Example: air traffic controller

KengÛra 2010 - Kengūra

Vilnius 2010 Kenguros konkurso organizaVimo komitetasVu matematikos ir informatikos institutastarptautinio matematikoskonkursou duotys ir sprendimaiAutorius-sudarytojas Juozas Ma ys-Keng ra 2010ma ylis, nyk tukasI IV klas s UDK 51(079)Ke 108 Autorius-sudarytojasJuozas Mac ysRedaktoriusValdas VanagasProgramine i ranga:Rolandas Jaks tysKompiuterine grafika:Edita Tatarinavic iu te Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas:Aldona Z aliene KonsultantasElmundas Z alysLeidyklos TEV interneto svetaine Leidykla TEV, Vilnius, 2010 Juozas Mac ys, 2010 Dail. Sigita Populaigiene , 2010 ISBN 978 609 433 023 0 TURINYSP ratarme ..42010 m. konkurso uz duoc iu sa tukas(IirIIklase s)..11 Maz ylis (III ir IV klase s).. tukas(IirIIklase s)..18 Maz ylis (III ir IV klase s).

5 Vertinant darbus, uzˇ teisinga˛ atsakyma˛ duodamas priesˇuzˇdavini˛ nurodytas tasˇku˛ skaicˇius, uzˇ nenurodyta˛ atsakyma˛ ––0tasˇku˛,uzˇ nurodyta˛ neteisinga˛ atsakyma˛ atimama ketvirtadalis uzˇdaviniui skiriamu˛ tasˇku˛.Kad

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KengÛra 2010 - Kengūra

1 Vilnius 2010 Kenguros konkurso organizaVimo komitetasVu matematikos ir informatikos institutastarptautinio matematikoskonkursou duotys ir sprendimaiAutorius-sudarytojas Juozas Ma ys-Keng ra 2010ma ylis, nyk tukasI IV klas s UDK 51(079)Ke 108 Autorius-sudarytojasJuozas Mac ysRedaktoriusValdas VanagasProgramine i ranga:Rolandas Jaks tysKompiuterine grafika:Edita Tatarinavic iu te Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas:Aldona Z aliene KonsultantasElmundas Z alysLeidyklos TEV interneto svetaine Leidykla TEV, Vilnius, 2010 Juozas Mac ys, 2010 Dail. Sigita Populaigiene , 2010 ISBN 978 609 433 023 0 TURINYSP ratarme ..42010 m. konkurso uz duoc iu sa tukas(IirIIklase s)..11 Maz ylis (III ir IV klase s).. tukas(IirIIklase s)..18 Maz ylis (III ir IV klase s).

2 Populiariausios pasaulyje mokiniu matematikos varz ybos yra tarptautinisKengu rosz Australijoje, jis bemat is plito. 1994 metais buvo i kurta asociacija Kengu ra be sienu (Kangourousans frontie`res), kuriai dabar priklauso 45 s alys is visu z emynu (is skyrus Australija , jau seniai turinc ia savoKengu ra , na ir jos kaimyne Antarktida ). 2010 metais konkurse varz e si per 5 milijonus mokiniu ,oi Ginesorekordu knyga jis seniai i ras ytas kaip masis mokiniai gale tu geriau pasirengti konkursams, organizavimo komiteto bei Matematikos ir informatikosinstituto ru pesc iu nuo 1999 metu kasmet leidykloje TEV yra is leidz iamos konkurso uz duoc iu ir sprendimu kny-gele s. Be to, leidykla TEV, bendradarbiaudama su Torune s M. Koperniko universitetu ir leidykla Aksjomat (Lenkija), leidz ia ankstesniu metu (kai Lietuva konkurse dar nedalyvavo) konkursu uz duoc iu knygeles.

3 Jauis leistos knygele s Kengu ra 1993 1998. Maz ylis , Kengu ra 1991 1998. Bic iulis , Kengu ra 1991 ir Kengu ra 1991 1998. Junioras . 2007 metais pirma karta konkursas buvo organizuotas ir Nyks -tuko grupei I ir II klasiu mokiniams. Jiems rengtis konkursams taip pat is leistos knygele s Nyks tukas ir Gudrutis . Me gstantiems spre sti uz davinius prie kompiuterio, parengti ir kompiuteriniaiKengu roskonkursu variantai. Interneto knygyne TEVUKAS galima i sigyti tiek kiekvienu metu ir kiekvienos amz iaus grupe s, tiekir visu metu visu grupiu rinkinius kompiuterine se ploks tele ir kitose s alyse, 2010 metu konkursas i vyko kovo 18 diena (laikantis taisykle s kovo trec iasketvirtadienis). Konkurse dalyvavo per 60 tu kstanc iu mokiniu is daugiau kaip tu kstanc io Lietuvos mokyklu.

4 Visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams buvo i teikti dalyvio paz yme jimai. Kiekvienas mokinys atminimuigavo konkurso uz duoc iu tekstus ir suvenyrini Kengu rospies tuka .Konkurso rezultatai buvo apdoroti Nacionaliniame egzaminu centre. Kompiuterine programa nustate mo-kinius, kuriu atsakymu rinkiniai buvo identis ki, t. y. sutapovisi ir teisingi, ir neteisingi atsakymai. Jeikurioje nors mokykloje toje pac ioje grupe je buvo du identis ki atsakymai, tai ju autoriai is skirti nuspalvini-mu arbakursyvu. Jeigu identis ku atsakymu buvo daugiau, o ju autoriai pretendavo i savoklase s geriausiu ju penkiasdes imtuka , tai tie autoriai internete is kelti uz 50-uko lentele s bru ks ir mokyklos savo dalyviu rezultatus gali pasiz iu re ti interneto svetaine je ; jiems pa-liekama teise patiems spre sti, buvo ar nebuvo paz eistos konkurso sa lygos (pvz.)

5 , ar buvo galimybiu nusiras yti,spre sti kolektyviai, spre sti ilgiau nei buvo nurodyta ir pan.) ir kaip traktuoti identis kus darbus. Penkiasde-s imtukai spausdinami ir s ioje knygele je (z r. p. 6 9) juk kiekvienam dalyviui malonu matyti savo pavarde tarp geriausiu ju .Ka gi laimi konkurso nugale tojai, kaip jie apdovanojami? Des imt geriausiai konkurse pa-sirodz iusiu junioru kartu su dar penkiais lenku mokyklu mokiniais rugpju ti vyko i tarptautine kengu rininku stovykla Zakopane je (Lenkija), grupe lyderiu stovyklavo Minske (Baltarusija). Bu rys mu su geriausiu bic iuliu ir kadetu rugpju c io pradz ioje ilse josi ir treniravosi puikiuose Toliejos poilsio namuose, i siku rusiuose tarpez eru ir mis ku Mole tu rajone.

6 Stovykloje buvo visu Lietuvos rajonu atstovu . Kartu ten vyko ir tarptautine Kengu rosstovykla, kurioje kartu su mu su laime tojais dalyvavo svec iai is Lenkijos ir dalyviai, pateke i savoklase s penkiasdes imtukus, taip pat kiekvieno miesto, rajono ar savivaldybe s 10geriausiu sprende ju (net ir nepatekusiu i 50-tukus) gavoKengu rosuz ras u knygute .Karta metuoseKengu rosasociacijos s aliu atstovai susirenka i visuotini suvaz iavima . 2009 metais tokssuvaz iavimas vyko Minske (Baltarusija) spalio me nesi . Jame buvo apsvarstytos uz duotys 2010 metu suvaz iavima is i vairiu s aliu atsiu sti uz daviniai buvo atitinkamai suskirstyti i 5 grupes ir sude ti i stora knyga . Toki rinkini gavo kiekvienos s alies atstovai.

7 Is visosa ras o balsuojant buvo sudarytos rekomenduojamosuz duotys (kaip i prasta, maz yliu grupei 24 klausimai, kitoms grupe ms po30klausimu ), tada uz duotysbuvo tikslinamos, redaguojamos, ir is vaz iuodama kiekviena s alis ture jo anglis kai parengta preliminaru uz duoc iu rinkini (beje, be sprendimu ). Vis de lto galutine s uz duotys gerokai skyre si nuo rekomenduotu ju kiekvienas alis turi teise uz duotyse s i beita keisti, atsiz velgdama i savo skoni ir matematikos programas. Be to, s alys,organizuojanc ios konkursa Nyks tuko grupei, 18 uz duoc iu jam rengia pac metu negalima naudotis skaic iuokliais. Konkursas testinis, tai reis kia, kad tik vienas atsakymasis penkiu pateiktu yra teisingas, ir ta atsakyma reikia nustatyti.

8 Gauta atsakyma dalyvis nurodo savo kortele je(dalyvio kortele s pavyzdys i de tas 10 psl.; ten paais kinta, kaip ja reikia uz pildyti). Jeigu ju s beveik neabejojateatsakymu, tai geriausia paras yti ta atsakyma ,pasiz yme ti ji sau, sakykime, klaustuku, ir gri z ti prie jo tik tada,jei liktu laiko (beje, jo daz niausiai nelieka). Konkursas yra labai demokratis kas sakysime, geras, bet le tas irspecialiai konkursui nesirenge s olimpiadininkas gali parodyti blogesni rezultata negu pritingintis, bet greitosorientacijos darbus, uz teisinga atsakyma duodamas pries uz davini nurodytas tas ku skaic ius, uz nenurodyta atsakyma 0tas ku ,uz nurodyta neteisinga atsakyma atimama ketvirtadalis uz daviniui skiriamu tas ku .Kadnebu tu neigiamu rezultatu , kiekvienam dalyviui is karto skiriamai tas kai: nyks tukams 78, maz yliams l dalyvis nyks tukas is viso gali surinkti nuo nuo 60 iki 150 tas ku ,maz ylis nuo 30 iki 150 tas ku.

9 Kortele s teisingas uz pildymas taip pat yra testo dalis, ir is apsirikusiu uz pildant kortele jokios pretenzijosnepriimamos. Beje, internete buvo nurodytos neteisingai kortele uz pildz iusiu dalyviu pavarde s, ir jiems buvosuteikta galimybe per savaite patikslinti duomenis (dalis dalyviu ta galimybe se kmingai pasinaudojo).S ioje knygele je pateiktos 2010 roskonkurso uz duotys ir ju sprendimai. Kad mokinys gale tu pasitreniruoti ir pasitikrinti, knygele s gale yra teisingu atsakymu lentele . Mokinys gale tu daryti taip: pasiimtiis pradz iu , pavyzdz iui, z emesne s klase s uz duoti ir atlikti ja per 75 minutes. Po to jis gali pasitikrinti atsakymusir spre sti apie savo galimybes. Lygiai ta pati jis gali atlikti su savo ar vyresne s klase s uz duotimi daugumavyresniu ju klasiu uz daviniu taip pat i kandami je pateikti visu uz daviniu detalu s sprendimai, ir trupute li pasitreniravus, juos galima tiesiog bu tu patogiau, sprendimu dalyje po uz davinio numerio is karto nurodoma, kuris atsakymas enklu?

10 Paz yme tas spe jimas . Z inoma, daz niausiai tas spe jimas yra sprendimas arba beveik sprendimas, tikspe jime daz niausiai remiamasi tuo, kad teisingas yra vienintelis is penkiu siu lomu atsakymu . Tode l atspe jusatsakyma ir pasitikrinus, kad jis tinka, nieko daugiau daryti nebereikia. Kai spe ti atsakyma beprasmis ka,spe jimas knygele je is viso neduodamas ir is karto pateikiamas sprendimas. Dar karta pabre z iame rengiantisKengu roskonkursui visis kai pakanka pabandyti savarankis kai paspre sti uz davinius ir paskaityti klaustukoz enklu paz yme tus spe jimus ar trumpa sprendima . Keliais klaustukais z ymimi kiti spe jimo bu dai.!Z enklu!z ymimas griez tas sprendimas. Suprantama, perskaityti sprendima labai naudinga: c ia i rodoma, kadkiti atsakymai netinka, mokoma logis kai samprotauti.


Related search queries