Example: biology

De fiscale aspecten van de overdracht van een …

De fiscale aspecten van de overdracht van een onderneming De overdracht van een onderneming kan: u kunt uw onderneming door de verwerving van aandelen ( share deal );. overdragen door een of door de overname van activa ( asset deal ). overdracht van activa Diverse factoren van strategische en/of subjectieve aard bepalen de ( asset deal ) of van keuze. aandelen ( share Fiscaal is de verkoop van aandelen ( share deal ) gunstiger voor de verkoper. deal ). Naast een aantal juridische en In de praktijk wordt de fiscale heffing bij een asset deal verrekend in een hogere overnameprijs. boekhoudkundige verschilpunten heeft deze keuze tevens fiscale gevolgen, die overdracht van activa door een natuurlijk persoon we in deze bijdrage belichten. Volledige en definitieve stopzetting overlijden of door een gedwongen defini- tieve stopzetting, dan daalt het tarief van Bij een volledige, definitieve stopzetting van 33 % tot 16,5 %.

De fiscale aspecten van de overdracht van een onderneming u kunt uw onderneming overdragen door een overdracht van activa (“asset deal”) of van

Tags:

  Fiscale, De fiscale aspecten van de overdracht van een, Aspecten, Overdracht, Een overdracht van

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of De fiscale aspecten van de overdracht van een …

1 De fiscale aspecten van de overdracht van een onderneming De overdracht van een onderneming kan: u kunt uw onderneming door de verwerving van aandelen ( share deal );. overdragen door een of door de overname van activa ( asset deal ). overdracht van activa Diverse factoren van strategische en/of subjectieve aard bepalen de ( asset deal ) of van keuze. aandelen ( share Fiscaal is de verkoop van aandelen ( share deal ) gunstiger voor de verkoper. deal ). Naast een aantal juridische en In de praktijk wordt de fiscale heffing bij een asset deal verrekend in een hogere overnameprijs. boekhoudkundige verschilpunten heeft deze keuze tevens fiscale gevolgen, die overdracht van activa door een natuurlijk persoon we in deze bijdrage belichten. Volledige en definitieve stopzetting overlijden of door een gedwongen defini- tieve stopzetting, dan daalt het tarief van Bij een volledige, definitieve stopzetting van 33 % tot 16,5 %.

2 Uw beroepswerkzaamheden worden meer- waarden op materi le of financi le vaste De meerwaarden zijn volledig, maar tijdelijk, activa belast tegen 16,5 % (+ de gemeente- vrijgesteld indien u de activiteit in familiever- belasting), en dit ongeacht hun gebruiks- band voortzet. Dit geldt ook bij inbreng van termijn. Voor meerwaarden op immateri le een bedrijfstak of algemeenheid van goede- vaste activa bedraagt dit 33 % (+ de ren in een vennootschap gelegen in de Euro- gemeentebelasting), voor zover de belast- pese Unie, op voorwaarde dat er sprake is bare nettowinst (of de baten) van de voor- van rechtmatige financi le of economische bije vier jaar niet overschreden wordt. Het behoeften (art. 46 WIB). Voor de overnemer deel boven dit bedrag wordt belast tegen geldt het neutraliteitsprincipe (afschrijvin- het progressieve tarief van de personenbe- gen, minder- of meerwaarden op de overge- lasting (art.))

3 171 WIB). Stopt u uw activitei- dragen activa gebeuren alsof er geen ten echter op 60 jaar of ouder, door een inbreng was). acc Niet naar aanleiding van de stopzetting Gespreide taxatie van de meerwaarde verwezenlijkte meerwaarden Sommige meerwaarden op vaste activa (imma- Meerwaarden op materi le of financi le vaste teri le en materi le), kunnen gespreid worden activa die u reeds meer dan vijf jaar voor uw belast (art. 47 WIB). U moet de ontvangen beroepswerkzaamheid gebruikte, worden belast verkoopwaarde opnieuw beleggen, binnen 3. tegen 16,5 %. Voor meerwaarden op materi le (soms 5) jaar en uiterlijk bij de stopzetting van of financi le vaste activa die u minder dan vijf uw activiteit, in afschrijfbare immateri le of jaar gebruikte en meerwaarden op andere activa materi le activa die u in Belgi gebruikt voor uw gelden de normale tarieven van de personenbe- beroepswerkzaamheden.

4 De heffing gebeurt lasting. gespreid volgens de afschrijvingen. overdracht van activa door een vennootschap Verkoop van activa (en passiva), met uitzonde- koop van activa zijn belastbaar tegen het nor- ring van de vennootschapsaandelen, geniet male tarief in de vennootschapsbelasting. Wel is geen fiscaal bijzondere behandeling. Meerwaar- het stelsel van de gespreide heffing ook hier van den die vennootschappen realiseren op de ver- toepassing (cfr. art 47 WIB). Meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een natuurlijk persoon De meerwaarden die u als natuurlijk persoon belast tegen 16,5 % (+ de gemeentebelasting). realiseert bij de overdracht van aandelen, zijn (art. 90, 9 WIB). Om belastingontduiking te ver- vrijgesteld indien het geen speculatie betreft en mijden, zijn de meerwaarden die bij een over- u ze binnen het normale beheer van uw priv - dracht werden verwezenlijkt in het jaar voor de vermogen verwerft (art.)

5 90, 1 WIB). Is dit niet verwerving door de buitenlands rechtspersoon, het geval, dan zijn ze afzonderlijk belastbaar belastbaar voor de initi le overdrager (art. 94. tegen 33 % (+ de gemeentebelasting). Opgelet: WIB). Aandelen verkopen aan een Belgische draagt u, als natuurlijk persoon, een belangrijke tussenholding die de aandelen doorverkoopt deelneming in een binnenlands vennootschap aan de buitenlands rechtspersoon, is dus fiscaal over aan een buitenlands rechtspersoon, dan niet neutraal. worden de gerealiseerde meerwaarden steeds Meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een vennootschap De door vennootschappen gerealiseerde meer- bezitsduur heeft geen belang en er is geen waarden op aandelen (verkoop, ruiling, schen- wederbeleggingsverplichting. king of inbreng) zijn volledig en onvoorwaarde- Maar vennootschappen kunnen geboekte lijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting wan- waardeverminderingen en minderwaarden op neer u het geheel van de dividenden als defini- aandelen fiscaal niet aftrekken.

6 Enige uitzonde- tief belaste inkomsten (DBI) van de winst kunt ring zijn de minderwaarden veroorzaakt door de aftrekken (art. 202 1 en 203 WIB). De DBI- totale verdeling van het maatschappelijk vermo- minimumcriteria (5 % van het kapitaal of een gen, en dit beperkt tot het door de aandelen aanschaffingswaarde van ) en de vertegenwoordigde werkelijk gestort maat- onaantastbaarheidsvoorwaarde gelden niet, de schappelijk kapitaal (art. 198, lid 1, 7 WIB). Indirecte belastingen bij overdracht Belasting op de Toegevoegde Waarde tratierechten verschuldigd. Bij registratie van de (BTW) akte die de verkoop of ruil van aandelen regelt, geldt enkel het algemeen vast recht. Bij inbreng Bij een aandelenoverdracht is geen BTW ver- van aandelen in een vennootschap met statu- schuldigd door de overdrager, tenzij op kosten taire zetel (of zetel van werkelijke leiding) in Bel- de aan- en verkoop van aandelen (bv.)

7 Gi , is 0,5 % verschuldigd, met uitzondering van advies). Volgens de Administratie is deze BTW. de aandelenruil (de zgn. fusion l'anglaise ). niet aftrekbaar, al betwisten sommige auteurs Bij inbreng van aandelen waarbij de inbrengge- dit. In principe kennen alle overgedragen activa nietende vennootschap ten minste 75 % van binnen het BTW-stelsel elk hun eigen tarief. Bij het maatschappelijk kapitaal verwerft van de inbreng van een algemeenheid van goederen of uitgevende vennootschap, geldt sinds 15 janu- een bedrijfstak is geen BTW verschuldigd wan- ari 1999 een vrijstelling hiervan. Naast een aan- neer de inbrenggenieter een BTW-belasting- tal vormvoorwaarden moeten zowel de ven- plichtige is die de activiteit voortzet (de zgn. nootschap die de inbreng verkrijgt, als de ven- fictie van voortzetting ). De inbrenggenie- nootschap waarvan de aandelen zijn inge- tende vennootschap neemt de plaats in van de bracht, hun zetel van werkelijke leiding of hun inbrenger, wiens rechten en plichten hij over- statutaire zetel in een Europese lidstaat hebben.

8 Neemt. Bovendien moet de inbreng uitsluitend worden vergoed door nieuwe aandelen (storting in con- Registratierechten tanten is toegestaan tot maximum een tiende). Elke overdracht van activa heeft zijn specifieke In bepaalde gevallen, bv. bij overdracht van aan- regime van registratierechten (bv. 12,5 % of delen van een vastgoedvennootschap, zou de 10 % (Vlaams Gewest) op de overdracht van Administratie kunnen oordelen dat het de facto onroerende goederen). Bij de inbreng van een gaat om een overdracht van onroerende goede- algemeenheid van goederen of een bedrijfstak ren een aandelenoverdracht, zodat het is een registratierecht van 0,5 % verschuldigd. evenredige mutatierecht van 12,5 % of 10 %. Op de overdracht van aandelen zijn geen regis- (Vlaams Gewest) verschuldigd is. fiscale overwegingen door de overnemer Door het vrijstellingsregime is de share deal de overname van de elementen die leidden tot het interessantst voor de verkoper.

9 Voor de de prijstoeslag). Sinds de Wet van 23 oktober koper is de asset deal gunstiger, aangezien de 1991 is elke minderwaarde of waardeverminde- aankoopprijs afschrijfbaar is. Het verkrijgen van ring op aandelen verboden. Dit is dus enkel rele- aandelen is niet fiscaal afschrijfbaar. De prijstoe- vant inzake prijstoeslagen betaald voor andere slag die u eventueel bovenop de re le waarde activa (zoals een onroerend goed, handelszaak, van de aandelen betaalt, mag u, volgens de bedrijfstak, enz.). Indien een vennootschap Commissie voor Boekhoudkundige Normen, activa zou verkopen onder de prijs, kan men dit niet beschouwen als een boekhoudkundige beschouwen als het verstrekken van een abnor- goodwill (Advies van 1 februari 1989). U mag maal of goedgunstig voordeel (art. 26 WIB). Dit deze niet fiscaal afschrijven. Slechts uitzonderlijk voordeel wordt dan gevoegd bij de winst van de kan de onderneming de betaalde meerprijs ten verstrekker, tenzij het reeds in aanmerking werd laste nemen van het resultaat (bv.

10 Grove vergis- genomen voor het bepalen van de belastbare sing bij waardering, duurzame ontwaarding grondslag van de Belgische genieter. onmiddellijk na de aankoop, en verdwijnen na ac Niet-tegenstelbare overdrachten De verkoop, cessie of inbreng van aandelen, rechtmatige financi le of economische behoef- obligaties, schuldvorderingen enz. aan een bui- ten, of dat u voor de verrichting een tegen- tenlandse vennootschap of natuurlijk persoon, waarde hebt ontvangen, waarvan de inkomsten die in het land waar hij is gevestigd, niet aan in Belgi een normale belastingdruk ondergaan. een inkomstenbelasting is onderworpen (of aan Omtrent het bestaan van rechtmatige financi le een aanzienlijk gunstiger regime), kan niet wor- of economische behoeften, kunt u een vooraf- den tegengeworpen aan de Administratie der gaand fiscaal akkoord ( ruling ) aanvragen (art.)


Related search queries