Example: bankruptcy

DEVLET PROTOKOL LİSTESİ - mfa.gov.ct.tr

DEVLET PROTOKOL L STES . CUMHURBA KANI. CUMHUR YET MECL S BA KANI. BA BAKAN. ESK CUMHURBA KANLARI. B Y KEL S . KTBK KOMUTANI. G V. K. KOMUTANI VE T MEN KOMUTANLARI. Y KSEK MAHKEME BA KANI. BA BAKAN YARDIMCISI, EKONOM , TUR ZM, K LT R VE SPOR BAKANI. ANA MUHALEFET PART S BA KANI. BAKANLAR KURULU YELER . DI LER BAKANI. MAL YE BAKANI. LER BAKANI. BAYINDIRLIK VE ULA TIRMA BAKANI. M LL E T M BAKANI. GIDA, TARIM VE ENERJ BAKANI. SA LIK BAKANI. ALI MA VE SOSYAL G VENL K BAKANI. EVRE VE DO AL KAYNAKLAR BAKANI. CUMHUR YET MECL S BA KAN YARDIMCISI.

devlet protokol lİstesİ cumhurbaŞkani cumhurİyet meclİsİ baŞkani baŞbakan eskİ cumhurbaŞkanlari t.c. bÜyÜkelÇİsİ ktbk komutani gÜv. k. komutani ve tÜmen komutanlari

Tags:

  Devlet

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DEVLET PROTOKOL LİSTESİ - mfa.gov.ct.tr

1 DEVLET PROTOKOL L STES . CUMHURBA KANI. CUMHUR YET MECL S BA KANI. BA BAKAN. ESK CUMHURBA KANLARI. B Y KEL S . KTBK KOMUTANI. G V. K. KOMUTANI VE T MEN KOMUTANLARI. Y KSEK MAHKEME BA KANI. BA BAKAN YARDIMCISI, EKONOM , TUR ZM, K LT R VE SPOR BAKANI. ANA MUHALEFET PART S BA KANI. BAKANLAR KURULU YELER . DI LER BAKANI. MAL YE BAKANI. LER BAKANI. BAYINDIRLIK VE ULA TIRMA BAKANI. M LL E T M BAKANI. GIDA, TARIM VE ENERJ BAKANI. SA LIK BAKANI. ALI MA VE SOSYAL G VENL K BAKANI. EVRE VE DO AL KAYNAKLAR BAKANI. CUMHUR YET MECL S BA KAN YARDIMCISI.

2 TUGAY KOMUTANI VE G V. K. KOMUTANI YARDIMCISI (General ise). BA SAVCI. SAYI TAY BA KANI. KAMU H ZMETLER KOM SYONU BA KANI. OMBUDSMAN. MECL STE GRUBU BULUNAN S YAS PART GENEL BA KANLARI. MECL S BA KANLIK D VANI YELER . MECL STE TEMS L ED LEN S YAS PART GENEL BA KANLARI. S YAS PART MECL S GRUP BA KAN VEK LLER . MECL STE GRUBU BULUNAN S YAS PART GENEL SEKRETERLER (Milletvekili ise). M LLETVEK LLER . Y KSEK MAHKEME YARGI LARI. CUMHURBA KANLI I M STE ARI. BA BAKANLIK M STE ARI. TC B Y KEL L M STE ARI. BA BAKAN YARDIMCILI I M STE ARI.

3 KTBK KOMUTANLI I KURMAY BA KANI. G VENL K KUVVETLER KURMAY BA KANI. BAKANLIK SIRASINA G RE M STE ARLAR. S V L SAVUNMA BA KANI. POL S GENEL M D R . BA BAKANLIK DENETLEME KURULU BA KANI. BA SAVCI YARDIMCISI. SAYI TAY YELER . KAMU H ZMETLER KOM SYONU YELER . Y DAK BA KANI. GENEL SEKRETERLER VE GENEL KOORD NAT RLER. D N LER DA RES BA KANI. KAYMAKAMLAR. L E BELED YE BA KANLARI. REKT RLER. MERKEZ BANKASI BA KANI. BAKANLIK SIRASINA G RE GENEL M D RLER. ALBAYLAR. BAKANLIK SIRASINA G RE M D RLER VE DANI MANLAR. KURUM M D RLER.

4 MUHAR P DERNEK BA KANLARI. KAMUYA YARARLI DERNEK BA KANLARI. KAMU N TEL KL MESLEK KURULU LARI BA KANLARI.


Related search queries