Example: stock market

METPAMİD ORAL SOLÜSYON - Sifar

METPAM DORAL SOL SYON125 mlFORM L : 5 ml (1 l ka ) METPAM D oral sol syon 5 mg metoklopramid HCl, koruyucu olarak; metilparaben,propilparaben, tatland r c olarak sodyum siklamat, sodyum sakarin, boyar madde olarak tartrazin velimon esans i K ZELL KLER : Metoklopramid, apomorfin in santral ve periferik etkilerini inhibe eden santral etkili bir asetilkolinin etkisine kar duyarl hale getirerek, st sindirim sisteminin hareketlerini artt r kontraksiyonlar n ( zellikle antral) tonus ve iddetini, duodenum ve jejunum hareketleriniartt r rken pilor sfinkterini ve duodenal bulbusu gev etir. B ylece midenin bo almas n ve yiyeceklerinbarsaktan ge i ini h zland r r. Kolon ve safra kesesinin hareketlerini mide, safra ve pankreas salg lar n etkilemez.

METPAMİD ORAL SOLÜSYON 125 ml FORMÜLÜ: 5 ml (1 ölçü kaşığı ) METPAMİD oral solüsyon 5 mg metoklopramid HCl, koruyucu olarak; metilparaben,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of METPAMİD ORAL SOLÜSYON - Sifar

1 METPAM DORAL SOL SYON125 mlFORM L : 5 ml (1 l ka ) METPAM D oral sol syon 5 mg metoklopramid HCl, koruyucu olarak; metilparaben,propilparaben, tatland r c olarak sodyum siklamat, sodyum sakarin, boyar madde olarak tartrazin velimon esans i K ZELL KLER : Metoklopramid, apomorfin in santral ve periferik etkilerini inhibe eden santral etkili bir asetilkolinin etkisine kar duyarl hale getirerek, st sindirim sisteminin hareketlerini artt r kontraksiyonlar n ( zellikle antral) tonus ve iddetini, duodenum ve jejunum hareketleriniartt r rken pilor sfinkterini ve duodenal bulbusu gev etir. B ylece midenin bo almas n ve yiyeceklerinbarsaktan ge i ini h zland r r. Kolon ve safra kesesinin hareketlerini mide, safra ve pankreas salg lar n etkilemez.

2 Metoklopramid in farmakolojik etkileri a zdan al nd ktan 30-60 dakika, IV uygulamadan 1-3dakika ve IM uygulamadan 10-15 dakika sonra g r lmeye ba lar ve bu etkiler 1-2 saat s in %80 i de i memi ya da konjuge halde idrarla at l KASYONLARI:- Akut ve tekrarlayan diyabetik gastroparezde g r len semptomlar n tedavisinde etkilidir. Geciken midebo almalar nda ortaya kan bulant , kusma, mide yanmas , yemeklerden sonra hissedilen inat dolgunluk ve anoreksinin k sa s reli tedavisinde,- Midenin ila lara tahamm ls zl k hallerinde veya ameliyat sonras nda g r len bulant ve kusmalarda zellikle enfeksiyon hastal klar s ras nda ortaya kan sindirim d zensizliklerinde, dispepside,- Kanser kemoterapisi dahil her t rl akut bulant ve kusmalarda,- Mide ve ince barsakta radyolojik tetkikler yap laca zaman, mide bo almas n ve baryumun barsa age i ini kolayla t rmakta ve radyasyon bulant ve kusmalar n nlemekte,- Gastro zofageal refl ve mide lserlerinde kullan l r.

3 KONTREND KASYONLARI:Sindirim sistemi kanamalar , mekanik t kanma veya delinmeleri gibi, bu sistemin hareketlerininh zland r lmas n n tehlikeli oldu u hallerde ve gebeli e ba l kusmalarda kullan lmamal d r. B brek st bezi t m r (feokromositoma) olanlarda, metoklopramide duyarl olanlarda ve ekstrapiramidal reaksiyong sterebilen di er ila lar kullananlarla, epileptiklerde kullan lmas sak ncal d / NLEMLER: zellikler gen lerde ve y ksek doz matoklopramid kullan lan hallerde ekstrapiramidal reaksiyonlarg r lebilir. Bu t r belirtiler ortaya karsa tedavi durdurulmal , ciddi durumlarda ise antikolinerjik,antiparkinson yada antikolinerjik etkileri olan antihistaminiklerle bu belirtiler kontrol alt na al nmal d im s z konusu oldu u ila larla birlikte kullan lmas gerekiyorsa, bu ila lar METPAM D al nd ktanbirka saat sonra kullan lmal d madde olarak kullan lan tartrazin, hassasiyet reaksiyonu g sterebilece inden, dikkatlikullan lmal d , araba kullanan ya da dikkat isteyen i leri yapanlarda dikkatle kullan lmal d r.

4 Hamilelikte kullan m: Metoklopramid, plasental bariyerden fetusa ge er. Hamilelikte kullan m ile ilgiliyeterli ve uygun al malar bulunmad ndan; yarar zarar ili kisi ve fetusta olu abilecek zarar g z n nde bulundurularak, doktor kontrol alt nda kullan lmal d r. Emziren annelerde kullan m: Metoklopramid, s te ge ebilir. Bu nedenle emziren annelerdekullan lmamal d r. Doktora dan madan kullan lmamal d r. YAN ETK LER/ADVERS ETK LER:En ok g r len yan etkiler; huzursuzluk, sersemlik, yorgunluk ve halsizlik halleridir. Seyrek olarakuykusuzluk, ba a r s , bulant , barsak bozukluklar ve ekstrapiramidal reaksiyonlar g r lebilir. ocuklarda ve gen lerde ya da y ksek dozlar kullan ld nda daha s k g r lebilen ekstrapiramidalreaksiyonlar; y z, kol ve bacaklarda irade d istenmeyen hareketler, ender olarak boyun tutulmas , g zk resinde irade d oynamalar (ok logirik kriz), bulber tipte konu ma ve i neme kaslar n n felci veyatetanoza benzer distonik reaksiyonlard r.

5 Bu t r reaksiyonlar ge ici olup ila kesildikten sonraki 24 saati inde tipi bu reaksiyonlar, ya l larda daha s k g r lebilir. Tardif diskinezi, ya l larda uzun s relimetoklopramid tedavisi sonucu g r B R ETK G R LD NDE DOKTORUNUZA BA VURUNUZ. LA ETK LE MLER : Metoklopramid in GI sistem hareketleri zerindeki etkileri antikolinerjik ila larla antagonize edilir. Alkol,sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ila larla birlikte kullan ld nda metoklopramid aditif sedatif etkig sterir. Mide bo alma zaman n de i tirdi inden metoklopramid mideden emilen ila lar n (digoksin,simetidin) emilmesini nlerken, ince barsaktan emilenlerin (asetaminofen, tetrasiklin, levodopa, etanol)emilimini artt r r.

6 Benzer ekilde yiyeceklerin barsaklara ge i ve emilimini etkiledi i i in, diyabetiklerdeins lin dozunun ve dozun verilme zaman n n ayarlanmas da gerekebilir. KULLANIM EKL VE DOZU: Doktor taraf ndan ba ka ekilde tavsiye edilmedi i takdirde; Bir defal k ortalama doz, 6 ya n alt ndaki ocuklarda mg/kg; 6-14 ya aras ocuklarda mg (1/2 1 l ek); yeti kinlerde ise 10 mg ( 2 l ek ) bu dozlar yemeklerden 30 dakika nce verilmek zere g nde 3 4 kez tekrarlanabilir. DOZ A IMI VE TEDAV S : A r dozlar n al nmas halinde, uyu ukluk, y n tayin edememe, ajitasyon ve ekstrapiramidal reaksiyonlargibi belirtiler ortaya kabilir. Bu belirtiler genellikle 24 saat i inde kaybolur.

7 Acil durumlarda,antikolinerjik ve antiparkinson ila lar ya da antikolinerjik etkileri olan antihistaminik ila larla bu t rbelirtiler kontrol alt na al nabilir. ( rn: 50 mg IM Difenhidramin HCI). SAKLAMA KO ULLARI: C nin alt ndaki oda s cakl nda 25 saklay n CAR TAKD M EKL VE AMBALAJ MUHTEVASI: 5 ml (1 l ka ) sinde 5 mg metoklopramid HCl i eren METPAM D oral sol syon 125 ml lik i elerdedir. Piyasada mevcut di er farmas tik dozaj ekilleri: Piyasada ayr ca her biri 10 mg metoklopramid i eren 30tabletlik blister ambalaj kutular ve her biri 10 mg metoklopramid HCl i eren 2 ml lik 5 ampull k kutularmevcuttur. Ruhsat Tarihi ve No: 122/61 Ruhsat sahibi:S FAR LA LARI T CARET VE SANAY A.

8 34725 Fenerbah e / STANBUL retim ve Sat Yeri:YEN LA VE HAMMADDELER SANAY VE T CARET A..Esenyurt/ STANBULRe ete ile sat l r. 300151 BR


Related search queries