Example: stock market

INFORMATIKA - dload.oktatas.educatio.hu

N v: .. oszt ly:.. RETTS GI VIZSGA 2014. m jus 16. INFORMATIKA . K Z PSZINT . GYAKORLATI VIZSGA. 2014. m jus 16. 8:00. A gyakorlati vizsga id tartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati p tlapok sz ma Beadott f jlok sz ma A beadott f jlok neve EMBERI ER FORR SOK. MINISZT RIUMA. INFORMATIKA k z pszint gyakorlati vizsga 1412. INFORMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. Fontos tudnival k A gyakorlati feladatsor megold s hoz 180 perc ll rendelkez s re. A vizsg n haszn lhat eszk z k: a vizsg z sz m ra kijel lt sz m t g p, pap r, toll, ceruza, vonalz , lepecs telt jegyzetlap. A feladatlap bels oldalain s a jegyzetlapon k sz thet jegyzeteket, ezeket a vizsga v g n be kell adni, de tartalmukat nem fogj k rt kelni. A feladatokat tetsz leges sorrendben oldhatja meg.

gyakorlati vizsga 1412 3 / 12 2014. május 16. Informatika — középszint Név: ..... osztály:.....

Tags:

  Educatio

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of INFORMATIKA - dload.oktatas.educatio.hu

1 N v: .. oszt ly:.. RETTS GI VIZSGA 2014. m jus 16. INFORMATIKA . K Z PSZINT . GYAKORLATI VIZSGA. 2014. m jus 16. 8:00. A gyakorlati vizsga id tartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati p tlapok sz ma Beadott f jlok sz ma A beadott f jlok neve EMBERI ER FORR SOK. MINISZT RIUMA. INFORMATIKA k z pszint gyakorlati vizsga 1412. INFORMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. Fontos tudnival k A gyakorlati feladatsor megold s hoz 180 perc ll rendelkez s re. A vizsg n haszn lhat eszk z k: a vizsg z sz m ra kijel lt sz m t g p, pap r, toll, ceruza, vonalz , lepecs telt jegyzetlap. A feladatlap bels oldalain s a jegyzetlapon k sz thet jegyzeteket, ezeket a vizsga v g n be kell adni, de tartalmukat nem fogj k rt kelni. A feladatokat tetsz leges sorrendben oldhatja meg.

2 Felh vjuk a figyelmet a gyakori (10 percenk nti) ment sre, s felt tlen l javasoljuk a ment st minden esetben, miel tt egy m sik feladatba kezd. Vizsgadolgozat t a nev vel megegyez nev vizsgak nyvt rba kell mentenie! Ellen rizze, hogy ez a k nyvt r el rhet -e, ha nem, m g a vizsga elej n jelezze a fel gyel tan rnak! Munk it a vizsgak nyvt r ba mentse, s a vizsga v g n ellen rizze, hogy minden megold s a megadott k nyvt rban van-e, mert csak ezek rt kel s re van lehet s g! Ellen rizze, hogy a beadand llom nyok olvashat k-e, mert a nem megnyithat llom nyok rt kel se nem lehets ges! A forr sf jlokat a vizsgak nyvt rban tal lja. Azon programok eset n, melyek nem t mogatj k a cm-es m retmegad st, az 1 cm = 40 px tv lt st haszn lhatja. Javasoljuk, hogy a feladatokat el sz r olvassa v gig, ut na egyenk nt oldja meg az egyes r szfeladatokat!

3 Amennyiben sz m t g p vel m szaki probl ma van, jelezze a fel gyel tan rnak! A jelz s t nye s a meg llap tott hiba jegyz k nyvez sre ker l. A kiesett id vel a vizsga ideje hosszabb lesz. Amennyiben a hiba m gsem sz m t g pes eredet , a jav t tan r rt kel skor k teles figyelembe venni a jegyz k nyv esetle r s t. (A rendszergazda nem seg theti a vizs- g z t a dolgozat elk sz t s ben.). A vizsga v g n a feladatlap els oldal n nnek fel kell t ntetnie a vizsgak nyvt rban s al- k nyvt raiban tal lhat , n ltal el ll tott s beadott f jlok sz m t, illetve azok nev t. A vizsga v gezt vel addig ne t vozzon, am g ezt meg nem tette, s a fel gyel tan rnak ezt be nem mutatta! gyakorlati vizsga 1412 2 / 12 2014. m jus 16. INFORMATIKA k z pszint N v.

4 Oszt ly:.. 1. Latinovits Latinovits Zolt n kor nak sz n sz ri sa volt. B r nem mindig engedt k tehets g hez m lt . helyen j tszani, m gis kit r lhetetlen nyomot hagyott az ut korra. Sz npadon m r nem tal lkozhatunk vele, de sz mtalan filmj t l thatjuk a telev zi kban vagy rhetj k el videomegoszt kon. Ebben a feladatban a Latinovits Zolt nra eml kez dokumentumot s egy filmj t bemutat lapot kell elk sz tenie az al bbi le r s s minta alapj n. Munk j hoz haszn lja fel az s UTF-8 k dol s sz veg llom nyt, amelyek k z l az ut bbi tabul torokkal tagolt, valamint a s az k p llom nyt! 1. Hozza l tre sz vegszerkeszt program seg ts g vel a latinovits s a film llom nyokat a program alap rtelmezett form tum ban a forr sok felhaszn l s val! A dokumentumokban ne legyenek felesleges sz k z k s res bekezd sek!

5 A latinovits dokumentumot a minta s az al bbi le r s alapj n k sz tse el az llom ny felhaszn l s val! A dokumentum elk sz t se sor n az als s a fels marg k m ret t, a bet t pust, a sz vegben alkalmazott t rk zt s sork zt ahol a feladat m st nem k r gy v lassza meg, hogy a dokumentum ne legyen hosszabb 4 oldaln l! 2. Legyen a dokumentum ll t jol s s A4-es lapm ret ! A sz vegt k r sz less g t ll tsa 14 cm-re gy, hogy a bal oldali marg 1 cm-rel legyen sz lesebb a jobb marg n l! Az als . s a fels marg m rete egyezzen meg! 3. Az oldalsz mokat a mint nak megfelel en az sszes oldalon azonos helyre k sz tse el! 4. A forr sban tal lhat * karaktereket cser lje gondolatjelre! 5. A dokumentumban mindenhol ugyanazt a talpas bet t pust haszn lja!

6 A sz veg 24, 14 s 12 pontos m ret karakterekkel jelenjen meg! A negyedik oldalon a filmeket 11 pontos karakterekkel k sz tse el! 6. Ebben a dokumentumban a sz rke h tter bekezd seket kiv ve a k vetkez k ppen v gezze el a form z st! Az azonos szerep bekezd sekn l pontosan egyez be ll t sokat haszn ljon! A le r sban nem szerepl jellemz ket olvassa le a mint r l! a. A h rom c m eset n biztos tsa, hogy mindegyik j oldalra ker lj n! b. A sz let si s hal loz si adatok el tt s ut n haszn ljon 18 pontos t rk zt! Alkalmazzon f lk v r bet st lust! c. Az sszef rhetetlen c m ut n tal lhat visszaeml kez s bekezd sein l s kiz r lag ott haszn ljon els soros beh z st! d. A visszaeml kez s bekezd sei k z ll tson be t rk zt! e. A visszaeml kez s v g n a szerz s a hivatkoz s legyen jobbra z rt!

7 F. A negyedik oldalon a t bl zatos elrendez st 7 s 14 cm-hez be ll tott tabul torpoz ci k seg ts g vel alak tsa ki a mint nak megfelel en! 7. Az els oldalon a sz n sz k p t sz vegt k r sz less g re nagy tva helyezze el! 8. A sz rke h tter bekezd sekben az id zeteket d lten form zza! Az igaz t st s a t rk z ket a minta alapj n ll tsa be! A vers teljes sz vege egy bekezd sbe ker lj n! A feladat folytat sa a k vetkez oldalon tal lhat . gyakorlati vizsga 1412 3 / 12 2014. m jus 16. INFORMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. 9. A negyedik oldalon az llom nyban szerepl film sor t karakter- form z ssal emelje ki! 10. A le r sban nem szerepl form z sokat a minta alapj n v gezze el! A film dokumentumot a mint nak megfelel m don az al bbi le r s alapj n k sz tse el az llom ny felhaszn l s val!

8 A minta egy m sik Latinovits-film adatait tartalmazza. 11. Legyen a dokumentum A5- s lapm ret ! 12. A filmnek csak azon adatait haszn lja fel, amelyek a mintak nt megadott film eset n is szerepelnek! 13. A dokumentumban mindenhol ugyanazt a talp n lk li bet t pust haszn lja! A filmc m sora 14 pontos m retben jelenjen meg, a t bbi sz veg 12 pont m ret legyen! 14. A filmc m s a le r s sora alatt k sz tsen egy t bl zatot a k vetkez jellemz kkel: a. legyen 2-soros, 2-oszlopos, sz vegt k r sz less g , b. szeg ly n lk li, c. az els oszlop sz less ge legyen 6 cm, d. a m sodik sor cell i legyenek egyes tettek, e. az egyes tett cella als s fels marg ja legyen 0,4 cm! 15. Az els cell ba besz rt k p legyen 5 cm sz les, s igaz tsa v zszintesen k z pre!

9 16. A t bl zat tartalm t s form j t a minta alapj n alak tsa ki! 40 pont Minta: A film dokumentum (a k ls szeg ly a lap sz l t jel li). gyakorlati vizsga 1412 4 / 12 2014. m jus 16. INFORMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. Minta a Latinovits feladathoz: A latinovits dokumentum (az els k pen az els oldal teljes eg sz ben l that , a szeg ly a lap sz l t jel li. A t bbi k p egy-egy l nyeges r szletet mutat, sorrendben: a 2. oldal teteje, a 3. oldal alja, a 4. oldal teteje): gyakorlati vizsga 1412 5 / 12 2014. m jus 16. INFORMATIKA k z pszint N v: .. oszt ly:.. 2. Git r A git r a legkedveltebb hangszerek egyike. T rt nete eg szen a XV. sz zadig ny lik vissza, b r mai form j t csak a XIX. sz zadban rte el. A feladata, hogy a git rr l egy bevezet el ad st k sz tsen prezent ci s form ban.

10 A prezent ci . sz veg t a f jlban tal lja. A prezent ci hoz felhaszn lhat k pek az , a , az , az , a s a 1. A prezent ci h ttere egy sematikus git r rajz lesz, amit el kell k sz tenie. A llom ny s a minta seg ts g vel k sz tse el a k pet! A k p elk sz t s hez haszn ljon g rb ket, amelyek megrajzol s hoz a gitar_alap k pen l v seg dpontok adnak seg ts get! A git r test t s fej t s t tsz rke RGB(128, 128, 128) k d sz nnel rajzolja meg! A h rokat vil gossz rke RGB(182, 182, 182). k d sz nnel, a git r test n l v konyabb vonallal rajzolja meg! 2. A n gy di b l ll prezent ci ban az al bbi be ll t sokat v gezze el a le r s s a minta alapj n: a. Munk j t a program alap rtelmezett form tum nak megfelel en gitar n ven mentse! b. A di k h tterek nt ll tsa be az elk sz tett k pet!


Related search queries