Example: marketing

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS …

VIE OSIOS STAIGOS KLAIP DOS VAIK LIGONIN S VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS SAKYMAS D L MOKAM PASLAUG S RA O, KAIN BEI I PASLAUG TEIKIMO IR APMOK JIMO TVARKOS TVIRTINIMO 2017 m. gegu s 22 d. Nr. 66 Klaip da Vykdydama LR Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-07-18 sakym Nr. 390 D l mokam asmens sveikatos prie i ros paslaug apskaitos ir panaudojimo tvarkos tvirtinimo , 1999-07-30 sakym D l mokam asmens sveikatos prie i ros paslaug s ra o, kain nustatymo ir j indeksavimo tvarkos bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos ir io sakymo papildymus bei pakeitimus, LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2008-05-09 sakym D l Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud eto l omis apmokam specializuot ambulatorini asmens sveikatos prie i ros paslaug ir bazini kain s ra o patvirtinimo ir io sakymo papildymus bei pakeitimus, LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2011-05-20 sakym D l ra ytin s informacijos, skaitant ir konfidenciali , apie pacient ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir ios paslaugos apmok jimo tvarkos apra o patvirtinimo , 1.

vieŠosios Įstaigos klaipĖdos vaikŲ ligoninĖs vyriausiasis gydytojas Įsakymas dĖl mokamŲ paslaugŲ sĄraŠo, kainŲ bei ŠiŲ paslaugŲ teikimo ir …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖS …

1 VIE OSIOS STAIGOS KLAIP DOS VAIK LIGONIN S VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS SAKYMAS D L MOKAM PASLAUG S RA O, KAIN BEI I PASLAUG TEIKIMO IR APMOK JIMO TVARKOS TVIRTINIMO 2017 m. gegu s 22 d. Nr. 66 Klaip da Vykdydama LR Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-07-18 sakym Nr. 390 D l mokam asmens sveikatos prie i ros paslaug apskaitos ir panaudojimo tvarkos tvirtinimo , 1999-07-30 sakym D l mokam asmens sveikatos prie i ros paslaug s ra o, kain nustatymo ir j indeksavimo tvarkos bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos ir io sakymo papildymus bei pakeitimus, LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2008-05-09 sakym D l Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud eto l omis apmokam specializuot ambulatorini asmens sveikatos prie i ros paslaug ir bazini kain s ra o patvirtinimo ir io sakymo papildymus bei pakeitimus, LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2011-05-20 sakym D l ra ytin s informacijos, skaitant ir konfidenciali , apie pacient ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir ios paslaugos apmok jimo tvarkos apra o patvirtinimo , 1.

2 T v i r t i n u : Mokam paslaug teikimo ir apmok jimo tvark (1 priedas). Mokam paslaug s ra ir kainas (2 priedas). 2. L a i k a u netekusiais galios V Klaip dos vaik ligonin s vyriausiojo gydytojo: 2016 05 24 sakym D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo ; 2016 06 28 sakym Nr. 110 D l 2016-05-24 sakymo Nr. 91 D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo pakeitimo ; 2016 07 07 sakym Nr. 132 D l 2016-05-24 sakymo Nr. 91 D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo pakeitimo ; 2016 07 28 sakym Nr. 177 D l 2016-05-24 sakymo Nr. 91 D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo pakeitimo ; 2016 08 03 sakym Nr. 183 D l 2016-05-24 sakymo Nr.

3 91 D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo papildymo ; 2016 08 08 sakym Nr. 184 D l 2016-05-24 sakymo Nr. 91 D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo papildymo ; 2016 12 15 sakym Nr. 267 D l 2016-05-24 sakymo Nr. 91 D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo papildymo . 2017 02 08 sakym Nr. 20 D l 2016-05-24 sakymo Nr. 91 D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo papildymo . 3. N u s t a t a u, kad is sakymas sigalioja nuo 2017 m. gegu s 29 dienos. 4. P a v e d u sakymo vykdymo kontrol vyriausiajam buhalteriui. Vyriausioji gydytoja Klaudija Bobianskien 2 Vyriausiojo gydytojo 2017-05-22 sakymo Nr. 66 D l mokam paslaug s ra o, kain bei i paslaug teikimo ir apmok jimo tvarkos tvirtinimo 1 priedas MOKAM PASLAUG TEIKIMO IR APMOK JIMO TVARKA I.

4 MOKAM PASLAUG TEIKIMO TVARKA 1. V Klaip dos vaik ligonin je mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kuri i laidos nekompensuojamos i Privalomojo sveikatos draudimo biud eto l . 2. V Klaip dos vaik ligonin je mokamai teikiamos ios paslaugos: planin s ir b tinosios pagalbos paslaugos u sienio pilie iams, nepriklausantiems Europos S jungos (toliau tekste ES) alims; planin s ir b tinosios pagalbos paslaugos u sienyje nuolat gyvenantiems, i Lietuvos Respublikos i registruotiems Lietuvos pilie i vaikams, kai nepateikiami asmens tapatyb ir draustum rodantys dokumentai - ES alies nar s pilie io Europos sveikatos draudimo kortel , arba ES alies nar s draudimo kortel pakei iantis sertifikatas, arba viena i E form (E106, E112, E123), patvirtinan i teis gauti i mokas kitoje ES alyje nar je; planin s ir b tinosios pagalbos paslaugos Europos S jungos ir kitos alies, sudariusios socialin s apsaugos sutartis su Europos S junga, pilie iams ( r.)

5 Pastab ), kada nepateikiami asmens tapatyb ir draustum rodantys dokumentai - ES alies nar s pilie io Europos sveikatos draudimo kortel , arba ES alies nar s draudimo kortel pakei iantis sertifikatas, arba viena i E form (E106, E112, E123), patvirtinan i teis gauti i mokas kitoje ES alyje nar je, ir ligoni kasa atsisako sumok ti u tokio paciento gydym ; PASTABA: Europos S jungos alys ir kitos alys, sudariusios socialin s apsaugos sutartis su Europos S junga yra : Belgijos karalyst ; Danijos karalyst ; Vokietija; Graikijos Respublika; Ispanijos karalyst ; Pranc zijos Respublika; Airija; Liuksemburgas; Suomijos Respublika; vedijos karalyst ; Estijos respublika; Slov nija; Norvegija; Italija; Nyderlandai; Austrija; Portugalija; Jungtin karalyst ; Islandija; Lichten teinas; ekijos Respublika; Kipras; Latvija; Vengrija; Malta; Lenkija; Slovakija; veicarija Lietuvos Respublikos pilie iams mokamai teikiamos paslaugos: 3 kai jos neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro sakymu nustatyt b tinosios pagalbos kriterij , o pacientas: yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu; savo iniciatyva, netur damas eimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, kreipiasi d l stacionarin s ar specializuotos ambulatorin s asmens sveikatos prie i ros paslaugos (konsultacijos, proced ros, diagnostinio ar laboratorinio tyrimo ir pan.

6 Jeigu pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacient b tina tirti ir gydyti, tolimesnio gydymo i laidos apmokamos i Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud eto; savo iniciatyva (be eimos gydytojo siuntimo), kreipiasi ligonin s pri mimo skyri gydytojo specialisto konsultacijai, kai gydytojas po pirmin s paciento ap i ros nustato, kad teikiama paslauga neatitinka LR Sveikatos apsaugos ministro sakymu nustatyt b tinosios pagalbos kriterij , o paslaugos priskiriamos eimos gydytojo kompetencijai ( r. medicinos norm MN 14 : 2005 eimos gydytojas. Teis s, pareigos, kompetencija ir atsakomyb ); kreipiasi su priva ios gydymo staigos, kuri neturi sutarties su teritorine ligoni kasa ar su V Klaip dos vaik ligonine, gydytojo siuntimu. Jeigu pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreip si pagr stai, tolimesnio gydymo i laidos apmokamos i Privalomojo sveikatos draudimo fondo biud eto; nori gauti paslaug ne eil s tvarka ir, gydytojui sutikus suteikti paslaug , pats sutinka u jas sumok ti.

7 Ios mokamos paslaugos teikiamos gydytojo specialisto ne darbo grafike numatytu laiku, kai gydytojas yra pri m s visus tai dienai registruotus pacientus arba kai konsultacijai u siregistrav s pacientas, neatvyksta; savo iniciatyva pageidauja papildom paslaug . Prie papildom paslaug priskiriamos paslaugos - konsultacijos, klinikiniai diagnostiniai tyrimai, laboratoriniai tyrimai, proced ros ir , kurias savo iniciatyva pasirenka pats pacientas ir jos n ra susijusios su pagrindin s ligos (diagnozuotos) tyrimu, gydymu, o priklauso kitam lydin iajam (ne miam) susirgimui (ligai) ir gali b ti teikiamos pacient gydan iam gydytojui leidus; pasirenka brangiau kainuojan ias asmens sveikatos prie i ros paslaugas. Prie brangiau kainuojan i asmens sveikatos prie i ros paslaug priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, gydan iam gydytojui leidus, pasirenka brangiau kainuojan ias med iagas, vaistus, medicinos pagalbos priemones.

8 Iuo atveju pacientas apmoka pasirinkt med iag , vaist , medicinos pagalbos priemoni kain ir staigoje nemokamai teikiam med iag , vaist , medicinos pagalbos priemoni kain skirtum . Prie i paslaug negali b ti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojan ios paslaugos); pageidauja papildom , ne medicinini paslaug gydytis palatoje su higieniniais ir/ar buitin s technikos patogumais, pageidauja papildomo maitinimo, papildomos lovos vaiko slaugai, maitinimo slaugan iam asmeniui ir ; pageidauja, kad b t padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kit medicinos dokument kopijos, savo iniciatyva pageidauja pasiimti ultragarsinio tyrimo nuotrauk kopijas, jam atliktas rentgenogramas, kompiuterin s tomografijos nuotraukas; pageidauja gauti paslaugas, kurios V Klaip dos vaik ligonin je priskirtos tik mokam paslaug grupei: Holterio monitoringas (kuris priskiriamas IIl lygio paslaugoms, kuri ligonin neteikia, o pacientas atsisako vykti III lygio paslaugas teikian i staig tyrimo atlikimui); ortoptinis gydymas (kiekvienas atskiras seansas ir jo prie i ra); pleoptinis gydymas (kiekvienas atskiras seansas ir jo prie i ra); akomodacijos rezerv lavinimas (kiekvienas atskiras seansas ir jo prie i ra); kompiuterin perimetrija; laboratoriniai tyrimai, kurie pagal sutartis i ve ami i tyrimui kitas gydymo staigas arba priskiriami IIl lygio stacionarin ms paslaugoms, kuri ligonin pagal licencij neteikia, o pacientas atsisako vykti III lygio paslaugas teikian i staig tyrim atlikimui.

9 Laboratoriniai tyrimai, kitos paslaugos, kurios ra ytos eimos gydytojo medicinos normoje MN 14 : 2005 eimos gydytojas. Teis s, pareigos, kompetencija ir atsakomyb . 4 kai staiga yra i naudojusi l as (l limit ), numatytas sutartyje su teritorine ligoni kasa, ir ligonin s administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai d l l tr kumo, negali teikti planini stacionarini ar planini specializuot ambulatorini paslaug , o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu, nor damas gauti paslaug sutinka u jas sumok ti. II. MOKAM PASLAUG APMOK JIMO TVARKA 3. Mokam paslaug kainos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis paslaug kainomis ir j nustatymo tvarka. Kit paslaug , kurios nepriskiriamos sveikatos prie i ros ir farmacin ms paslaugoms (ne medicinos paslaugos), kainas nustato staigos administracija.

10 4. Pagal paciento kreipimosi viet staigoje gydytojas, prie suteikdamas mokam paslaug , u kuri pacientas turi susimok ti: suprantama forma informuoja pacient (jo atstovus), kod l pacientui staigoje gali b ti teikiama tik mokama paslauga, supa indina pacient (jo atstovus) su paciento teise ir galimybe paslaug gauti nemokamai (jei tokia galimyb yra), informuoja apie paslaugos kain , apmok jimo tvark ; jei pacientas, draustas privalomuoju sveikatos draudimu, savo iniciatyva pageidauja papildom paslaug gydytoj specialist konsultacij , klinikini diagnostini tyrim , laboratorini tyrim , proced r ir , kurios n ra susijusios su pagrindin s ligos (diagnozuotos) tyrimu, gydymu, o priklauso kitam lydin iajam (ne miam) susirgimui (ligai), gydytojas supa indina pacient (jo atstovus) su paciento teise ir galimybe jo pra om paslaug gauti nemokamai (jei tokia galimyb yra), informuoja apie paslaugos kain , apmok jimo tvark , u pildo Paciento (jo atstovo) sutikim d l mokam paslaug teikimo KVSF 04/6 - 1 KVL, kur pasira o paslaug teiksiantis gydytojas bei pacientas (nuo 16 18 met ), kitais atvejais - jo atstovai, patvirtinantys sutikim gauti papildomas mokamas paslaugas.