Example: dental hygienist

Search results with tag "Algemene"

Statuten en Huishoudelijk Reglement - People's Party for ...

Statuten en Huishoudelijk Reglement - People's Party for ...

www.vvd.nl

De algemene vergadering is het orgaan van de VVD dat in Titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering. c. commissie van beroep: Een beroepsinstantie, zoals omschreven in artikel 22, samengesteld uit de door de algemene vergadering benoemde leden.

  Algemene, Huishoudelijk, Vergadering, Algemene vergadering

PROJECT ALGEMENE VAKKEN DEEL 1

PROJECT ALGEMENE VAKKEN DEEL 1

ond.vvkso-ict.com

Project Algemene vakken D/2012/7841/014 Project Algemene Vakken schept ruimte om te werken aan een vertrouwensrelatie met de leerlingen. In PAV krijgt de leraar onder andere door de keuze van de thema’s en door de begeleidende aanpak kansen om te werken aan een vertrouwensrelatie met de leerlingen.

  Project, Leeds, Algemene, Project algemene vakken deel 1, Vakken

Op weg naar de Omgevingswet - estibbe.com

Op weg naar de Omgevingswet - estibbe.com

www.estibbe.com

Omgevingswet 4 Lijst met gebruikte afkortingen AMvB Algemene maatregel van bestuur Awb Algemene wet bestuursrecht Barro Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

  Algemene

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders …

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders …

www.fiscaalcontract.nl

De Algemene Vergadering van aandeelhouders neemt hierbij de navolgende besluiten: BESLUIT Agiostorting vennootschap De aandeelhouder heeft een vordering op de vennootschap uit hoofde van een rekening courant verhouding/rekening courantverhouding**. De vennootschap is met de aandeelhouder

  Algemene, Vergadering, Algemene vergadering

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

autoriteitpersoonsgegevens.nl

2 De Algemene verordening gegevensbescherming 19 2.1 Eén gegevensbeschermingswet voor de hele Europese Unie 19 2.2 Wat regelt de Verordening? 20 2.3 Wat regelt de Uitvoeringswet? 21 2.4 Welke beginselen vormen het uitgangspunt bij de bescherming van persoonsgegevens? 21 3 Is de Verordening op mijn gegevensverwerkingen van toepassing? 23

  Algemene, Persoonsgegevens

PLINQ Algemene Voorwaarden 201300701

PLINQ Algemene Voorwaarden 201300701

www.plinq.nl

CONTACT T (088) 7768444 F (088) 7768499 BTW 8119.44.748.B01 ADRES Wilhelminastraat 56 7721 CJ Dalfsen IBAN NL 00 RABO 31.28.57.179 INTERNET I www.plinq.nl E info@plinq.nl KVK 05071970 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie: 1.1

  Algemene

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

www.fenvlaanderen.be

De algemene vergadering moet minstens één keer per jaar bijeenkomen om de rekeningen en de begroting goed te keuren. Op de jaarlijkse algemene vergadering wordt ook gestemd over de kwijting van de bestuurders. Wanneer in deze documentatie de term “lid” of “leden” wordt gebruikt dan verwijst dit telkens naar

  Algemene, Vergadering, Algemene vergadering

Practice Uitbesteding Verzekeraars - De Nederlandsche Bank

Practice Uitbesteding Verzekeraars - De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

– Artikel 41: algemene governance vereisten – Artikel 49: uitbesteding Solvency II Verordeningen 2015/35/EU – Artikel 258: algemene governance vereisten – Artikel 274: uitbesteding EIOPA Richtsnoeren voor het governancesysteem – Richtsnoeren 60 tot en met 64 in afdeling 11 over uitbesteding (niet van toepassing op

  Algemene, Vereisten

NEDERLANDS - GO

NEDERLANDS - GO

pro.g-o.be

2 ‘Tien voor taal’: algemene visie op taal en taalonderwijs ... In de hoofdstukken zes tot en met negen behandelen we nog de minimale materiële vereisten, de evaluatie, richtlijnen voor de onderwijstijd en de bronnen die we geraadpleegd hebben bij het opstellen van dit leerplan.

  Algemene, Vereisten

Titel 1. Algemene bepalingen - Kind en Gezin

Titel 1. Algemene bepalingen - Kind en Gezin

www.kindengezin.be

geconsolideerde versie 2017.09.05 Subsidiebesluit van 22 november 2013 1 Pagina 1 van 40 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (BS 13

  Algemene bepalingen, Algemene, Bepalingen

Notulen AVA interimdividend - accountantsonline.nl

Notulen AVA interimdividend - accountantsonline.nl

www.accountantsonline.nl

van de Algemene Vergadering van de te <woonplaats> gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid <naam vennootschap> gehouden op <datum> ten kantore van de vennootschap. De vergadering wordt geopend door de heer/mevrouw <naam>, die aan <naam> verzoekt de notulen te houden. Agenda 1. Opening 2. Uitkering interim-dividend 3 ...

  Algemene, Vergadering, Algemene vergadering

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

download.belastingdienst.nl

Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag 90821.25537.1.0 Pagina 1 ... De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten. 6.3. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen <AANTAL DAGEN> dagen na ontvangst van de factuur. 6.4. Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de ...

  Algemene, Vereisten

CM-Hospitaalplan: overzicht van de maandpremies 2022 per ...

CM-Hospitaalplan: overzicht van de maandpremies 2022 per ...

www.cm.be

Onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Vergadering en de Controledienst voor de Ziekenfondsen LEEFTIJD Maandpremie Bij aansluiting vóór de 60ste verjaardag Tot en met 24 jaar* € 4,22 Van 25 tot en met 49 jaar € 9,72 Van 50 tot en met 59 jaar € 11,31 Van 60 tot en met 64 jaar € 19,45 Van 65 tot en met 69 jaar € 20,70

  Algemene, Vergadering, Algemene vergadering

WISC-V presentatie Annemie VVSP - Universiteit Gent

WISC-V presentatie Annemie VVSP - Universiteit Gent

testpracticum.ugent.be

Algemene regel ontdekken via visueel-ruimtelijke informatieverwerking ... − Stijgende moeilijkheidsgraad en cognitieve vereisten (1-4/5-8/9-12/13/14-19 en 21-23/20/24-34 GEWICHTEN 33 WISC -V presentatie -Annemie Bos

  Algemene, Vereisten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN …

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN …

www.cnc-cbn.be

1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten1 Advies van 8 september 2010

  Algemene, De algemene

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming

autoriteitpersoonsgegevens.nl

3.2.1 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard 26 3.2.2 Gevoelige gegevens 26 3.2.3 Nationaal identificatienummer 26 3.2.4 Pseudonimisering en anonimisering 27 3.3 Is er sprake van de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking of opname

  Handleiding, Algemene, Verordening, Persoonsgegevens, Handleiding algemene verordening gegevensbescherming, Gegevensbescherming

Codex over het welzijn op het werk

Codex over het welzijn op het werk

www.werk.belgie.be

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid pagina 1 Codex over het welzijn op het werk ... (B.S. 11.9.2017) (2) koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in

  Algemene, Bepalingen

Handboek Loonheffingen 2021 - Belastingdienst

Handboek Loonheffingen 2021 - Belastingdienst

download.belastingdienst.nl

19.1 Algemene uitleg over belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid 227 19.2 Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid 231 19.3 Bijzondere situaties 237 19.4 Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling 238 ... Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021 389

  Algemene, Tarieven, Loonheffingen

Voorwaarden en overige regelingen

Voorwaarden en overige regelingen

www.ing.nl

Algemene Bankvoorwaarden 2017 27 Depositogarantiestelsel 38 Klachtenprocedure ING 40 Contents General conditions and other regulations – Business 42 ... De brochure ‘Tarieven zakelijk betalingsverkeer’ zoals van tijd tot tijd gewijzigd, aangevuld of opnieuw vastgesteld en gepubliceerd op ing.nl.

  Voorwaarden, Algemene, Tarieven, Overige, Voorwaarden en overige regelingen, Regelingen

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / …

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE /

www.ogem.nl

uitmakende algemene bepalingen zonder omzetbelasting. 4.10 Indien huurder gedurende maximaal drie maanden de huurpenningen niet, niet volledig of te laat heeft betaald, partijen dat opvatten als ernstige wanprestatie en op grond daarvan de huurovereenkomst door

  Algemene bepalingen, Algemene, Bepalingen, Huurovereenkomst, Huurovereenkomst kantoorruimte, Kantoorruimte

Algemene Verhuurvoorwaarden Boels Verhuur B.V. (NL ...

Algemene Verhuurvoorwaarden Boels Verhuur B.V. (NL ...

boelsmedia.com

Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis: A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Boels.

  Algemene bepalingen, Algemene, Bepalingen

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN …

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN …

www.schildersbedrijf.com

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET SCHILDERS-, BEHANGERS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging Federatie van

  Algemene

Algemene voorwaarden van Vektis C.V., inzake de (aanvraag ...

Algemene voorwaarden van Vektis C.V., inzake de (aanvraag ...

www.vektis.nl

2 Voor de vereisten waaraan moet worden voldaan, zie artikel 3 lid 2 en artikel 6 lid 2 van deze algemene voorwaarden. 3 In deel 5 van deze algemene voorwaarden wordt nader ingegaan op de verwerkingsdoeleinden en de verstrekkingen van de persoonsgegevens die Vektis uitvoert vanuit het AGB-register.

  Algemene, Vereisten

Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V.

Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V.

web.dynafix.com

Oktober 2015 Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V. Pagina 4 van 7 5. Onderzoek en Reparatie 5.1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven.

  Algemene

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST …

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST …

deplaatsmaker.nl

1 ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW. Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd bij de …

  Algemene

Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering

Algemene voorwaarden Funalia uitvaartverzekering

www.funalia.be

Algemene voorwaarden van toepassing op de contracten Funalia uitvaartverzekering. Editie 2 2/09/2018 GP021N –28/08/2018 1/7

  Algemene

Algemene tarieven 2021. - energiedirect.nl

Algemene tarieven 2021. - energiedirect.nl

www.energiedirect.nl

tarieven en eventuele bijkomende kosten. Je leveringstarieven (leveringsprijs per kWh en/of m3 en de vaste leveringskosten per dag/maand) vind je terug in je leverings-overeenkomst en in Mijn energiedirect.nl. Algemene tarieven 2021. Energiebelasting. De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van je energieverbruik.

  Algemene, Tarieven, Energiebelasting, Algemene tarieven

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET …

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET …

www.hotelverband.at

2 § 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze Algemene Voorwaarden voor het Hotelwezen 2006 (navolgend “AVH 2006”) vervangen de tot nu toe geldige Oostenrijkse verdragsvoorwaarden voor

  Algemene

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE - …

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE - …

www.optimco.be

201408 vrs.008-v1 pagina i inhoudsopgave afdeling: voertuigschade hoofdstuk 1: algemene bepalingen artikel 1 keuzewaarborg 1 artikel 2 voorwerp van de waarborg 1

  Hoofdstuk, Algemene bepalingen, Algemene, Bepalingen, 1 hoofdstuk

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN …

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN …

download.belastingdienst.nl

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG EN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9052124269-3| 26 - 05 – 2021 ... Bij objectieve criteria gaat het om vereisten, die voor iedereen gelden om bepaalde werkzaamheden bij een onderneming te mogen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan …

  Algemene, Vereisten

Algemene Voorwaarden inzake de Dienstverlening …

Algemene Voorwaarden inzake de Dienstverlening …

www.bpost.be

bpost, naamloze vennootschap van publiek recht | Muntcentrum, 1000 Brussel | BTW BE 0214.596.464 | RPR Brussel. IBAN BE94 0000 0000 1414 | BIC BPOT BEB 1

  Algemene

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST …

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST …

www.roz.nl

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 en gepubliceerd op de website www.roz.nl.

  Algemene bepalingen, Algemene, Bepalingen

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST …

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST

roz.nl

Model door de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vastgesteld en op 12 april 2017 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank ... is huurder verplicht mee te werken ... of onderhuurder(s) te verstrekken. Staat van het gehuurde bij aanvang huurovereenkomst 3.1 Het gehuurde wordt/is bij aanvang van de huurovereenkomst aan huurder ...

  Stata, Onroerende, Algemene, Bepalingen, Huurovereenkomst, Algemene bepalingen huurovereenkomst, Werken

ALGEMENE VEREISTEN

ALGEMENE VEREISTEN

www.kindengezin.be

• Als de markering EN1130 ontbreekt, kan je de veiligheid nagaan met deze bijlage. De checklist is gebaseerd op de Europese veiligheidsnormen. • Onder de wieg verstaan we meubilair gebruikt voor het slapen van baby’s tot ze kunnen zitten of mobieler zijn. De binnenlengte van de bodem is maximaal 90 cm lang. Laatste wijziging januari 2017

  Algemene, Markering, Algemene vereisten, Vereisten

Algemene Tarieflijst - Argenta

Algemene Tarieflijst - Argenta

www.argenta.be

Indien alle bepalingen van het Algemeen Reglement der Verrichtingen zijn nageleefd is de aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico. Tot aan de kennisgeving is de aansprakelijkheid van de houder beperkt tot EUR 50,00 tenzij de houder met grote nalatigheid of …

  Reglement, Algemene, Algemeen reglement der verrichtingen, Verrichtingen, Tarieflijst

Algemene Voorwaarden 2017 N - AG Insurance

Algemene Voorwaarden 2017 N - AG Insurance

www.aginsurance.be

Hospitalisatieverzekering Plus 3 INHOUDSTAFEL Voorwoord 2 1. De waarborgen 4 1.1. Omvang van de waarborgen 4 1.1.1. De waarborg Ziekenhuisopname 4

  Van de, Algemene

Mei 2013 Mr. H.A. Stein - vancooth.nl

Mei 2013 Mr. H.A. Stein - vancooth.nl

www.vancooth.nl

Beslag en executierecht Mr H.A. Stein I. Algemeen 1. Doel en grondslag van beslag Indirect Direct Lijfsdwang Dwangsom Reëel Verhaal Geven Doen Rechtshandeling Paraat Beslag

  Algemene

Procedure Melding Datalekken algemeen - privacyindezorg.nl

Procedure Melding Datalekken algemeen - privacyindezorg.nl

www.privacyindezorg.nl

2 # 1. Doel Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gewijzigd. Sindsdien geldt een meldplicht voor datalekken.

  Algemene

Rekeningenstelsel - Claessens

Rekeningenstelsel - Claessens

www.claessens.be

"ALGEMEEN BELGISCH REKENINGSTELSEL" als basis kon gebruikt worden. ... 1978, dat de ondernemingen, bedoeld bij de wet van 17 juli 1975, voor het eerst verplicht het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel te gebruiken. Op 25 juli 1978 werd door de Ministerraad van de Europese Economische Gemeenschap een vierde

  Minimum, Voor, Algemene, Rekeningstelsel

Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen

Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen

www.antigifcentrum.be

P307 NA blootstelling: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling 3.8 1 Mutageniciteit in geslachtscellen 3.5 1A, 1B, 2 Kankerverwekkendheid 3.6 1A, 1B, 2 Voortplantingstoxiciteit 3.7 1A, 1B, 2 P308 NA (mogelijke) blootstelling: Voortplantingstoxiciteit, effecten op en via lactatie 3.7 bijkomende categorie

  P073, Algemene, Lijst, Lijst van voorzorgsmaatregelen, Voorzorgsmaatregelen, P zinnen, Zinnen

ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

www.belfius.be

Unieke identificator: de combinatie van letters, nummers of symbolen door de Betaler te verstrekken om voor een beta- lingstransactie de Begunstigde en/of zijn Betaalrekening ... – bewaring en beheer van Financiële instrumenten voor rekening van klanten, met inbegrip van bewaarneming en

  Reglement, Algemene, Symbolen, Algemeen reglement der verrichtingen, Verrichtingen

Algemeen Reglement der Verrichtingen - Argenta

Algemeen Reglement der Verrichtingen - Argenta

www.argenta.be

Algemeen Reglement der Verrichtingen Argenta Spaarbank nv Versie van 25.10.2021 Treedt in werking op 01.01.2022 vervangt alle vorige versies Argenta Spaarbank nv staat als spaarbank, vergund als kredietinstelling naar Belgisch recht, onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB),

  Reglement, Algemene, Algemeen reglement der verrichtingen, Verrichtingen

Kijk voor de laatste versie op onze website www.eternit.nl ...

Kijk voor de laatste versie op onze website www.eternit.nl ...

www.bongenaarbouw.nl

3 Algemeen 1 Ecolor Golfplaten Ecolor vezelcement golfplaten zijn geprofileerde platen, leverbaar in diverse kleuren en afmetingen. De dwarsdoorsnede wordt gevormd door nagenoeg

  Algemene

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ... - users.khbo.be

A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ... - users.khbo.be

users.khbo.be

A. Risack 1 A.R.E.I. ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES. (Huishoudelijke installaties) Koninklijk Besluit van 10 maart 1981 verschenen in het Belgische Staatsblad van 29

  Reglement, Algemene, Algemeen reglement op de

Similar queries