Example: stock market

SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - uak.gov.tr

SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Ba l ca yazar kriterini sa lad m makalede ayn zamanda corresponding author da olmak zorunda m y m? Ba l ca yazar n Corresponding author olma mecburiyeti yoktur. 2. Makalemde dan man olmad m isim(ler) de yer al rsa ba l ca yazar kriterini sa lar m y m? Ba l ca Yazar: A a da belirtilen makalelerde aday ba l ca yazar olarak tan mlan r. a) Tek yazarl makale b) Makalenin yazarlar ndan ilk s rada yer alan yazar c) Dan manl n yapt lisans st renci(ler) ile birlikte yaz lm makale (ayn makalede birden fazla renci ve ikinci dan man da yer alabilir).

21.Kongrelerde veya ulusal toplantılarda yapılan konuşmalar sözlü bildiri olarak kabul edilecek mi? Konferans kitapcığında basılmayan konuşmalar bildiri olarak kabul

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - uak.gov.tr

1 SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Ba l ca yazar kriterini sa lad m makalede ayn zamanda corresponding author da olmak zorunda m y m? Ba l ca yazar n Corresponding author olma mecburiyeti yoktur. 2. Makalemde dan man olmad m isim(ler) de yer al rsa ba l ca yazar kriterini sa lar m y m? Ba l ca Yazar: A a da belirtilen makalelerde aday ba l ca yazar olarak tan mlan r. a) Tek yazarl makale b) Makalenin yazarlar ndan ilk s rada yer alan yazar c) Dan manl n yapt lisans st renci(ler) ile birlikte yaz lm makale (ayn makalede birden fazla renci ve ikinci dan man da yer alabilir).

2 Bu artlarda yukar daki b) maddesi ge erli olaca ndan ilk yazar olma art bulunmal d r. 3. Ulusal hakemli dergi tan m kriter tablosunda bulunmuyor. Y K n tan m n m (5 y l) yoksa ULAKB M in tan m n m (1 y l) esas almal y m? ULAKB M tan m esas al n r. 4. Ayn yay n birden fazla yerde puanlayabilir miyim? (Hem SCI, Hem ULAKB M listesinde bulunan dergideki makalemi hangi b l mde puanlamal y m?) Ba vuru artlar nda Her al ma, Tablo 2 de sadece bir b l mde yaz larak puanland r l r. fadesi bulunmaktad r. Dolay s yla yay n k sm nda bir yerde de erlendirilmelidir. 5. Short Communication olarak yap lan yay nlar ara t rma makalesi olarak kabul ediliyor mu?

3 Short Comunication, vaka taktimi al malar ara t rma makalesi olarak de erlendirilmemektedir. 6. Lisans st tezlerden retilmi olan makaleler doktora sonras makaleler olarak kabul edilir mi? Lisans st al malardan retilen makaleler yay nland tarihe bak lmadan puanlama k sm nda Lisans st tezlerden elde edilen al malar i erisinde de erlendirilmelidir. 7. ULAKB M de taranan ve T rk niversiteleri b nyesinde bas lan dergiler Ulusal Dergi kategorisinde yer al r m ? (F LOLOJ - SOSYAL B L MLER) S z konusu dergiler Ulusal Hakemli Dergi kategorisinde de erlendirilir. 8. At fta bulunulan makalemi hem at flar k sm nda hem makaleler k sm nda puanlayabilir miyim?

4 Puanlamada At flar ve Makaleler ayr iki b l m oldu undan ayn makale makaleler k sm nda ve at f alm ise at flar b l m nde puanlanmal d r. 9. Yazarlar n e it katk yapt a k a bildirilen makalelerde puanlama nas l olacak? Ba l ca yazar n belirtilmedi i iki veya daha fazla yazarl makalelerde her bir yazar i in toplam puan yazar say s na b l n r. 10. Her al ma tek bir maddede mi yoksa her maddenin alt ndaki b l mlerde mi puanland r l r? Her al ma belirtildi i puan b l mlerinde puanlanmal d r. 11. Baseline olarak yay mlanan bir ara t rma makalesi olarak de erlendirilebilir mi? Hay r 12.

5 Lisans st tezlerden retilmi makaleler ba l alt nda, ba vurulan do entlik alan ndan farkl bir alanda yap lm olan tezimden retilmi makalemi puanlayabilir miyim? Do entlik s nav bir alana d n k oldu undan alanla ilgili olmayan bir doktora al mas ndan elde edilen yay nlar temel alan ilgilendirmeyece i i in tezden elde edilmi yay n kullan m do ru olmayacakt r. 13. Doktora unvan n n al nmas ndan nce yay nlanan ancak lisans st tezlerden retilmi olmayan bir SCI/SSCI yay n hangi ba l k alt nda ve ka puan zerinden de erlendirilecektir? Bu yay na yap lan at flardan puan al nabilir mi?

6 Lisans st tezden retilmemi ancak doktora derecesinden nce yay nlanm bir al ma minimum 90 puana dahil edilmemek zere hangi katagorideyse o k s mda de erlendirilmelidir ve at flar ndan da faydalan lmal d r. 14. Doktora unvan n n al nmas ndan nce yay mlanan bir makaleye, doktora unvan n n al nmas sonras yap lan at flar ndan al nan puanlar dahil edilebilir mi? Yap lan at f doktora derecesi ald ktan sonra ise de erlendirmeye al nmal d r. 15. At f puan yazar say s na b l necek mi? E er b l n yor ise makale puan gibi mi hesaplanacak? Yukar daki maddelerde puan n b l nmesiyle ilgili bir ibare bulunmamaktad r.

7 16. At flar ile ilgili hesaplama yap l rken at f alan yay n say s m , at f alan yay nlardaki at f say s m dikkate al nacak? Her yay n, yay mland yerde ka defa at f yap ld na bak lmaks z n bir defa at f puan al r. 17. Bilimsel toplant larda sunulan bildirilerden daha sonra tam metni yay mlanan al malar puanlama sistemine nas l d hil edilecek? Puanlama ancak bir yerde yap l r. Ancak bildiri metninin daha sonra makale olarak yay mland a k a belirtilmelidir. 18. Kitap yazarl kategorisinden al nan puanlar yazar say s na b l n yor mu? B l n yor ise makale puan gibi mi hesaplanacak?

8 Ba l ca yazar olma art n n kitap ile sa lanmas halinde a a daki a klama ge erli olmal d r. Tek yazarl al malarda yazar tam puan al r. Ba l ca yazar n belirtildi i hallerde iki yazarl eserlerde ba l ca yazar tam puan n ' ini, ikinci yazar ' ini al r. ve daha fazla yazarl ba l ca yazar n belirtildi i eserlerde ise, ba l ca yazar toplam puan n yar s n al r, di er yazarlar ise di er yar s n e it payla r. Ba l ca yazar n belirtilmedi i iki veya daha fazla yazarl makalelerde her bir yazar i in toplam puan yazar say s na b l n r. 19. 7-d maddesindeki ko ulu sa lamak i in herhangi bir kamu kurumundan bir ara t r c y projeye d hil etmek zorunda m y m?

9 Bu kapsamda bahsedilen b tcesi niversite d ndan desteklenen projeler oldu u i in rne in TUB TAK, SANTEZ gibi projelerdir. Dolay s yla kurumdan birinin bulunmas na gerek yoktur. 20. S zl Bildirileri do ent aday n n kendisinin mi yapm olmas gerekiyor? al mada yer alan ba ka birinin sunumu yapmas halinde puan alabilir miyim? S zl bildirilerin sunulmas esas olup yazarlardan birisinin sunmas yeterlidir. 21. Kongrelerde veya ulusal toplant larda yap lan konu malar s zl bildiri olarak kabul edilecek mi? Konferans kitapc nda bas lmayan konu malar bildiri olarak kabul edilmemektedir.

10 22. Poster Bildirimleri puanlama d nda m b rak lm t r? Evet. 23. niversitelerde y r t len BAP projesi y r t c l kleri puanlamaya dahil edilmemi tir. 24. niversite b nyesinde bulunmayan do ent adaylar n n ders verme y k ml l bulunduklar kurumda herhangi bir faaliyete kar l k gelecek mi? Hay r. 25. niversite d nda al an adaylar n herhangi bir devlet ya da vak f niversitesinde g revlendirme ile n lisans ya da lisans dersine girmeleri halinde ders verme art sa lanm olur mu? 9. Maddede belirtilen artlara uygun olmak art yla evet 26. Ders verme kriterinin Sa l k Bakanl na ba l hastanelerdeki yasal kar l nedir?


Related search queries