PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: stock market

UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMAS IR …

PPRROOJJEEKKTTAASS PPAAGGRRIINNDDIINNIIOO UUGGDDYYMMOO PPIIRRMMOOJJOO KKOONNCCEENNTTRROO ((55 88 )) MMOOKKIINNII EESSMMIINNII KKOOMMPPEETTEENNCCIIJJ UUGGDDYYMMAASS Projekto pagrindinio UGDYMO pirmojo koncentro (5 8kl.) mokini esmini kompetencij ugdymas veikla Gamtamoksl s, komunikavimo gimt ja kalba, mokymosi mokytis kompetencij UGDYMO metodikos k rimas ir i bandymas mokyklose. Leidinio rengimas, leidyba UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS Individualizuotas ugdymas tai pripa inimas, kad mokiniai yra skirtingi ir skirtingais b dais pasiekia geriausi rezultat , kad jie mokosi ir patirties gauna ne tik per pamokas, bet ir namuose, neformalioje veikloje. Individualizuotas ugdymas planuojamas ir organizuojamas remiantis mokinio poreiki ir patirties pa inimu.

P R O J E K T A S „PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO (5–8 KL.) MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ Projekto Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas

Tags:

  Pagrindinio

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UGDYMO INDIVIDUALIZAVIMAS IR …

Related search queries