PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: barber

2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinim …

NACIONALINIS EGZAMIN CENTRAS. 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinimo u duotis Ra ymas 2016 m. gegu s 4 d. Trukm 2,5 val. (150 min.). NURODYMAI. Pasitikrinkite, ar n ra u duoties s siuvinyje tu i lap ar kito ai kiai matomo spausdinimo broko. Pasteb j prane kite vykdytojui. Pasirinkite vien i trij 2 4 puslapiuose pateikt ra ymo u duo i ir para ykite nurodyto anro 250 350 od i tekst . Para suskai iuokite od ius ir para t je pa ym kite 250 od i rib . Jei od i ma iau, para ykite j skai i . Naudokit s juodra iui ir varra iui skirtais popieriaus lapais, pa ym tais mokyklos spaudu.

2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis LIETUVIŲ KALBA (GIMTOJI) 2 Pasirinkite vieną iš trijų užduočių ir parašykite atitinkamo žanro …

Tags:

  Pagrindinio

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of 2016 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinim …

Related search queries