Example: dental hygienist

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL LA PROFESIA …

REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL . LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL. I DE CONTABIL AUTORIZAT. REGULAMENTUL . PRIVIND ACCESUL la PROFESIA de expert contabil i de contabil autorizat*. CAPITOLUL I. Dispozi ii generale Art. 1. (1) Examenul de admitere la stagiu n vederea ob inerii calit ii de expert contabil i de contabil autorizat se organizeaz de Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Rom nia, denumit n continuare Corpul, potrivit prezentului regulament. (2) Examenul de admitere se organizeaz n centrele de examen stabi- lite de Corp, de regul , o dat pe an. n cazuri excep ionale, Corpul poate organiza examenul de admitere i de dou ori pe an. Art. 2. Programele de examen de admitere la stagiu pentru ob inerea calit ii de expert contabil i de contabil autorizat, precum i reglement rile PRIVIND stagiul i examenul de aptitudini se elaboreaz de Corp, cu avizul Ministerului Finan elor Publice, i se aprob de Consiliul superior al Cor- pului, urm rindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene n domeniu.

REGULAMENTUL privind accesul la profesia de expert contabil ºi de contabil autorizat* CAPITOLUL I Dispoziþii generale Art. 1. – (1) Examenul de …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL LA PROFESIA …

1 REGULAMENTUL PRIVIND ACCESUL . LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL. I DE CONTABIL AUTORIZAT. REGULAMENTUL . PRIVIND ACCESUL la PROFESIA de expert contabil i de contabil autorizat*. CAPITOLUL I. Dispozi ii generale Art. 1. (1) Examenul de admitere la stagiu n vederea ob inerii calit ii de expert contabil i de contabil autorizat se organizeaz de Corpul Exper ilor Contabili i Contabililor Autoriza i din Rom nia, denumit n continuare Corpul, potrivit prezentului regulament. (2) Examenul de admitere se organizeaz n centrele de examen stabi- lite de Corp, de regul , o dat pe an. n cazuri excep ionale, Corpul poate organiza examenul de admitere i de dou ori pe an. Art. 2. Programele de examen de admitere la stagiu pentru ob inerea calit ii de expert contabil i de contabil autorizat, precum i reglement rile PRIVIND stagiul i examenul de aptitudini se elaboreaz de Corp, cu avizul Ministerului Finan elor Publice, i se aprob de Consiliul superior al Cor- pului, urm rindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene n domeniu.

2 CAPITOLUL II. ACCESUL la PROFESIA de expert contabil i de contabil autorizat SEC IUNEA 1. Comisiile de examinare Art. 3. Comisia central de stabilire a subiectelor de examen, denu- mit n continuare comisia central , se stabile te prin ordin comun al minis- * Aprobat prin Hot r rea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008 pentru aprobarea Regulamentului PRIVIND ACCESUL la PROFESIA de expert contabil i de contabil autorizat, publicat n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, nr. 187 din 11 martie 2008, modificat i completat prin Hot r rea Guvernului nr. din 10 decembrie 2008, publicat n Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I, nr. 856 din 19 decembrie 2008. trului finan elor publice i al ministrului educa iei, cercet rii, tineretului i sportului, iar comisiile de examinare se stabilesc prin hot r re a Consiliului superior al Corpului, n calitatea sa de organizator al examenului, conform art.

3 20 lit. a) din Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 PRIVIND organizarea activit ii de expertiz contabil i a contabililor autoriza i, republicat . Art. 4. n comisiile de examinare vor fi numite cadre universitare, exper i contabili, c te un reprezentant al Ministerului Finan elor Publice i Ministerului Justi iei, speciali ti n domeniul disciplinelor de examen i directorul executiv al filialei Corpului din jude ul i, respectiv, din municipiul Bucure ti, n a c rei raz teritorial se organizeaz examenul de admitere. Art. 5. n vederea numirii comisiilor de examinare potrivit art. 3 i 4, Corpul va solicita Ministerului Finan elor Publice i Ministerului Justi iei s i desemneze reprezentantul, cu 30 de zile nainte de data examenului de admitere; ministerele respective vor r spunde solicit rilor Corpului cu cel pu in 15 zile nainte de data examenului de admitere.

4 SEC IUNEA a 2-a nscrierea candida ilor Art. 6. Se pot prezenta la examenul de admitere la stagiu n vederea ob inerii calit ii de expert contabil sau de contabil autorizat persoanele care ndeplinesc condi iile prev zute la art. 4 i 5 din Ordonan a Guver- nului nr. 65/1994, republicat . Art. 7. (1) nscrierea la examenul de admitere la stagiu n vederea ob inerii calit ii de expert contabil sau de contabil autorizat se face pe baza unei cereri, potrivit modelului prev zut n anexa nr. 1, care se depune la sediul filialei Corpului n a c rei raz teritorial i are domiciliul candidatul. (2) n cererea de nscriere candidatul i va exprima op iunea pentru un centru de examen dintre cele stabilite de Corp i afi ate n loc vizibil la sediul tuturor filialelor. (3) Pentru sus inerea examenului de admitere la stagiu n vederea ob ine- rii calit ii de expert contabil, cererea de nscriere este nso it de: a) certificatul medical din care s rezulte c solicitantul are capacitate de exerci iu deplin.

5 B) curriculum vitae, potrivit modelului prev zut n anexa nr. 2, completat i semnat pe propria r spundere de c tre solicitant;. c) copie legalizat de pe actul de studii, din care s rezulte c solicitantul are studii economice superioare, cu diplom recunoscut de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului;. d) certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat. (4) Pentru sus inerea examenului de admitere la stagiu n vederea ob i- nerii calit ii de contabil autorizat, cererea de nscriere este nso it de: a) certificatul medical din care s rezulte c solicitantul are capacitate de exerci iu deplin ;. b) curriculum vitae, potrivit modelului prev zut n anexa nr. 2, completat i semnat pe propria r spundere de c tre solicitant;. c) copie legalizat de pe actul de studii, din care s rezulte c . solicitantul are studii medii, cu diplom recunoscut de Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului.

6 D) certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat. Art. 8. nscrierea candida ilor n catalog se face de c tre directorii executivi ai filialelor, care sunt i secretarii comisiilor de examinare, pe baza cererii i, respectiv, a tabelelor transmise cu cel pu in 5 zile nainte de data la care se organizeaz examenul de admitere de c tre directorii executivi ai filialelor de la care provin candida ii. Art. 9. Catalogul se ntocme te pe jude e, n ordine alfabetic , i cuprinde rubricile: num r curent, num rul legitima iei, numele i prenumele candida ilor, disciplinele de examen i notele ob inute. Art. 10. (1) Ca urmare a nscrierii, candida ii primesc legitima ii cu fotografia personal , cuprinz nd numele i prenumele, num rul din catalog, jude ul din care provin i PROFESIA pentru care opteaz . (2) Locul pe care l ocup fiecare candidat n sala de examen se marchea- z prin aplicarea pe banc a unei legitima ii similare celei prev zute la alin.

7 (1). Art. 11. ACCESUL n sala de examen se face numai pe baza legitima iei i a buletinului/c r ii de identitate, atunci c nd se face i prezen a. SEC IUNEA a 3-a Disciplinele examenului de admitere Art. 12. Disciplinele examenului de admitere la stagiu n vederea ob inerii calit ii de expert contabil i de contabil autorizat, dup caz, sunt: a) pentru admiterea la stagiu n vederea ob inerii calit ii de expert contabil: contabilitate, fiscalitate, drept, evaluarea economic i financiar a ntreprinderilor, audit, expertiz contabil i doctrina i deontologia profesiei contabile;. b) pentru admiterea la stagiu n vederea ob inerii calit ii de contabil autorizat: contabilitate, fiscalitate i drept. Art. 121. Contabilii autoriza i, membri activi ai Corpului, care ulterior ndeplinesc condi ia de studii pentru a accede la PROFESIA de expert contabil sus in examenul de admitere la stagiu la disciplinele: contabilitate, audit, evaluarea economic i financiar a ntreprinderilor i expertiz contabil.

8 Art. 13. Tematica i bibliografia pe baza c rora se preg tesc candida ii se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finan elor Publice, pentru fiecare disciplin . Acestea vor fi actualizate permanent, vor fi publicate n revista editat de Corp i vor fi afi ate la sediul fiec rei filiale cu cel pu in 60 de zile nainte de fiecare sesiune de examen. SEC IUNEA a 4-a Probele de examen Art. 14. Verificarea nivelului de preg tire teoretic a candida ilor se face prin examen scris, diferen iat n func ie de PROFESIA pentru care a optat candidatul, expert contabil sau contabil autorizat. Art. 15. Pentru admiterea la stagiu n vederea ob inerii calit ii de expert contabil, examenul de admitere const n sus inerea a dou probe scrise, cuprinz nd subiecte din disciplinele: a) contabilitate, fiscalitate, drept, cu o durat de 3 ore pentru elaborarea r spunsurilor.

9 B) evaluarea economic i financiar a ntreprinderilor, audit, expertiz . contabil i doctrina i deontologia profesiei contabile, cu o durat de 3 ore pentru elaborarea r spunsurilor. Art. 151. Pentru situa ia prev zut la art. 121 durata pentru elaborarea r spunsurilor este de 4 ore. Art. 16. Pentru admiterea la stagiu n vederea ob inerii calit ii de contabil autorizat, examenul de admitere const n sus inerea unei probe scrise, cuprinz nd subiecte din disciplinele: contabilitate, fiscalitate i drept, cu o durat de 3 ore pentru elaborarea r spunsurilor. Art. 17. Aprecierea r spunsurilor candida ilor se face cu note de la 1 la 10, la fiecare disciplin , conform grilei stabilite de comisia central . numit potrivit art. 3. Art. 18. Se declar admi i candida ii care ob in cel pu in media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin . Rezultatele se afi eaz n cel mult 20 de zile de la sus inerea examenului.

10 Art. 19. Pe baza notelor nscrise n catalogul examenului de admitere, semnat de to i membrii comisiei de examinare, pre edintele i secretarul acesteia ntocmesc procesul-verbal de stabilire a rezultatului examenului de admitere n 3 exemplare, din care: originalul se transmite departamentului de specialitate din cadrul Corpului, un exemplar se afi eaz la sediul filialei din jude ul, respectiv din municipiul Bucure ti, la care s-a organizat examenul de admitere i un exemplar se arhiveaz la aceea i filial . Art. 20. mpotriva rezultatului ob inut candida ii pot face contesta ii, n termen de 24 de ore de la afi area rezultatelor, pe care le depun la pre edin- tele comisiei de examinare. Pre edintele comisiei de examinare i membrii examinatori la disciplinele contestate vor reexamina lucr rile i vor comu- nica celor n cauz rezultatul, n termen de 48 de ore de la depunerea contes- ta iilor, f c nd men iune despre aceasta n procesul-verbal de stabilire a rezultatului examenului de admitere.


Related search queries