Example: biology

2018 - dokuman.osym.gov.tr

2018. KAMU PERSONEL. SE ME SINAVI. (KPSS). KILAVUZU. L SANS. S nava ba vuru i leminizi k lavuzda belirtildi i ekilde yaparak s nav cretini yat r n z. Ba vuru bilgilerinizi, SYM'nin internet adresinden ba vuru s resi i inde kontrol ediniz. Aday ba vuru kay t bilgilerinizin d k m n edinerek s nav n di er a amalar nda gerekebilece inden zenle saklay n z. Ba vuru bilgilerinizin SYM Aday lemleri Sistemine girilmi olmas ba vuru i in yeterli de ildir. S nav cretini ba vuru s resi i inde yat rmad n z takdirde ba vurunuz tamamlanmam olaca ndan sisteme girilmi olan ba vuru bilgileriniz ge ersiz say lacak, i leme al nmayacakt r.

2018 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU LİSANS • Sınava başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2018 - dokuman.osym.gov.tr

1 2018. KAMU PERSONEL. SE ME SINAVI. (KPSS). KILAVUZU. L SANS. S nava ba vuru i leminizi k lavuzda belirtildi i ekilde yaparak s nav cretini yat r n z. Ba vuru bilgilerinizi, SYM'nin internet adresinden ba vuru s resi i inde kontrol ediniz. Aday ba vuru kay t bilgilerinizin d k m n edinerek s nav n di er a amalar nda gerekebilece inden zenle saklay n z. Ba vuru bilgilerinizin SYM Aday lemleri Sistemine girilmi olmas ba vuru i in yeterli de ildir. S nav cretini ba vuru s resi i inde yat rmad n z takdirde ba vurunuz tamamlanmam olaca ndan sisteme girilmi olan ba vuru bilgileriniz ge ersiz say lacak, i leme al nmayacakt r.

2 Adaylar, s nav n sabah oturumlar nda saat 'dan sonra; leden sonra oturumlar nda ise saat 'dan sonra s nav binalar na al nmayacaklard r. Bu K lavuz, "Kamu G revlerine lk defa Atanacaklar in Yap lacak S navlar Hakk nda Genel Y netmelik" h k mleri uyar nca haz rlanm t r. S nava/yerle tirme i lemine ba vuran adaylar K lavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan d zenlemeleri kabul etmi say l rlar. SYM taraf ndan s nav/yerle tirmelerle ilgili olarak al nan yeni kararlar ve gerekli g r len de i ikliklere ili kin bilgiler, SYM'nin internet sayfas ndan kamuoyuna duyurulacakt r. Bu nedenle ilgililerin SYM'nin internet sayfas n s k s k kontrol etmeleri yararlar na olacakt r.

3 6114 say l Kanun'un 7. maddesinin 5. f kras gere i s nav/yerle tirme ile ilgili a klama ve duyurular, l me, Se me ve Yerle tirme Merkezi ( SYM) Ba kanl n n internet sayfas ndan yap l r. nternet sayfas ndaki duyurular adaylara tebli h km ndedir. BA VURU TAR HLER (KPSS Genel Yetenek-Genel K lt r, E itim Bilimleri, Alan Bilgisi, ABT) : 10-21 May s 2018. ( cret deme i in son g n, 22 May s 2018). KPSS SINAV TAR HLER , SINAV SAATLER , SINAV S RELER VE SINAV CRETLER . Genel Yetenek-Genel K lt r : 22 Temmuz 2018, Saat: , 130 dakika, 60,00 TL. E itim Bilimleri : 22 Temmuz 2018, Saat: , 100 dakika, 60,00 TL.

4 KPSS Alan Bilgisi S navlar 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Y netimi, Uluslararas li kiler, al ma Ekonomisi ve End stri li kileri) : 28 Temmuz 2018, Saat: 40,00 TL. KPSS Alan Bilgisi S navlar 2. Oturum Cumartesi leden Sonra (Hukuk, ktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018, Saat: 40,00 TL. KPSS Alan Bilgisi S navlar 3. Oturum Pazar Sabah ( letme, Muhasebe, statistik) : 29 Temmuz 2018, Saat: 40,00 TL. ABT TAR H , SINAV SAAT , SINAV S RES VE SINAV CRET : 5 A ustos 2018, Saat: , 75 dakika, 60,00 TL ( ABT'ye kat lmak isteyen adaylar n, KPSS Genel Yetenek-Genel K lt r ve KPSS. E itim Bilimleri oturumlar na da kat lmalar zorunlu oldu undan, en az 180,00 TL s nav creti yat rmalar gerekmektedir.)

5 GE BA VURU G N (KPSS Genel Yetenek-Genel K lt r, E itim Bilimleri, Alan Bilgisi, ABT): 6 Haziran 2018. GE BA VURU G N SINAV CRETLER : Genel Yetenek-Genel K lt r / E itim Bilimleri / ABT : 90,00 TL. KPSS Alan Bilgisi S navlar n n Her Bir Oturumu in : 60,00 TL. DHBT BA VURU TAR H : 9-17 Ekim 2018 (Adaylar, KPSS'ye kat ld klar renim d zeyinde DHBT'ye kat lmak zorundad r. Lisans d zeyinde DHBT'ye kat lacak adaylar n KPSS Lisans S nav na ba vuru yapmalar . ve s nav n GENEL YETENEK-GENEL K LT R oturumuna kat lmalar zorunludur.). DHBT TAR H , SINAV SAAT VE SINAV CRET : 9 Aral k 2018, , 60,00 TL (DHBT'ye kat lmak isteyen adaylar n, KPSS Genel Yetenek-Genel K lt r oturumuna da kat lmalar zorunlu oldu undan, en az 120,00 TL.)

6 S nav creti yat rmalar gerekmektedir. Yat r lacak s nav cretinin DHBT oturumuna ait olan 60,00 TL'si, 9-17 Ekim 2018 tarihleri aras nda yap lacak DHBT ba vurular nda denecektir.). DHBT GE BA VURU G N : 1 Kas DHBT GE BA VURU G N SINAV CRET : 90,00 TL. BA VURU H ZMET CRET : 5,00 TL. D KKAT: K lavuzda yer alan cretlerin d nda; yeniden ifre edinme, sonu lara veya sorulara itiraz vb. nedenlerle, adaylardan al nacak di er cretler, SYM Y netim Kurulu taraf ndan belirlenir ve SYM'nin internet sayfas ndan kamuoyuna duyurulur. Ba vuru merkezleri ve bankalar taraf ndan, k lavuzda ve SYM'nin internet sayfas nda belirtilen cretlerin d nda herhangi bir i lem i in adaylardan cret talep edilemez.

7 Ba vurusunu veya tercihini yapmayan, ba vurusu veya tercihi ge ersiz say lan, s nava girmeyen veya giremeyen, s nava al nmayan veya s navdan kar lan, s navda ba ar . sa layamayan veya s nav ge ersiz say lan, cret gerektirmeyen bir i lem i in cret yat ran veya ayn i lem i in birden fazla deme yapm olan adaylar n dedikleri cretler iade edilmez/devredilmez. cretlerin do ru yat r lmas n n sorumlulu u adaya aittir. Ba vuru merkezleri taraf ndan ba vuru i lemini yapan adaydan sadece ba vuru hizmeti creti al n r, ba vuru esnas nda verilen ifre i in ayr ca cret al nmaz. ADRES ( SYM).

8 SYM Ba kanl 06800 Bilkent-ANKARA. Ba vuru, s nav ve s nav sonu lar konusunda adaylarca g nderilecek her t r dilek e i in: SYM S nav Hizmetleri Daire Ba kanl (SHDB) 06800 Bilkent-ANKARA. SYM nternet Adresi: Aday lemleri (Ba vuru, bilgi kontrol, tercih, de i iklik, d zeltme vb.): Sonu lar in nternet Adresi: a r Merkezi Telefon Numaras : 444 SYM (444 67 96). SYM S nav Koordinat rl kleri: SYM S nav Koordinat rl klerinin adres ve ileti im bilgileri SYM'nin internet adresinde yer almaktad r. NDEK LER. Sayfa 1. GENEL B LG LER, TEMEL LKE VE KURALLAR .. 1. 2. BA VURU .. 3. Ba vuru Ko ullar.

9 3. Ba vuru lemleri .. 3. Aday Ba vuru 7. 3. SINAV .. 14. S navda Uygulanacak Testler .. 14. S nava Girerken Adaylar n Yanlar nda Bulundurmas Gereken Belgeler .. 15. S nava Girerken Adaylar n Yanlar nda Bulundurmas Yasak Olan Ara Gere ve E yalar .. 16. S nav n Uygulanmas .. 16. S navda Uyulmas Gereken Kurallar .. 17. S navda Kullan lacak Soru Kitap ve Cevap K d .. 18. S nav n Sonunda Adaylar n Teslim Edecekleri Belgeler .. 18. S nav n Ge erli Say lmas Nelere Ba l d r? .. 19. Salon Tutanaklar ve Test Sorular na Verilen Cevaplar zerinde Yap lan ncelemeler .. 20. De erlendirme.

10 20. S nav Sonu lar n n Duyurulmas .. 21. 4. D ER B LG LER .. 21. nternet Eri im ifresi Bilgisi .. 21. Kimlik/ leti im/E itim/Di er Bilgilerinde De i iklik Olanlar .. 21. SYM le Yaz malar .. 23. Adaylar n nternet Ortam nda Yapabilecekleri lemler .. 23. Engelli/Sa l k Sorunu Olan Adaylar ve Sa l k Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulmas .. 23. 5. B GRUBU KADROLARA YERLE T RME .. 31. B Grubu Kadrolar in Tercih Al nmas .. 31. B Grubu Kadrolara Yerle tirme .. 31. B Grubu Kadrolara Atanma .. 31. 6. HAK DD A ED LEMEYECEK DURUMLAR .. 31. KPSS LE LG L GENEL B LG LER .. 32. T RK YE KURUMUNDAN ( KUR) OLARAK ST HDAM ED LMEK STEYEN.


Related search queries