gestructureerd na wat die wensen en mogelijkheden zijn en maak je duidelijke afspraken met de cliënt die je vastlegt in het plan. Bovendien

  Voor, Werken

Multidisciplinair samen- werken tussen huisarts en …

www.nhg.org

werken rondom de zorg voor één patiënt vraagt bij deze inrichting veel van het communicatiebe-wustzijn en de registratiediscipline van de bij de zorg betrokkenen. • Een digitaal samenwerkingsplatform heeft toegevoegde waarde voor de multidisciplinaire samenwer - king. De toegevoegde waarde komt tot uiting in de actualiteit en ...

  Sunset, Voor, Mensa, Werken, Multidisciplinair, Multidisciplinair samen werken tussen huisarts, Huisarts

Onderhanden werken óf onderhanden - Accountant.nl

www.accountant.nl

ONDERHANDEN WERKEN (VOOR EIGEN REKENING EN RISICO) Onderhanden werken maken deel uit van de voorraden (artikel 2: 369 BW), waarbij het economisch risico bij de ondernemer ligt. Deze onderhanden werken zijn eigendom van de rechtspersoon, omdat ze nog niet zijn verkocht. Dit onderhanden werk wordt gewaardeerd

  Voor, Werken, Onderhanden, Onderhanden werken

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

de eradicatie van Helicobacter pylori. Patiënten met leverproblem en . Als u ernstige leverproblemen heeft, dient u niet meer dan 20 mg pantoprazol per dag te nemen (voor dit doel zijn er tabletten met 20 mg pantoprazol beschikbaar). Als u matige of ernstige leverproblemen

  Voor, Bijsluiter, Informatie, Informatie voor de, Eradicatie

In 10 stappen voorbereid op de AVG

autoriteitpersoonsgegevens.nl

Stap 2: Rechten van betrokkenen Onder de AVG krijgen de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt meer en verbeterde privacyrechten. Bereid u daar op voor zodat u op tijd en op de juiste manier op verzoeken reageert. Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.

  Voor, Trenches, De avg

btw werken in onroerende staat - VDV Accountants

www.vdvaccountants.be

Voor veel aannemers is het een probleem te onderscheiden welk btw-tarief ze moeten toepassen op hun factuur voor werken in onroerende staat. Bij de aanvang van mijn eindwerk wordt het begrip werken in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen uitgelegd. In het 2de deel wordt er ingegaan aan wie er wordt gefactureerd. Daarbij wordt de

  Stata, Voor, Onroerende, Werken, Btw werken in onroerende staat, Werken in onroerende staat, Voor werken in onroerende staat

Kernwaarden gezonde leefomgeving - GGD GHOR Nederland

ggdghor.nl

De Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving zijn bedoeld voor alle professionals die aan de slag ... Langdurig verblijven nabij drukke wegen (bijv. woning, school, kinderdag verblijf, verzorgingshuis) geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. De …

  Voor, Leefomgeving, Langdurig, Gezonde leefomgeving, Gezonde

221 Aanvraagformulier - Fluvius

www.fluvius.be

huurder vereniging van ... • te verwerken voor de toekenning en uitbetaling van een aanvullende premie in opdracht van de gemeente of provincie. In dit geval ontvangt de gemeente of provincie enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle van de premie uitbetaald door Fluvius. ...

  Voor, Voor de, Huurder

2018 2021- 2022 2020 - aob.nl

www.aob.nl

voor het hoger beroepsonderwijs 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020 2018 2020 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs 2021-2022. Collectieve ... Werktijdvermindering senioren 58 Hoofdstuk N Functionerings- en beoordelingsgesprekken 63

  Voor, Senioren

ANVR-Reizigersvoorwaarden 2022

www.anvr.nl

voor de pakketreis van belang zijn. Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen. 5.5. Als de organisator binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer

  Voor, Voor de, Keston, De kosten

Werkwijzer Poortwachter - UWV

www.uwv.nl

5.7 Kosten re-integratie in relatie tot resterende duur van tijdelijk dienstverband 16 5.8 Marginale mogelijkheden 17 ... • De verplichting voor de werkgever om passende arbeid aan te bieden en de wettelijke plicht voor de werknemer om aan zijn re-integratie mee te werken. Deze plichten zijn neergelegd in de artikelen 629 lid 3, 658a lid 2 en ...

  Voor, Voor de, Keston

NA AFSLUITING BOEKJAAR 2021 FINANCIËLE HIGHLIGHTS

carepropertyinvest.be

Ook een stijging van de aangepaste EPRA-winst naar € 1,15 per aandeel en een verhoging van het uit te keren dividend van € 0,87 per aandeel naar minimum € 0,94 voor boekjaar 2022 worden verwacht. De ambities van Care Property Invest voor

  Voor

Vraag en Antwoord Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

cnvstorageprd.blob.core.windows.net

Dit bedrag is voor 2021 vastgesteld op € 1.847,- bruto per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Werknemers die in deeltijd werken, krijgen dit bedrag “naar rato”. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld 80% van de uren van een fulltime dienstverband werkt, je bruto maximaal 80% van de € 1.847,- per maand krijgt.

  Voor

computing cloud computing internet of things

www.rijksoverheid.nl

en Europese partners inzetten voor het borgen van onze publieke waarden in het digitale domein. Daarmee bouwen we aan een veilige, inclusieve, en kansrijke digitale samenleving voor alle Nederlanders en Europeanen. Europese Digitalisering in Europa, Nederland en Internationaal Digitalisering overstijgt onze landsgrenzen.

  Voor, Nederland, Nederland en

DE GERECHTSDEURWAARDER - Belgium

justitie.belgium.be

gerechtsdeurwaarder > wat kost de gerechtsdeurwaarder Voor buitengerechtelijke opdrachten, zoals de minnelijke invordering van schulden, kan hij zelf zijn prijs bepalen. De gerechtsdeurwaarder kan over deze prijs onderhandelen met zijn opdrachtgever. Hou er rekening mee dat er bij de kosten die u betaalt voor de diensten van een gerechtsdeurwaarder

  Voor, Voor de, Gerechtsdeurwaarder, De gerechtsdeurwaarder, De gerechtsdeurwaarder voor

Productfiche Woning Select - Surround Package - Baloise

mybaloise.baloise.be

u de inboedel bij ons verzekerd? Uw extra voordeel Wij betalen voor die schade als: • u eigenaar bent en u uw gebouw bij ons verzekerd hebt; • u huurder bent en u het zwembad, de jacuzzi, de zwemvijver, de ten-nisbaan en/of de golfbaan op uw kosten blijvend aan het terrein hebt vastgemaakt. En u hebt uw inboedel bij ons verzekerd.

  Voor, Huurder

Verdragsstaten IB Niet-ingezetenen

download.belastingdienst.nl

Nederland een ingezetenenstelsel kent, en de meeste andere landen niet, kan het voorkomen dat de emigrant zich in zijn woonland niet kan aansluiten bij de daar geldende basisverzekering voor ziektekosten. Binnen de EU/EER geldt op basis van EG-Verordening 883/2004 de plicht van elke Lidstaat dergelijke burgers

  Voor, Burger, Nederland

Verkiezingsprogramma Breda Beslist 2022 - 2026

bredabeslist.nl

1 Verkiezingsprogramma Breda Beslist 2022 - 2026 De grondbeginselen van Breda Beslist De visie op lokale politiek is gebaseerd op de volgende acht grondbeginselen: • Lokaal gaat vóór landelijk. Altijd het beste voor stad, dorpen, wijken en bewoners • Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang, maar niet ten koste ervan

  Voor

Observatielijst voor vroege symptomen van dementie (OLD)

www.tno.nl

KENMERKEN 1. Vergeet steeds welke dag het is. 2. Vergeet regelmatig gebeurtenissen die kort geleden gebeurd zijn 3. Kan recent gehoorde verhalen of mededelingen niet meer navertellen 4. Valt vaak in herhalingen zonder het zelf door te hebben. 5. Vertelt regelmatig hetzelfde verhaal tijdens een gesprek. 6. Kan regelmatig niet op bepaalde woorden ...

  Voor, Kenmerken, Vorgee, Observatielijst voor vroege symptomen van, Observatielijst, Symptomen

Opbouw van het verslag - Wikiwijs

maken.wikiwijs.nl

Drie spreekwoorden die zo maar de aanleiding kunnen zijn voor het schrijven van deze richtlijn. Deze 'regels en richtlijnen' geven je de mogelijkheid om een verslag te maken, dat aan alle eisen uit de verschillende deelkwalificaties voldoet en zo sla je gelijk een paar vliegen in één klap.

  Voor, Richtlijnen, Verslag

Q&A's over gemeenteraadsverkiezingen 2022

www.rijksoverheid.nl

EU-burgers die in een Nederlandse gemeente wonen, Burgers van buiten de EU als zij op de dag van de kandidaatstelling minstens 5 jaar of langer onafgebroken legaal in Nederland verblijven, Burgers van buiten de EU als zij in Nederland in dienst zijn van een internationale organisatie of werken voor een ander land (diplomatieke dienst). Waar kan ...

  Voor, Burger, Nederland, Werken, Wonen, In nederland, Werken voor

Model - Roularta

newsroom.roularta.be

De huurder kan in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning of bij de griffie binnen een termijn van twee dagen na de oproeping bij gerechtsbrief, of bij de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van twee dagen na de betekening, zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling aan het Openbaar Centrum voor

  Model, Voor, Gerechtsdeurwaarder, De gerechtsdeurwaarder

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de sociale

www.fnv.nl

p. loon: het bedrag van de schaal dat de werknemer is toegekend op grond van artikel 5.1 t/m 5.5 en artikel 5.9 lid 4; q. inkomen: het loon, vermeerderd met het bedrag van de aan de werknemer toegekende emolumenten en toelagen, niet zijnde onkostenvergoedingen; r. maandinkomen: het onder q omschreven bedrag per maand; s.

  Voor, Sociales, Collectieve, Arbeidsovereenkomst, Van de, Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale

FAQ pediatrische populatie COVID-19 - Sciensano

covid-19.sciensano.be

besmettelijkheid van kinderen) een langdurig gehospitaliseerd kind af en toe mag bezoeken na overleg met de dienst pediatrie. Zolang het SARS-Cov-2 virus epidemisch ... Voor personen die typische symptomen van COVID-19 vertoonden maar niet getest werden, geldt dit volgens Sciensano niet. Kawasaki en PIMS-TS

  Voor, Langdurig

voor digitale tv en radio via de satelliet

m7cdn.io

Deze lijst werd voor het laatst gewijzigd op 18/10/2021 68 Schlager TV TV 0,0 0 H 0 Riant 69 TV Oranje TV 23,5 11934 V 27500 3/4 Riant Muziek 70 L1MBURG TV 0,0 0 H 0 Riant Regional 71 Omroep Brabant TV 23,5 12187 H 29900 2/3 Riant Regional 72 Omroep Zeeland TV 0,0 0 H 0 Riant Regional 73 TV West TV 0,0 0 H 0 Riant Regional

  Voor

Similar queries