Example: tourism industry

NOTA PENERANGAN P 2017 2017 2017 - hasil.gov.my

NOTA PENERANGAN P 2017. 2017 2017. CUKAI. PENDAPATAN. PERKONGSIAN. BERSAMA MEMBANGUN NEGARA. TAMBAHAN / PINDAAN. Ruang Perkara Muka Surat 10 Layak menuntut insentif di bawah seksyen 127 3. C2 Hadiah wang kepada Kerajaan / Kerajaan 7. Tempatan / pihak berkuasa tempatan atau institusi / organisasi / tabung yang diluluskan Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan borang P bagi Tahun Taksiran 2017. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian dan pengisytiharan semua punca pendapatan bagi Tahun Taksiran 2017 adalah benar, lengkap dan betul. Semua rekod, helaian kerja, dokumen, borang CP30 dan lain-lain tidak perlu disertakan semasa pengembalian borang P. Walau bagaimanapun, ianya perlu disimpan selama tujuh (7) tahun bermula dari akhir tahun dalam mana borang nyata tersebut telah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri, untuk rujukan dan semakan sekiranya diperlukan kelak.

- 1 - Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan Borang P bagi Tahun Taksiran 2017. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian dan pengisytiharan semua punca pendapatan bagi Tahun

Tags:

  Borang

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NOTA PENERANGAN P 2017 2017 2017 - hasil.gov.my

1 NOTA PENERANGAN P 2017. 2017 2017. CUKAI. PENDAPATAN. PERKONGSIAN. BERSAMA MEMBANGUN NEGARA. TAMBAHAN / PINDAAN. Ruang Perkara Muka Surat 10 Layak menuntut insentif di bawah seksyen 127 3. C2 Hadiah wang kepada Kerajaan / Kerajaan 7. Tempatan / pihak berkuasa tempatan atau institusi / organisasi / tabung yang diluluskan Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan borang P bagi Tahun Taksiran 2017. Sila baca nota ini dengan teliti supaya pengisian dan pengisytiharan semua punca pendapatan bagi Tahun Taksiran 2017 adalah benar, lengkap dan betul. Semua rekod, helaian kerja, dokumen, borang CP30 dan lain-lain tidak perlu disertakan semasa pengembalian borang P. Walau bagaimanapun, ianya perlu disimpan selama tujuh (7) tahun bermula dari akhir tahun dalam mana borang nyata tersebut telah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri, untuk rujukan dan semakan sekiranya diperlukan kelak.

2 Ahli kongsi utama bertanggungjawab mengisi borang P serta mengeluarkan borang CP30 kepada setiap ahli kongsi. borang CP30 perlu disediakan bagi membolehkan ahli kongsi melaporkan pendapatan daripada perkongsian dalam tempoh yang ditetapkan. LHDNM perlu diberitahu secara bertulis jika berlaku perubahan pada borang P. Ahli kongsi utama bertanggungjawab mengeluarkan borang CP30 (Pindaan) kepada ahli kongsi jika terdapat perubahan dalam pengagihan pendapatan perkongsian. Sila isi semua ruangan yang berkaitan perlu diisi dengan HURUF BESAR dan gunakan pen mata bulat berdakwat hitam. Biarkan kosong sekiranya ruangan yang disediakan adalah tidak berkenaan. Amaun cukai di Bahagian B dan Bahagian J pada borang P serta Bahagian B dan Bahagian D pada borang CP30 perlu diisi dengan nilai sen.

3 Bahagian lain yang melibatkan amaun hanya perlu mengambil kira nilai ringgit sahaja. Laporkan dalam mata wang Ringgit Malaysia. Contoh: Pendapatan / Kerugian boleh dibahagikan (Ruang A2) RM 125, Tolakan cukai (Ruang B1) RM 4, A2 Pendapatan / Kerugian Boleh Dibahagikan <>_>>_>>_>>? , , , 1 2 5 9 5 5. B1 Tolakan cukai - Sek. 110 (Lain-lain). ->>_>>_>>_>? , , , . 4 0 4 4 3 0. MAKLUMAT ASAS. 1 Nama Seperti didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jika perkongsian Perkongsian telah bertukar nama, sila catat nama lama perkongsian dalam kurungan. Contoh: <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? R E S T O R AN A I S H A D A N S H A H. <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>? ( R E S T O R A N A I S H A D A N S U D I R ).

4 -1- 2 No. Cukai Isikan no. cukai pendapatan perkongsian dalam petak yang disediakan. Pendapatan D Contoh: No. cukai pendapatan perkongsian : D 0012345602. D <>>>>>>>>? 0 0 1 2 3 4 5 6 0 2. 3 No. Rujukan Nombor pendaftaran dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. (No. Pendaftaran). 4 Bilangan Ahli Isikan bilangan ahli kongsi. Kongsi 5 Asas Angka pembawah yang digunakan untuk membahagi keuntungan /. Pembahagian kerugian. Contoh 1: Perkongsian AB. Ahli Kongsi Pembahagian Keuntungan/Kerugian A : 753 / 1000. B : 247 / 1000. Asas pembahagian : <>>>? 1 0 0 0. Contoh 2: Perkongsian ABC. Ahli Kongsi Pembahagian Keuntungan / Kerugian A : 4/7. B : 2/7. C : 1/7. Asas pembahagian : <>>>?

5 7. Contoh 3: Perkongsian CBA. Ahli Kongsi Pembahagian Keuntungan / Kerugian A : 50%. B : 30%. C : 20%. Asas pembahagian : <>>>?1 0 0. 6 Penyimpanan Ini merujuk kepada penyimpanan rekod yang mencukupi seperti Rekod dikehendaki mengikut peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP. 1967). Isikan 1' jika mematuhi atau 2' jika tidak. -2- 7 Menjalankan Isi 1' dalam petak untuk Ya' jika perkongsian ada menjual apa-apa Perniagaan barang atau memberi perkhidmatan secara dalam talian. e-Dagang Jika Ya', isi juga ruang F10 di muka surat 5 dalam borang P. Perkongsian dianggap menjalankan perniagaan e-dagang sekiranya dalam menghasilkan pendapatan, internet digunakan untuk: i) menerima tempahan barangan atau perkhidmatan.

6 Contoh: Perkongsian berkenaan menerima tempahan melalui e-mel, laman sesawang atau media sosial dan bukan melalui pos biasa, telefon atau faksimili. ii) menerima bayaran untuk barangan atau perkhidmatan. Contoh: Perkongsian berkenaan menerima bayaran tunai digital dengan kredit kad atau kad caj melalui e-mel atau laman sesawang dan bukan melalui pos biasa, telefon atau faksimili. iii) membekalkan barangan atau perkhidmatan. Contoh: - Perkongsian berkenaan menggunakan e-mel, internet atau protokol pindahan fail untuk membekalkan muzik digital, artikel atau perisian, dan bukannya kaedah konvensional untuk menyampaikan perisian dalam bentuk cakera. - Perkongsian berkenaan menggunakan e-mel berserta laman sesawang untuk memberi nasihat dan menerima bayaran bagi nasihat tersebut.

7 - Perkongsian berkenaan menerima bayaran bagi mengiklankan barangan atau perkhidmatan di internet untuk entiti lain. - Perkongsian berkenaan adalah pemilik laman sesawang. - Perkongsian berkenaan menyediakan perkhidmatan akses ke internet Isi 2' untuk Tidak' jika perkongsian berkenaan tidak menjalankan e- dagang, atau tidak berkenaan. 8 Layak Menuntut Isi 1' untuk Ya' sekiranya layak menuntut cukai input daripada Jabatan Cukai Input Kastam Diraja Malaysia. Daripada Isi 2' untuk Tidak' jika tidak layak menuntut atau tidak berkenaan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia 9 No. Pendaftaran Isikan nombor pendaftaran Cukai Barang & Perkhidmatan seperti Cukai Barang & didaftarkan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

8 Perkhidmatan 10 Layak Menuntut Merujuk kepada insentif (contohnya pengecualian) di bawah peruntukan Insentif Di perenggan 127(3)(b) atau subseksyen 127(3A) ACP 1967 yang layak Bawah Seksyen dituntut mengikut warta Kerajaan atau surat kelulusan Menteri. 127 (i) Tandakan X' dalam petak bagi jenis / jenis-jenis insentif yang:- layak dinikmati dan tuntutan dibuat bagi tahun semasa; atau layak dinikmati tetapi tuntutan tidak dapat dibuat bagi tahun -3- semasa atas sebab seperti kerugian perniagaan. (ii) Tandakan X' dalam petak Tidak berkenaan' sekiranya:- tidak layak menuntut insentif; atau permohonan insentif tidak diluluskan oleh Menteri. Warta Kerajaan / surat kelulusan Menteri hendaklah disimpan untuk rujukan / semakan LHDNM sekiranya diperlukan kelak.

9 BAHAGIAN A: PENDAPATAN PERNIAGAAN. Perniagaan Keuntungan yang diperoleh daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian, profesion dan setiap pengilangan, duga niaga atau usaha bercorak perdagangan dikenakan cukai. Perolehan dan keuntungan termasuk terimaan kasar daripada penjualan barang-barang dan terimaan daripada pemberian perkhidmatan seperti doktor atau peguam. Perkongsian Lain Pembahagian keuntungan / kerugian yang diperolehi daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian, profesion dan setiap pengilangan, duga niaga atau usaha bercorak perdagangan dikenakan cukai. Perniagaan / Perkongsian Bertaraf Perintis Taraf perintis adalah insentif percukaian yang terkandung dalam seksyen 5 hingga seksyen 25 Akta Penggalakan Pelaburan 1986 (APP 1986).

10 Perniagaan / perkongsian yang mndapat kelulusan ini diberi pengecualian cukai untuk keseluruhan atau sebahagian pendapatan perniagaan daripada aktiviti digalakkan atau keluaran digalakkan berhubung dengan pertanian. Projek Pengeluaran Bahan Makanan Yang Diluluskan Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 10) 2006 [ (A) 51/2006] dan Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 3) 2011 [ (A) 166/2011] adalah berkaitan. A1 Kod Perniagaan Dapatkan kod perniagaan daripada Lampiran G. A2 Pendapatan / Kerugian boleh dibahagikan Pendapatan perniagaan atau kerugian perniagaan yang boleh dibahagikan kepada ahli kongsi. Sekiranya rugi, cara mengisi ruang ini adalah seperti contoh berikut.


Related search queries