Example: bachelor of science

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEM REL K Y KSEK L SANS PROGRAMI Y KSEK L SANS PROGRAMI NA G R KO ULLARI : Sa l k Bilimleri Fak ltesi, Sa l k veya Hem irelik Y ksekokullar , Hem irelik, Sa l k Memurlu u ve Ebelik Programlar mezunu olmak. DERSLER : Ders Kredi Sa l k Tan lamas 3 Hem irelikte Kavram ve Kuram 2 Hem irelikte Ara t rma 2 Hem irelikte Bili im ve S n flama Sistemleri 3 a da Y netim Teknikleri 2 Seminer Kredisiz Sa l k Tan lamas : Birey, aile ve toplumun sa l k gereksinimlerini belirleyen subjektif ve objektif de erlendirme y ntemleri, ya am n t m evrelerine zg , normal fizyolojik ve s k g r len patolojik g stergelerin tan lanmas ve de erlendirilmesine y nelik bilgi ve uygulamalar kapsar. Hem irelikte Kavram ve Kuram : Hem irelikte temel kavram ve ilkeleri,hem irelik kuram ve kuramc lar , hem irelik s reci uygulamada kullan lan modeller hakk nda bilgileri i erir.

HEMùİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI’NA GİRİ KOULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemirelik Yüksekokulları, Hemirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1 HEM REL K Y KSEK L SANS PROGRAMI Y KSEK L SANS PROGRAMI NA G R KO ULLARI : Sa l k Bilimleri Fak ltesi, Sa l k veya Hem irelik Y ksekokullar , Hem irelik, Sa l k Memurlu u ve Ebelik Programlar mezunu olmak. DERSLER : Ders Kredi Sa l k Tan lamas 3 Hem irelikte Kavram ve Kuram 2 Hem irelikte Ara t rma 2 Hem irelikte Bili im ve S n flama Sistemleri 3 a da Y netim Teknikleri 2 Seminer Kredisiz Sa l k Tan lamas : Birey, aile ve toplumun sa l k gereksinimlerini belirleyen subjektif ve objektif de erlendirme y ntemleri, ya am n t m evrelerine zg , normal fizyolojik ve s k g r len patolojik g stergelerin tan lanmas ve de erlendirilmesine y nelik bilgi ve uygulamalar kapsar. Hem irelikte Kavram ve Kuram : Hem irelikte temel kavram ve ilkeleri,hem irelik kuram ve kuramc lar , hem irelik s reci uygulamada kullan lan modeller hakk nda bilgileri i erir.

2 Hem irelikte Ara t rma : Hem irelikte ara t rma nceliklerini belirleme, klinik ara t rma y ntemlerini uygulama ve de erlendirme konusunda bilgileri i erir. Hem irelikte Bili im ve S n flama Sistemleri : Sa l k bak m ortamlar ndaki bilgi, enformasyon y netim sistemleri, hem irelik terminolojisinin geli tirilmesinde hem irelik tan lar , giri imleri ve sonu lar konusunda uluslar aras d zeyde dil birli ine ula mak i in geli tirilen standartlar, s n flama sistemleri (NANDA, NIC, NOC, ICNP vb.) ve g venli kay t sistemleri konusunda bilgi ve uygulamalar kapsar. a da Y netim Teknikleri : Y netim biliminin modern sonras geli melerini Organizasyon- evre-Teknoloji boyutlar i inde inceleme; Toplam Kalite Y netimi, D Kaynaklardan Yararlanma, ebeke Organizasyonlar , renen Organizasyonlar , S re Yenileme vb.

3 A da y netim tekniklerini kavrama; ve uygulamalar izleme ve de erlendirmeye y nelik donan m kazand rmay kapsar. Se meli Dersler : Ders Kredi Klinik Fizyoloji 2 Hastal klar Hem ireli i 4 Mikrobiyoloji 2 Hasta E itimi 2 Sa l k Politikalar ve Hem irelik 2 Enfeksiyon Hastal klar Hem ireli i 4 Hem irelik Esaslar 4 N roloji Hem ireli i 4 Hem irelikte Etik 2 Kardiyoloji Hem ireli i 4 Cerrahi Hastal klar Hem ireli i 4 Onkoloji Hem ireli i 4 Hem irelikte Y netim 4 G s Hastal klar Hem ireli i 4 ocuk Sa l ve Hastal klar Hem ireli i 4 ocuk Sa l n Koruma ve Geli tirme 2 Ana ocuk Sa l ve Sorunlar 2 Kad n Sa l ve Hastal klar Hem ireli i 4 Perinatoloji Hem ireli i 3 Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hem ireli i 3 rojinekoloji Hem ireli i 3 Ruh Sa l ve Psikiyatri Hem ireli i 4 leti im ve nsan li kileri 3 Yo un Bak m Hem ireli i 3 Evde Bak m Hem ireli i

4 2 Sa l Geli tirme 3 Halk Sa l Hem ireli i 4 Acil Cerrahi Hem ireli i 3 Ameliyathane Hem ireli i 3 Klinik Fizyoloji : Temel fizyolojinin g zden ge irilmesi, sistem hastal klar nda ortaya kan belirti ve bulgular n, tan y destekleyen parametrelerin fizyolojik anlamlar n n de erlendirilmesini kapsar. Hastal klar Hem ireli i : Birey, aile ve toplumun sa l n n korunmas ve geli tirilmesine y nelik bilgi uygulamalar , farkl sistem hastal klar nda hem irelik bak m giri imlerinin uygulanmas na y nelik bilgileri i erir. Mikrobiyoloji : Hastal k etkeni olan mikroorganizmalar , bunlar n bula ma ve hastal k olu turma yollar n , tan metodlar n ; sterilizasyon-dezenfeksiyon-antisepsi kavramlar n ve metodlar n ; immun sistemi, immun sistemde yer alan olu umlar ve fonksiyonlar n ; aktif ve pasif ba klama kavramlar n ve ama lar n kavratmak, hastane enfeksiyonlar ve etkenleri hakk nda bilgilendirmek.

5 Hasta E itimi : Hastalarda tan lama kriterleri do rultusunda planlanan, bireyselle tirilmi hasta e itim programlar nda farkl klinik sorunlara zg etkili y ntem ve stratejilerin geli tirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamalar i erir. Sa l k Politikalar ve Hem irelik : lkemizde Cumhuriyet ncesi ve sonras d nemde uygulanan ve mevcut sa l k politikalar n n zelliklerini kavrama; birey aile ve toplum sa l zerindeki katk lar ile hem irelik uygulamalar ve mesle inin geli imi zerindeki etkilerini anlama ve de erlendirmeyi kapsar. Enfeksiyon Hastal klar Hem ireli i : Enfeksiyon hastal klar nda tan , tedavi y ntemleri ve hem irelik bak m konusunda bilgi ve uygulamalar kapsar. Hem irelik Esaslar : Hem irelik Esaslar ile ilgili temel kavram ve ilkeler, hem irenin rol ve i levleri, bak m s reci ile ilgili bilgi ve uygulamalar kapsar.

6 N roloji Hem ireli i : N rolojik hastal klarda hastal k s recinin farkl d nemlerinde kar la lan klinik sorunlar ve komplikasyonlarda hastan n bak m ve bak m kalitesini iyile tirici giri imlerle ilgili bilgi ve uygulamalar kapsar. Hem irelikte Etik: a da t bbi giri imler, bak mla ilgili etik sorunlar, ahlak de erler ile etik ikilem sorunlar z mleme, etik rehber ilkelerle karar verme konusunda bilgileri i erir. Kardiyoloji Hem ireli i : Kardiyak risk fakt rleri, birincil korunma nlemleri kardiyak hastal klarda bak m giri imlerinin planlanmas ve de erlendirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamalar kapsar. Cerrahi Hastal klar Hem ireli i : Cerrahi Hastal klar na ili kin temel kavram, ilkeler ve toplumun sa l k gereksinimleri do rultusunda cerrahi hastas n n bak m na ili kin standartlar n olu turulmas , uygulanmas ve de erlendirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamalar kapsar.

7 Onkoloji Hem ireli i : Farkl kanser t rlerinde uygulanan kemoterapi, radyoterapi, kemik ili i transplantasyonu gibi tedavi y ntemleri, onkolojik aciller, destek tedavisi ile ilgili hem irelik giri imlerinin uygulanmas ve semptom kontrol nde hem irenin rol ile ilgili bilgi ve uygulamalar kapsar. Hem irelikte Y netim : Y netim ve Hem irelik y netimine ili kin temel kavramlar, y netici hem irelerin rol ve i levleri, sa l k hizmetleri y netiminde esas al nan yasal d zenlemelerle ilgili bilgi uygulamalar kapsar. G s Hastal klar Hem ireli i : G s hastal klar nda birincil ve ikincil korunma nlemleri ile akut bak m giri imlerini ve bak m kalitesini iyile tirici giri imlerle ilgili bilgi ve uygulamalar kapsar. ocuk Sa l ve Hastal klar Hem ireli i : ocuklarda s k g r len hastal klar ve hem irelik bak m n i erir.

8 Ocuk Sa l n Koruma ve Geli tirme : Aile ve toplum i inde ocu un sa l n koruma ve geli tirmeye y nelik uygulamalar i erir. Ana ocuk Sa l ve Sorunlar : D nyada ve lkemizde ana ve ocuk sa l na y nelik sorunlar ve z m nde hem irenin rol irdelenir. Kad n Sa l ve Hastal klar Hem ireli i : Bu ders, reme sa l , kad n sa l na genel bak , kad n ya am evrelerine g re kad n n sa l k ve psiko-sosyal sorunlar yan s ra kad n sa l n n korunmas ve geli tirilmesine ili kin bilgi ve uygulamalar kapsar. Perinatoloji Hem ireli i : Bu ders, prekonsepsiyondan ba lamak zere gebelik, do um an ve sonras d nemlerde normal ve riskli gebe, fet s, anne ve yenido an ile aile yelerinin bak m gereksinimlerinin tan lanmas ve kar lanmas na ili kin bilgi ve uygulamalar i erir.

9 Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hem ireli i : Bu ders, kad n n t m ya am evrelerinde, reme organlar hastal klar nda kendi ve ailesinin fiziksel ve psikososyal bak m gereksinimlerinin tan , tedavi ve rehabilitasyonuna y nelik bilgi ve uygulamalar kapsar. rojinekoloji Hem ireli i : Bu ders, kontinans n geli tirilmesi, s rd r lmesi, inkontinansl hasta ve ailesinin de erlendirilmesi, tedavi y ntemleri ve hem irelik yakla m na ili kin bilgi ve uygulamalar kapsar. Ruh Sa l ve Psikiyatri Hem ireli i : Birey, aile ve toplumun ruh sa l n n tan lanmas , ruhsal sorunlar n de erlendirilmesi korunma ve bak m na ili kin bilgi ve uygulamalar i erir. leti im ve nsan li kileri : Ki ileraras ili kileri etkileyen kavramlar, olumlu/sa l kl ileti im, ilke, y ntem ve teknikler hakk nda bilgileri i erir.

10 Yo un Bak m Hem ireli i : Yo un bak m gereksinimi olan bireyin tan lanmas , yo un bak m nitesindeki hastan n bak m giri imlerinin planlanmas , uygulanmas ve de erlendirilmesi ile ilgili bilgi ve uygulamalar kapsar. Evde Bak m Hem ireli i : Evde bak m hizmetlerinin organizasyonu, evde bak m gerektiren sa l k sorunlar nda bak m giri imlerinin planlanmas ile ilgili bilgileri kapsar. Sa l Geli tirme : Bireyin sa l kl ya am s reci ve sa l kl ortam olu turacak temel davran lar kazanmas , kendi sa l k bak m na kat l m n n sa lanmas ile ilgili bilgi ve uygulamalar i erir. Halk Sa l Hem ireli i : Halk Sa l Hem ireli i ile ilgili temel kavram ve ilkeler, ncelikli sa l k sorunlar n n belirlenmesi, sa l k risklerinin azalt lmas , sa l geli tiren, s rd ren, hastal klardan koruyan, tedavi eden sa l k bak m sistemleri ile ilgili bilgi ve uygulamalar i erir.


Related search queries