Example: barber

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ …

682 SAYILI GENEL KOLLUK D S PL N H K MLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAMEN N DE ERLEND RMES 1. Emniyet GENEL M d rl , Jandarma GENEL Komutanl ve Sahil G venlik Komutanl te kilatlar nda g rev yapan subay, astsubay, s zle meli subay, s zle meli astsubay, uzman jandarma, uzman erba , s zle meli erba ve s zle meli erler ile di er s n flardaki memurlarA 682 S. KHK uygulanacakt r. Y k ml Erba ve Erlere uygulanmayacakt r. 2. l jandarma disiplin kurulu, E itim ve retim kurumlar nda disiplin kurullar , Asayi kolordu komutanl klar , komando tugay komutanl klar , Jandarma Komando zel Asayi ve Kurtarma Tugay Komutanl , e itim tugay ve birlik komutanl klar disiplin kurullar.

682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞERLENDİRMESİ 1. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik

Tags:

  Disiplin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 682 SAYILI GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ …

1 682 SAYILI GENEL KOLLUK D S PL N H K MLER HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAMEN N DE ERLEND RMES 1. Emniyet GENEL M d rl , Jandarma GENEL Komutanl ve Sahil G venlik Komutanl te kilatlar nda g rev yapan subay, astsubay, s zle meli subay, s zle meli astsubay, uzman jandarma, uzman erba , s zle meli erba ve s zle meli erler ile di er s n flardaki memurlarA 682 S. KHK uygulanacakt r. Y k ml Erba ve Erlere uygulanmayacakt r. 2. l jandarma disiplin kurulu, E itim ve retim kurumlar nda disiplin kurullar , Asayi kolordu komutanl klar , komando tugay komutanl klar , Jandarma Komando zel Asayi ve Kurtarma Tugay Komutanl , e itim tugay ve birlik komutanl klar disiplin kurullar.

2 Jandarma GENEL Komutanl Merkez disiplin Kurulu, Jandarma GENEL Komutanl Y ksek disiplin Kurulu kurulacakt da hangi disiplin kurullar n n hangi r tbedeki personele ne t r disiplin cezalar verebilecekleri hususu da d zenlenmi tir. 3. Disiplinsizlik kasten veya taksirle i lenebilir. Ayn fiil nedeniyle sadece bir disiplin yapt r m uygulanacakt r. Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik te kil etmesi halinde a r olan disiplin cezas verilecektir. Bir fiil di er kanunlar kapsam nda da idari yapt r ma ba lanm ise o idari yapt r m da uygulanacakt r. disiplin soru turmas adli soru turma veya kovu turmadan ba ms zd r.

3 Hem disiplin cezas hem de su a ili kin ceza verilebilecektir. 4. disiplin cezalar ; uyarma, k nama, ayl ktan kesme, k sa s reli durdurma, uzun s reli durdurma meslekten karma, devlet memurlu undan karma disiplin cezalar d r. (Uyarma i in 1 disiplin ceza puan , k nama i in 2 disiplin ceza puan , ayl ktan kesme i in 3 disiplin ceza puan , k sa s reli durdurma i in 5 disiplin ceza puan , uzun s reli durdurma i in 6 disiplin ceza puan belirlenmi tir). Devlet memurlu undan kar lan bir daha memur olamayacakt r. Mesleki ge mi i olumlu bulunan ve iyi veya ok iyi derecede de erlendirme puan alan personele bir derece hafif disiplin cesas verilenilecektir.

4 S zle meli personel i in ceza kendi yasalar gere i s zle mesinin feshini gerektiriyorsa s zle me feshedilecektir. Ceza verildikten sonra on y l ge ince artlar olu mu sa k nama, uyarma, k sa s reli durdurma, uzun s reli durdurma displin cezalar sicilden silinebilecektir. 5. Hangi eylemlere hangi disiplin cezalar n n verilece i hususu a k a sayma y ntemiyle belirlenmi olup, devlet memurlu undan karma disiplin cezas i in 657 say Devlet Memurlar Kanununun 125. Maddesine at f yap lm t r. 6. Ter rle m cadele harekat kapsam ndaki operasyonlarda ve Sahil G venlik Komutanl n n seyir halindeki gemi ve botlar nda, bunlar n komutanlar , yirmid rt saati ge meyecek ekilde disiplinsizli i ger ekle tireni ge ici olarak kontrol alt na ald rmaya yetkilidir.

5 7. Disiplinsizli i al kanl k haline getiren (son bir y l i inde yirmi disiplin cezas puan veya en az iki farkl disiplin amirinden toplam oniki defa veya daha fazla disiplin cezas alan, son be y l i inde k rk disiplin cezas puan veya en az iki farkl disiplin amirinden toplam yirmibe defa veya daha fazla disiplin cezas alan personel) meslekten karma disiplin cezas ile cezaland r lacakt r. 8. Disiplinsizlik eylemi- g rev yerini terk, n bet talimat na ayk r hareket etmek, silahl l m veya yaralanmaya sebep olmak, g revde uyumak, g rev yerine gitmemek vbg - sonucunda ki iler ve devlet zarar g rd yse karma disiplin cezas verilebilecektir.

6 9. disiplin amirleri ve st disiplin amirlerinin tan m yap lm olup, Kaymakamlar il e, valiler il te kilat ndaki di er disiplin amirlerine g re en st disiplin amiridir. disiplin amirleri ve st disiplin amirleri disiplin soru turmas n bizzat veya g revlendirecekleri soru turmac lar vas tas yla ba latarak KHK ya ekli cetvelde belirlenen disiplin cezalar n verebileceklerdir. disiplin amirleri uyar , k nama ve ayl ktan kesme disiplin cezas verebilmektedirler. Uzman Jandarmadan Astsubay avu R tbesine kadar olanlar ile Aste men ve Te men R tbesinde olanlar uyar ve k nama disiplin cezas verebileceklerdir.

7 10. Disiplinsizlik eylemlerine y nelik soru turma fiillerin i lendi inin disiplin amiri taraf ndan renildi i tarihten itibaren; Uyarma, k nama, ayl ktan kesme ve k sa ve uzun s reli durdurma cezalar nda bir ay i inde, Meslekten karma cezas ve Devlet memurlu undan karma cezas nda alt ay i inde ba lanmal d r. Aksi takdirde disiplin cezas verilemeyecektir. disiplin cezas n gerektiren fiillerin i lendi i tarihten itibaren iki y l i inde disiplin cezas verilmedi i takdirde ceza verilemeyecektir. 11. disiplin amirleri taraf ndan verilen disiplin cezalar na kar , cezan n tebli edilmesinden itibaren on g n i inde itiraz edilebilecektir.

8 S resi i inde itiraz edilmeyen cezalar kesinle ecektir. tiraz, yetkili merci taraf ndan otuz g n i inde karara ba lanacakt r. Bakan ile disiplin kurullar n n verdi i disiplin cezalar na kar ancak idari yarg yoluna ba vurulabilecektir. 12. disiplin amirleri veya disiplin kurullar taraf ndan savunma al nmadan disiplin cezas verilemeyecektir. Hakk nda disiplin soru turmas yap lan personel, ikinci f kra gere ince kendisinden savunma istenmesinden itibaren soru turma evrak n inceleme hakk na sahiptir. Hakk nda meslekten karma cezas veya Devlet memurlu undan karma cezas istenen personel, soru turma evrak n incelemeye, tan k dinletmeye, disiplin kurulunda s zl veya yaz l olarak kendisi veya vekili vas tas yla savunma yapma hakk na sahiptir.

9 13. Kesinle en disiplin cezalar na kar iptal davas a labilir. Dava a ma s resi, kesinle en cezan n personele tebli inden itibaren ba layacakt r. 14. disiplin kurullar n n toplanma, g r me ve karar vermesine ili kin usul ve esaslar ile bu Kanun H km nde Kararnamenin uygulanmas na ili kin di er hususlar Bakanl k taraf ndan y r rl e konulan y netmelikle d zenlenecektir. 15. l jandarma disiplin kurulu/ E itim ve retim kurumlar nda disiplin kurullar / Asayi kolordu komutanl klar , komando tugay komutanl klar , Jandarma Komando zel Asayi ve Kurtarma Tugay Komutanl , e itim tugay ve birlik komutanl klar disiplin kurulu y zba ve alt r tbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve di er s n flardaki memurlara meslekten karma ve Devlet memurlu undan karma cezas d nda kalan di er disiplin cezalar n ve Uzman erba , s zle meli erba ve s zle meli erlere t m disiplin cezalar n verebilecektir.

10 16. Jandarma GENEL Komutanl Merkez disiplin Kurulu; y zba ve alt r tbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba , s zle meli erba ve erlere ve di er s n flardaki memurlara t m disiplin cezalar n , GENEL Komutanl k merkez te kilat ile il jandarma, il e jandarma ve ge ici b lge komutanl klar , e itim ve retim kurumlar kadrolar nda bulunan binba ve yarbay r tbelerindeki subaylara meslekten karma cezas ve Devlet memurlu undan karma cezas hari di er disiplin cezalar n , Asayi kolordu komutanl klar , komando tugay komutanl klar , Jandarma Komando zel Asayi ve Kurtarma Tugay Komutanl , e itim tugay ve birlik komutanl klar.


Related search queries