Example: quiz answers

TFRS 5 - kgk.gov.tr

1 SATI AMA LI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL YETLER G NCELLEMELER ve Y R RL K TAR HLER TFRS 5 Sat Ama l Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler Standard 31/12/2005 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in uygulanmak zere ilk olarak 16/03/2006 tarih ve 26110 say l Resmi Gazetede yay mlanm t r. S z konusu Standart, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar nda meydana gelen de i ikliklere paralellik sa lanmas amac yla; 1. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 66 s ra no lu, 2.

2 başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. On dördüncü değişiklik yeni yayımlanan TFRS 13 tarafından yapılmış olup, bu değişiklikler 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TFRS 5 - kgk.gov.tr

1 1 SATI AMA LI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL YETLER G NCELLEMELER ve Y R RL K TAR HLER TFRS 5 Sat Ama l Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler Standard 31/12/2005 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in uygulanmak zere ilk olarak 16/03/2006 tarih ve 26110 say l Resmi Gazetede yay mlanm t r. S z konusu Standart, Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar nda meydana gelen de i ikliklere paralellik sa lanmas amac yla; 1. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 66 s ra no lu, 2.

2 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 68 s ra no lu, 3. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 71 s ra no lu, 4. 13/08/2008 tarih ve 26966 say l Resmi Gazetede yay mlanan 75 s ra no lu, 5. 28/11/2008 tarih ve 27068 say l Resmi Gazetede yay mlanan 107 s ra no lu, 6. 28/11/2008 tarih ve 27068 say l Resmi Gazetede yay mlanan 123 s ra no lu, 7. 08/01/2009 tarih ve 27104say l Resmi Gazetede yay mlanan 129 s ra no lu, 8. 05/05/2009 tarih ve 27219 say l Resmi Gazetede yay mlanan 148 s ra no lu, 9. 29/07/2009 tarih ve 27303 say l Resmi Gazetede yay mlanan 162 s ra no lu, 10.

3 27/04/2010 tarih ve 27564 say l Resmi Gazetede yay mlanan 176 s ra no lu, 11. 20/03/2011 tarih ve 27880 say l Resmi Gazetede yay mlanan 211 s ra no lu, 12. 28/10/2011 tarih ve 28098 say l Resmi Gazete de yay mlanan 217 s ra no lu, 13. 29/06/2012 tarih ve 28338 say l Resmi Gazete de yay mlanan 1 s ra no lu, 14. 30/12/2012 tarih ve 28513 say l Resmi Gazete de yay mlanan 5 s ra no lu, 15. 09/04/2015 tarih ve 29321 say l Resmi Gazete de yay mlanan 46 s ra no lu Tebli ler arac l yla g ncellenmi tir. Birinci ve nc de i iklikler yeni yay mlanan TMS 1 taraf ndan yap lm olup, bu de i iklikler esas itibariyle 31/12/2008 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir.

4 Kinci de i iklik yeni yay mlanan TMS 27 taraf ndan yap lm olup, esas itibariyle 30/06/2009 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. Alt nc de i iklik TMS 41 taraf ndan yap lm olup, esas itibariyle 31/12/2008 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. Sekizinci de i iklik yeni yay mlanan TFRS Yorum 17 taraf ndan yap lm olup, esas itibariyle 30/06/2009 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. D rd nc , be inci, yedinci, dokuzuncu ve onuncu de i iklikler ise do rudan TFRS 5 taraf ndan yap lm olup, d rd nc de i iklik 31/12/2007, be inci ve yedinci de i iklikler 31/12/2008, dokuzuncu de i iklik 31/12/2009, onuncu de i iklik ise 31/12/2012 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir.

5 On birinci de i iklik ise yeni yay mlanan TFRS 9 taraf ndan yap lm olup, 31/12/2014 tarihinden sonra ba layan d nemler i in ge erlidir. On ikinci de i iklik TFRS 11 taraf ndan yap lm olup, 31/12/2012 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir On nc de i iklik TMS 1 taraf ndan yap lm olup, 30/6/2012 tarihinden sonra TFRS 5 2 ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. On d rd nc de i iklik yeni yay mlanan TFRS 13 taraf ndan yap lm olup, bu de i iklikler 31/12/2012 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir.

6 On be inci de i iklik do rudan TFRS 5 taraf ndan yap lm olup, bu de i iklikler 01/01/2016 tarihinden sonra ba layan hesap d nemleri i in ge erlidir. Yukar da yer verilen Tebli lerin erken uygulanma imk n da bulundu undan, bu kitapta TFRS 5 in ilgili Tebli lere g re d zeltilmi son ekli yer almaktad r. Standard bu ekliyle uygulamay tercih etmeyen i letmeler, TFRS 5 in bu de i iklikler ncesindeki ekline Kurumumuzun resmi internet sitesinden ( ) ve ilgili resmi gazetelerden ( ) ula abilirler. 3 T rkiye Finansal Raporlama Standard 5 (TFRS 5) Sat Ama l Elde Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler Ama 1.

7 Bu TFRS nin amac ; sat ama l elde tutulan varl klar n muhasebele tirilme esaslar ile durdurulan faaliyetlere ili kin olarak yap lmas gereken a klama ve sunumlar belirlemektir. Bu TFRS, zellikle, a a da belirtilen hususlar zorunlu k lar: (a) Sat ama l elde tutulan olarak s n fland r lma kriterlerini sa layan varl klar; defter de erleri ile sat i in katlan lacak maliyetler d lm ger e e uygun de erlerinden d k olan ile l l r ve s z konusu varl klar zerinden amortisman ay rma i lemi durdurulur; ve (b) Sat ama l elde tutulan olarak s n fland r lma kriterlerini sa layan varl klar finansal durum tablosunda (bilan oda) ayr olarak sunulur.

8 Durdurulan faaliyetlere ili kin sonu lar ise kapsaml gelir tablosunda ayr olarak sunulur. Kapsam 2. Bu TFRS nin s n fland rma ve sunum ko ullar , i letmenin, finansal tablolara yans t lan t m duran varl klar 1 ile elden kar lacak varl k gruplar na uygulan r. Bu TFRS nin l m ile ilgili ko ullar ; ilgili Standart do rultusunda l lmesine devam edilecek Paragraf 5 te belirtilen varl klar hari olmak zere, muhasebele tirilen t m duran varl klara ve elden kar lacak varl k gruplar na (Paragraf 4 te a kland zere) uygulan r.

9 3. "TMS 1 Finansal Tablolar n Sunulu u" Standard do rultusunda duran varl k olarak s n fland r lm olan varl klar, bu TFRS de yer alan sat ama l elde tutulma ko ullar n kar layana kadar d nen varl k olarak s n fland r lmaz. Bir i letmenin yeniden satmak amac ile edinmi oldu u, normalde duran varl k olarak i lem g recek bir s n fa dahil olan varl klar, bu TFRS do rultusunda sat ama l elde tutulma ko ulunu sa lamad s rece d nen varl k olarak s n fland r lmaz. 4. Bazen bir i letme, tek bir i lem i erisinde, bir varl k grubunu ilgili varl klarla do rudan ili kili e itli bor lar ile beraber elden kar r.

10 Elden kar lan s z konusu grup, bazen, nakit yaratan birimler grubu, nakit yaratan tek bir birim, ya da nakit yaratan bir biriminin2 par as olabilir. An lan grup, d nen varl klar , k sa vadeli bor lar ve Paragraf 5 te bu TFRS nin l m ko ullar ndan hari tutulmu varl klar da dahil olmak zere, i letmenin herhangi bir varl k veya borcunu i erebilir. Bu TFRS nin l me h k mleri kapsam i inde olan bir duran varl n, elden kar lacak bir duran varl k grubuna dahil olmas durumunda, bu TFRS nin l me ili kin h k mleri s z konusu grubun tamam na uygulan r ve b ylelikle ilgili grup, defter de eri ile sat maliyeti d lm ger e e uygun de erinden d k olan ile l lm olur.