Example: confidence

EK-3 ÖRNEK ÖĞREN İ YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN …

EK-3 RNEK RENC YERLE T RMEYE ESAS puan hesaplama TABLOSU. NEM NEM. Dersler Haftal k A rl k nav nav nav Performans Proje Ortalama Dersin A rl kl nav nav nav Performans Proje Ortalama A rl kl . Ders Saati Katsay s puan puan puan Ortalamaya puan puan puan Ortalama Katk s . DS AK SP1 SP2 SP3 PP PRP ORT (1*) AORT (2*). T rk e 5 4 75 85 70 75 75 90 80 80 Matematik 5 4 40 35 60 60 80 65 75 70 80 85 Fen Bilimleri 4 4 70 90 45 80 65 70 65 90 nk l p Tarihi ve 2 2 85 90 90 80 80 80 Atat rk l k Yabanc Dil 4 2 80 60 60 80 75 70 80 75 Din K lt r ve Ahlak 2 2 75 90 85 75 85 85 Bilgisi G rsel Sanatlar 1 75 80 80 80 75 90 M zik 1 85 90 85 85 85 80 Beden E itimi ve Spor 2 100 100 100 90 100 100 Teknoloji ve Tasar m 2 90 75 90 90 85 90 Se meli 1 2 85 90 90 80 80 80 Se meli 2 2 85 90 90 80 80 80 Se meli 3 2 85 90 90 80 80 80 Toplam 34 18 n f Y l Sonu Ba ar puan (3*) 78,5172.

EK-3 ÖRNEK ÖĞREN İ YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN HESAPLAMA TALOSUI.DÖNEM II.DÖNEM Dersler Haftalık Ders Saati Ağırlık Katsayısı 1.Sınav Puanı 2.Sınav Puanı 3.Sınav

Tags:

  Puan, Puan hesaplama, Hesaplama

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of EK-3 ÖRNEK ÖĞREN İ YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN …

1 EK-3 RNEK RENC YERLE T RMEYE ESAS puan hesaplama TABLOSU. NEM NEM. Dersler Haftal k A rl k nav nav nav Performans Proje Ortalama Dersin A rl kl nav nav nav Performans Proje Ortalama A rl kl . Ders Saati Katsay s puan puan puan Ortalamaya puan puan puan Ortalama Katk s . DS AK SP1 SP2 SP3 PP PRP ORT (1*) AORT (2*). T rk e 5 4 75 85 70 75 75 90 80 80 Matematik 5 4 40 35 60 60 80 65 75 70 80 85 Fen Bilimleri 4 4 70 90 45 80 65 70 65 90 nk l p Tarihi ve 2 2 85 90 90 80 80 80 Atat rk l k Yabanc Dil 4 2 80 60 60 80 75 70 80 75 Din K lt r ve Ahlak 2 2 75 90 85 75 85 85 Bilgisi G rsel Sanatlar 1 75 80 80 80 75 90 M zik 1 85 90 85 85 85 80 Beden E itimi ve Spor 2 100 100 100 90 100 100 Teknoloji ve Tasar m 2 90 75 90 90 85 90 Se meli 1 2 85 90 90 80 80 80 Se meli 2 2 85 90 90 80 80 80 Se meli 3 2 85 90 90 80 80 80 Toplam 34 18 n f Y l Sonu Ba ar puan (3*) 78,5172.

2 Rnek tabloda yer alan renci notlar dikkate al narak yap lan s nav de erlendirme hesaplamalar a a dad r: 1* : ORTALAMA HESABI: S navlar ve devlerden al nan puanlar n aritmetik ortalamas d r. ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5. Ortalama(T rk e) = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 2*: A IRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders i in hesaplanan ortalamalar n, o dersin haftal k ders saatine arp m n n, ders saatleri toplam na b l nmesi ile elde edilen de erdir. AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati A rl kl Ortalama(T rk e) = ( x 5 ) / 34 = 3* : YILSONU BA ARI PUANI: Her iki d nemde, her ders i in hesaplanan a rl kl ortalama toplamlar n n, aritmetik ortalamas d r. Puanlama 100 tam puan zerinden yap l r. Y lsonu Ba ar puan =( nem A rl kl Ortalama Toplam + nem A rl kl Ortalama Toplam )/2. 1. D nem A rl kl Ortalama Toplam = 2. D nem A rl kl Ortalama Toplam = Y lsonu Ba ar puan = ( + ) / 2 = A ILIKLANDIRILMI ORTAK SINAV PUANI: Ortak S navlar kapsam nda, s nav ger ekle tirilen derslerden al nan puanlar kendi a rl k katsay lar ile arp l r.

3 Arp mlar n toplam ndan elde edilen de er, derslerin a rl k katsay lar n n toplam na b l nmesi suretiyle her bir d nem i in d nemsel a rl kland r lm ortak s nav puan elde edilir. D nemsel a rl kland r lm ortak s nav puanlar n n aritmetik ortalamas a rl kland r lm ortak s nav puan n olu turur. Puanlama 700. tam puan zerinden yap l r. nem A rl kland r lm Ortak S nav puan (OSP1). OSP1 = ((( (SPT rk e x AKT rk e + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SP AK + x + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700). = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700). = nem A rl kland r lm Ortak S nav puan (OSP2). = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700). = A rl kland r lm Ortak S nav puan (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2. = ( + ) / 2. = n f Y lsonu Ba ar puan 78,5172. n f Y lsonu Ba ar puan n f Y lsonu Ba ar puan A rl kland r lm ortak s nav puan Yerle tirmeye esas puan (YEP) Yerle tirmeye Esas puan : 6, 7 ve 8 inci s n f y lsonu ba ar puanlar ile 8 inci s n f a rl kland r lm ortak s nav puan toplan r.

4 Elde edilen toplam ikiye b l nerek yerle tirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan zerinden yap l r. Yerle tirmeye Esas puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2. = ( + + + ) / 2. =


Related search queries