Example: quiz answers

10627 - mfa.gov.tr

10627 . DI LER BAKANLI ININ KURULU VE G REVLER . HAKKINDA KANUN. Kanun Numaras : 6004. Kabul Tarihi : 7/7/2010. Yay mland : Tarih: 13/7/2010 Say : 27640. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 49. B R NC B L M. Ama , Tan mlar, lkeler, G rev ve Yetkiler Ama ve tan mlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amac ; D i leri Bakanl n n kurulu , g rev ve yetkilerine ili kin esaslar d zenlemektir. (2) Bu Kanunun uygulanmas nda;. a) Bakan: D i leri Bakan n , b) Bakanl k: D i leri Bakanl n , c) Emsal kararnamesi: 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 156 nc ve 157 nci maddeleri uyar nca y r rl e konulan s rekli g revle yurtd nda bulunan memurlara denecek ayl klara ili kin Bakanlar Kurulu karar n , ifade eder.

10628 b) Türkiye Cumhuriyetini ve Hükümetini yabancı devletler ve uluslararası kurulular nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabancı devletler ve uluslararası kurulularla temas ve müzakereleri ilgili kurum ve kurulularla ibirliğinde

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 10627 - mfa.gov.tr

1 10627 . DI LER BAKANLI ININ KURULU VE G REVLER . HAKKINDA KANUN. Kanun Numaras : 6004. Kabul Tarihi : 7/7/2010. Yay mland : Tarih: 13/7/2010 Say : 27640. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 49. B R NC B L M. Ama , Tan mlar, lkeler, G rev ve Yetkiler Ama ve tan mlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amac ; D i leri Bakanl n n kurulu , g rev ve yetkilerine ili kin esaslar d zenlemektir. (2) Bu Kanunun uygulanmas nda;. a) Bakan: D i leri Bakan n , b) Bakanl k: D i leri Bakanl n , c) Emsal kararnamesi: 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 156 nc ve 157 nci maddeleri uyar nca y r rl e konulan s rekli g revle yurtd nda bulunan memurlara denecek ayl klara ili kin Bakanlar Kurulu karar n , ifade eder.

2 Lkeler, g rev ve yetkiler MADDE 2- (1) Bakanl k, bu Kanunda belirtilen g revlerini yerine getirirken a a da belirtilen ilkeler er evesinde hareket eder: a) B lgesinde ve d nyada bar l, adil ve kalk nmaya imkan tan yan bir ortam n kal c ekilde tesisi ve g lendirilmesi. b) Ulusal hak ve karlar n savunulmas ve korunmas . c) Her t rl toplumsal ya am n temelini olu turan insan haklar n n ve demokratik de erlerin savunulmas ve ileriye g t r lmesi, dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi d nce, felsefi inan , din, mezhep ve benzeri sebeplerle yap lan her t rl ayr mc l k ile m cadele edilmesi. ) nsanl n k lt rel miras n n, evrenin ve yerk renin do al ya am alanlar n n korunmas . d) Uluslararas hukukun ve ona olan sayg n n geli tirilmesi ve g lendirilmesi.

3 (2) Bakanl n g rev ve yetkileri unlard r: a) T rkiye Cumhuriyetinin d politikas n n tespiti i in haz rl k al malar yapmak ve tekliflerde bulunmak, H k met taraf ndan tayin ve tespit edilen hedef ve esaslara g re d politikay uygulamak ve koordine etmek. 10628. b) T rkiye Cumhuriyetini ve H k metini yabanc devletler ve uluslararas kurulu lar nezdinde yetkili makam olarak temsil etmek, yabanc devletler ve uluslararas kurulu larla temas ve m zakereleri ilgili kurum ve kurulu larla i birli inde bulunmak suretiyle y r tmek, T rkiye Cumhuriyetinin d ili kilerini t m boyutlar yla ve ilgili kurum ve kurulu larla i birli inde bulunmak suretiyle tesis etmek, y r tmek, y nlendirmek, geli tirmek ve lkenin karlar n korumak.

4 C) Devlet organlar n n uluslararas temaslar n n y r t lmesinde bu organlara yard mc olmak. ) 5/5/1969 tarihli ve 1173 say l Milletleraras M nasebetlerin Y r t lmesi ve Koordinasyonu Hakk nda Kanun er evesinde, di er kamu kurum ve kurulu lar nca d politika ile ba lant l olarak yurtd nda y r t len faaliyetlerin H k met e saptanan d politikaya uygunlu unu g zetmek, bu faaliyetleri koordine etmek ve bunlara kat l m sa lamak. d) H k meti d d nyadaki geli meler ve de i en artlar konusunda bilgilendirmek. e) T rkiye Cumhuriyeti hakk nda yurtd nda bilgilendirici faaliyetler y r tmek. f) Yurtd nda ya ayan vatanda lar n hak ve menfaatlerini korumak ve ya am kalitelerinin y kseltilmesine y nelik al malar y r tmek, lke d ndaki vatanda lara ve T rkiye Cumhuriyeti uyruklu unu ta yan t zel ki ilere destek, yard m ve konsolosluk himayesi sa lamak.

5 G) 31/5/1963 tarihli ve 244 say l Milletleraras Andla malar n Yap lmas , Y r rl ve Yay nlanmas ile Baz . Andla malar n Yap lmas in Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakk nda Kanun er evesinde, di er devletlerle ve uluslararas kurulu larla akdedilen andla malara ili kin temas, m zakere, yetki belgesi, imza, onay ve tescil s re lerini ilgili kamu kurum ve kurulu lar ile i birli i i inde y r tmek, bu andla malar veya tescil edilmi kopyalar n muhafaza etmek ve sicillerini tutmak, andla ma taslaklar n n mevzuata uygunlu unu incelemek ve g r bildirmek. ) Uluslararas hukukun ve uluslararas hukuk i tihad n n geli imine y nelik s re leri takip etmek ve bu s re lere i tirak etmek. h) T rkiye Cumhuriyetinin taraf oldu u siyasi nitelikli uluslararas davalar ve Adalet Bakanl ile i birli i yapmak suretiyle Avrupa nsan Haklar Mahkemesindeki davalar ikame ve takip etmek.

6 T rkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu karar ile belli bir ge ici g revle g revlendirilen temsilciler ve temsil heyetlerine T rkiye Cumhuriyetini ba layan hususlarda H k metin talimatlar n iletmek, bu temsilci ve temsil heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiya duyacaklar talimatlar ilgili bakanl klar ile isti are suretiyle tespit edip onlara iletmek, heyetlerin ba kanlar di er bakanl klardan ise bu heyetlerde temsilci bulundurmak. i) Kamu kurum ve kurulu lar taraf ndan yurtd te kilat kurulmas ve d temsilcilik a lmas konusunda g r . bildirmek. j) Mali, iktisadi ve di er teknik konularda ilgili kurum ve kurulu larca y r t lmesi gereken veya stat lerinde, yelerinin ve ortaklar n n belirli bakanl k veya merci vas tas yla i lem yapaca belirtilen uluslararas kurulu larla y r t len d temas ve m zakerelerin d politikaya uygun olarak y r t lmesini g zetmek, gerekirse bunlara kat lmak.

7 10629. k) T rkiye Cumhuriyetinin Devlet ve d i leri protokol n d zenlemek ve y r tmek. 1) Diplomasi ve konsolosluk ili kilerinin y r t lmesi ile ba lant l olarak uluslararas andla malardan kaynaklanan i ve g revleri yerine getirmek. m) Uluslararas kurulu larla i birli ini geli tirmek. n) Kanunlarla verilen di er g revleri yapmak. K NC B L M. Bakanl k Te kilat , Kadrolar ve Personeli Bakanl n genel te kilat ve kadro yap s . MADDE 3- (1) Bakanl k, merkez te kilat ve yurtd te kilat ndan olu ur. Bakanl n merkez ve yurtd kadrolar bir b t n te kil eder. Merkez te kilat . MADDE 4- (1) Bakanl k merkez te kilat ana hizmet, dan ma ve denetim ile yard mc hizmet birimlerinden olu ur. Bakanl k makam . MADDE 5- (1) Bakan, Bakanl k kurulu unun en st amiridir.

8 Bakanl k hizmetlerinin mevzuata ve H k metin genel siyasetine uygun olarak y r t lmesini ve Bakanl n g rev alan na giren konularda di er bakanl klarla i birli i ve koordinasyonun tesisini sa lamakla g revli ve Ba bakana kar sorumludur. Bakan, emri alt ndakilerin eylem ve i lemlerinden sorumlu olup, merkez ve yurtd te kilat n n faaliyetlerini, i lemlerini ve hesaplar n denetlemekle g revli ve yetkilidir. (2) M ste ar, Bakan n emrinde ve onun yard mc s olup, Bakanl n hizmet ve g revlerinin Bakan ad na ve Bakan n talimatlar y n nde, Bakanl n ama , politika ve tabi oldu u mevzuat h k mleri ile stratejik planlara uygun olarak d zenlenmesi ve y r t lmesinden sorumludur. Bu ama la, Tefti Kurulu Ba kanl hari olmak zere, merkez ve yurtd.

9 Te kilat na gereken talimatlar verir ve bunlar n uygulanmas n takip ve temin eder. M ste ar, bu g rev ve hizmetlerin y r t lmesinden Bakana kar sorumludur. (3) Ana hizmet, dan ma ve denetim ile yard mc hizmet birimlerinin ve yurtd te kilat n n y netim ve koordinasyonunda M ste ara yard mc olmak zere, yedi m ste ar yard mc s g revlendirilebilir. Ana hizmet birimleri MADDE 6- (1) Bakanl ktaki ana hizmet birimleri yirmi be adet genel m d rl kten olu ur. Genel m d rl kler, Bakanl n g rev ve yetkileri er evesinde, kendi g rev alanlar na giren konularda, d politikan n ve d ili kilerin icra edilmesine y nelik stratejilerin ve hareket tarzlar n n tespit ve tatbikinden sorumludur. Bakanl k yurtd te kilat n n d politika ama lar do rultusunda y nlendirilmesi ve talimatland r lmas ile d ili kilerin lke i indeki boyutunun icra ve koordinasyonundan da genel m d rl kler sorumludur.

10 Genel m d rl kler, ikinci f krada say lan g revlerin yan s ra, T rk d politikas n n y r t lmesi er evesinde lkeler ve b lgeler temelinde ortaya kan yeni ncelikler ile uluslararas ili kiler alan nda ya anan geli meler do rultusunda Bakan taraf ndan verilen di er g revleri de yerine getirir. 10630. (2) Ana hizmet birimleri ve g revleri unlard r: a) Siyaset Planlama Genel M d rl ; T rkiye'nin d politikas n ilgilendiren g ncel uluslararas ve b lgesel konulara ili kin uzun vadeli politikalar n belirlenmesine katk da bulunur ve bu konularda analiz, planlama, e g d m ve kamuoyunu bilgilendirme al malar yapar. b) Avrupa Genel M d rl ; Avrupa lkeleri ile ikili d zeydeki siyasi ili kileri y r t r ve koordine eder.


Related search queries