Example: quiz answers

TERHAD KWSP 3 K U M P U L A N W A N G S I M P …

KEWARGANEGARAANCITIZENSHIP(B) MAKLUMATKOMUNIKASITERKINIAHLI/ MEMBER S LATESTCONTACTDETAILSALAMATSURAT-MENYURAT CORRESPONDENCE ADDRESSPOSKODPOSTCODEALAMATTETAPPERMANEN T ADDRESSTELEFON(BIMBIT)TELEPHONE(MOBILE)E -MELEMAILKUM PUL A N W ANG S I M P AN A N PEKERJAPERMOHONANPENDAFTARANAHLI(A) MAKLUMATPEMOHON / PARTICULARSOFAPPLICANTTELEFON(RUMAH)TELE PHONE(HOME)TELEFON(PEJABAT)TELEPHONE(OFF ICE)SAYAMENGESAHKANSEMUAMAKLUMATDAN DOKUMENYANGDIBERIKANBAGI PERMOHONAN INI ADALAHBETUL DAN BENARI CONFIRMEDTHEABOVEDETAILS ANDDOCUMENTATTACHEDFOR THIS APPLICATION ARETRUE ANDVALID(C) PENGESAHANAHLI / MEMBER S ANGGOTACOPTARIKHTERIMAAGAMARELIGIONTARIK HPERMOHONANDATE OFAPPLICATIONCAPIBUJARIAHLI(KIRI)THUMBPR INT(LEFT)CAPIBUJARIAHLI(KANAN)THUMBPRINT (RIGHT)UNTUKKEGUNAANKWSPSAHAJA/ FOREPFUSEONLYBUKANWARGANEGARANONCITIZENW ARGANEGARACITIZENTARAFPENDUDUKRESIDENTIA L STATUSPENDUDUKTETAPPERMANENT RE

kewarganegaraan citizenship (b) maklumat komunikasi terkini ahli/ member’s latest contact details alamatsurat-menyurat correspondence …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TERHAD KWSP 3 K U M P U L A N W A N G S I M P …

1 KEWARGANEGARAANCITIZENSHIP(B) MAKLUMATKOMUNIKASITERKINIAHLI/ MEMBER S LATESTCONTACTDETAILSALAMATSURAT-MENYURAT CORRESPONDENCE ADDRESSPOSKODPOSTCODEALAMATTETAPPERMANEN T ADDRESSTELEFON(BIMBIT)TELEPHONE(MOBILE)E -MELEMAILKUM PUL A N W ANG S I M P AN A N PEKERJAPERMOHONANPENDAFTARANAHLI(A) MAKLUMATPEMOHON / PARTICULARSOFAPPLICANTTELEFON(RUMAH)TELE PHONE(HOME)TELEFON(PEJABAT)TELEPHONE(OFF ICE)SAYAMENGESAHKANSEMUAMAKLUMATDAN DOKUMENYANGDIBERIKANBAGI PERMOHONAN INI ADALAHBETUL DAN BENARI CONFIRMEDTHEABOVEDETAILS ANDDOCUMENTATTACHEDFOR THIS APPLICATION ARETRUE ANDVALID(C) PENGESAHANAHLI / MEMBER S ANGGOTACOPTARIKHTERIMAAGAMARELIGIONTARIK HPERMOHONANDATE OFAPPLICATIONCAPIBUJARIAHLI(KIRI)THUMBPR INT(LEFT)CAPIBUJARIAHLI(KANAN)THUMBPRINT (RIGHT)UNTUKKEGUNAANKWSPSAHAJA/ FOREPFUSEONLYBUKANWARGANEGARANONCITIZENW ARGANEGARACITIZENTARAFPENDUDUKRESIDENTIA L STATUSPENDUDUKTETAPPERMANENT RESIDENTPENDUDUKSEMENTARATEMPORARYRESIDE NTNEGERISTATESALURANUNTUKDIHUBUNGIPREFER REDCONTACT CHANNELSURATLETTERKAUNTERCOUNTERJANTINAG ENDERLELAKIMALEV31102016 TERHADBANGSARACEPOSKODPOSTCODENEGERISTAT E(A)

2 MAKLUMATAHLI / MEMBER S DETAILSNAMANAMENOMBOR MyKadMyKadNUMBERNOMBOR POLIS/ TENTERA/PASPORTPOLICE/ MILITARY/ PASSPORTNUMBERKWSP3 (DAFTAR)PERCUMATARIKHLAHIRDATE OFBIRTHPEREMPUANFEMALETERHAD------Silahu bungiPusatPengurusanPerhubunganKWSP 03 MPU L AN W ANG SIMPANAN PEKER JAPANDUANMENGISIBORANGKWSP3(DAFTAR) adalahpanduanborangbagibahagian-bahagian utama didalam borang permohonan KWSP3(DAFTAR)iaitu :-(A)MAKLUMATAHLIL engkapkandenganmaklumatsebagaimanadidala mMyKadataudokumenlain pengenalandiripemohoniaituNama, NomborMyKad,NomborPolis / Tentera / Pasport,TarikhLahir, Jantina, Agama,Bangsa, Taraf Penduduk danKewarganegaraan (jikaberkaitan).

3 (B)MAKLUMATKOMUNIKASITERKINIAHLIL engkapkanmaklumatkomunikasiterkinipemoho niaituAlamatSurat-Menyurat,AlamatTetap,N omborTelefonRumah, Pejabat danTelefonBimbit, E-meldanSaluranKomunikasi.(C)PENGESAHANA HLIP emohondikehendakimelengkapkantarikhpermo honansertacapibujarikanandankiri. Capibujarimestilahditurunkandengan terangdanjelasdenganmenggunakanpadcapjar iberwarnahitamdidalamruanganyangdisediak ansepertipanduandibawah:-5. Pastikandokumenyangdisertakanbersama-sam adenganborangpermohonandiklipkandantidak menggunakandawaikokot(stapler).Untuk pendaftaran ahli bukan warganegara, dokumen sokongan perlu disahkan oleh majikan/pihak yang dibenarkan oleh KWSP.

4 Dokumen-dokumensokonganyangdiperlukanmen gikutjenispermohonanadalahsepertiberikut ,iaPERLU dibuatkedua-duabahagiannya(depan&belakan g)diatassekepingkertassaizA4padamukasura tyangsamaseperticontohdibawah:-6. Bagipermohonanmelaluipos, ,JalanSultan,46720 PetalingJaya, (Daftar) iiSalinanMyKad/KadKuasa Polis/Tentera atau Surat PengesahanKadPengenalanAwam iiiSalinan Sijil Kelahiran / Sijil Warganegara sekiranya tidak mempunyaiMyKad ivKWSP16B bagipemohonbukanwarganegara Malaysia vSalinan Pasport dan permit kerja yang masih sah tempoh laku yang disahkanolehmajikan/pihakyang dibenarkanolehKWSP.

5 PBETULSALAHSALAHSALAHCap Ibu Jari KANANCap Ibu Jari KANANCap Ibu Jari KANANCap Ibu Jari KANANOOOS ilahubungiPusatPengurusanPerhubunganKWSP 03


Related search queries