Example: tourism industry

Jesper Vang Hansen

Jesper Vang Hansen En blbllografl over genrejser bev gelsernes blade og tidsskrifter Jesper Vang Hansen : H jreekstremister i Danmark 1922-1945. Jesper VANG Hansen . H jreekstremister i Danmark 1922-1945. En bibliografi over genrejser -bev gelsernes blade og tidsskrifter ODENSE UNIVERSITETSFORLAG. Odense Universitetsforlag 1982. Trykt af Narayana Press, Gylling ISBN 87 7492 376 5. Bogens billeder er taget af forfatteren. INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 7. Materialeindsamlingen 9. Bibliografiens opbygning 10. Forkortelsesliste 11. Hovedafsnit: Alfabetisk fortegnelse over alle danske blade, incl. blade fra det tyske mindre- tal i S nderjylland. 13. Appendiks: Alfabetisk fortegnelse over tyske blade der henvendte sig til befolkningsgrupper i Danmark. 91. Navneregister 101. Foreningsregister 105. Litteraturliste 109. Billedfortegnelse 111. FORORD. Denne bibliografi bestr ber sig p at give en fuldst ndig for- tegnelse over de blade og tidsskrifter, der i perioden 1922 - 1945.

8 Nazismens væsen, som den kom til udtryk under anden verdens­ krig, bevirker, at vi i dag er meget opmærksomme på de nyopdukkede

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Jesper Vang Hansen

1 Jesper Vang Hansen En blbllografl over genrejser bev gelsernes blade og tidsskrifter Jesper Vang Hansen : H jreekstremister i Danmark 1922-1945. Jesper VANG Hansen . H jreekstremister i Danmark 1922-1945. En bibliografi over genrejser -bev gelsernes blade og tidsskrifter ODENSE UNIVERSITETSFORLAG. Odense Universitetsforlag 1982. Trykt af Narayana Press, Gylling ISBN 87 7492 376 5. Bogens billeder er taget af forfatteren. INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 7. Materialeindsamlingen 9. Bibliografiens opbygning 10. Forkortelsesliste 11. Hovedafsnit: Alfabetisk fortegnelse over alle danske blade, incl. blade fra det tyske mindre- tal i S nderjylland. 13. Appendiks: Alfabetisk fortegnelse over tyske blade der henvendte sig til befolkningsgrupper i Danmark. 91. Navneregister 101. Foreningsregister 105. Litteraturliste 109. Billedfortegnelse 111. FORORD. Denne bibliografi bestr ber sig p at give en fuldst ndig for- tegnelse over de blade og tidsskrifter, der i perioden 1922 - 1945.

2 Fremtr dte som organer for h jreekstremistiske bev gelser i Danmark. Det f rste blad, der tydeligt var inspireret af den italienske fascisme, dukkede op n sten samtidigt med Mussolinis magtovertagel- se i 1922. De yngste blade fremkom umiddelbart f r kapitulationen i 1945, hvor det efterf lgende retsopg r satte punktum for de nati- onalsocialistiske partiers ra. Emnets afgr nsning kan derimod ikke defineres pr cist. Alle medtagne blade var inspirerede af den italienske fascisme og/eller den tyske nationalsocialisme, men det er forkert at betegne alle ud- givere som fascister/nazister. Det var kun enkelte grupper herhjem-. me, der direkte kopierede de fascistiske/nationalsocialistiske ide- er. De fleste bev gelser betragtede deres ideer om nyorientering som udpr get dansk-national, byggende p dansk/nordisk kultur og tankes t, og vidt forskellig fra de nazistiske partier. Uanset hvilken ikl dning nyorienteringen fik, kan de politiske grupper omfattes af massebetegnelsen "Genrejser"-bev gelser.

3 Alle bev gelser argumenterede for "en genrejsning af Danmark", og som d kkede over den f lles holdning, at det eksisterende politiske sy- stem havde spillet fallit. De mente, at alle etablerede partier handlede ud fra egne sn vre interesser, og at denne klassepolitik m tte brydes for i stedet at opbygge et organisk samfund hvilende p f llesskabet p tv rs af alle skel. standpunktet medf r- te n dvendigvis en mere eller mindre udtalt antiparlamentarisme. Enkelte af de gamle etablerede partier og deres ungdomsorgani- sationer ( KU) lod sig inspirere af de nye totalit re stats- tanker, men de n ede aldrig at forlade deres parlamentariske grund- lag, og derfor er ingen af deres blade medtaget her. Jeg har ikke til hensigt at redeg re for hvert blads og den bagvedliggende organisations politiske holdning, men blot videregi- ve realoplysninger og henvisninger, der kan bruges af andre, der nsker at arbejde med emnet. 8. Nazismens v sen, som den kom til udtryk under anden verdens- krig, bevirker, at vi i dag er meget opm rksomme p de nyopdukkede nazistiske grupper.

4 Bladene i denne bibliografi viser os, at be- sl gtede synspunkter kunne fremf res i vidt forskellige forkl dnin- ger - et f nomen, det er v sentligt at v re opm rksom p i en kri- setid. Jeg vil til slut takke alle biblioteker 09 arkiver, der har hjulpet mig med materialeindsamlingen. Endvidere takker jeg ad- junkt Ole Ravn, der har givet mig mange gode r d i arbejdet. K benhavn, januar 1982. Jesper Vang Hansen 9. MATERIALEINDSAMLINGEN. Udgangspunktet for materialeindsamlingen har v ret "Dansk Bog- fortegnelse", der med gruppen : "Totalit re Statsformer, Fas- cisme ", for perioden 1930-39, tangerer min udv lgelse af emner. For hele perioden g lder dog, at den ikke er komplet; der mangler en del trykte og n sten alle duplikerede blade. Pligtsafleveringsbestemmelserne g lder b de for Det kgl. Bibli- otek (KB) i K benhavn og for Statsbiblioteket i rhus. Principielt burde alle trykte periodica findes de to steder. Desv rre har jeg ikke haft lejlighed til at gennemg samlingerne i rhus, og der vil derfor kun v re henvisninger til Statsbiblioteket ved blade, jeg har konstateret mangler i K benhavn.

5 En systematisk gennemgang af danske afdeling i rhus ville sikkert bringe flere blade frem i ly- set. Via "Dansk Bogfortegnelse" fik jeg et fingerpeg om, i hvilke grupper i KBs danske afd. jeg kunne finde lignende blade. De syste- matiske kataloger kan ikke bruges ved udv lgelsen, da bladenes tit- ler sj ldent r ber noget om indholdet. Det har derfor v ret n dven- digt at gennemse talrige blade og tidsskrifter, og det har lettet mit arbejde betydeligt, at biblioteket gav mig tilladelse til at f rdes frit i samlingen. Foruden KBs danske afd. har jeg gennemg et alle t nkelige fag- lige sammenslutninger i sm tryksafdelingen. Alle dagblade og en del ugeaviser har jeg fundet i Universitetsbibliotekets avissamling. Specielt for bes ttelsestiden har jeg benyttet mig af Frihedsmuseets arkiver. Endvidere har jeg v ret p Arbejderbev gelsens Bibliotek og Arkiv, samt p Rigsarkivet. Det er kun f af de sikkert talrige duplikerede blade, der har fundet vej til de offentlige samlinger.

6 Disse blade skal muligvis findes i private samlinger. En stor privat samling, tilh rende for- lagsboghandler Lars Zachariassen, Gothersgade 10, Kbh., har jeg vel- villigt f et lov at gennemse, og her har jeg da ogs fundet flere, specielt duplikerede blade, der ikke er set andre steder. 10. BIBLIOGRAFIENS OPBYGNING. Bibliografiens hovedafsnit omfatter alle danske blade, incl. blade fra det tyske mindretal i S nderjylland. I appendiks findes en fortegnelse over blade med direkte tysk oprindelse, og som hen- vendte sig til danskere eller til tyske befolkningsgrupper i Dan- mark. Disse tyske blade var med til at sprede og n re den national- socialistiske ideologi og derfor ikke uv sentlig i denne sammenh ng. Jeg medtager alle periodica, ogs selv om de kun udkom en gang, hvis blot intentionen har v ret en periodisk udgivelse. Enkelte blade udkom kun lejlighedsvis og har l besedlers karakter. Disse er ligeledes medtaget, hvis de repr senterer en bev gelses offentlige taler r.

7 Hvert blad bliver pr senteret efter nedenst ende model: HBLADETS NAVNH. UNDERTITEL. a. udgivelsesperiode(r). b. antal rgange og nr. + evt. s rnr. c. udgivelsesfrekvens, m lgruppe/offentlighed d. pr g, st rrelse e. trykkested 1. f, ansvarshavende redakt rer g. henvisning til den mest komplette samling Bladets udgiver og om den bagvedliggende organisation/bev gelse. Fremtr dende medlemmer i organisationen hvis de har haft betyd- ning for bladets linie. Tilknytning til andre organisationer/par- tier Oplagstal. Forklaring p stop og evt. sammenl gning m. andre. kildehenvisning til ovenst ende oplysninger Bladene er fors gt inddelt i tre modtagerkatagorier (pkt. c): De fleste var offentlige og kunne k bes af enhver enten i l ssalg eller pr. abonnement. Enkelte blade blev udsendt til andre bladre- daktioner, foreninger og institutioner, oftest af nyhedsbureauer i form af pressemeddelelser. Endelig var nogle blade kun beregnet for medlemmer eller for en del af disse.

8 Kort om bladenes r kkef lge: De er alfabetiseret efter hele op- slagsord. Forkortelser i titel er placeret strikt efter bogstavssam- mens tningen. Pronominerne "De",''Den","Det" og "Die" er stillet ba- gerst. Aa og aa er anbragt sidst i alfabetet. Blade med samme titel er ordnet kronologisk, uanset undertitel. FORKORTELSESLISTE. Samlinger FM Museet for Danmarks Frihedskamp (Frihedsmuseet). KB Det kongelige Bibliotek RA Rigsarkivet SB Statsbiblioteket i rhus UB Universitetsbiblioteket i K benhavn Zac Lars Zachariassens privatsamling De alm. boghenvisninger Bes Bes ttelsestidens Fakta, Kbh. 1945-46. db Dansk Bogfortegnelse De parlamentariske Kommissioners Beretninger og Bilag (se i vrigt litteraturliste). Ordforkortelser ansvarshavende redakt r bmk bem rk dupl. duplikeret ekspl. eksemplarer form. formand ill. illustreret Kbh. K benhavn medl. medlemmer mgl. mangler redaktionsadresse se denne stf. stiftet tidl. tidligere udg.

9 Udgivet u. r [1944) uden r, men sk nnet til 1944. varieret st rrelse re, pris for bladet Andre forkortelser nr. 1/2 dobbeltnummer betegnet nr. 1 og 2. nr. 6/9 4-dobbeltnummer betegnet nr. 6,7,8 og 9. stor 20 bladets st rrelse - dagbladsformat 20 bladets st rrelse - folie 40 bladets st rrelse - kvart so bladets st rrelse - oktav 13. AKADEMISK AKTION. ORGAN FOR NATIONAL STUDENTER AKTION. a. okt. 1940 - marts 1945. b. 1. 1-11, 2. 1-10, 3. 1-9, 4. 1/7-9, 5. 1/2-4/6. c. for medl., men udsendt gratis til interesserede d. trykt, i 11. , 4 o e. rg.: Trinitatistrykkeriet, Kbh. rg.: Europa Tryk, Kbh. f. J rgen Wernberg Per Borum (fra sept. 1 941). Jens Ole Petersen (fra april 1943). Erik Spleth (fra april 1944). Chr. Teisen (fra jan. 1945). g. KB(60-122ab-40). Udg. af NATIONAL STUDENTER AKTION (NSA), der startedes i marts 1938, men f rst aktive fra sept. 1940 og efter reorganiserin- gen i oktober s. r. Udkom ikke i perioden aug. 1943 til april 1944.]

10 NSA var medlem af NORDISCHE GESELLSCHAFT og st rkt til- knyttet DNSAPs STUDENTER FRAKTION. Af fremtr dende folk i for- eningen kan n vnes: Popp-Madsen, Chr. Junior, ler, , .Mogens Mackeprang og Wassmann. Forenin- gens rhus-afd. hed NATIONAL AKTION, der lededes af l rer Jensen og senere af Viggo M lsted Jensen. NSA havde 350-400 mdl. Bladet bragte meddelelser fra DANSK-NORDISK SAMFUND, ledet af Th. Bes s. 481ff og 496ff Akademisk Aktion 4. 9. AKTION. ORGAN FOR DEN NATIONALE OPPOSITION. se udanske Folk ANGREB, Detu AKTION. ORGAN FOR NATIONAL UNGDOM. se udanske Folk ANGREB, Detu AKTIVITET. a. 6/6 1940 - 2/8 1941. b. 1. 1-29, 2. 1-23. c. ugeblad, kunne k bes d. trykt, ill., 20. e. 1. rg.: Erik Jeppesen, Kbh. 2. rg.: Rudy Tryk, Kbh. f. Jens Str m Carl V. Jensen (fra juli 1941). g. KB(60-122ab-fol). Udg. af NATIONALT ARBEJDER PARTI, stf. 1/10 1938 af den tidli- 14. gere socialdemokrat Jens Str m. Meddelelsesblad for DEN DANSKE.


Related search queries