Example: marketing

FITXA DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE - …

Ens p blic de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona Edifici Mestral. Parc Sanitari Pere Virgili Esteve Terradas, 30. 08023 Barcelona Tel. Fax FITXA DE CARACTER STIQUES DEL PROJECTE . PROJECTE Construcci nou CAP Sarri (ABS 5C i 5D). Ubicaci Via Augusta 372. lila 12. Expedient N-2447-AO. 2. Superf cie del solar ,54 m 2. Sostre edificable m 2. Superf cie programa funcional del CAP m 2. Superf cie programa funcional del CSMA-CSMIJ m 2. Superf cie programa funcional AUXILIA (aproximada) m 2. TOTAL Superf cie edificaci prevista m Valoraci CAP + CSMA i CSMIJ. Pressupost de Contracta de l'obra (IVA incl s) ,10 . Honoraris de redacci de l'avantprojecte (IVA incl s) . Valoraci AUXILIA. Pressupost de Contracta de l'obra (IVA incl s) ,17 . Honoraris de redacci de l'avantprojecte (IVA incl s) . OBSERVACIONS. Documentaci annexa: Mem ria de l'actuaci.

Ens públic de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAP-CSMA-CSMIJ-AUXILlA L'objecte del projecte és la construcció del nou CAP, Centre de Salut Mental d'Adults i Infanto-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of FITXA DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE - …

1 Ens p blic de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona Edifici Mestral. Parc Sanitari Pere Virgili Esteve Terradas, 30. 08023 Barcelona Tel. Fax FITXA DE CARACTER STIQUES DEL PROJECTE . PROJECTE Construcci nou CAP Sarri (ABS 5C i 5D). Ubicaci Via Augusta 372. lila 12. Expedient N-2447-AO. 2. Superf cie del solar ,54 m 2. Sostre edificable m 2. Superf cie programa funcional del CAP m 2. Superf cie programa funcional del CSMA-CSMIJ m 2. Superf cie programa funcional AUXILIA (aproximada) m 2. TOTAL Superf cie edificaci prevista m Valoraci CAP + CSMA i CSMIJ. Pressupost de Contracta de l'obra (IVA incl s) ,10 . Honoraris de redacci de l'avantprojecte (IVA incl s) . Valoraci AUXILIA. Pressupost de Contracta de l'obra (IVA incl s) ,17 . Honoraris de redacci de l'avantprojecte (IVA incl s) . OBSERVACIONS. Documentaci annexa: Mem ria de l'actuaci.

2 Dimensionat del Programa Funcional Pl nols d'empla ament Divisi de Recursos F sics Barcelona, 24 de juliol de 2006. Ens p blic de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona MEM RIA. Ens p blic de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona CONSTRUCCI DEL NOU CAP-CSMA-CSMIJ-AUXILlA. L'objecte del PROJECTE s la construcci del nou CAP, Centre de Salut Mental d'Adults i Infanto- Juvenil i un Servei d'Acolliment residencial per persones amb discapacitat f sica de la Fundaci . Privada Auxilia Barcelona, que es preveu situar en el mateix solar situat en la Via Augusta 372. de Barcelona. El nou CAP i Centre de Salut Mental es dimensiona d'acord amb el programa funcional adjunt, 2. en una superf cie constru da de m . Es preveu, aix mateix, situar en el recinte un aparcament soterrat amb una capacitat m nima del numero de places exigibles d'acord amb l'ordenan a municipal corresponent.

3 L'edifici de la Fundaci Privada Auxilia es dimensiona d'acord amb el programa funcional adjunt, i contempla la dotaci de 30 places assistides per les persones amb disminuci . SITUACI . El nou Centre s'ubicar a la Via Augusta de Barcelona. 2 2. El solar t una superf cie de ,54 m i un sostre edificable de m sobre rasant, a part els soterranis. Condicions de la ordenaci : la normativa urban stica preveu la regulaci de l'edificaci mitjan ant un Pla Especial d'acord amb el pla funcional dels equipaments i ajustada "d'acord amb l'article 217 de les Normes Urban stiques" a les condicions d'edificaci de l'entorn. El solar est delimitat, en el seu front principal, per la Via Augusta, en el front oposat, el solar esta limitat per edificis d'habitatges. Lateralment, es limita pel carrer Margenat i per l'altre lateral pel carrer Dolors Monserd.

4 IMPLANTACI DINS EL SOLAR. La implantaci dins del solar ser a criteri del participants tenint en compte que per un bon funcionament s necessari crear tres accessos diferenciats, un per l'atenci prim ria, un pel centre de salut mental i un tercer pel Servei d'Acolliment Residencial de la fundaci Auxilia. s necessari destacar que el volum de l'espai que ocupar la Fundaci Auxilia sigui un volum independent respecte el que ocupa el Centre d'Atenci Prim ria i Salut Mental. Es valorar favorablement la soluci que respecti massa arb ria existent, ja sigui el seu manteniment o el trasllat de les palmeres existents. Ens p blic de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona DISSENY DE L'EDIFICI. Pel que fa al disseny de l'edifici, es tindran en compte els seg ents punts: Equipament modern, funcional i de qualitat que incorporar i far s de les tecnologies m s actuals.

5 Instal lacions avan ades i de qualitat;. La seva concepci i disseny respondr a les tend ncies m s actuals quant a la provisi de serveis i organitzaci assistencial;. Volumetria adaptable a canvis futurs i a la implantaci de noves tecnologies;. Solucions estructurals i constructives que evitin les situacions singulars i permetin una repetibilitat i seriaci deis components;. Evitar les solucions amb tecnologies complexes i aprofitar al m xim les condicions naturals d'il luminaci i ventilaci ;. Accessibilitat des de l'exterior i interior, evitant qualsevol tipus de barreres arquitect niques, per tal facilitar la mobilitat dels usuaris;. Estructura ordenada de les vies de circulaci , una disposici adequada dels punts d'informaci i d'atenci a l'usuari i un entorn f sic confortable i relaxant;. Materials de construcci i acabats resistents a l' s, f cilment substitu bles i netejables.

6 Disseny que faciliti la feina deis treballadors i que permeti l' s racional dels recursos humans. Disposici de l'edifici al solar i orientaci que afavoreixi l'aprofitament dels recursos naturals. Composici de fa ana que afavoreixi la il luminaci natural i que disposi d'elements o tractaments protectors que redueixin la radiaci a les orientacions sud i oest. ACCESSOS. L'accessibilitat al recinte ser a criteri dels participants, si b haur de tenir en compte el fet de la densitat de tr fic en la Via Augusta i la dificultat d' accedir directament per aquesta via. El centre ha de comptar amb una diferenciaci clara d'accessos del Centre d'Atenci Prim ria, del Centre de Salut Mental i del centre de la Fundaci Auxilia. Els tres accessos precisen de l'arribada de transit rodat fins a la porta. Ens p blic de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona DIMENSIONAT DE LES DIFERENTS REES.

7 Se subjectar al dimensionat detallat pels diferents espais que s'adjunta. CRITERIS CONSTRUCTIUS (veure llibre de directrius pel disseny de centres d'atenci . prim ria del Departament de Salut). Les solucions i els materials utilitzats han de ser de qualitat contrastada, durabilitat elevada i hauran de requerir un manteniment m nim. Quant als mecanismes i materials superficials, seran acabats d'alta resist ncia als frecs i als impactes. Els diferents sistemes constructius i materials compliran les exig ncies de les respectives normatives. LES INSTAL LACIONS (veure llibre de directrius pel disseny de centres d'atenci prim ria del Departament de Salut). L'aprofitament dels mitjans naturals de control ambiental i la facilitat de manteniment s n aspectes fonamentals a tenir en compte en el disseny de les instal lacions.

8 Xarxa d'aigua freda i calenta sanit ria: L'objecte de la instal laci s dotar el centre d'un subministrament fiable d'aigua freda i calenta, en tots els punts de consum, en condicions ptimes d'utilitzaci , assegurant la disponibilitat amb unes condicions de pressi , temperatura i qualitat adequades als diferents usos. Electricitat: El condicionant basic s la seguretat, tant del subministrament com de les persones, especialment deis pacients. Climatitzaci i ventilaci : El sistema ha de comprendre unes instal lacions que siguin efectives, harmonitzant en tot moment la simplicitat d' s i el manteniment, amb el criteri de l'estalvi energ tic. Per aix , caldr tenir en compte les actuacions d'a llament t rmic de l'edifici, les recuperacions ent lpiques a les ventilacions i el refredament gratu t amb aire exterior. S'ha de distingir les variacions de necessitats de fred i calor que es puguin donar al llarg d'un mateix dia en les diferents rees de l'edifici.

9 El sistema disposar d'una gran sectoritzaci amb control per zona a fi d'ajustar el clima als diversos usos i ocupacions. Ens p blic de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona Instal lacions audiovisuals: L'objectiu de la instal laci s aconseguir un sistema de comunicaci r pid, alternatiu, sense obstruccions i fiable; breument: efica . CRITERIS DE SOSTENIBILITAT. L'edifici haur de complir els par metres de ecoefici ncia, tant en la construcci com en el seu funcionament, referents a: Aigua: Es valorar el disseny de xarxes separatives amb l'objectiu d'aprofitar l'aigua de pluja, aix com la instal laci d'aixetes i cisternes estalviadores d'aigua. Energia: Es valorar la implementaci d'energies renovables i la producci t rmica amb sistemes que presentin un rendiment superiors als est ndards aix com els sistemes de control de les instal lacions per tal d'optimitzar els consums energ tics.

10 Materials i sistemes constructius: Es valoraran els dissenys que redueixin els coeficients de transmissi de l'edifici i la utilitzaci de materials respectuosos amb el medi ambient. VALORACI ECON MICA. La valoraci econ mica es concreta en la FITXA de caracter stiques adjunta. APLICACI DELS CRITERIS D' ADJUDICACI . Als efectes de la valoraci de les propostes , i a partir dels criteris exposats en l'apartat 21 del Plec de Cl usules Administratives, complimentaran els formularis de valoraci que es lliuraran als concursants seleccionats per a la segona fase. Aquests quadres inclouen: Quadre comparatiu del dimensionat til dels diferents espais i circulacions dels diferents serveis i la superf cie constru da que en resulti, tot aix en relaci al dimensionat del programa funcional de refer ncia. Relaci detallada del dimensionat dels espais constru ts destinats a infrastructures de suport i instal lacions, o aquells resultants de les condicions volum triques de l'edificaci.


Related search queries