Example: barber

7: - pmb.ro

HOT R RE~7: .-privind aprobarea REGULAMENTULUI PENTRU AUTORIZAR~CONSTRUIREA I AMPLASAREA FIRMELOR I REClAMElORPUBLICITARE PETERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURE TIAv nd n vedere Expunerea de motive a Primarului General al MunicipiuluiBucure ti i Raportul de specialitate al Direc iei Inspec ie i Control General,V z nd raportul Comisiei Economice, Buget, Finan e i raportul ComisieiUrbanism i Amenajarea Teritoriului precum i avizul Comisiei Juridice i de Disciplin din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure ti, in nd cont de prevederile legii nr. 50/1991, privind executarea lucr rilor deconstruc ii, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale legii 148/2000,privind publicitatea, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale OG 43/1997, privindregimul drumurilor, republicat , cu modific rile i complet ri le ulterioare, ale OUG195/2002, privind circula ia pe drumurile publice, republicat , cu modific rile icomplet rile ulterioare i ale art.

Anexa 1 REGULAMENTUL PENTRU AUTORIZAREA, CONSTRUIREA ŞI AMPLASAREA FIRMELOR ŞI RECLAMELOR PUBLICIT ARE Art. 1 Prezentul Regulament stabileştc condiţiile În care se vor autoriza, executa şi amplasa

Tags:

  Regulament

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 7: - pmb.ro

1 HOT R RE~7: .-privind aprobarea REGULAMENTULUI PENTRU AUTORIZAR~CONSTRUIREA I AMPLASAREA FIRMELOR I REClAMElORPUBLICITARE PETERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURE TIAv nd n vedere Expunerea de motive a Primarului General al MunicipiuluiBucure ti i Raportul de specialitate al Direc iei Inspec ie i Control General,V z nd raportul Comisiei Economice, Buget, Finan e i raportul ComisieiUrbanism i Amenajarea Teritoriului precum i avizul Comisiei Juridice i de Disciplin din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure ti, in nd cont de prevederile legii nr. 50/1991, privind executarea lucr rilor deconstruc ii, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale legii 148/2000,privind publicitatea, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale OG 43/1997, privindregimul drumurilor, republicat , cu modific rile i complet ri le ulterioare, ale OUG195/2002, privind circula ia pe drumurile publice, republicat , cu modific rile icomplet rile ulterioare i ale art.

2 35+47 din Regulamentul - cadru de organizare ifunc ionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de intereslocal aprobat prin HG 955/2004, pentru aprobarea reglement rilor - cadru de aplicare aOrdonan ei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea i func ionarea serviciilor publicede administrare a domeniului public i privat de interes local n baza prevederilor art. 2 alin. (2), ale art. 4 i ale art. 8 alin. (3) din OG privind regimul juridic al contraventiilor, cu modific rile i complet rile ulterioare n conformitate cu prevederile legii 52/2003 privind transparen a decizional nadministra ia public , cu modific rile i complet rile ulterioare n temeiul art. 36 alin. (2) lit. (c), art. 36 alin. (5) lit. c) i art. 45 alin. (2) din legeanr. 215/2001 privind administra iapublic local , republicat , cu modific rile icomplet rile ulterioareCONSILIUL GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCURE TIHOT R TEArt.

3 1 Se aprob Regulamentul pentru autorizarea, construirea i amplasareafirmelor i reclamelor publicitare pe teritoriul Municipiului Bucure ti prev zut n anexacare face parte integrant din prezenta hot r 2 Prezenta hot r re intr n vigoare n termen de 30 de zile de la datapublic riiArt. 3 la data intr rii n vigoare a prezentei hot r ri, HCGMB nr. 22/1997 privindaprobarea "Regulamentului local pentru construirea i amplasarea firmelor i reclamelorpublicitare" , HClMB nr. 57/1996 privind aplicarea de sanc iuni pentru afi ajul ilegal,precum i orice alte prevederi contrare se abrog .Art. 4 Direc iile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General alMunicipiului Bucure ti, primarii i Consiliile loca le ale sectoarelor 1+6, institu iile deinteres public din Municipiul Bucure ti i Direc ia General de Poli ie a MunicipiuluiBucure ti vor aduce la ndeplinire prevederile prezentei hot r hot r reafost adoptat n edin Bucure ti din data de.

4 PRE EDINTE DE EDIN SECRETAR GENERALAl MUNICIPIULUI BUCURE TITudor TomaAnexa 1 REGULAMENTULPENTRU AUTORIZAREA,CONSTRUIREA I AMPLASAREA FIRMELOR I RECLAMELOR PUBLICIT AREArt. 1 Prezentul Regulamentstabile tc condi iile n care se vor autoriza, executa i amplasafirmele i reclamele publicitareprecum i norme privind expunereade afi e pe teritoriulMunicipiului Bucure 2 Principiigeneralea) Executarealucr rilor de construire privind firmele i reclamelepublicitareestepermis numai n baza unei autoriza ii de construire, emis n conformitatecu prevederileLegii 50/1991, republicat ,cu modific rile i complet rileulterioare,privind executarealucr rilor de construc ii, precum i cu respectarea prevederilor prezentului ) (1) In conformitatecu prevederile legale, firmele i reclamele publ icitare fac partedin categoriaconstruc iilorcu caracterprovizoriu i au o durat de existen limitat.

5 Precizat prin autoriza ia de construire.(2) In cazul reclamelor publicitare amplasate pe imobile aflate n domeniul publicsau privat al statului ori al MunicipiuluiBucure ti,la expirarea termenuluide men inereprev zut la alin. (1), proprietarulreclamei publ icitare are obliga ia destiin ri i acesteia iaducerea imobilului la starea initial .(3) n situa ia n cat:e n termen de 15 zile de la data cxpir rii autoriza ieideconstruire proprietarulreclamei publicitme nu a ndeplinit obliga iileprev zute la alin. (2),autorit ile administra ieipublice ale MunicipiuluiBucure ti dispun desfiin areaacestora pecale administrativ ,f r emiterea unei autoriza iide desfiin at e, ar sesizarea instan elorjudec tore ti i pe cheltuialaproprietaruluiconstruc iei i cu recuperareaulterioar acheltuielilor generate de aceast opera iune de la proprietarul construc iei, n condi iile legii.

6 (4) Procedura prev zut la alin. (2) i (3) poate fi declan at din oficiu de c treautorit ile administra ieipublice ale MunicipiuluiBucure ti sau la solicitarea de in toruluilegal al imobilului.(5) Pentru imobilele af1ate n proprietatea privat a persoanelorfizice sau juridice,procedura de desfiin area reclame lor pubJicitare pe cale administrativ ,va fi realizat cuacordul sau la solicitarea proprietarilor.(6) Proprietarii reclame lor publicitare au obliga ia de a lua m surile necesare pentru ntre inerea i repararea acestora, ori de c te ori este necesar. Etalarea de afi e i reclamc cuaspectnecorespunz torsau care prezint deterior rievidente i creeaz un aspectnecorcspunz toral spa iilor de publicitate poate duce la suspendarea autoriza ) (1) Amplasareamijloacelorde publicitatepe domeniulpublic sau privat almunicipiuluiBucure ti se face prin organizareade licita ii de c tre Prim ria MunicipiuluiBucure ti, potrivit reglementarilorlegale in vigoare.

7 (2) Licita iile privind num rul i dimensiunileconstruc iilorpublicitarc, distan elcdintre acestea etc. se vor organiza n baza unor studii de amplasament, ntocmite de Direc iade rbanism i Amenajarea Teritoriului din cadrul Prim riei Municipiului Bucure ti.(3) Procedurileprivind desf urarealicita iilorse vor finaliza p n la data 1 / 10d) Firmele i reclamelepublici tare trebuie s respecte, at t prin form c t i princon inut prevederileLegii148/2000cu modific rile i complet ri le ulterioare, ) Firmele i reclamelepublicitarese vor autoriza i executacu respectareaprevederilorOrdonan einr. 43/1997, republicat ,cu modific rile i complet ri le ulterioareprivind regimul drumurilor,a tehnice privind proiectarea i amplasareaconstruc iilor,instala iilor ipanourilor publici tare n zona drumurilor,pe poduri, pasaje, viaducte i tunel uri rutiere, aOrdonan eide urgen cu modific rile i complet rileulterioare,privindcircula ia pe drumurile publice, a legisla iei ce reglementeaz domeniul public al MunicipiuluiBucure ti, precum i a celorlalte legi ce reglementeaz regimul propriet )

8 Autorizarea firmelor i reclamelor publicitare ce urmeaz a fi amplasate pe imobilece reprezint cl diri de locuit se va face dup ob inereade c tre solicitanta acorduluimajorit ii proprietarilormembri ai asocia iei i al proprietarilordirect afecta i de vecin tate, n baza unui contract de nchiriere, de folosin sau de concesiune n condi iile prev zute deLegea Locuin cu modific rile i complet ri le ) (1) n vedereaautoriz riiexecut riilucr rilorde construc iipentru reclamepublicitare este necesar ca solicitantuls ob in Avizul Prim riei MunicipiuluiBucure ti,emis de compartimentulde specialitate.(2) n vedereaautoriz riiexecut riilucr rilorde construc iipentru reclamepublicitare amplasate n zona drumurilor publice este necesar ca solicitantul s ob in avizulComisiei Tehnice de Circula ie din cadrul Prim riei MunicipiuluiBucure ti(3) Ob inerea avizelor prev zute la alin.

9 (1) i (2) va fi prev zut prin Certificatulde Urbanism.(4) Se excepteaz de la prevederilealin. (1) reclamelepublicitarepentru careAutoriza ia de Construire este emis de Prim ria Municipiului Bucure ) (1) Pentru construc iilesuport pentru mijloace de publicitate,indiferent de regimulde proprietateal imobilelor pe care sunt amplasate,este obligatorieetalarea de materialepublicitare pe ntreaga perioad de men inere n amplasamenta acestora.(2) n situa ia n care proprietarul construc iei suport pentru mijloace de publicitatenu are contracte de publicitate n derulare, va afi a materiale privind propria activitate saumateriale privind campanii educa ionale de interes ) De in toriide firme i reclame publicitaredatoreaz bugetuluilocal taxc depublicitatestabilite n conformitatecu prevederileLegii 571/2003cu modific rile icomplet rile ulterioare, privind Codul 3 Definireaunor termeniutiliza i n cuprinsulregulamentuluia) Firm - reprezint elementul constructiv aplicabil pe cl dire sau se inscrip ioneaz date de identificarea unei institu ii publice, societ i comerciale,funda ii, denumirea comercial.

10 Obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care opersoan fizic sau juridic i exercit activitatea ntr-o cl dire sau ntr-o incint ..b) Reclama - reprezint inscrip ia prin care se emit informa ii elo8ioase la adresa uneipersoane juridice sau a unui produs, serviciu, etc., cu scopul de a-i crea renume. ) Const:"llc ie suport pentru reclame publicitare - reprezint ansamblul elementelorconstructive,av nd destina ia de suport pentru mesajul publicitar. n prezentul regulament ,prin sintagma ,Reclam publicitar 'se face referire at t la construc ia suport reclamapublicitar , c t i la reclama propriu zis .\~.P' ~d) Reclam cu mari dimensiuni - reclame ( n sensul celor mai sus prezentate) care audimensiunile per fa mai mari de18m2e) Afi - n tiin areexpus public prin care se transmitinforma iiculturale,comerciale,politice, de instructaj etc, altele dec t cele utilizate de ) Proiect publicitar special - construc ieprovizorie atipi c , creat special n scopulpromov rii unui produs, serviciu sau eveniment i care nu are n alc tuirea sa elemente defunda ie i/sau structuri publicitareclasice (ex: panouri publicitarede orice fel, structuriprismatice etc.


Related search queries