Example: dental hygienist

REGULAMENT INTERN An școlar 2017-2018

LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060;021/4234059 www 1 REGULAMENT INTERN An colar 2017-2018 Aprobat, avizat n i LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060;021/4234059 www 2 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU BUCURE TI, SECTOR 5 REGULAMENT INTERIOR Regulamentul de ordine interioar , elaborat mpreun cu reprezentan ii organiza iilor sindicale din unitatea de nv m nt, cuprinde numai prevederi specific condi iilor concrete de desf urare a activit ii n concordan cu dispozi iile legale n vigoare.

LIEUL TEORETI “DIMITRIE OLINTINEANU” COD FISCAL 4453209 alea Rahovei, Nr.311, Sector 5, ucureşti Tel./Fax : 021/4234060;021/4234059 www bolintineanu.ro

Tags:

  Regulament

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of REGULAMENT INTERN An școlar 2017-2018

1 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060;021/4234059 www 1 REGULAMENT INTERN An colar 2017-2018 Aprobat, avizat n i LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060;021/4234059 www 2 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU BUCURE TI, SECTOR 5 REGULAMENT INTERIOR Regulamentul de ordine interioar , elaborat mpreun cu reprezentan ii organiza iilor sindicale din unitatea de nv m nt, cuprinde numai prevederi specific condi iilor concrete de desf urare a activit ii n concordan cu dispozi iile legale n vigoare.

2 Acesta este aprobat prin hot r re a Consiliului Profesoral la care particip i personalul auxiliar i nedidactic. Dup aprobare regulamentul trebuie respectat de ntreg personalul unit ii de nv m nt, de c tre elevi i de c tre p rin activit ile, evenimentele, mprejur rile ce nu sunt prev zute n acest REGULAMENT de ordine interioar se desf oar , respectiv, se rezolv n conformitate cu prevederile Legii Educatie Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Regulamentului de organizare i func ionare a unit ilor din nv m ntul preuniversitar aprobat prin Ordin MEC nr. 5079 publicat n Monitorul Oficial nr. 720 si OM 4742 (Statutul Elevilor). LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060;021/4234059 www 3 DISPOZI II GENERALE Prezentul REGULAMENT con ine prevederi privind organizarea i func ionarea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu cu clase de la Preg titoare p n la XIII.

3 El este elaborate de Consiliul de administra ie i aprobat de Consiliul profesoral. Regulamentul de ordine interioar a fost adoptat de Consiliul profesoral din data de i va fi revizuit i aprobat ori de c te ori va fi nevoie de c tre Consiliul profesoral. Acest REGULAMENT se aplic n incinta liceului i n spa iile anex (curte, alei de acces, sala de sport, sala de festivit i) i poate fi completat i modificat, dac situa ia o impune, dar numai cu acordul Consiliului profesoral. ORGANIZAREA UNIT II DE NV M NT n Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu func ionez clase de nivel primar (Preg titoare-IV), gimnazial ( V-VIII) i liceal (IX-XIII). Programul unit ii se desf oar ntre orele Dup persoanele r mase n coal trebuie s aib aprobarea direc iunii. Persoanele str ine p r sesc coala cel t rziu la orele Prezen a n coal n afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv consulta ii, este permis numai cu acordul scris al directorului colii.

4 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060;021/4234059 www 4 DIRECTORUL Directorul exercit conducerea executiv a unit ii de nv m nt, n conformitate cu legisla ia privind nv m ntul, n vigoare, cu hot r rile consiliului de administra ie al unit ii de nv m nt, precum i cu prevederile prezentului REGULAMENT . Art. 6 (1) n exercitarea func iei de conducere executiv , directorul are urm toarele atribu ii: a) este reprezentantul legal al unit ii de nv m nt i realizeaz conducerea executiv a acesteia; b) organizeaz ntreaga activitate educa ional ; c) r spunde de aplicarea legisla iei n vigoare, la nivelul unit ii de nv m nt; d) asigur corelarea obiectivelor specifice unit ii de nv m nt cu cele stabilite la nivel na ional i local; e) coordoneaz procesul de ob inere a autoriza iilor i avizelor legale necesare func ion rii unit ii de nv m nt; f) asigur aplicarea i respectarea normelor de s n tate i de securitate n munc ; g) ncheie parteneriate cu agen ii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; h) prezint anual raportul asupra calit ii educa iei din unitatea de nv m nt.

5 Raportul este prezentat n fa a consiliului profesoral, n fa a comitetului reprezentativ al p rin ilor i/sau conducerii asocia iei de p rin i; raportul este adus la cuno tin a autorit ilor administra iei publice locale i a inspectoratului colar. (2) n exercitarea func iei de ordonator de credite, directorul are urm toarele atribu ii: a) propune consiliului de administra ie, spre aprobare, proiectul de buget i raportul de execu ie bugetar ; b) r spunde, mpreun cu consiliul de administra ie, de ncadrarea n bugetul aprobat al unit ii de nv m nt; c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; d) r spunde de gestionarea bazei materiale a unit ii de nv m nt. (3) n exercitarea func iei de angajator, directorul are urm toarele atribu ii: a) angajeaz personalul din unitate prin ncheierea contractului individual de munc ; b) ntocme te, conform legii, fi ele posturilor pentru personalul din subordine; c) r spunde de evaluarea periodic , formarea, motivarea personalului din unitate; LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060;021/4234059 www 5 d) propune consiliului de administra ie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post i angajarea personalului.

6 E) ndepline te atribu iile prev zute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nv m ntul preuniversitar, precum i atribu iile prev zute de alte acte normative, elaborate de ministerul educa iei. (4) Alte atribu ii ale directorului sunt: a) propune inspectoratului colar, spre aprobare, proiectul planului de colarizare, avizat de consiliul de administra ie; b) coordoneaz activitatea de elaborare a ofertei educa ionale a unit ii de nv m nt i o propune spre aprobare consiliului de administra ie; c) coordoneaz activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul na ional de indicatori pentru educa ie, pe care le transmite inspectoratului colar i r spunde de introducerea datelor n Sistemul Informatic Integrat al nv m ntului din Rom nia (SIIIR); d) propune consiliului de administra ie, spre aprobare, Regulamentul INTERN i Regulamentul de organizare i func ionare a unit ii de nv m nt; e) coordoneaz activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscrip ia colar , n cazul unit ilor de nv m nt pre colar, primar i gimnazial.

7 F) stabile te componen a nominal a forma iunilor de studiu, n baza hot r rii consiliului de administra ie; g) elaboreaz proiectul de ncadrare cu personal didactic de predare, precum i statul de personal didactic auxiliar i nedidactic i le supune, spre aprobare, consiliului de administra ie; h) nume te, dup consultarea consiliului profesoral, n baza hot r rii consiliului de administra ie, profesorii dirigin i la clase, precum i coordonatorul pentru proiecte i programe educative colare i extra colare; i) emite, n baza hot r rii consiliului de administra ia, decizia de numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribu iile profesorului diriginte, n condi iile n care acesta este indisponibil pentru o perioad de timp, din motive obiective; j) nume te, n baza hot r rii consiliului de administra ie, coordonatorii structurilor arondate, din r ndul cadrelor didactice de regul , titulare care i desf oar activitatea n structurile respective; k) emite, n baza hot r rii consiliului de administra ia, decizia de constituire a catedrelor i comisiilor din cadrul unit ii de nv m nt; l) coordoneaz comisia de ntocmire a orarului cursurilor unit ii de nv m nt i l propune spre aprobare consiliului de administra ie; m) aprob graficul serviciului pe coal al personalului didactic; atribu iile acestuia sunt precizate n Regulamentul de organizare i func ionare a unit ii de nv m nt; LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060.

8 021/4234059 www 6 n) propune consiliului de administra ie, spre aprobare, Calendarul activit ilor educative al unit ii de nv m nt; o) aprob graficul desf ur rii lucr rilor scrise semestriale; p) emite, n baza hot r rii consiliului de administra ie, decizia de aprobare a regulamentelor de func ionare ale cercurilor, asocia iilor tiin ifice, tehnice, sportive i cultural-artistice ale elevilor din unitatea de nv m nt; q) elaboreaz instrumente interne de lucru, utilizate n activitatea de ndrumare, control i evaluare a tuturor activit ilor, care se desf oar n unitatea de nv m nt i le supune spre aprobare consiliului de administra ie; r) asigur , prin efii catedrelor i responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de nv m nt, a programelor colare i a metodologiei privind evaluarea rezultatelor colare; s) controleaz , cu sprijinul efilor de catedr i responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asisten e la ore i prin particip ri la diverse activit i educative extracurriculare i extra colare; t) monitorizeaz activitatea de formare continu a personalului din unitate; u) monitorizeaz activitatea cadrelor didactice debutante i sprijin integrarea acestora n colectivul unit ii de nv m nt; v) aprob asisten a la orele de curs sau la activit i educative colare i extra colare, a responsabilior de catedr i responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale n vigoare; w) consemneaz zilnic n condica de prezen absen ele i nt rzierile de la programul de lucru.

9 X) i asum , al turi de consiliul de administra ie, r spunderea public pentru performan ele unit ii de nv m nt; y) nume te i controleaz personalul care r spunde de tampila unit ii de nv m nt; z) r spunde de arhivarea documentelor oficiale i colare; aa) r spunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea i gestionarea actelor de studii, precum i de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea i gestionarea documentelor de eviden colar ; bb) aprob procedura de acces n unitatea de nv m nt a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de c tre reprezentan ii mass-media, n condi iile stabilite prin Regulamentul de organizare i func ionare al unit ii de nv m nt. Reprezentan ii institu iilor cu drept de ndrumare i control asupra unit ilor de nv m nt, precum i persoanele care particip la procesul de monitorizare i evaluare a calit ii sistemului de nv m nt, au acces ne ngr dit n unitatea de nv m nt.

10 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU COD FISCAL 4453209 Calea Rahovei, , Sector 5, Bucure ti : 021/4234060;021/4234059 www 7 (5) Directorul ndepline te alte atribu ii stabilite de c tre consiliul de administra ie, potrivit legii, precum i orice alte atribu ii rezult nd din prevederile legale n vigoare i contractele colective de munc aplicabile. (6) Pentru realizarea atribu iilor sale, directorul se consult cu reprezentan ii organiza iilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate nv m nt preuniversitar care au membri n unitatea de nv m nt i/sau, dup caz, cu reprezentan ii salaria ilor din unitatea de nv m nt, n conformitate cu prevederile legale. (7) Directorul are obliga ia de a delega atribu iile c tre directorul adjunct sau c tre un alt cadru didactic, membru al consiliului de administra ie, n situa ia imposibilit ii exercit rii acestora.


Related search queries