Example: confidence

Ar-Ge & Tasarım

Ar-Ge & Tasar m Merkezinde rnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasar m Merkezinde rnek Uygulamalar A B. GENEL RNEK. A IKLAMALAR UYGULAMALAR. Harita Personel Te vikleri Ar-Ge / Tasar m ndirimi Damga Vergisi stisnas . G mr k Vergisi stisnas . 2. A. GENEL. A IKLAMALAR. HAR TA. 3. Ar-Ge & Tasar m Merkezi Ar-Ge MERKEZ TASARIM MERKEZ . 5746 SAYILI KANUN. 1. S rd r lebilir Ar-Ge Projeleri 1. S rd r lebilir Tasar m Projeleri 2. 15 (30) TZE Ar-Ge Personeli 2. 10 TZE Tasar m Personeli 3. Tek Bir Fiziki Alan 3. Tek Bir Fiziki Alan 4. Ar-Ge Merkezi Tasar m Merkezi 5.

YILDIZ A.Ş. AR-GE MERKEZİ bünyesinde çalışan 20 TZE Ar-Ge/Tasarım Personeli var, Personellerin nitelik ve Ücret dağılımları; Sr Mezuniyet Bölümü Net Ücret/Aylık 1Yüksek Lisans ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 7.000 2Yüksek Lisans ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 7.000

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Ar-Ge & Tasarım

1 Ar-Ge & Tasar m Merkezinde rnek Uygulamalar Ar-Ge & Tasar m Merkezinde rnek Uygulamalar A B. GENEL RNEK. A IKLAMALAR UYGULAMALAR. Harita Personel Te vikleri Ar-Ge / Tasar m ndirimi Damga Vergisi stisnas . G mr k Vergisi stisnas . 2. A. GENEL. A IKLAMALAR. HAR TA. 3. Ar-Ge & Tasar m Merkezi Ar-Ge MERKEZ TASARIM MERKEZ . 5746 SAYILI KANUN. 1. S rd r lebilir Ar-Ge Projeleri 1. S rd r lebilir Tasar m Projeleri 2. 15 (30) TZE Ar-Ge Personeli 2. 10 TZE Tasar m Personeli 3. Tek Bir Fiziki Alan 3. Tek Bir Fiziki Alan 4. Ar-Ge Merkezi Tasar m Merkezi 5.

2 Ar-Ge Merkezi Tasar m Merkezi %100 ARGE ND R M TASARIM ND R M 100%. %80-95 GEL R VERG S ST SNASI GEL R VERG S ST SNASI 80-95%. %50 SGK VEREN H SSES DESTE SGK VEREN H SSES DESTE 50%. %100 DAMGA VERG S ST SNASI DAMGA VERG S ST SNASI 100%. %100 G MR K VERG S ST SNASI G MR K VERG S ST SNASI 100%. 5746 Say l Kanun 6. TZE Ar-Ge / Tasar m Personeli D KKATE AL ! D KKATE ALMA ! Turnike Kay tlar Haftal k 45 Saat Haftal k 45 Saat zeri al ma Ar-Ge / Tasar m Personeli Ek al ma s releri Ge ici Vergi Periyodu D ar da Ge irilen Zamanlar TZE.

3 TOPLA M 10 / 15 (30). 7. Ar-Ge ReformPaketiyle Getirilen Yenilikler Ek mkanlar 8. 5746 say l Ar-Ge ve Tasar m Kanunu Destekleri Gelir Vergisi SGK veren Stopaj Hissesi Te viki Deste i G mr k Vergisi stisnas . ARGE. Ar-Ge /. Tasar m REFORM. ndirimi PAKET Damga Vergisi stisnas . Personelin d ar da ge en Sipari e faaliyet dayal zamanlar n n proje destek ve te vik (indirim kapsam na payla m ) al nmas . 9. Ar-Ge ND R M . %100 KURUMLAR VERG S ND R M . Kanun kapsam ndaki Ar-Ge veya Tasar m Merkezlerinde ger ekle tirilen Ar-Ge , yenilik ve tasar m harcamalar n n tamam (100%) ticari kazanc n tespitinde Kurumlar Vergisi Matrah.

4 Zerinden indirim konusu yap l r. 10. Sipari e Dayal Ar-Ge ve Tasar m Projeleri S zle me KOB 'ler, Tasar m letmeler, Merkezi - Ar-Ge Ar-Ge ve Tasar m Sipari i Ar-Ge Merkezleri Merkezleri Bilgilendirme Vergi Dairesi Vergi Dairesi %50 Ar-Ge / Tasar m ndirimi %50. 11. D ar da Ge irilen S reler DESTEK KAPSAMINDA. Laboratuvar, analiz, test 100%. ve deney al malar ST SNA. Saha Ar-Ge ve Ara t rmalar Tasar m Personeli Ar-Ge /. Tasar m Ar-Ge Merkezlerinde yap lan Tasar m al malar Bilimsel Etkinlikler Prototip geli tirme faaliyetleri 12.

5 D arda ge irilen s reler (lisans st e itim). TGB, Ar-Ge 1,5 ve 2. Y ksek Lisans Tasar m Doktora y l Merkez i y l UYGULAMA ESASLARI : En Az 1 Y l TGB'de al an Personel niversite Haftal k Ders Program . 13. Ek Performans Kriterleri Uluslararas destekli proje say s . Toplam ara t rmac say s n n toplam Ar-Ge personeli say s na oran . Lisans st dereceli ara t rmac say s n n toplam Ar-Ge personeli say s na oran . Bir nceki y la g re Ar-Ge sonucu ortaya kan yeni r nlerden elde edilen cironun toplam ciroya oran . %20 art . Ar-Ge veya tasar m harcamas n n toplam ciro i indeki pay.

6 Tescil edilen ulusal veya uluslararas patent say s . Ar-Ge ve yenilik veya tasar m harcamalar n n bir nceki y la g re art . tutar n n %50'si indirim 14. B. RNEK. UYGULAMALAR. Personel Te vikleri Ar-Ge / Tasar m ndirimi Damga Vergisi stisnas . G mr k Vergisi stisnas . 15. YILDIZ A..'nin 20 TZE Ar-Ge VE TASARIM. PERSONEL ALI AN B R Ar-Ge MERKEZ VAR PERSONEL. TE V KELR. -SGK. -GV. -DV. Ar-Ge ND R M . +. LAVE Ar-Ge . ND R M . G MR K VERG S . ST SNASI. DAMGA VERG S . ST SNASI. 16. Personel Te vikleri 1. YILDIZ A.. Ar-Ge MERKEZ b nyesinde al an 20 TZE Ar-Ge /Tasar m Personeli var, Personellerin nitelik ve cret da l mlar.

7 Sr Mezuniyet B l m Net cret/Ayl k 1 Y ksek Lisans END STR M HEND SL Mezuniyet Say . 2 Y ksek Lisans END STR M HEND SL Doktora 1. 3 Lisans END STR M HEND SL 4 Temel Bilimler MATEMAT K Y ksek Lisans 2. 5 Doktora MAK NE M HEND SL 6 Lisans MAK NE M HEND SL Temel Bilimler 1. 7 Lisans MAK NE M HEND SL 8 Lisans END STR YEL ELEKTRON K Lisans 9. 9 Lisans END STR YEL ELEKTRON K Meslek Lisesi 7. 10 Lisans ELEKTR K ELEKTRON K 11 Lisans ELEKTR K ELEKTRON K Toplam TZE 20. 12 Lisans M MAR 13 Lisans M MAR 14 Meslek Lisesi MOB LYA DEKORASYON 15 Meslek Lisesi MOB LYA DEKORASYON 16 Meslek Lisesi MOB LYA DEKORASYON 17 Meslek Lisesi MOB LYA DEKORASYON 18 Meslek Lisesi MOB LYA DEKORASYON 19 Meslek Lisesi TORNA - TESV YE 20 Meslek Lisesi TORNA - TESV YE 17.

8 Personel Te vikleri 2. YILDIZ A.. Ar-Ge MERKEZ b nyesinde al an 20 TZE Ar-Ge /Tasar m Personeli i in hesaplanan YILLIK Te vik tutarlar ;. Avantajlar n Toplam Sigorta Primi veren veren veren Hissesi Gelir Vergisi Damga Vergisi Toplam Net veren Maliyetine Mezuniyet Maliyeti Deste i Stopaj Te viki Te viki Avantaj Maliyeti Etkisi Doktora 27%. Y ksek Lisans 26%. Temel Bilimler 709 25%. Lisans 23%. Meslek Lisesi 21%. Toplam 23%. 18. Ar-Ge ndirimi YILDIZ A.. Ar-Ge MERKEZ 2016 y l Ar-Ge Harcamas tutarlar ;. Ar-Ge Harcamalar n n Kapsam 2016 Y ll k Tutar Genel Giderler Y ll k Gider lk Madde ve Malzeme Gideri Kira Gideri Personel Gideri Su Gideri Genel Giderler Bak m-Onar m Gideri Amortismanlar Haberle me Gideri Vergi,Resim ve Har lar Enerji Gideri D ar dan sa lanan fayda ve hizmetler Sigorta Giderleri Toplam Ar-Ge Harcamas Bilimsel Yay n Giderleri TOPLAM 19.

9 Normal Ar-Ge ndirimi 1. YILDIZ A.. Ar-Ge MERKEZ b nyesinde 2016 Y l nda;. 20 TZE Ar-Ge Personeli ile 3 M TL toplam Ar-Ge Harcamas yapm t r, Ar-Ge ndirimi hesaplamas a a daki gibi olacakt r;. 2016 YILI Ar-Ge ND R M YILLIK TUTAR. 2016 YILI Ar-Ge HARCAMASI TUTARI Ar-Ge ND R M (100%) ( ). SA LANAN KURUMLAR VERG S AVANTAJI 20. lave Ar-Ge ndirimi 2. YILDIZ A.. Ar-Ge MERKEZ b nyesinde 2016 Y l nda;. 2015 Y l ndaki Ara t rmac say s n %20 artt rm t r, Bu ekilde ilave Ar-Ge ndirimi hesaplamas a a daki gibi olacakt r;. LAVE Ar-Ge ND R M 2015 YILI 2016 YILI.

10 Ar-Ge HARCAMASI TUTARI Ar-Ge HARCAMA TUTARINDAK ARTI LAVE Ar-Ge ND R M TUTARI LAVE Ar-Ge ND R M KURUMLAR VERG S FAYDASI 2016 YILI HARCAMALARINA L K N Ar-Ge ND R M TUTARI ( ). LAVE Ar-Ge ND R M TUTARI ( ). TOPLAM Ar-Ge ND R M TUTARI ( ). NORMAL Ar-Ge ND R M KURUMLAR VERG S FAYDASI (1) LAVE Ar-Ge ND R M TUTARI KURUMLAR VERG S FAYDASI (2) SA LANAN TOPLAM KURUMLAR VERG S AVANTAJI (1+2) 21. lave Ar-Ge ndirimi'nden sonra YILDIZ A.. Ar-Ge MERKEZ 2016 Y l nda;. 5 M TL k r ederse: 3 M TL k r ederse: 2016 YILI FAAL YET KARI 2016 YILI FAAL YET KARI KURUMLAR VERG S MATRAHI (A) KURUMLAR VERG S MATRAHI (A) KURUMLAR VERG S (%20) KURUMLAR VERG S (%20) Ar-Ge ND R M TUTARI ( ) Ar-Ge ND R M TUTARI ( ).


Related search queries