Example: biology

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUù VE YAYIN …

11379 RADYO VE TELEV ZYONLARIN KURULU VE YAYIN H ZMETLER HAKKINDA KANUN Kanun Numaras : 6112 Kabul Tarihi : 15/2/2011 Yay mland : Tarih : 3/3/2011 Say : 27863 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac ; RADYO , televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin d zenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma zg rl n n sa lanmas , medya hizmet sa lay c lar n n idar , mal ve teknik yap lar ve y k ml l kleri ile RADYO ve Televizyon st Kurulunun kurulu u, te kil t , g rev, yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar belirlemektir.

11384 (4) Medya hizmet sağlayıcılar, ticarî iletiúim ile üçüncü úahıslar tarafından üretilenler de dâhil olmak üzere, yayınlanan tüm yayın hizmetlerinin içeriğinden ve sunumundan sorumludur.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUù VE YAYIN …

1 11379 RADYO VE TELEV ZYONLARIN KURULU VE YAYIN H ZMETLER HAKKINDA KANUN Kanun Numaras : 6112 Kabul Tarihi : 15/2/2011 Yay mland : Tarih : 3/3/2011 Say : 27863 Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve Tan mlar Ama MADDE 1 (1) Bu Kanunun amac ; RADYO , televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin d zenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma zg rl n n sa lanmas , medya hizmet sa lay c lar n n idar , mal ve teknik yap lar ve y k ml l kleri ile RADYO ve Televizyon st Kurulunun kurulu u, te kil t , g rev, yetki ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar belirlemektir.

2 Kapsam MADDE 2 (1) Bu Kanun, T rkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi alt nda, her t rl teknik, usul ve ara larla ve her ne isim alt nda olursa olsun elektromanyetik dalgalar veya di er yollarla yap lan RADYO , televizyon ve iste e ba l yay n hizmetleriyle ilgili hususlar kapsar. T rkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi alt ndaki medya hizmet sa lay c lar, ikinci f kra gere ince T rkiye de yerle ik kabul edilenler ile nc ve d rd nc f kra h k mlerine tabi olanlard r. (1) (2) Bu Kanunun uygulanmas nda; a) Medya hizmet sa lay c , irket merkezinin T rkiye de bulunmas ve yay n hizmetlerine ili kin editoryal kararlar n T rkiye s n rlar i inde al n yor olmas durumunda T rkiye de yerle ik kabul edilir.

3 B) Medya hizmet sa lay c n n irket merkezinin T rkiye de bulunmas na ra men, yay n hizmetlerine ili kin editoryal kararlar n Avrupa S n r tesi Televizyon S zle mesine taraf ba ka bir lkede al nmas ya da yay n hizmetlerine ili kin editoryal kararlar T rkiye de al nmakla birlikte irket merkezinin an lan S zle meye taraf ba ka bir lkede bulunmas durumunda medya hizmet sa lay c , yay n hizmeti faaliyetini y r ten i g c n n nemli bir k sm n n bulundu u lkede yerle ik kabul edilir. Ancak, 1) Yay n hizmeti faaliyetini y r ten i g c her iki lkede de bulunmakla birlikte, hangi lkede daha yo un olarak al ld n n tespit edilemedi i durumlarda medya hizmet sa lay c , irket merkezinin bulundu u lkede yerle ik kabul edilir.

4 (1) 17/4/2017 tarihli ve 690 say l KHK nin 58 inci maddesiyle, bu f kran n ikinci c mlesine nc ibaresinden sonra ve d rd nc ibaresi eklenmi , daha sonra bu h k m 1/2/2018 tarihli ve 7077 say l Kanunun 48 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunla m t r. 11380 2) Yay n hizmeti faaliyetini y r ten i g c n n nemli bir k sm n n, her iki lkede de yo un olarak faaliyet g stermedi i durumlarda medya hizmet sa lay c , faaliyetine T rkiye de daha nce ba lam olmas ve T rkiye ekonomisi ile istikrarl ve etkili bir ba lant s n n bulunmas h linde T rkiye de yerle ik kabul edilir.

5 C) Bir medya hizmet sa lay c n n irket merkezi T rkiye de bulunmakla birlikte, yay n hizmeti faaliyetine ili kin editoryal kararlar n Avrupa S n r tesi Televizyon S zle mesine taraf olmayan bir lkede al nmas ya da yay n hizmetlerine ili kin editoryal kararlar T rkiye de al nmakla birlikte irket merkezinin an lan S zle meye taraf olmayan nc bir lkede bulunmas durumunda medya hizmet sa lay c , yay n hizmeti faaliyetini y r ten i g c n n nemli bir k sm n n T rkiye de bulunmas h linde T rkiye de yerle ik kabul edilir. (3) kinci f kra h k mlerinin uygulanamad durumlarda; a) T rkiye s n rlar i inde konu land r lm uydu ba lant s n kullanan medya hizmet sa lay c lar, b) T rkiye s n rlar i inde konu land r lm uydu ba lant s n kullanmamalar na ra men, T rkiye ye ait uydular zerinde kapasite kullanan medya hizmet sa lay c lar, T rkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi alt nda kabul edilir.

6 (4) (Ek: 17/4/2017-KHK-690/58 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/48 md.) T rkiye ye ait uydular zerinden T rk e olarak T rkiye ye y nelik yay n yapan veya yay n dili T rk e olmamakla birlikte T rkiye ye y nelik ticari ileti im yay nlar na yer veren yay n kurulu lar , bu maddenin di er f kralar na bak lmaks z n T rkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi alt nda kabul edilir. Bu kurulu lar n da T rkiye Cumhuriyeti Devletinin yarg yetkisi alt ndaki kurulu lar gibi st Kuruldan yay n lisans almas zorunludur. Tan mlar MADDE 3 (1) Bu Kanunun uygulanmas nda; a) Altyap i letmecisi: Yay n hizmeti iletim altyap s n i leten kurulu u, b) Analog yay n: Analog mod lasyon tekni i kullan larak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yap lan yay n hizmetlerini, c) Avrupa eserleri: Yap m veya ortak yap m Avrupa S n r tesi Televizyon S zle mesine taraf devletler ve Avrupa Birli ine ye devletlerde yerle ik ger ek veya t zel ki iler taraf ndan ger ekle tirilen g rsel-i itsel eserleri, ) Ba ms z yap mc.

7 Serbest e program retme ve bu programlar da tma hakk bulunan, medya hizmet sa lay c kurulu un kay tl al an olmayan ve retti i programlar zerinde, medya hizmet sa lay c kurulu a devretti i s n rl s re d nda, 5/12/1951 tarihli ve 5846 say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam nda belirtilen haklara sahip ger ek veya t zel ki ileri, d) Ba kan: RADYO ve Televizyon st Kurulu Ba kan n , e) B lgesel yay n: Bir co rafi b lge i indeki illerin toplam n fusunun asgari y zde yetmi ine ve st Kurulca co rafi b lge i inde belirlenen illere ula t r lan yay n hizmetini, f) Editoryal sorumluluk: Programlar n i eri i ve se imi ile RADYO ve televizyon yay n hizmetlerinde bir yay n ak izelgesi, iste e ba l yay n hizmetlerinde ise bir katalog i inde sunulmas na ili kin d zenleme ve kontrol yetkisine sahip olmay , g) Gizli ticar ileti im: Medya hizmet sa lay c taraf ndan reklam yapmak maksad yla veya kamuyu y nlendirebilecek ekilde.

8 Mal veya hizmet reticisinin faaliyetinin, ticar markas n n, ad n n, hizmetinin ve r n n n reklam ku aklar d nda ve reklam yap ld na ili kin a klay c bir ses veya g r nt bulunmaks z n programlarda s zc kler veya resimler ile tan t lmas n , ) letim: Yay n hizmetlerinin ilk olarak sa lanmas n , 11381 h) ste e ba l yay n hizmeti: Programlar n kullan c n n se ti i bir zamanda ve m nferit iste i zerine medya hizmet sa lay c taraf ndan d zenlenmi bir program katalo una ba l olarak izlendi i veya dinlendi i yay n hizmetini, ) Kablo ortam : Yay n hizmetinin her t rl kablo altyap s zerinden abonelere iletildi i ortam , i) Karasal ortam: Yay n hizmetinin karasal verici sistemleri vas tas yla al c lara iletildi i ortam , j) Koruyucu sembol: Yay n hizmetinin i eri i hakk nda izleyicilerin bilgilendirilmesi amac yla medya hizmet sa lay c lar taraf ndan kullan lan ortak sembolleri, k) Logo/ a r i areti.

9 Medya hizmet sa lay c lar n n st Kurul ve ilgili kurumlara tescil ettirmek zorunda olduklar hizmet ad n n veya bu ad n harf veya s zc klerinin blok h linde grafik tasvirini veya sesli duyurusunu, l) Medya hizmet sa lay c : RADYO , televizyon ve iste e ba l yay n hizmeti i eri inin se iminde editoryal sorumlulu u bulunan ve bu hizmetin d zenlenme ve yay nlanma bi imine karar veren t zel ki iyi, m) Multipleks: ok say da karasal yay n hizmetinin bir veya birden ok sinyal h line gelecek ekilde birle tirilmesi y ntemini, n) Multipleks i letmecisi: Karasal ortamdan sunulacak birden fazla yay n hizmetinin, bir veya birden ok sinyal h line gelecek ekilde birle tirilerek, medya hizmet sa lay c kurulu lar ile altyap i letmecisi veya verici tesis ve i letim irketi aras nda iletimini sa layan kurulu u, o) Multipleks kapasitesi: VHF, UHF veya FM RADYO frekans bantlar nda, karasal televizyon veya RADYO yay nlar i in kullan lan multipleksin i inden bir say sal yay n n iletimi i in ayr lan kapasiteyi, ) nemli olaylar.

10 Toplum i in b y k nem ta d kabul edilen ve lkenin geneline cretsiz ve ifresiz yay n yapan televizyonlardan canl olarak veya nesnel nedenlere ba l olmak kayd yla banttan yay nlanan, m nhas r haklara konu olan spor ve k lt r olaylar n , p) Platform i letmecisi: ok say da yay n hizmetini bir veya birden fazla sinyal h line getirerek uydu, kablo ve benzeri ortamlardan ifreli ve/veya ifresiz olarak izleyicinin do rudan alaca ekilde iletimini sa layan kurulu u, r) Program: Bir medya hizmet sa lay c taraf ndan haz rlanan bir yay n ak izelgesi veya katalog i inde yer alan bir dizi g rsel ve/veya i itsel unsurun olu turdu u tek bir b t n , s) Program destekleme: Yay n hizmetinin sa lanmas yla veya g rsel-i itsel eserlerin retimiyle ba lant l olmayan ger ek veya t zel ki ilerin ad n , markas n , logosunu, imaj n , faaliyetlerini veya r nlerini tan tmak amac yla programlara y nelik yapt her t rl katk y , ) RADYO ve televizyo


Related search queries