Example: dental hygienist

DOĞRUDAN TEMİN (MADDE: 22) - Strateji

DO RUDAN TEM N DO RUDAN TEM N 2 Do rudan Temin 4734 Say l Kamu hale Kanunu nun say lan durumlarda ihtiya lar n; lan Yap lmadan, Teminat Al nmadan, Yeterlik Kurallar aranmadan hale Komisyonu Kurulmadan, hale Yetkilisi taraf ndan g revlendirilen ki i veya ki ilerce piyasadan fiyat ara t r lmas ile temin edilebilmesidir. (Bir ihale usul de ildir) DO RUDAN TEM N (MADDE: 22) 3 zellikle fiilen tekel niteli inde retilmekte veya sat lmakta olan mal ve hizmetler, bu f kran n en bariz rne idir. Mal al mlar nda bu hususun, ad na belge d zenlenen ki inin muayyen bir tarihte, muayyen bir mal n T rkiye de fiilen ve m nhas ran bir tacirin elinde bulundu unu g steren yed-i vahit belgesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

3 • Özellikle fiilen tekel niteliğinde üretilmekte veya satılmakta olan mal ve hizmetler, bu fıkranın en bariz örneğidir. • Mal alımlarında bu hususun, adına belge düzenlenen kişinin muayyen bir

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of DOĞRUDAN TEMİN (MADDE: 22) - Strateji

1 DO RUDAN TEM N DO RUDAN TEM N 2 Do rudan Temin 4734 Say l Kamu hale Kanunu nun say lan durumlarda ihtiya lar n; lan Yap lmadan, Teminat Al nmadan, Yeterlik Kurallar aranmadan hale Komisyonu Kurulmadan, hale Yetkilisi taraf ndan g revlendirilen ki i veya ki ilerce piyasadan fiyat ara t r lmas ile temin edilebilmesidir. (Bir ihale usul de ildir) DO RUDAN TEM N (MADDE: 22) 3 zellikle fiilen tekel niteli inde retilmekte veya sat lmakta olan mal ve hizmetler, bu f kran n en bariz rne idir. Mal al mlar nda bu hususun, ad na belge d zenlenen ki inin muayyen bir tarihte, muayyen bir mal n T rkiye de fiilen ve m nhas ran bir tacirin elinde bulundu unu g steren yed-i vahit belgesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

2 Bu t r durumlarda ihtiyac n giderilmesi a s ndan idarenin ba ka alternatifi bulunmamaktad r. Ancak bu benddeki tek reticilik veya sat c l k, kanunla verilmi zel bir haktan kaynaklanmamaktad r. rnek: Bir beldede sadece 1 adet akaryak t (pompa) istasyonu varsa ve di er belde/il e s n rlar i indeki istasyonlardan al m yapmak (uzakl ndan dolay ) fiilen imkans z ise, o belde i indeki istasyondan 22/a kapsam nda al m yap labilir. a) htiyac n sadece ger ek veya t zel tek ki i taraf ndan kar lanabilece inin tespit edilmesi K K Genel Tebli i B. htiyac n Ger ek veya T zel Tek Ki iden Temini dareler, 4734 say l Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulamas nda mal ve hizmet al mlar nda, 4734 Say l Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsam nda Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere li kin Formu (K )

3 Kullanarak ihtiyac n neden sadece ger ek veya t zel tek ki i taraf ndan kar lanabilece ini detayl olarak yazacak, fiyat ara t rmas yapacak, ihtiya konusu mal n veya hizmetin niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ili kin b t n belgeleri standart forma ekleyeceklerdir. Ayr ca, bir taahh t kapsam nda; taahh t konusu s zle me veya artnamede yer alan h k mler nedeniyle belli bir marka veya modelli mal n al nmas n n zorunlu oldu u hallerde, 4734 say l Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendinin uygulanmas m mk n bulunmaktad r. 4 5 Kanunun 22. maddenin (a) bendine g re mal ve hizmet al mlar nda, 4734 Say l Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsam nda Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere li kin Formu (K ) kullan l r.

4 Htiyac n neden sadece ger ek veya t zel tek ki i taraf ndan kar lanabilece i detayl olarak yaz l r ve ihtiya konusu mal n veya hizmetin nitelikleri tarif edilerek bu hususlara ili kin b t n belgeler standart forma eklenir. 6 Kanunun 22/ (b) bendi sadece ger ek veya t zel tek ki inin ihtiya ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle zel bir hakka sahip olmas n ifade eder. hale konusu mal veya hizmet al m ; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle ve m nhas r haklar n korunmas nedeniyle sadece belirli bir mal tedarik isi veya hizmet sunucusu taraf ndan ger ekle tirilebiliyorsa, do rudan temin yoluyla ihtiya lar n kar lanmas m mk nd r.

5 Rne in di er usullerle temini m mk n olmayan bilimsel yay n, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik ki iden e itim mal veya hizmet al mlar bu bent kapsam ndad r. rnek: Belediyelerin d zenledi i festival kapsam nda, belli bir ajansa ba l olarak al an sanat lar, o ajansla anla ma yap larak davet edilebilir. (Sanat ajansa ba l al m yorsa do rudan kendisi 22/a kapsam nda davet edilebilir.) rnek: Bak m onar m i lerini yapabilecek yetkili firman n 1 tane olmas (1 den fazla ise veya garanti s resi ge mi ise do rudan teminle al namaz) rnek: Bir ressam n tablosunun sat n al nmas rnek: Bir yazar n kitab n n yay n hakk n n sat n al nmas.

6 (Piyasadan tedarik edilebilen Kitap al mlar bu kapsamda de erlendirilemez.) rnek: Sadece yazar taraf ndan sat lan, piyasadan temin edilemeyen bir kitab n sat n al nmas rnek: kamesi veya dengi bulunmayan bir bilgisayar program n n sat n al nmas (Patent ve telif haklar er evesinde tescil edilmi olmas , tek ba na 22/b ile al m yap lmas i in yeterli de ildir) b) Sadece ger ek veya t zel tek ki inin ihtiya ile ilgili zel bir hakka sahip olmas . 7 Benzer ekilde, g n m zde baz mal ve hizmetler, zel bir kanun veya zel bir d zenlemeyle sadece tek bir ki i taraf ndan retilebilmekte veya sat labilmektedir.

7 Rne in: tekel niteli indeki elektrik, su, do algaz, telefon hatt , resmi posta, resmi gazete gibi mal ve hizmetlerin, bu nitelikleri devam etti i s rece, 4734 say l Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanmaks z n ait olduklar mevzuat er evesinde temin edilmesi m mk n bulunmaktad r. K K Genel Tebli i C. htiyac n zel Bir Hakka Sahip Ger ek veya T zel Tek Ki iden Temini 4734 say l Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi sadece ger ek veya t zel tek ki inin ihtiya ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle zel bir hakka sahip olmas n ifade etmektedir.

8 Bu nedenle, ihale konusu mal veya hizmet al m ; bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle ve m nhas r haklar n korunmas nedeniyle sadece belirli bir mal tedarik isi veya hizmet sunucusu taraf ndan ger ekle tirilebiliyorsa, ilan yap lmaks z n an lan madde h km ne g re do rudan temin yoluyla ihtiya lar n kar lanmas m mk n bulunmaktad r. rne in idarelerin di er usullerle temini m mk n olmayan bilimsel yay n, fikir ve sanat eseri, belirli bir akademik ki iden e itim mal veya hizmet al mlar bu bent kapsam nda temin edilebilecektir. dareler, 4734 say l Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendinin uygulamas nda, Tek Kaynaktan Temin Edilen htiya lara li kin Standart Form (K ) kullanarak ihtiyac n neden sadece zel bir hakka sahip ger ek veya t zel tek ki iden kar lanabilece ini detayl olarak yazacak, fiyat ara t rmas yapacak, ihtiya konusu mal veya hizmet al m n n niteliklerini tarif edecek ve bu hususlara ili kin b t n belgeleri standart forma ekleyeceklerdir.

9 8 9 Karar No :2004 .. hale konusu mal al m , bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle ve m nhas r haklar n korunmas nedeniyle sadece belirli bir mal tedarik isi taraf ndan ger ekle tirilebiliyorsa, ilan yap lmaks z n an lan madde h km ne g re do rudan temin yoluyla ihtiya lar n kar lanmas m mk n bulunmaktad r. dare, ihtiyac olan .. sistemini belirleyerek, bunun teknik zelliklerini olu turmas , bu zelliklere g re ba ka ger ek yada t zel ki iler taraf ndan da kar lanabilip kar lanamayaca n ara t rarak, tek ki i taraf ndan kar lanabilece inin tespit edilmesi ve zel bir hak bulunmas halinde 4734 say l Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendi gere ince do rudan temin usul ile al m yapabilecektir.

10 10 Karar No :2006 .. yapt r lacak heykel, an t ve r lyeflere ili kin ortaya kan ihtiyac n do rudan temin yoluyla kar lanmas i in ncelikle bu ihtiyac n, ihtiya ile ilgili" zel bir hakka sahip" olan ger ek veya t zel ki iden temininin ka n lmaz olmas gerekmektedir. 22 / (b) bendinde g re bir al m yap labilmesi i in ncelikle ihtiyac n do du u tarihte sadece ger ek veya t zel tek ki inin ihtiya ile ilgili" zel bir hakka sahip" olmas durumunun varolmas gerekmektedir. Bu nedenle s z konusu al m usul , ihale konusu hizmet al m n n bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal nedenlerle ve m nhas r haklar n korunmas nedeniyle sadece belirli bir hizmet sunucusu taraf ndan ger ekle tirilebiliyorsa s z konusu olabilecektir.


Related search queries