Example: bankruptcy

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE ... - kgk.gov.tr

T RK YE DENET M STANDARTLARI . KAL TE KONTROL STANDARDI 1. F NANSAL TABLOLARIN BA IMSIZ DENET M VE SINIRLI BA IMSIZ. DENET MLER LE D ER G VENCE DENET MLER VE LG L H ZMETLER . Y R TEN BA IMSIZ DENET M KURULU LARI VE BA IMSIZ DENET LER. N KAL TE KONTROL. Bu metin, Uluslararas Ba ms z Denetim ve G vence Denetimi Standartlar Kurulu (IAASB) taraf ndan d zenlenen ve Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu (IFAC). taraf ndan yay mlanan Uluslararas Kalite Kontrol, Ba ms z Denetim, S n rl Ba ms z Denetim, Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetler Standartlar Kitab , 2016-2017 y l . yay m , B l m 1'de yer alan Uluslararas Kalite Kontrol Standard (KKS) 1 Finansal Tablolar n Ba ms z Denetim ve S n rl Ba ms z Denetimleri ile Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetleri Y r ten Ba ms z Denetim Kurulu lar ve Ba ms z Denet iler i in Kalite Kontrol n, Kamu G zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar.

1 Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE ... - kgk.gov.tr

1 T RK YE DENET M STANDARTLARI . KAL TE KONTROL STANDARDI 1. F NANSAL TABLOLARIN BA IMSIZ DENET M VE SINIRLI BA IMSIZ. DENET MLER LE D ER G VENCE DENET MLER VE LG L H ZMETLER . Y R TEN BA IMSIZ DENET M KURULU LARI VE BA IMSIZ DENET LER. N KAL TE KONTROL. Bu metin, Uluslararas Ba ms z Denetim ve G vence Denetimi Standartlar Kurulu (IAASB) taraf ndan d zenlenen ve Uluslararas Muhasebeciler Federasyonu (IFAC). taraf ndan yay mlanan Uluslararas Kalite Kontrol, Ba ms z Denetim, S n rl Ba ms z Denetim, Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetler Standartlar Kitab , 2016-2017 y l . yay m , B l m 1'de yer alan Uluslararas Kalite Kontrol Standard (KKS) 1 Finansal Tablolar n Ba ms z Denetim ve S n rl Ba ms z Denetimleri ile Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetleri Y r ten Ba ms z Denetim Kurulu lar ve Ba ms z Denet iler i in Kalite Kontrol n, Kamu G zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar.

2 Kurumu taraf ndan yap lan T rk e terc mesini IFAC'in izniyle tamamen ya da k smen o altmaktad r. Bu T rk e terc menin o alt lmas na ve tan nmas na T rkiye s n rlar . i inde izin verilmektedir. Telif hakk d hil mevcut t m haklar T rkiye s n rlar d nda sakl d r. IFAC'in web sitesine veya adresine ba vurarak konuyla ilgili daha fazla bilgi elde edilebilir. (Bu ifade Standard n yaln zca internet sitesinde yay mlanan versiyonunda bulunmaktad r). 1. G NCELLEMELER VE Y R RL K TAR HLER . KKS 1 Finansal Tablolar n Ba ms z Denetim ve S n rl Ba ms z Denetimleri ile Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetleri Y r ten Ba ms z Denetim Kurulu lar ve Ba ms z Denet iler in Kalite Kontrol Standard n n ilk s r m , 1/1/2013 tarihinde ve sonras nda ba layacak hesap d nemlerinin denetiminde uygulanmak zere 02/10/2013. tarihli ve 28783 say l Resmi Gazete'de yay mlanm t r.

3 KKS 1 Finansal Tablolar n Ba ms z Denetim ve S n rl Ba ms z Denetimleri ile Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetleri Y r ten Ba ms z Denetim Kurulu lar ve Ba ms z Denet iler in Kalite Kontrol Standard n n son s r m , 31/5/2018 tarihli ve say l Kurul Karar yla, 1/1/2018 tarihinden ge erli olmak zere zere 6/6/2018 tarihli ve 30443(M) say l Resmi Gazete'de yay mlanm t r. 2. KAL TE KONTROL STANDARDI 1. F NANSAL TABLOLARIN BA IMSIZ DENET M VE SINIRLI BA IMSIZ. DENET MLER LE D ER G VENCE DENET MLER VE LG L H ZMETLER . Y R TEN BA IMSIZ DENET M KURULU LARI VE BA IMSIZ DENET LER. N KAL TE KONTROL. NDEK LER. Paragraf Giri . Kapsam ..1-3. Uygulama Alan ..4-9. Y r rl k Tarihi .. 10. Ama .. 11. Tan mlar ..12. Ana H k mler Ana H k mlerin Uygulanmas ve Bu H k mlere Uygunluk Sa lanmas ..13-15. Kalite Kontrol Sisteminin Unsurlar ..16-17. Denetim irketi B nyesinde Kaliteye li kin Liderlik Sorumluluklar.

4 18-19. Etik H k mler .. 20-25. M teri li kisinin ve Denetim S zle mesinin Kabul ve Devam Ettirilmesi ..26-28. nsan Kaynaklar ..29-31. Denetimin Y r t lmesi..32-47. zleme .48-56. Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi 57-59. A klay c H k mler ve Uygulama Ana H k mlerin Uygulanmas ve Bu H k mlere Uygunluk Sa lanmas ..A1. Kalite Kontrol Sisteminin Unsurlar ..A2-A3. Denetim irketi B nyesinde Kaliteye li kin Liderlik Sorumluluklar .. A4-A6. Etik H k mler ..A7-A17. M teri li kisinin ve Denetim S zle mesinin Kabul ve Devam Ettirilmesi . A18-A23. nsan Kaynaklar ..A24-A31. Denetimin Y r t lmesi ..A32-A63. zleme ..A64-A72. Kalite Kontrol Sisteminin Belgelendirilmesi ..A73-A75. 3. Kalite Kontrol Standard 1 (KKS 1) Finansal Tablolar n Ba ms z Denetim ve S n rl . Ba ms z Denetimleri ile Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetleri Y r ten Ba ms z Denetim Kurulu lar ve Ba ms z Denet iler i in Kalite Kontrol , Ba ms z Denetim Standard (BDS) 200 Ba ms z Denet inin Genel Ama lar ve Ba ms z Denetimin Ba ms z Denetim Standartlar na Uygun Olarak Y r t lmesi ile birlikte dikkate al n r.

5 4. Giri . Kapsam 1. KKS 1, denetim irketlerinin; finansal tablolar n ba ms z denetim ve s n rl ba ms z denetimleri ile di er g vence denetimleri ve ilgili hizmetlere ili kin kalite kontrol sistemleriyle ilgili sorumluluklar n d zenler. KKS 1, etik h k mlerle birlikte dikkate al n r. Bu BDS'de, ayn numaral paragraflarda, T kodlu paragraflar ( rne in 5 ve 5T). lkemizde ge erli olan uygulamay (T rkiye uygulamas n ) g stermekte olup Kurum taraf ndan getirilen ilave y k ml l kleri belirtmektedir. S z konusu ilave y k ml l kler, ayn numaral paragrafta belirtilen alternatifleri azaltabilir, uygulama kapsam n geni letebilir veya denet inin ilave al ma ile raporlama yapmas n gerektirebilir. T kodlu olmayan ayn numaral paragraflar, Uluslararas . Denetim Standartlar n n evirisi olup denet ilerin uluslararas uygulamaya ili kin fark ndal klar n korumak amac yla aynen b rak lm t r.

6 *. 2. Kurumun di er tebli lerinde, belirli t r denetimlere y nelik kalite kontrol prosed rleriyle ilgili olarak denetim irketi personelinin sorumluluklar na ili kin ilave d zenlemeler yer almaktad r. rne in BDS 2201, finansal tablolar n ba ms z denetimlerinde uygulanacak kalite kontrol prosed rlerini d zenlemektedir. 3. Bir kalite kontrol sistemi, 11 inci paragrafta belirtilen amaca ula mak i in tasarlanan politikalar ile bunlar n uygulanmas ve bunlara uyumun izlenmesi i in gerekli olan prosed rlerden olu ur. Uygulama Alan . 4. KKS 1, finansal tablolar n ba ms z denetimleri ve s n rl ba ms z denetimleri ile di er g vence denetimleri ve ilgili hizmetleri y r ten denetim irketleri i in ge erlidir. KKS. 1'e uygunluk sa lamak amac yla bir denetim irketi taraf ndan geli tirilen politika ve prosed rlerin niteli i ve kapsam ; denetim irketinin b y kl , faaliyet zellikleri ve denetim irketinin bir denetim a n n par as olup olmamas gibi e itli etkenlere ba l d r.

7 5. KKS 1'de, denetim irketinin KKS 1'i uygulama amac ve belirtilen bu amaca ula mas n sa lamaya y nelik ana h k mler ile KKS 1'in do ru anla lmas na ili kin er eveyi sa layan giri b l m , tan mlar b l m ve 8 inci paragrafta daha ayr nt l . olarak belirtilen a klay c h k mler ve uygulama b l m yer al r. 6. Ama b l m , KKS 1'in ana h k mlerinin d zenlendi i ba lam hakk nda bilgi verir ve denetim irketinin;. Yerine getirilmesi gerekenlerin neler oldu unu anlamas na ve 1. BDS 220, Finansal Tablolar n Ba ms z Denetiminde Kalite Kontrol . * T kodlu bir paragraf n uygulanmas nda ( rne in, 5T paragraf ), ayn numaral paragrafa ( rne in, 5 inci paragraf) ili kin -varsa- A klay c H k mler ve Uygulama b l m nde yer alan paragraf(lar) da rehberlik sa layabilir. KKS 1'de belirtilen amaca ula mak i in yerine getirilmesi gereken ba ka hususlar n olup olmad na karar vermesine, yard mc olur.

8 7. KKS 1'de denetim kelimesi; finansal tablolar n ba ms z denetimleri ve s n rl . ba ms z denetimleri ile di er g vence denetimleri ve ilgili hizmetlere ili kin olarak denetim irketi taraf ndan verilen her bir hizmeti ifade eder. 8. A klay c h k mler ve uygulama b l m , gerekti inde ana h k mlere ili kin ilave a klamalar ve bunlar n uygulanmas na y nelik rehberlik sa lar. Bu b l m zellikle;. Bir ana h km n neyi ifade etti ini veya ama lanan kapsam daha sarih bir bi imde a klayabilir, inde bulunulan artlara uygun olabilecek politika ve prosed rlere rnekler verebilir. Bu b l mde yer alan h k mler ayr bir ana h k m getirmemekle birlikte, ana h k mlerin do ru bir ekilde uygulanmas n sa lar. Ayr ca a klay c h k mler ve uygulama b l m , KKS 1'de ele al nan konular n arka plan na ili kin bilgiler de sa layabilir. -Uygun h llerde- bu b l mde kamu sekt r denetim kurulu lar na veya k k denetim irketlerine zg ilave hususlara yer verilir.

9 Bu ilave hususlar KKS 1'de yer alan ana h k mlerin uygulanmas na yard mc olur. Ancak s z konusu hususlar, denetim irketinin KKS 1'in ana h k mlerini uygulama ve bunlara uygunluk sa lama sorumlulu unu s n rland rmaz veya azaltmaz. 9. KKS 1'de yer alan Tan mlar ba l kl b l mde, baz terimlere KKS 1'in ama lar . do rultusunda y klenen anlamlar n a klamas yer al r. Standard n tutarl bir ekilde yorumlanmas na ve uygulanmas na yard mc olmak amac yla sunulan bu a klamalar, mevzuatta veya ba ka bir ekilde di er ama larla olu turulmu tan mlar ge ersiz k lmaz. Kurum taraf ndan yay mlanan Kalite Kontrol, Ba ms z Denetim, S n rl . Ba ms z Denetim, Di er G vence Denetimleri ve lgili Hizmetler Standartlar na y nelik Terimler S zl , KKS 1'de tan mlanan terimleri i erir. Terimler S zl nde ayr ca, KKS 1'de ge en di er terimlerin ortak ve tutarl bi imde yorumlanmas na yard mc olmak amac yla bu terimlere ili kin a klamalara da yer verilmi tir.

10 Y r rl k tarihi 10. KKS 1, 1/1/2018 tarihinden ge erli olmak zere yay m tarihinde y r rl e girer. Ama . 11. Denetim irketinin amac ;. (a) Denetim irketinin ve personelinin, mesleki standartlara ve y r rl kteki mevzuat h k mlerine uydu una ve (b) Denetim irketi veya sorumlu denet i taraf ndan d zenlenen raporlar n, i inde bulunulan artlara uygun oldu una, ili kin kendisine makul g vence sa layan bir kalite kontrol sistemi kurmak ve bu sistemin devaml l n sa lamakt r. 6. Tan mlar 12. A a daki terimler KKS 1'de, kar lar nda belirtilen anlamlar yla kullan lm t r: (a) Borsada i lem g ren i letme: Paylar , menkul k ymetleri veya bor senetleri; tan nm . bir menkul k ymetler borsas nda kote edilmi olan veya i lem g ren ya da tan nm . bir menkul k ymetler borsas veya e de eri bir kurulu un d zenlemelerine g re pazarlanan i letmedir. (b) al anlar: Y neticiler d nda kalan, denetim irketi taraf ndan istihdam edilmi.


Related search queries