Example: tourism industry

Ghid bune practici Management de Proiecte final - …

ghid DE BUNE practici N. Management DE Proiecte . 2015. Benficiar : MINISTERUL DEZVOLT RII REGIONALE I ADMINISTRA IEI PUBLICE. Material elaborat in cadrul proiectului: Dezvoltarea capacit ii de planificare strategic la nivelul autorit ilor administra iei 1. publice locale ale ora elor din Rom nia , cod SMIS 27520, cofinan at prin Fondul Social European, Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative2007-2013. Material elaborat in cadrul proiectului: Dezvoltarea capacit ii de planificare strategic la nivelul autorit ilor administra iei 2. publice locale ale ora elor din Rom nia , cod SMIS 27520, cofinan at prin Fondul Social European, Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative2007-2013. Cuprins: Titlu Pagina Capitolul 1. Introducere n managementul proiectelor 4. Capitolul 2. Identificarea i analiza problemei 10. Abordarea n cadrul logic - Faza de analiz 10.

0dwhuldo hoderudw lq fdguxo surlhfwxoxl Ä'h]yrowduhd fdsdflw @ll gh sodqlilfduh vwudwhjlf od qlyhoxo dxwrulw @loru dgplqlvwud @lhl sxeolfh orfdoh doh rud >horu glq 5rpkqld´ frg 60,6 frilqdq dw sulq )rqgxo 6rfldo (xurshdq 3urjudpxo

Tags:

  Ghid

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Ghid bune practici Management de Proiecte final - …

1 ghid DE BUNE practici N. Management DE Proiecte . 2015. Benficiar : MINISTERUL DEZVOLT RII REGIONALE I ADMINISTRA IEI PUBLICE. Material elaborat in cadrul proiectului: Dezvoltarea capacit ii de planificare strategic la nivelul autorit ilor administra iei 1. publice locale ale ora elor din Rom nia , cod SMIS 27520, cofinan at prin Fondul Social European, Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative2007-2013. Material elaborat in cadrul proiectului: Dezvoltarea capacit ii de planificare strategic la nivelul autorit ilor administra iei 2. publice locale ale ora elor din Rom nia , cod SMIS 27520, cofinan at prin Fondul Social European, Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative2007-2013. Cuprins: Titlu Pagina Capitolul 1. Introducere n managementul proiectelor 4. Capitolul 2. Identificarea i analiza problemei 10. Abordarea n cadrul logic - Faza de analiz 10.

2 Analiza problemei 13. Analiza obiectivelor 15. Analiza strategiilor/op iunilor 19. Abordarea Matricei Cadru Logic 20. Analiza in cadrul logic Faza de planificare 23. Capitolul 3. Elemente de baz n structura proiectului 29. Capitolul 4. Aspecte ale implement rii proiectelor 32. Roluri si responsabilitati pe perioada de implementare a 32. proiectului Achizitii in cadrul proiectului 33. Capitolul 5. Managementul financiar al proiectului 53. Considera ii generale 53. Eligibilitatea cheltuielilor 54. Graficul de rambursare a cheltuielilor (Fluxul financiar al 55. proiectului). Solicitarea prefinan rii 58. Solicitarea ramburs rii cheltuielilor eligibile efectuate 60. Preg tirea cererilor de plat 60. Capitolul 6. Managementul riscului 67. Notiuni introductive in teoria riscurilor 67. Clasificarea riscurilor 68. Categorii principale de riscuri intalnite in cadrul proiectelor 69.

3 Capitolul 7. Aspecte privind monitorizarea proiectului i evaluarea 73. proiectelor Capitolul 8. MASURILE DE INFORMARE SI PUBLICITATE 76. Capitolul 9. Modalitati de abordare a temelor orizontale: dezvoltare 80. durabila si egalitate de sanse Informatii privind egalitatea de sanse 80. Dezvoltarea durabila 92. BIBLIOGRAFIE 89. Material elaborat in cadrul proiectului: Dezvoltarea capacit ii de planificare strategic la nivelul autorit ilor administra iei 3. publice locale ale ora elor din Rom nia , cod SMIS 27520, cofinan at prin Fondul Social European, Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative2007-2013. Capitolul 1. Introducere n managementul proiectelor Cuv ntul proiect provine din latinescul projectum al verbului proicere (a arunca ceva nainte) format din prefixul pro-(care indic ceva ce precede ac iunea urm toare a cuv ntului ntimp) i r d cina iacere (a arunca).

4 R d cina latin sugereaz mi carea, o traiectorie, o anumerela ie cu spa iul i timpul. Procesul implicat presupune un punct de plecare folosit ca o baz , deunde cineva se arunc nainte, c tre un scop. Istoric vorbind, cuv ntul i conceptul au fost folositeprima dat de arhitec i. n secolul al XV-lea, Filippo Brunelleschi a primit sarcina des v r iriicatedralei din Floren a prin ad ugarea unui dom. nainte s nceap , el a elaborat o schi (progetto sau plan) a domului, folosind diverse perspective pentru a oferi o reprezentaregeometric a viitoarei structuri. Literatura englez a adoptat termenul de proiect referindu-se la un plan a ceva ce trebuie ntreprins i nu efectiv la actul ndeplinirii acestui plan . Conform Dic ionarului Explicativ al Limbii Rom ne termenul de proiect are mai multe n elesuri, fiind interesante urm toarele: plan sau inten ie de a ntreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru.

5 Prima form a unui plan (economic, social, financiar etc.) care urmeaz s fie discutat i aprobat pentru a primi un caracter oficial i a fi pus n aplicare. lucrare tehnic executat pe baza unei teme date i care cuprinde cadrul tehnic, desenele, justificarea utilit ii obiectului proiectat, amplasarea lui. O defini ie simpl a proiectului are n vedere faptul c acesta reprezint un efort temporardepus pentru a crea, cu resurse limitate, un produs unic sau un serviciu unic . (A. Guide to theProject Management Body of Knowledge, 2000). Proiectul mai poate fi definit ca un mod de a-i organiza pe oameni i de a gestiona activit i. Este o manier de organizare i coordonare a muncii. Ceea ce l deosebe te de alte genuri de Management este faptul c se concentraz n totalitate pe un anume rezultat final i c , n momentul n care se realizeaz acest rezultat, proiectul nceteaz s mai fie necesar i i se pune cap t.

6 (Newton, 2006.). A adar proiectul este un proces ce presupune: un punct de plecare de la care cineva arunc ceva nainte spre o anumit int ;. rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situa ii problematice;. existen a unor resurse;. Existen a unor scopuri care trebuie s fie posibil de ndeplinit;. o solu ie specific la o problem specific , ntr-un anumit context;. un nceput i un final bine definite i se desf oar ntr-un spa iu concret;. implicarea unor variate abilit i de planificare i implementare, diver i parteneri sau sus in tori, precum i a unui num r de activit i, evenimente i sarcini;. existen a unei echipe i inte te la binele unei organiza ii/comunit i;. o serie de riscuri i elemente de incertitudine;. Material elaborat in cadrul proiectului: Dezvoltarea capacit ii de planificare strategic la nivelul autorit ilor administra iei 4.

7 Publice locale ale ora elor din Rom nia , cod SMIS 27520, cofinan at prin Fondul Social European, Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative2007-2013. existen a unor obiective m surabile care pot fi evaluate, astfel put ndu-se aprecia dac . s-a f cut ce s-a propus, la calitatea dorit ;. un anumit grad de autonomie fa de activit ile curente ale organiza iei;. un ciclu de via determinat, compus din mai multe etape obligatorii, denumite astfel: identificarea, analiza .i formularea proiectului, preg tirea acestuia, evaluarea preliminar . a proiectului, angajarea finan rii, implementarea, monitorizarea i evaluarea final a rezultatelor proiectului. Dintre multiplele accep iuni i defini ii ale conceptului de proiect existente la nivelinterna ional i formulate de c tre diver i teoreticieni, vom prezenta n cele ce urmeaz doarc teva: Teoreticianul Harold Kerzner proiectul ca o serie de activit i i sarcini care au obiective specifice ce trebuie ndeplinite.

8 In nd cont de anumite , cu un nceput .i un sf bine definite, av nd un buget limitat .i utiliz nd resurse umane i materiale.. (Kerzner, 2003). Joseph Weiss i Robert Wysocki consider c un proiect poate fi definit pe bazaurm toarelor caracteristici: activitate complex , unic , finit , cu resurse i buget limitatcare implic o serie de persoane .i are ca rezultat un produs sau un serviciu. (Weiss&Wysocki, 1992). Conform lui Mihaly G r g i Nigel Smith proiectul este orice activitate care are o durat . n timp ( nceput .i sf ), constr ngeri legate de costuri i urm s ating un rezultat definit . (G r g&Nigel, 1999). n literatura de specialitate de la nivel na ional exist o serie de demersuri ntreprinse de speciali tii rom ni legate de definirea conceptului de proiect dintre care vom prezenta doar c teva, n cele ce urmeaz : Conform lui Constantin Opran proiectul este un proces nerepetitiv care realizeaz ocantitate nou , bine definit , n cadrul unei specializate.

9 Proiectul secaracterizeaz ca o ac iune unic , specific , compus dintr-o succesiune logic de activit icomponente coordonate .i controlate, cu caracter de natur diferit , realizat ntr-o manier organizat metodic i progresiv, av nd constr ngeri de timp, resurse i cost,destinat ob inerii cu succes de noi rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea deobiective clar definite . (Opran et al., 2002). Conform defini iilor de mai sus, se poate concluziona c , n vederea eficientiz rii activit ii de Management n cadrul proiectelor i programelor, trebuie luate n considerare toate aspectele icondi iile referitoare la procesul de elaborare i implementarea acestora. Aceste condi ii se refer la: 1. Obiective clare i realiste pentru Proiecte sau programe: Distinc ie clar ntre obiective i mijloacele de realizare a acestora;. Defini ie clar i realist a Scopului Proiectului, care trebuie s implice ntotdeauna Material elaborat in cadrul proiectului: Dezvoltarea capacit ii de planificare strategic la nivelul autorit ilor administra iei 5.

10 Publice locale ale ora elor din Rom nia , cod SMIS 27520, cofinan at prin Fondul Social European, Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative2007-2013. beneficii durabile pentru grupul(urile) inta i beneficiarii finali;. supozitii si pre-conditii: factorii externi, majori ai proiectului care ar putea influen a semnificativ succesul acestuia. 2. FACTORI AI CALIT II care nt resc beneficiile proiectului pe termen lung: un cadru politic stabil i ra ional asumat de ara beneficiar , n special pentru politicile sectoriale i regionale;. alegerea celor mai potrivite tehnologii;. respectul pentru valorile socio-culturale ale grupurilor implicate;. capacitatea de Management a institu iilor publice sau private care implementeaz . proiectele i programele;. viabilitatea economic i financiar a proiectelor sau programelor i durabilitatea beneficiilor generate de acestea.


Related search queries