Example: marketing

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Atanacaklara …

Konya li Karatay Belediye Ba kanl ndan: LK DEFA ATANMAK ZERE MEMUR ALIM LANI. Karatay Belediye Ba kanl b nyesinde, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek zere; Mahalli darelere lk Defa Atanacaklara Dair S nav ve Atama Y netmeli i h k mlerine g re a a da kadro unvan , s n f , derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan t r , KPSS taban puan ve di er artlar belirtilen bo kadrolara a ktan atama yoluyla MEMUR al nacakt r. KPSS. Kadro Kadro Kadro Kadro KPSS. Niteli i Cinsiyeti Puan Unvan S n f Derecesi Adedi Puan . T r . ehir En az 1 TH 5 1 ehir ve B lge Planlama lisans program ndan mezun olmak Kad n/Erkek KPSS P3. Planc s 70 puan Kamu Y netimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Y netimi, Siyaset Bilimi, Ekonomi, ktisat, daresi ve ktisat, Ekonomi ve dari Bilimler, Ekonomi ve dari Bilimler Programlar , Ekonomi- Y netim Bilimleri Programlar , letme, letmecilik, letme- Maliye, daresi, daresi ve ktisat, Y netim ve Organizasyon, Y netim Bilimleri, Y netim Bilimleri Programlar , Y netim En az 2 MEMUR G H 7 4 Kad n/Erkek KPSS P3.

listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulma dığı takdirde sınav

Tags:

  Tebligat

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Atanacaklara …

1 Konya li Karatay Belediye Ba kanl ndan: LK DEFA ATANMAK ZERE MEMUR ALIM LANI. Karatay Belediye Ba kanl b nyesinde, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek zere; Mahalli darelere lk Defa Atanacaklara Dair S nav ve Atama Y netmeli i h k mlerine g re a a da kadro unvan , s n f , derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan t r , KPSS taban puan ve di er artlar belirtilen bo kadrolara a ktan atama yoluyla MEMUR al nacakt r. KPSS. Kadro Kadro Kadro Kadro KPSS. Niteli i Cinsiyeti Puan Unvan S n f Derecesi Adedi Puan . T r . ehir En az 1 TH 5 1 ehir ve B lge Planlama lisans program ndan mezun olmak Kad n/Erkek KPSS P3. Planc s 70 puan Kamu Y netimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Y netimi, Siyaset Bilimi, Ekonomi, ktisat, daresi ve ktisat, Ekonomi ve dari Bilimler, Ekonomi ve dari Bilimler Programlar , Ekonomi- Y netim Bilimleri Programlar , letme, letmecilik, letme- Maliye, daresi, daresi ve ktisat, Y netim ve Organizasyon, Y netim Bilimleri, Y netim Bilimleri Programlar , Y netim En az 2 MEMUR G H 7 4 Kad n/Erkek KPSS P3.

2 Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve 70 puan Finansal Y netim, Muhasebe ve Finans Y netimi, Maliye, Muhasebe ve Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, letme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Yerel Y netimler lisans programlar n n birinden mezun olmak, Mahalli dareler, Mahalli dareler (Zab ta), Yerel Y netimler, letme-Muhasebe, letme, Muhasebe, Bilgisayar Destekli KPSS En az 3 Tahsildar G H 10 2 Muhasebe, Bilgisayarl Muhasebe ve Vergi Uygulama, Muhasebe Kad n/Erkek P93 70 puan ve Vergi Uygulamalar , Maliye nlisans programlar n n birinden mezun olmak, 5/12/2021 PAZAR. E TL . 11903 (EBYS-D SKET). SAL H. 1. BA VURU GENEL VE ZEL ARTLARI. Belediyemizin atama yapaca yukar da belirtilen bo MEMUR kadrolar i in yap lacak ba vurularda uyulmas gereken genel ve zel artlar a a dad r.

3 1) BA VURU GENEL ARTLARI. lan edilen kadrolara ATANMAK i in ba vuracak adaylar n 657 say l Devlet Memurlar Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) f kras nda belirtilen a a daki genel artlara sahip olmalar gerekmektedir;. a) T rk vatanda olmak, b) Kamu haklar ndan mahrum bulunmamak, c) T rk Ceza Kanununun 53' nc maddesinde belirtilen s reler ge mi olsa bile; kasten i lenen bir su tan dolay bir y l veya daha fazla s reyle hapis cezas na ya da affa u ram olsa bile devletin g venli ine kar su lar, Anayasal d zene ve bu d zenin i leyi ine kar su lar, zimmet, irtik p, r vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, g veni k t ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar t rma, edimin ifas na fesat kar t rma, su tan kaynaklanan malvarl de erlerini aklama veya ka ak l k su lar ndan mahk m olmamak, d) Erkek adaylar i in askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik a na gelmemi bulunmak ya da askerlik a na gelmi.

4 Ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm yahut ertelenmi veya yedek s n fa ge irilmi olmak, e) G revini devaml yapmas na engel olabilecek ak l hastal veya bedensel engeli bulunmamak, f) lan edilen kadro i in aranan di er ba vuru artlar n ta mak. 2) BA VURU N ZEL ARTLAR. a) lan edilen unvan i in son olarak mezun olunan okul itibar ile renim art n ta mak ve bu renimle ilgili olarak, 2020 y l KPSS s nav na girmi ve belirtilen asgari KPSS puan n alm olmak, b) Daha nce al t kamu kurum ve kurulu lar ndan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle kar lm olmamak. 3) BA VURU ESNASINDA ADAYLARDAN STEN LEN BELGELER. Ba vuru s ras nda;. Ba vuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz internet adresinden temin edilecektir, Ba vuru Formuna a a daki belgeler eklenecektir. a) N fus c zdan veya kimlik kart n n asl ve kurumumuzca onaylanmak zere fotokopisi, b) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya noter onayl rne i veya e-Devlet zerinden al nacak barkodlu mezuniyet belgesi, (asl ibraz edilmek kayd yla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir).

5 C) Yabanc okul mezunlar i in denklik belgesinin asl veya noter onayl rne i, (asl ibraz edilmek kayd yla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir). 5/12/2021 PAZAR. E TL . 11903 (EBYS-D SKET). SAL H. 2. d) KPSS Sonu Belgesinin SYM sitesinden al nan barkotlu bilgisayar kt s , e) Erkek adaylar n askerlikle ili i i olmad na dair yaz l beyan , f) G revini devaml olarak yapmaya engel bir durumu olmad na dair yaz l beyan , g) 2 adet foto raf, (1 adedi forma yap t r lacak). h) Hangi kadroya m racaat edece ine dair ba vuru dilek esi.(Adaylar artlar n sa lad yaln zca bir kadroya ba vuru yapabileceklerdir.). Belirtilen ba vuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yap lan ba vurularda fotokopisi g nderilen belgelerin asl n n s nav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Asl ibraz edilmek kayd yla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.

6 4) BA VURU YER , TAR H , EKL VE S RES . Adaylar s zl s nava kat labilmek i in;. Adaylar ba vuru esnas nda istenilen belgeler ile tarihleri aras mesai g nlerinde - saatleri aras nda m racaatlar n . yapabileceklerdir. Adaylar ba vuru belgelerini;. - Elektronik ortamda, Belediyemiz e-posta adresine, (Elektronik ortamda g nderilen ba vurulara, kurumumuzca e-posta adresinden ba vuru mailinin ula t na dair teyit maili at lacakt r ). - ahsen yap lacak ba vurular, Karatay Belediyesi hizmet binas nda bulunan Hizmet Masas Birimine (Ak e me Mah. Garaj Cad., No:5, Zemin Kat, Karatay/KONYA) yap labilecek veya iadeli taahh tl posta yolu ile Karatay Belediyesi (Ak e me Mah. Garaj Cad. No:5, 42020, Karatay/KONYA). adresine g nderilebilecektir. - Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmad halde yap lan ba vurular, belediyemizce de erlendirmeye al nmayacakt r.

7 - Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen s re i inde yap lmayan ba vurular dikkate al nmayacakt r. - Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacakt r. 5) BA VURULARIN DE ERLEND R LMES -BA VURUSU KABUL ED LENLER N LANI. a) Belediyemiz taraf ndan adaylar n Kimlik Numaras ile SYM kay tlar n n uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlar na g re s ralanarak, en y ksek puanl adaydan ba lamak zere atama yap lacak bo kadro say s n n be kat oran nda aday s zl s nava a r lacakt r. b) S nava a r lacak son s radaki adayla ayn puana sahip olan di er adaylar da s nava a r lacakt r. S nava kat lmaya hak kazanan adaylar n listesi ile s nav yeri ve zaman ba vurular n n de erlendirilmesine m teakip 01/02/2022 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. c) Ba vurusu kabul edilip s nava a r lan adaylara, kimlik bilgileri ile s nav yeri ve tarihinin bulundu u S nav Giri Belgesi posta yolu ile g nderilecektir.

8 D) S nava kat lma hakk elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacakt r. 5/12/2021 PAZAR. E TL . 11903 (EBYS-D SKET). SAL H. 3. 6) SINAV YER , ZAMANI VE KONULARI. Karatay Belediyesi hizmet binas nda MEMUR al m i in 07 ubat 2022 tarihinde saat 09:00'da s zl s nav yap lacakt r. S nav, ayn g n i inde bitirilemez ise ertesi g n s nava devam edilecektir. Adaylar, belirtilen s nav saatinden en az 30 dakika nce s nav yerinde olacakt r. S zl s nava belirtilen tarihte girmeyenlerin/giremeyenlerin mazeretleri kabul edilmeyecektir. S nav Konular : S zl S nav;. 1- T rkiye Cumhuriyeti Anayasas . 2- Atat rk lkeleri ve nk lap Tarihi 3- 657 say l Devlet Memurlar Kanunu 4- Mahalli dareler ile ilgili Temel Mevzuat konular ile kadro unvan na ili kin mesleki ve uygulamal bilgi ve yetene in l lmesini kapsar. 7) SINAVIN DE ERLEND R LMES VE SINAV SONU LARINA T RAZ.

9 S navda De erlendirme; T rkiye Cumhuriyeti Anayasas , Atat rk lkeleri ve nk lap Tarihi, 657 say l Devlet Memurlar Kanunu, Mahalli dareler ile ilgili temel mevzuat konular nda 15'er puan, kadro unvan na ili kin mesleki ve uygulamal bilgi ve yetene in l lmesinde ise 40 puan olmak zere toplamda 100 tam puan zerinden yap l r. S navda ba ar l say lmak i in s nav kurulu yelerince verilen puanlar n aritmetik ortalamas n n en az 60 olmas . artt r. Adaylar n atamaya esas ba ar puan ; belediyemiz taraf ndan yap lan s zl s nav puan ile KPSS puan n n aritmetik ortalamas al nmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. Adaylar n atanmaya esas ba ar puanlar n n ayn olmas halinde KPSS puan y ksek olana ncelik tan n r. En y ksek ba ar puan ndan ba lamak zere atama yap lacak kadro say s kadar as l aday belirlenecek ve belediyemiz as l aday say s kadar da yedek aday belirleyebilecektir.

10 As l ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayr ca yaz l tebligat yap lacakt r. S nav Kurulu; s nav sonunda personel al m i in ilana kt kadrolardan, ba ar puanlar n d k buldu u veya yeterli bulmad takdirde s nav duyurusunda ilan edilenlerin bir k sm n ya da hi birini al p almama hakk na sahiptir. Ba vuru ve i lemler s ras nda ger e e ayk r beyanda bulundu u veya herhangi bir ekilde ger e i saklad tespit edilenlerin s navlar ge ersiz say l r ve bunlar n atamalar yap lmaz. Bu gibi durumlar tespit edilenlerin atamalar yap lm olsa dahi atamalar iptal edilir. Bu ki iler hi bir hak talep edemezler ve haklar nda Cumhuriyet Ba savc l na su duyurusunda bulunulacakt r. S nav sonu lar na, ba ar listesinin belediyemizin internet adresinde ilan ndan itibaren yedi g n i inde yaz l olarak itiraz edilebilir.


Related search queries